OSTALE ODLUKE


Osim odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje te odluka Visokog upravnog suda, od važnosti za postupanje u predmetima prava na pristup informacijama te ponovne uporabe informacija, kao i za provedbu savjetovanja s javnošću i osiguravanja javnosti rada sjednica tijela javne vlasti, su i odluke i stavovi najviših sudskih instanci (Vrhovnog suda RH) te Ustavnog suda Republike Hrvatske, kao i europskih sudova. Osim toga, smjernice za praksu mogu pružati i odluke Europskog ombudsmana.


Institucije Republike Hrvatske


 

 2017. godina

 

Odluka Broj: U-III-1267/2017 od 21. studenoga 2017. godine

Ustavni sud Republike Hrvatske odbio je ustavnu tužbu udruge GONG podnesene protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: UsII-49/14-6 od 5. studenoga 2014. godine. Citiranom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske usvojena je tužba Vlade Republike Hrvatske izjavljena protiv rješenja Povjerenice za informiranje i odbijena žalba udruge GONG izjavljena protiv rješenje Vlade Republike Hrvatske KLASA: 008-01/13-08/05, URBROJ: 50302/28-13-1 od 29. kolovoza 2013. godine. Zahtjevom za pristup informacijama udruga GONG zatražila je od Vlade Republike Hrvatske dostavu preslika ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Odvjetničkog ureda Patton Boggs LLP u svezi žalbe u predmetu Tužiteljstvo protiv Ante Gotovine i Mladena Markača te dodataka tom ugovoru koji je prvostupanjsko tijelo odbilo temeljem odredbe članka 15. stavka 2. zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13). U žalbenom postupku Povjerenica za informiranje je rješenjem KLASA: UP/ll-008-04/13-01/314, URBROJ: 401-01/04-14-06 od 10. travnja 2014. godine poništila rješenje Vlade Republike Hrvatske i omogućila dobivanje preslika traženih informacija.

 

2016. godina

 

Odluka Broj: U-III-2599/2012 od  7. travnja 2016.

Ustavni sud Republike Hrvatske usvojio je ustavnu tužbu udruge GONG i ukinuo  presudu Visokog upravnog suda broj: Us-7254/2011-5 od 15. veljače 2012. godine i rješenje Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora klasa: UP/I-008-02/11-03/29, ur. broj: 6521-18-11-04 od 26. svibnja 2011. godine te je predmet vraćen Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora na ponovni postupak. Zahtjev za pristup informacijama odnosio se na životopise koje su u svrhu provedbe postupka za izbor predsjednika odnosno članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa predali sami kandidati. Postupak po zahtjevu se vodio prema ranije važećem Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11, 77/11).

 

Odluka Broj: U-III-5112/2011 od  7. travnja 2016.

Ustavni sud Republike Hrvatske usvojio je ustavnu tužbu udruge GONG i ukinuo  presudu Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-7252/2011-5 od 17. kolovoza 2011. godine i rješenje Vlade Republike Hrvatske klasa: 008-02/11-02/01, ur. broj: 5030109-11-7 od 26. svibnja 2011. godine te je predmet vraćen Vladi Republike Hrvatske na ponovni postupak. Zahtjev za pristup informacijama se  odnosio na dostavljanje ili omogućavanje uvida u evidenciju ulazaka i izlazaka fizičkih osoba iz zgrade Vlade 4. kolovoza 2007. godine. Postupak po zahtjevu se vodio prema ranije važećem Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11, 77/11).

 

Odluka Broj: U-III-5893/2011 od 25. veljače 2016.

Ustavni sud Republike Hrvatske odbio je ustavnu tužbu fizičke osobe podnesene protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-9199/2010-5 od 21. srpnja 2011. godine kojom je odbijena podnositeljičina tužba protiv rješenja predsjednika Upravnog suda broj: 23/2009-13 od 17. lipnja 2010. godine. Tim rješenjem odbijena je žalba podnositeljice izjavljena protiv rješenja tajnika Upravnog suda broj 23/2009-12 od 19. svibnja 2010. godine, kojim je odbijen dio njezinog zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev za pristup informacijama se odnosio na zahtjev da joj se dostave preslike dokumenata koji su pruženi kao informacija korisniku prava na pristup informacijama, kao zainteresiranoj osobi, i preslike svih pristiglih pritužbi na ponašanje podnositeljice u razdoblju od 26. svibnja 2008. do 4. veljače 2009. godine. Postupak po zahtjevu se vodio prema ranije važećem Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/03).

