KLASA: UP/II-008-07/16-01/474

URBROJ: 401-01/06-17-06

Zagreb, 11. rujna 2017.                    

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), povodom žalbe ……… iz Zagreba, ………, izjavljene protiv rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA: UP/I-008-01/16-01/00003, URBROJ: 533-01-16-0002 od 27. srpnja 2016. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA: UP/I-008-01/16-01/00003, URBROJ: 533-01-16-0002 od 27. srpnja 2016. godine.

2.    Odobrava se ……… pristup zatraženim informacijama na način da joj se dostave preslike:

-        Zapisnika o nadzoru prosvjetne inspekcije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Samostalnog sektora za inspekcijski nadzor, Službe prosvjetne inspekcije KLASA: UP/I-600-04/14-03/00154, URBROJ: 533-23-14-0001 od 6. ožujka 2015. godine, i

-        Rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Samostalnog sektora za inspekcijski nadzor, Službe prosvjetne inspekcije KLASA: UP/I-600-04/14-03/00154, URBROJ: 533-23-15-0006 od 16. ožujka 2015. godine.

3.    Nalaže se Ministarstvu znanosti i obrazovanja da u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja postupi sukladno točki 2. izreke ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev ……… (u daljnjem tekstu: žaliteljica) za ostvarivanjem prava na pristup informacijama temeljem članka 23. stavka 5. točke 2., a u vezi članka 15. stavka 2. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama jer se radi o informacijama koje su profesionalna tajna, s obzirom da je sukladno članku 16. stavku 2. Zakona o prosvjetnoj inspekciji propisano da da je inspektor dužan kao službenu tajnu čuvati dokumentaciju te činjenice i podatke koji su u vezi s inspekcijskim nadzorom kao i identitet podnositelja podneska ako on to zatraži.

Protiv navedenog rješenja žaliteljica je pravovremeno uložila žalbu u kojoj u bitnome navodi da istu podnosi iz razloga što joj je istim neopravdano uskraćen pristup informacijama, smatrajući da ima pravo na informacije o provođenju postupka povodom povrede zakonskih propisa a koje je ona prijavila. Žaliteljica nadalje pojašnjava kako je dana 29. travnja 2014. godine urudžbirala u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta podnesak kojim je zatražila inspekcijski nadzor nad XV. gimnazijom u Zagrebu u kojoj je radila zbog niza propusta u poslovanju i kako ju je navedeno tijelo javne vlasti o provedenom nadzoru izvijestilo dopisom KLASA: Ministarstva znanosti i obrazovanja, Samostalnog sektora za inspekcijski nadzor, Službe prosvjetne inspekcije, Klasa: UP/I-600-01/14-03-00154, Urbroj: 533-23-15-0011 od 26. ožujka 2015. godine nakon podnesene prijave odnosno tek nakon intervencije Ministarstva uprave, a što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Ističe da u istom dopisu nije navedeno što je poduzeto po svim točkama zahtjeva za inspekcijskim nadzorom te navodi kako u prilogu žalbe kao dokaze za navedeno dostavlja svoj podnesak i gore citiranu obavijest o istome, obavijest Ministarstva znanosti i obrazovanja, Samostalnog sektora za inspekcijski nadzor, Službe prosvjetne inspekcije, Klasa: 600-04/15-03/00270, Urbroj: 533-23-15-0002 od 7. svibnja 2015. godine, Zapisnik Nastavničkog vijeća XV. gimnazije održanog 6. travnja 2015. godine te Zapisnik sa ročišta pred Općinskim radnim sudom u Zagrebu od 25. ožujka 2016. godine, navodeći vezano za citirane dokumente po kojim točkama nije obaviještena odnosno u pogledu kojeg je postupanja tijela koja su ih izdala nezadovoljna. Također, žaliteljica navodi kako je tijelo javne vlasti u osporenom rješenju pogrešno protumačilo odredbu članka 16. stavka 2. Zakona o prosvjetnoj inspekciji o službenoj tajni, jer ona nije tražila tajnost identiteta kao podnositeljica podneska, koja je 16 godina radila kao tajnica u XV. gimnaziji u Zagrebu, u pogledu čijeg rada je isti podnesak i podnijela. Nadalje, žaliteljica iznosi svoje sumnje u to da tijelo javne vlasti u osporenom rješenju zataškava kršenje propisa od navedene školske ustanove, jer se odbijanje njezinog zahtjeva opravdava nepostojanjem javnog interesa te da kao porezni obveznik ima pravo znati kako se troši novac kojim se financira rad iste ustanove, pa od Povjerenice za informiranje traži da joj omogući pristup zatraženim informacijama. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Na temelju Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 93/16.), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nastavilo je raditi kao Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su sve informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da žaliteljica zahtjevom za pristup informacijama od 16. veljače 2016. godine zatražila od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, kao tijela javne vlasti, da joj dostavi preslike sljedećih dokumenata: 1. Zapisnika o nadzoru prosvjetne inspekcije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Samostalnog sektora za inspekcijski nadzor, Službe prosvjetne inspekcije KLASA: UP/I-600-04/14-03/00154, URBROJ: 533-23-14-0001 od 6. ožujka 2015. godine, i 2. Rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Samostalnog sektora za inspekcijski nadzor, Službe prosvjetne inspekcije KLASA: UP/I-600-04/14-03/00154, URBROJ: 533-23-15-0006 od 16. ožujka 2015. godine. Nadalje je utvrđeno da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo rješenje KLASA: UP/I-008-01/16-01/00003, URBROJ: 533-01-16-0002 od 27. srpnja 2016. godine, kojim je odbilo zahtjev žalitelja temeljem članka 23. stavka 5. točke 2., a u vezi članka 15. stavka 2. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, jer se radi o informaciji koja predstavlja profesionalnu tajnu sukladno članku 16. stavku 2. Zakona o prosvjetnoj inspekciji.