 

Odluka Broj: U-III-4019/2015 od  1. ožujka 2016.

Ustavni sud Republike Hrvatske odbacio je ustavnu tužbu Hrvatske banke za obnovu i razvitak izjavljene protiv presude Visokog upravnog suda broj: UsII-92/15-5 od 27. kolovoza 2015. godine, kojom je odbijen tužbeni zahtjev podnositeljice za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje klasa: UP/II-008-07/14-01/219, ur. broj: 401-01/04-15-02 od 13. svibnja 2015. godine. Povjerenik za informiranje je poništio je rješenje podnositeljice broj: 01/2014 od 12. ožujka 2014. godine  i odobrio je novinaru Hrvoju Šimičeviću dostavu popisa fizičkih osoba kojima je podnositeljica isplatila honorare od siječnja 2010. do siječnja 2014. godine, a koji uključuje imena i prezimena fizičkih osoba, točne iznose i svrhu uplate. Postupak po zahtjevu se vodio prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

 

Odluka Broj: U-III-4018/2015 od 1. ožujka 2016.

Ustavni sud Republike Hrvatske odbacio je ustavnu tužbu Hrvatske banke za obnovu i razvitak izjavljene protiv presude Visokog upravnog suda broj: UsII-101/15-5 od 2. rujna 2015.  godine, kojom je odbijen tužbeni zahtjev podnositeljice za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje klasa: UP/II-008-07/14-01/220, ur. broj: 401-01/04-15-02 od 25. svibnja 2015. godine.  Povjerenik za informiranje poništio je rješenje podnositeljice broj: 02/2014 od 13. ožujka 2014. godine i odobrio  je novinaru Hrvoju Šimičeviću dostavu popisa svih tvrtki koje je podnositeljica kreditirala 2010., 2011., 2012. i 2013. uz iznose kredita. Postupak po zahtjevu se vodio prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

 

Odluka Broj: U-III-5113/2011 od 5. srpnja 2016.

Ustavni sud Republike Hrvatske odbacio je ustavnu tužbu udruge GONG, izjavljenu protiv presude  Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-7253/2011-5  od 17. kolovoza 2011.  godine kojom je odbijena je tužba udruge GONG  protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske  klasa: 008-02/11-02/01, ur. broj: 5030109-11-8 od 26. svibnja 2011. godine, kojim je odbijen podnositeljičin zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama - dostavljanje dnevnih redova svih zatvorenih dijelova sjednica Vlade održanih u 2011., zaključno s 15. travnja 2011. godine. Postupak po zahtjevu se vodio prema ranije važećem Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11, 77/11)

 

2015. godina

 

Odluka Broj: U-III-3570/2011 od 10. prosinca 2015.

Ustavni sud Republike Hrvatske odbio je ustavnu tužbu udruge Transparency International Hrvatska, izjavljene protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-757/2011-5 od 30. ožujka 2011., kojom je odbijena tužba podnositelja podnesena protiv rješenja Hrvatske komore medicinskih sestara klasa: UP/II-050-02/10-01/01, ur. broj: 381-1-1-10-01 od 17. prosinca 2010.  godine. Rješenjem je  odbijena žalba podnositelja protiv rješenja Hrvatske komore medicinskih sestara klasa: 001-01/10-01/55, ur. broj: 381-1-3-10-02 od 25. studenoga 2010., kojim je odbijen zahtjev podnositelja za pristup informacijama vezanih za dostavu kopija dokumenata koji sadrže informacije o iznosu mjesečne plaće predsjednice, tajnika i ostalih zaposlenika u Hrvatskoj komori medicinskih sestara. Postupak po zahtjevu se vodio prema ranije važećem Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/03)

 

Odluka Broj: U-III-5948/2014 od 28. listopada 2015.

Ustavni sud Republike Hrvatske odbio je ustavnu tužbu korisnika izjavljenu protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske  broj: UsII-47/2014-4 od 21. svibnja 2014. godine, kojom je odbijen tužbeni zahtjev podnositelja za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske klasa: UP/II-008-07/13-01/85, urbroj: 401-01/05-14-04 od 19. ožujka 2014. godine zbog odbijanja zahtjeva podnositelja za ostvarenje prava na pristup informacijama. Povjerenik za informiranje je odbio žalbu podnositelja i potvrdio  rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: UP/I-008-01/13-01/00016, urbroj: 533-01-13-0004 od 13. studenoga 2013. godine o odbijanju zahtjeva temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama s obrazloženjem da zatražena informacija nije informacija u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Postupak po zahtjevu se vodio prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)

 

Odluka Broj: U-III-5947/2014 od 28. listopada 2015.

Ustavni sud Republike Hrvatske odbio je ustavnu tužbu korisnika izjavljenu protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: UsII-44/2014-9 od 3. srpnja 2014. godine. Presudom Visokog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev podnositelja za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske klasa: UP/II-008-07/13-01/16, urbroj: 401-01/05-14-04 od 20. ožujka 2014. zbog odbijanja zahtjeva podnositelja za ostvarenje prava na pristup informacijama.  Povjerenik  za informiranje je rješenjem klasa: UP/II-008-07/13-01/16, urbroj: 401-01/05-14-04 od 20. ožujka 2014. godine odbio navedenu žalbu podnositelja kao neosnovanu i potvrdio je rješenje Agencije za odgoj i obrazovanje  klasa: 602-01/13-01/0076, urbroj: 561/5-13-5 od 15. listopada 2013. godine kojim je odbacila zahtjev temeljem članka 23. stavaka 4. i 5. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama s obrazloženjem da tijelo javne vlasti ne posjeduje traženi dokument, niti ima obvezu njegovog posjedovanja, te odbila zahtjev s obrazloženjem da zatražena informacija nije informacija u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Postupak po zahtjevu se vodio prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

 

Odluka Broj: U-III-3457/2014 od  15. listopada 2015.

Ustavni sud Republike Hrvatske odbio je ustavnu tužbu korisnika izjavljenu protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: UsII-45/2014-4 od 14. svibnja 2014. godine. Presudom Visokog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev podnositelja za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske klasa: UP/II-008-07/13-01/17, urbroj: 401-01/05-14-04 od 20. ožujka 2014. godine radi prava na pristup informacijama. Povjerenik je rješenjem klasa: UP/II-008-07/13-01/17, urbroj: 401-01/05-14-04 od 20. ožujka 2014. odbio žalbu podnositelja kao neosnovanu te je potvrdio rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta . klasa: UP/I-008-01/13-01/00016, urbroj: 533-01-13-0002 od 21. listopada 2013. godine kojim je odbijen zahtjev podnositelja s obrazloženjem da tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, nema zakonsku obvezu posjedovati niti ima saznanja gdje se traženi dokument nalazi. Postupak po zahtjevu se vodio prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

 

Odluka Broj: U-III-3228/2014 od 15. listopada 2015.

Ustavni sud Republike Hrvatske odbio je ustavnu tužbu korisnika izjavljenu protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: UsII-24/2014-5 od 30. travnja 2014. godine. Presudom Visokog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev podnositelja za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske  klasa: UP/II-008-04/13-01/351, urbroj: 401-01/05-13-04 od 19. prosinca 2013. godine. Povjerenik je rješenjem klasa: UP/II-008-04/13-01/351, urbroj: 401-01/06-13-04 od 19. prosinca 2013. odbio žalbu podnositelja kao neosnovanu te je potvrdio rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta  klasa: UP/I-008-01/13-01/00006, urbroj: 533-01-13-0002 od 6. rujna 2013. godine kojim je odbačen zahtjev podnositelja. Postupak po zahtjevu se vodio prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)

 

Odluka Broj: U-III-2396/2014 od  15. listopada 2015.