Iz spisa predmeta razvidno je da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta provelo test razmjernosti i javnog interesa, te da je o istome sačinjena Bilješka o provedenome testu razmjernosti od 1. kolovoza 2016. godine povodom zahtjeva žaliteljice od 16. veljače 2016. godine, iz kojeg je vidljivo da je ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odbilo zahtjev žaliteljice iz razloga što se radi o informacijama koje po mišljenju navedenog tijela javne vlasti predstavljaju profesionalnu tajnu sukladno Zakonu o prosvjetnoj inspekciji („Narodne novine”, broj 61/11. i 16/12.).

Povjerenici za informiranje su u žalbenom postupku dostavljeni Zapisnik o nadzoru prosvjetne inspekcije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Samostalnog sektora za inspekcijski nadzor, Službe prosvjetne inspekcije, KLASA: UP/I-600-04/14-03/00154, URBROJ: 533-23-14-0001 od 6. ožujka 2015. godine, i Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Samostalnog sektora za inspekcijski nadzor, Službe prosvjetne inspekcije, KLASA: UP/I-600-04/14-03/00154, URBROJ: 533-23-15-0006 od 16. ožujka 2015. godine, koje žaliteljica zatražila predmetnim zahtjevom za pristup informacijama.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Člankom 15. stavkom 2. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama je propisano da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu.

Odredbom članka 34. Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“, broj 79/07.) propisano je da stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 108/96.) osim odredbi navedenih u glavi 8. i 9. istog Zakona. Glava 8. Zakona o zaštiti tajnosti podataka sadrži odredbe o poslovnoj tajni, a Glava 9. odredbu o profesionalnoj tajni.

Člankom 16. stavkom 1. Zakona o prosvjetnoj inspekciji je propisano da je provodeći inspekcijski nadzor inspektor dužan postupati tako da se ne ugrozi zakonom ili drugim propisom utvrđena tajna. Stavkom 2. istog članka je propisano da je inspektor dužan kao službenu tajnu čuvati dokumentaciju te činjenice i podatke koji su u vezi s inspekcijskim nadzorom kao i identitet podnositelja podneska ako on to zatraži.

U članku 2. stavku 1. Zakona o prosvjetnoj inspekciji je propisano da prosvjetna inspekcija provodi inspekcijski nadzor u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Stavkom 2. istog članka je propisano da nadzoru prosvjetne inspekcije podliježu i druge ustanove i druge pravne osobe koje odgojno-obrazovnu djelatnost ili dio te djelatnosti obavljaju na osnovi odobrenja, dopusnice, suglasnosti ili drugog odgovarajućeg akta ministarstva nadležnog za poslove odgoja i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), osim visokih učilišta.

Člankom 3. stavkom 1. Zakona o prosvjetnoj inspekciji je propisano da prosvjetna inspekcija provodi inspekcijski nadzor vezan uz primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje ustroj i način rada ustanova predškolskog i školskog sustava, zasnivanje i prestanak radnog odnosa te ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa, rješavanje o pravima i pravnim interesima učenika i njihovih roditelja te ostvarivanje javnosti rada tih ustanova. U stavku 2. istog članka je propisano da prosvjetna inspekcija provodi nadzor vezan i uz primjenu pravnih pravila kolektivnih ugovora kojima se zakonom ili drugim propisom daje pravo uređenja pitanja iz stavka 1. ovoga članka.

Odredbom članka 12. stavka 1. Zakona o prosvjetnoj inspekciji je propisano da se inspekcijski postupak pokreće se po službenoj dužnosti.

U članku 13. stavku 1. Zakona o prosvjetnoj inspekciji propisano je da je čelnik Prosvjetne inspekcije, odnosno čelnik ustrojstvene jedinice u Prosvjetnoj inspekciji dužan razmotriti podnesak upućen prosvjetnoj inspekciji te procijeniti potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka. O pokretanju postupka, odnosno o nepostojanju uvjeta za pokretanje postupka, ovlaštena je osoba dužna obavijestiti podnositelja najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja podneska. Stavak 2. istog članka propisuje da podnositelj podneska ima pravo u roku od osam dana od dana primitka obavijesti izjaviti prigovor Ministarstvu, ako primi obavijest da prema navodima u podnesku ne postoje uvjeti za pokretanje postupka ili ako obavijest ne primi u roku iz stavka 1. ovoga članka. Stavkom 3. navedenog članka je propisano da će ako je postupak pokrenut, o provedenom nadzoru i poduzetim mjerama i radnjama inspektor izvijestiti podnositelja podneska nakon završenog inspekcijskog postupka.

Odredbom članka 18. stavka 1. Zakona o prosvjetnoj inspekciji je propisano da o obavljenom nadzoru i utvrđenom stanju inspektor sastavlja zapisnik. Stavkom 2. navedenog članka je propisano da se zapisnik iz stavka 1. ovoga članka sastavlja, zaključuje i potpisuje sukladno s odredbama Zakona o općem upravnom postupku, a treba sadržavati sve činjenice relevantne za ocjenu stanja u nadziranoj ustanovi vezano uz predmet nadzora.

Člankom 30. stavkom 1. Zakona o prosvjetnoj inspekciji je propisano da se mjere iz članka 20., 21., 22., 23., i 34. ovoga Zakona te naredbe i zabrane propisane drugim zakonom ili drugim propisom izriču rješenjem. Stavkom 2. ovog članka je propisano da ako se rješenjem naređuje kakva radnja, u izreci rješenja odredit će se rok u kojem se ta radnja mora obaviti, a ako se rješenjem izriče hitna mjera, u izreci će se naznačiti da žalba ne odgađa izvršenje.

Članak 37. Zakona o prosvjetnoj inspekciji propisuje da je inspekcijski  postupak završen kad je završeno poduzimanje mjera i radnja na temelju stanja utvrđenog zapisnikom, na način propisan člankom 30. i 35. ovoga Zakona, odnosno kad je zapisnik kojim je utvrđeno da u nadzoru nisu nađene povrede zakona ni drugih propisa zaključen i potpisan.

Činjenica je da je u vrijeme podnošenja zahtjeva za pristup informacijama žaliteljice inspekcijski nadzor prosvjetne inspekcije obavljen i dovršen, te da je Zapisnik o provedenom nadzoru izrađena i dovršena informacija, a prema činjenicama iz kojeg je doneseno rješenje koje je predmet zahtjeva žaliteljice.

Zakonom o prosvjetnoj inspekciji propisano je da se o utvrđenim činjenicama o provedenom nadzoru sastavlja zapisnik te koje se mjere odnosno zabrane na temelju tako utvrđenih činjenica mogu izreći rješenjem. Općenito gledajući tijelu javne vlasti čiji rad treba biti javan izrečene su zabrana i naredbe te rok za izvršenje naredbi iz izreke rješenja. Tijelo javne vlasti koje je donijelo rješenje je također tijelo čiji rad treba biti javan. Sadržaj zapisnika o provedenom nadzoru sačinjavaju informacije koje je utvrdilo tijelo koje je provodilo nadzor i isti je izrađen te je na temelju njega doneseno rješenje i isti dokumenti su u posjedu tijela javne vlasti koje je obavljalo nadzor, kao i onog nad kojim je obavljen nadzor te u posjedu drugih tijela kojima se navedeni dokumenti dostavljaju sukladno članku 32. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Iz spisa predmeta je razvidno da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Samostalni sektor za inspekcijski nadzor, Služba prosvjetne inspekcije, žaliteljici kao podnositeljici podnesaka dostavilo izvješće o provedenom inspekcijskom nadzoru  KLASA: UP/I-600-04/14-03/00154, URBROJ: 533-23-15-0011 od 26. ožujka 2015. godine, u kojem se u sažetom obliku zapravo navode sve bitne utvrđene činjenice iz predmetnog zapisnika te zabrana i naredbe iz predmetnog rješenja, pa s obzirom na navedeno nisu jasni razlozi zbog kojih je tijelo javne vlasti odbilo predmetni zahtjev žaliteljice iz razloga navedenog u obrazloženju osporenog rješenja, jer nije razvidno što točno odnosno koji bi podaci iz navedenih dokumenata predstavljali profesionalnu tajnu.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju koja se tražila predmetnim zahtjevom za pristup informacijama razvidno je da predmetni Zapisnik sadrži podatke o imenima i prezimenima pojedinih zaposlenika škole te podatke o njihovom radu i druge podatke o utvrđenom stanju pri provedenom inspekcijskom nadzoru, a da predmetno rješenje sadrži zabranu i naredbe koje su naložene na podlozi činjenica utvrđenih u nadzoru koji je obavljen u XV. gimnaziji u Zagrebu 3. i 4. srpnja 2014. i 6. ožujka 2015. godine na temelju članka 30. stavka 1. Zakona prosvjetnoj inspekciji i članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku, a u kojem se također navode imena i prezimena pojedinih zaposlenika navedene školske ustanove i pojedinih državnih dužnosnika, a koje predstavljaju informacije od javnog značaja koje bi trebale biti dostupne javnosti. Dakle, iako se tu radi o imenima i prezimenima koja jesu osobni podaci, to ne znači da su oni u ovom slučaju i zaštićeni, jer je činjenica da se radi o zaposlenicima koji su plaćeni iz javnih sredstava te da su isti podaci već poznati javnosti. Naime, uvidom u internetsku stranicu XV. gimnazije u Zagrebu vidljivo je da su na istoj objavljena imena i prezimena svih djelatnika te njihova zvanja odnosno nazivi njihovih radnih mjesta. U odnosu na ostali sadržaj predmetnih informacija Povjerenica za informiranje nije našla zakonskih ograničenja pristupu informacijama te je zaključeno da se pristup istima žaliteljici može omogućiti u cijelosti. Naime, radi transparentnog rada tijela javne vlasti takve informacije trebaju biti dostupne javnosti, jer se onemogućavanjem transparentnosti u radu tijela javne vlasti onemogućava i Ustavom zajamčeno pravo na pristup informacijama tijela javne vlasti, a osobito imajući u vidu sadržaj predmetnih informacija odnosno općenito borbu protiv korupcije i drugih nezakonitosti.

Također, analizom sadržaja iz medija utvrđeno je da postoji interes javnosti za dobivanje informacija kakve je zatražila žaliteljica odnosno da se već 2012. godine pisalo o temama vezanim za određene nepravilnosti i nezakonitosti u školskim ustanovama, pa i vezano za obavljeni nadzor prosvjetne inspekcije u 2012. godini u XV. gimnaziji u Zagrebu, i to na linku http://vijesti.hrt.hr/190653/nepravilnosti-u-27-skola-14-ravnatelja-pred-otkazom, na kojem je objavljen članak „Nepravilnosti u 27 škola, 14 ravnatelja pred otkazom", a u kojem se navodi da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nakon više smjena u srednjim školama zbog nelegalnih upisa odlučilo poslati prosvjetnu inspekciju u obilazak škola te je nakon toga predstavljen rezultat nadzora u kojem je objavljeno da je prosvjetna inspekcija obišla 118 škola te da su u njih 27 otkrivene nepravilnosti, a da je za 14 poimenično navedenih ravnatelja predloženo razrješenje. Naime, iz istog teksta je razvidno da se u skupini od 14 ravnatelja predloženih za razrješenje našla i ravnateljica XV. gimnazije u Zagrebu.

S obzirom na sve navedeno, u drugostupanjskom je postupku utvrđeno da u predmetnom slučaju prvostupanjsko tijelo ničim nije potkrijepilo tvrdnju da tražene informacije predstavljaju profesionalnu tajnu osim citiranja općenitih zakonski odredbi, pri tome navodeći odredbu o službenoj tajni, tim više što ista nije više propisana zakonom. Dakle, ispitujući pravilnost provedenog testa razmjernosti i javnog interesa od strane prvostupanjskog tijela u žalbenom postupku je utvrđeno da su informacije koje žaliteljica traži informacije od javnog interesa jer se iste odnose na rad tijela javne vlasti koji sukladno zakonu treba biti javan, te da ne prevladava potreba zaštite prava na ograničenje već javni interes.

Člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji.

Stoga je na temelju članka 117. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku i članka 25. stavka 7. Zakona o pravu na pristup informacijama riješeno kao u izreci ovog  rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.    

                                                            POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

                                                            dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.