Ustavni sud Republike Hrvatske odbio je ustavnu tužbu korisnika izjavljenu protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske  broj: UsII-4/2014-7 od 20. ožujka 2014. godine. Presudom Visokog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev podnositelja za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske klasa: UP/II-008-04/13-01/290, urbroj: 401-01/06-13-07 od 4. prosinca 2013. zbog neodlučivanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o njegovom zahtjevu za pristup informacijama. Povjerenik je rješenjem klasa: UP/II-008-04/13-01/290, urbroj: 401-01/06-13-07 od 4. prosinca 2013. obustavio postupak povodom žalbe podnositelja radi šutnje javnopravnog tijela, sukladno članku 46. stavku 5. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) s obzirom da su prestale postojati pravne pretpostavke za njegovo vođenje. Postupak po zahtjevu se vodio prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

 

Odluka Broj: U-III-5924/2014 od 15. listopada 2015

Ustavni sud Republike Hrvatske odbio je ustavnu tužbu korisnika izjavljenu protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske  broj:  UsII-37/2014-6 od 4. lipnja 2014. godine. Presudom Visokog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev podnositelja za poništenje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske  klasa: UP/II-008-04/13-01/302, urbroj: 401-01/02-14-05 od 18. veljače 2014. godine zbog neodlučivanja Vlade Republike Hrvatske o njegovom zahtjevu za pristup informacijama. Povjerenik je rješenjem klasa: UP/II-008-04/13-01/302, urbroj: 401-01/02-14-05 od 18. veljače 2014. odbio žalbu podnositelja, jer je Vlada RH njegov zahtjev za pristup informacijama riješila u zakonskom roku predviđenom člankom 20. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama. Postupak po zahtjevu se vodio prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

 

Odluka Broj: U-III-1494/2014 od  1. listopada 2015.

Ustavni sud Republike Hrvatske odbio je ustavnu tužbu korisnika izjavljenu protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske  broj:  UsII-119/2013-5 od 5. ožujka 2014. godine. Presudom Visokog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev podnositelja za poništenje rješenja tužene Agencije za zaštitu osobnih podataka  klasa: UP/II-008-04/13-01/338, urbroj: 567-06/05-13-04 od 24. listopada 2013. i za oglašivanje ništavim rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, klasa: UP/I-004-01/13-01/0004, urbroj: 533-01-13-002 od 5. rujna 2013.  Agencija za zaštitu osobnih podataka je rješenjem klasa: UP/II-008-04/13-01/338, urbroj: 567-06/05-13-04 od 24. listopada 2013. odbila žalbu podnositelja izjavljenu protiv točke 3. rješenja MZOS-a kao neosnovanu, s obrazloženjem da se navedeni zahtjev ne može klasificirati pod zakonsku definiciju informacije prema članku 5. točki 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN  25/13).

 

Odluka Broj: U-III-661/2014 od 1. listopada 2015.

Ustavni sud Republike Hrvatske odbio je ustavnu tužbu korisnika izjavljenu protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske  broj:  UsII-103/2013-5 od 9. siječnja 2014. godine. Presudom Visokog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev podnositelja za poništenje rješenja tužene Agencije za zaštitu osobnih podataka klasa: UP/II-008-04/13-01/317, urbroj: 567-06/05-13-06 od 24. listopada 2013. i za oglašivanje ništavim rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, klasa: UP/I-004-01/13-01/00002, urbroj: 533-01-13-0002 od 27. kolovoza 2013. godine. Agencija za zaštitu osobnih podataka je rješenjem klasa: UP/II-008-04/13-01/317, urbroj: 567-06/05-13-06 od 24. listopada 2013. odbila žalbu podnositelja izjavljenu protiv rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao neosnovanu, s obrazloženjem da se navedeni zahtjev ne može klasificirati pod zakonsku definiciju informacije prema članku 5. točki 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

 

2008. godina

 

Odluka Broj: U-III-4080/2006 od  22. listopada 2008.

Ustavni sud Republike Hrvatske odbio je ustavnu tužbu korisnika izjavljenu protiv rješenja Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-11020/2005-4 od 26. listopada 2006. godine, kojim je odbačena podnositeljeva tužba u upravnom sporu radi nedonošenja odgovarajućeg upravnog akta. Podnositelj je zahtijevao od Grada Komiže pravo na pristup informacijama. Upravni sud je utvrdio da je podnositelj podnio žalbu čelniku Splitsko-dalmatinske županije, a da je, u skladu s odredbom članka 17. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03), žalbu trebao podnijeti čelniku tijela kojem se obratio sa zahtjevom, a to je gradonačelnik Grada Komiže. Postupak po zahtjevu se vodio prema ranije važećem Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/03).

 

Odluka Broj: U-III-1012/2007 od 2. srpnja 2008.

Ustavni sud Republike Hrvatske odbio je ustavnu tužbu korisnika izjavljenu protiv  rješenja Upravnog suda Republike Hrvatske broj:  Us-12878/2006-4 od 17. siječnja 2007. godine, kojom je odbijena tužba podnositeljice u upravnom sporu protiv čelnika (ministra) Ministarstva pravosuđa, zbog nedonošenja rješenja u povodu žalbe koju je izjavila zbog nepostupanja prvostupanjskog tijela, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Upravni sud odbio je tužbu kao neosnovanu uz obrazloženje da je podnositeljica zahtjev radi ostvarivanja prava na pristup informacijama podnijela 10. listopada 2006., a žalbu čelniku tijela zbog nepostupanja prvostupanjskog tijela podnijela je 31. listopada 2006., te požurnicu čelniku tuženog tijela za postupanje u svezi s podnesenom žalbom podnijela je 22. studenoga 2006. godine. Upravni sud je tužbu podnositeljice odbio ocijenivši da je tijekom upravnog postupka činjenično stanje pravilno utvrđeno i primijenjeno mjerodavno materijalno pravo, posebno ističući da je tužba podnesena protiv tijela javne vlasti koje ne posjeduje odnosno ne raspolaže niti ne nadzire informacije koje podnositeljica traži. Postupak se vodio prema ranije važećem Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/03).

 

- Vrhovni sud RH – Portal sudske prakse

 

- Odluke Agencije za zaštitu osobnih podataka prema ranije važećem Zakonu o pravu na pristup informacijama

U razdoblju 2011-2013., do osnivanja Povjerenika za informiranje, kao neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama djelovala je Agencija za zaštitu osobnih podataka. U nastavku ističemo nekoliko važnijih odluka koje je donijela Agencija prema ranije važećem Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11, 77/11):

1. sc. Robert Podolnjak – Grad Varaždin (Presuda Upravnog suda RH: Us-5310/2011-5)

2. Korisnik – Karlovačka županija

3. Udruga za zaštitu obiteljskog gospodarstva na društvenom zemljištu – Agencija za plaćanje u poljoprivrede, ribarstvu i ruralnom razvoju

4. Hrvatski uljudbeni pokret – Ministarstvo uprave

5. Korisnik – Županijski sud u Splitu (Presuda Upravnog suda u Osijeku, Posl. Broj: 7 UsI-883/15-8)

6. Korisnik – Pučko otvoreno učilište Knin

7. Korisnik – Grad Opuzen

8. Korisnik – Ministarstvo socijalne politike i mladih

9. Korisnik – Ministarstvo obrane Republike Hrvatske

10. Korisnik – Varkom d.d.

 


Europske institucije


  • Europski sud za ljudska prava

Odluke i mišljenja Europskog suda za ljudska prava u području pristupa informacijama možete potražiti ovdje.

  • Europski sud pravde

Odluke i mišljenja Europskog suda za ljudska prava u području pristupa informacijama možete potražiti ovdje.

  • Europski ombudsman

Odluke i mišljenja Europskog ombudsmana u području pristupa informacijama možete potražiti ovdje.


Tijela za zaštitu prava na pristup informacija drugih država


Povjerenik za informiranje Ujedinjenog Kraljevstva - tražilica odluka

Povjerenik za informiranje Škotske - tražilica odluka

Povjerenik za informiranje Republike Slovenije - tražilica odluka

Povjerenstvo za pristup upravnim informacijama Republike Francuske - tražilica mišljenjaOtvorena dozvola
Djelo "Tražilica Odluka i Mišljenja", čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.
British Embassy ZagrebStranica je izrađena uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj