KLASA: UP/II-008-07/17-01/56

URBROJ: 401-01/03-17-06

Zagreb, 21. kolovoza 2017.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), povodom žalbe ……… iz Sv. Križa-Začretje, ………, izjavljene protiv rješenja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Broj: 05-82/10 od 14. prosinca 2016. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se žalba ……… izjavljena protiv rješenja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Broj: 05-82/10 od 14. prosinca 2016. godine, kao neosnovana.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem u točki I. djelomično je odbačen zahtjev za dopunu ili ispravak informacije ……… (u daljnjem tekstu: žaliteljica), u dijelu u kojem se zahtjeva pod točkama: 2., 3. i 4., dostava svih poznatih informacija (računa) o razvojnom alatu FoxBase, programskom paketu FoxPro 2.6. i programskom paketu Visual foxPro 9.0, temeljem odredbe članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama jer tijelo javne vlasti ne posjeduje u zahtjevu tražene informacije. U točki II. osporenog rješenja djelomično je odbijen zahtjev za dopunu ili ispravak informacije žaliteljice, u dijelu u kojem se zahtjeva pod točkama: 2., 3. i 4., da se dipl. inf. ………, po sjećanju očituje o razvojnom alatu FoxBase, programskom paketu FoxPro 2.6. i programskom paketu Visual FoxPro 9.0 (kada su kupljeni, tko je dobavljač, cijena), temeljem odredbe članka 23. stavka 5. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama jer se traži informacija koja se ne smatra informacijom u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. tog Zakona. U točki III. osporenog rješenja djelomično je odbijen zahtjev za dopunu ili ispravak informacije žaliteljice, u dijelu u kojem se zahtjeva pod točkama: 2., 3. i 4., dostava svih poznatih informacija (ugovori, dokumenti) o razvojnom alatu FoxBase, programskom paketu FoxPro 2.6. i programskom paketu Visual FoxPro 9.0 te preslike ugovora o održavanju ili autorskom djelu za doc. dr. sc. ……… za godine 1993., 1996., 1997., 1998. i 2016., temeljem odredbe članka 23. stavka 5. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama jer se traži informacija koja se ne smatra informacijom u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. tog Zakona s obzirom da tijelo javne vlasti ne posjeduje  tražene dokumente odnosno ugovore jer nisu sklopljeni odnosno nastali.

Protiv navedenog rješenja žaliteljica je pravovremeno uložila žalbu u kojoj u bitnome navodi da se u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice koriste programski paketi (FoxBase, FoxPro 2.6. i Visual FoxPro 9), da ih koriste ……… i dr. ……… te da moraju postojati tragovi o legalnoj nabavci istih u bolnici. Navodi da s obzirom da je razvojni alat Visual FoxPro 9 dobiven gratis te da treba postojati odgovarajući dokument o tome (ugovor o donaciji ili sličan dokument). Navodi da je razvojni alat FoxPro 2.6. izdan 1994. godine, a razvojni alat Visual FoxPro 9 izdan je 2004. godine te da ne stoji objašnjenje da je dobiven gratis zahvaljujući prethodno kupljenoj nižoj verziji razvojnog alata FoxPro 2.6. Predlaže da se uvaži žalba i omogući pristup informacijama.

Žalba je neosnovana.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su sve informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima toga Zakona, a ograničenja su propisana člankom 15. navedenog Zakona.

Uvidom u spis predmeta je utvrđeno da je žaliteljica dana 28. listopada 2016. godine zatražila od Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, kao tijela javne vlasti, dostavu sljedećih informacija: 1. Tko je vlasnik programskog modula Bolnički informacijski sustav (BIS, sve njegove komponente) te tko održava i nadograđuje isti; 2. Tko je vlasnik programskog modula Fakturiranje, te tko održava i nadograđuje isti; 3. Tko je vlasnik programskog modula Računovodstvo-financije, te tko održava i nadograđuje isti; 4. Tko je vlasnik programskog modula Materijalno poslovanje te tko održava i nadograđuje  isti; 5. Tko je vlasnik web stranice Bolnice te tko održava i nadograđuje istu; 6. Tko je vlasnik programskog modula Obraćun plaća te tko održava i nadograđuje isti; 7. Ugovore i/ili račune o kupnji razvojnih alata FoxBase i Visual FoxPro i 8. Ugovore i/ili račune o održavanju i intervencijama na operativnim sustavima SCO Unix 5 i 6 i svim Microsoft serverima.

Iz spisa predmeta proizlazi da je Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice dopisom Broj 05-82/10 od 7. studenoga 2016. godine pozvala žaliteljicu da ispravi odnosno dopuni zahtjev na način da specificira vremensko razdoblje za koje traži pristup traženim informacijama.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žaliteljica u dopuni zahtjeva za pristup informacijama zatražila da se za sve točke navedene u Zahtjev za pristup informacijama od 28. listopada 2016. godine kao početni datumi uzmu datumi odgovarajućeg ugovora i/ili računa koji se odnose na početne inačice pa sve ostale inačice i podinačice do danas.

Iz spisa predmeta proizlazi da je Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Broj 05-82/10 od 28. studenoga 2016. godine žaliteljici dostavila preslike traženih dokumenata (ukupno 50 priloga) i očitovanje pod nazivom Ugovori o održavanju informatičke opreme od 23. studenoga 2016. godine. Iz navedenog očitovanja prozlazi da je  programski paket Foxpro for Windows version 2.6. kupljen prije više od 11 godina, a da je novija verzija Visual FoxPro 9.0. ugrađena prije više od 11 godina i da je dobivena gratis na temelju prethodno kupljene starije verzije.

Nadalje, iz spisa predmeta proizlazi da je dana 30. studenoga 2016. godine žaliteljica podnijela zahtjev za dopunu ili ispravak informacije u kojemu traži dostavu sljedećih informacija:  1. Službena web stranica Bolnice – traži dostavu svih ugovora o održavanju spomenute web stranice svih proteklih godina (od 2011.- 2015.), kao i ugovora iz kojeg je vidljiva cijena izrade spomenute stranice te godina izrade; 2. Razvojni alat FoxBase – budući da u dopisu od 23. studenoga 2016. godine gospođa ……… nije dala nikakvu informaciju o istome, a u informatici Bolnice je već 20 godina te posjeduje sve relevantne informacije o istom (kada je alat nabavljen, tko ga je instalirao na računalo, tko je dobavljač, koliko je koštao itd.), traži da joj se dostave sve poznate informacije o tom razvojnom alatu kao i prateći postojeći dokumenti (računi, ugovori, licence); 3. Programski paket FoxPro 2.6. – budući da je u dopisu od 23. studenoga 2016. godine gospođa ……… navela da je navedeni programski paket kupljen prije 11 godina, a u informatici Bolnice je već 20 godina te posjeduje sve relevantne podatke o nabavci istoga, traži da joj se dostavi podatak o tome gdje je kupljen spomenuti razvojni alat; 4. Programski paket Visual FoxPro 9 – budući da u dopisu od 23. studenoga 2016. godine gospođa ……… navodi protek godina od nabavke navedenog razvojnog alata i da je dobiven gratis, a u informatici Bolnice je već 20 godina te da posjeduje sve relevantne podatke o nabavci istoga, traži dostavu informacija o nazivu dobavljača (donatora) te odgovarajući dokument, odnosno ugovor o donaciji spomenutog razvojnog alata i 5. Ugovori o autorskom djelu dr. ……… – traži sve preostale preslike ugovora o održavanju ili autorskom djelu za dr. ……… ili osobu kojoj je on odobrio održavanje njegovih programa za poslovnu godinu 1993., 1996., 1997., 1998., 2012., 2013., 2014. i 2016. godinu.

Uvidom u spis predmeta proizlazi da je Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Broj 05-82/10 od 14. prosinca 2016. godine žaliteljici uz rješenje kojim se djelomično odbacuje te djelomično odbija njezin zahtjev za dopunu ili ispravak informacije od 30. studenoga 2016. godine, dostavila preslike traženih dokumenata (ukupno 13 priloga).

Uvidom u osporeno rješenje utvrđeno je sljedeće:

U točki I. osporenog rješenja djelomično je odbačen zahtjev žaliteljice za dopunu ili ispravak informacije od 30. studenog 2016. godine i to dijelu u kojem se zahtjeva, pod točkama: 2., 3. i 4., dostava svih poznatih informacijama (računi) o razvojnom alatu FoxBase, programskom paketu FoxPro 2.6. i programskom paketu Visual FoxPro 9.0. U obrazloženju osporenog rješenja navodi se da Bolnica više ne posjeduje tražene informacije odnosno račune od prije više od 11 godina jer se prema članku 10. stavku 2. točkama 2. i 3. Zakona o računovodstvu te prema Pravilniku o zaštiti arhivskog i restaraturnog gradiva Bolnice iz listopada 2011. godine, knjigovodstvene isprave-računi čuvaju odnosno izlučuju nakon 11 godina te da je sukladno članku 23. stavku 4. Zakona o pravu na pristup informacijama riješeno kao u točki I. izreke rješenja.

U točki II. osporenog rješenja djelomično je odbijen zahtjev za dopunu ili ispravak informacije od 30. studenoga 2016. godine i to u dijelu u kojem se zahtjeva, pod točkama: 2., 3. i 4., da se dipl. inf. ………, po sjećanju očituje o razvojnom alatu FoxBase, programskom paketu FoxPro 2.6. i programskom paketu Visual FoxPro 9.0 (kada su kupljeni, tko je dobavljač, cijena itd.). U obrazloženju osporenog rješenja navodi se da sjećanje zaposlenika odnosno misaoni procesi nisu informacija u smislu člnka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama te je sukladno članku 23. stavak 5. točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama riješeno kao u točki II. izreke rješenja.

U točki III. osporenog rješenja djelomično je odbijen zahtjev za dopunu ili ispravak informacije od 30. studenoga 2016. godine i to u dijelu u kojem se zahtjeva, pod točkama: 2., 3. i 4., dostava svih poznatih informacija (ugovori, dokumenti) o razvojnom alatu FoxBase, programskom paketu FoxPro 2.6. i programskom paketu Visual FoxPro 9.0 te pod točkom 5. dostava preslika ugovora o održavanju ili autorskom djelu za doc.dr.sc. ……… za godine 1993., 1996., 1997., 1998. i 2016. U obrazloženju osporenog rješenja navodi se da Bolnica ne posjeduje tražene dokumente odnosno ugovore vezane za razvojni alat FoxBase, programski paket FoxPro 2.6. i programski paket Visual FoxPro 9.0., niti ugovore o održavanju ili autorskom djelu za doc.dr.sc. ……… za godine: 1993., 1996., 1997., 1998. i 2016., jer isti nisu sklopljeni odnosno nastali te se ne radi o informaciji u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama te je sukladno članku 23. stavku 5. točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama riješeno kao u točki III. izreke rješenja.

U žalbenom postupku Povjerenici za informiranje dostavljen je spis predmeta zajedno s  traženim informacijama koje je Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice dostavila žaliteljici dopisima od 28. studenoga 2016. godine i 14. prosinca 2016. godine. Uz spis predmeta Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice dostavila je potvrdu voditeljice Odjela za financijske i računovodstvene poslove, Broj: 05-02/10-2016 od 30. siječnja 2017. godine, kojom potvrđuje da Bolnica ne posjeduje račune o razvojnom alatu FoxBase, programskom paketu FoxPro 2.6. i programskom paketu Visual FoxPro 9.0., jer se radi o računima od prije više od 11 godina koji su izlučeni nakon 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu i Pravilniku o zaštiti arhivskog i restaraturnog gradiva Bolnice. Nadalje, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice dostavila je potvrdu voditeljice Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove, Broj: 05-82/10-2016 od 2. veljače 2017. godine, kojom potvrđuje da Bolnica ne posjeduje ugovore odnosno druge dokumente vezane uz razvojni alat FoxBase, programski paket FoxPro 2.6. i programski paket Visual FoxPro 9.0., niti posjeduje ugovore o održavanju ili autorskom djelu za doc. dr. sc. ……… za godine: 1993.,1996.,1997.,1998. i 2016., jer nisu sklopljeni.

U drugostupanjskom postupku Povjerenica za informiranje je dopisom KLASA: UPII- 008-07/17-01/56, URBROJ: 401-01/03-17-02 od 26. lipnja 2017. godine zatražila od Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice vezano za informacije (račune) o razvojnom alatu FoxBase, programskom paketu FoxPro 2.6. i programskom paketu Visual FoxPro 9.0., dostavu zapisnika o izlučivanju ili drugi dokument iz kojega proizlazi da su za zatražene informacije istekli rokovi čuvanja i da su iste izlučene.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice je dana 4. srpnja 2017. godine dostavila je Povjerenici za informiranje presliku Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Bolnice iz listopada 2011. godine te potvrdu voditeljice Odjela za financijsko – računovodstvene poslove, Broj: 05-82/10-2016 od 30. lipnja 2017. godine, kojom potvrđuje da Bolnica ne posjeduje zapisnike o izlučivanju odnosno drugi dokument koji bi potvrdio da su predmetni računi izlučeni.

Povjerenica za informiranje je dopisom KLASA: UPII- 008-07/17-01/56, URBROJ: 401-01/03-17-04 od 12. srpnja 2017. godine zatražila od Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice vezano za informacije (račune) o razvojnom alatu FoxBase, programskom paketu FoxPro 2.6. i programskom paketu Visual FoxPro 9.0., dostavu dokumenta iz kojeg proizlazi da su za tražene informacije istekli rokovi čuvanja i da su iste izlučene.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice je dana 21. srpnja 2017. godine dostavila je Povjerenici za informiranje potvrdu voditeljice Financijsko – računovodstvenog odjela, Broj: 05-82/10-2016 od 19. srpnja 2017. godine, kojom potvrđuje da Bolnica ne posjeduje račune o razvojnom alatu FoxBase, programskom paketu FoxPro 2.6. i programskom paketu Visual FoxPro 9.0. jer su isti izlučeni te da se radi o računima starijim od 30 godina, o čemu Bolnica ne posjeduje nikakav pisani trag i da Bolnica nije u posjedu rješenja o izlučivanju, ni zapisnika vezano za isto.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Sukladno članku 24. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije. U stavku 2. istoga članka propisano je da je tijelo javne vlasti obvezno odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. tog Zakona.

U članku 23. stavkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

U drugostupanjskom je postupku utvrđeno da je u točki I. osporenog rješenja tijelo javne vlasti odbacilo zahtjev žaliteljice u pogledu dostave svih poznatih informacija (računa) o razvojnom alatu FoxBase, programskom paketu FoxPro 2.6. i programskom paketu Visual FoxPro 9.0, sukladno odredbi članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama jer ne posjeduje traženu informaciju, čime je postupilo sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Prema članku 10. stavku 1. točkama 2. i 3. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“, broj 78/15, 134/15 i 120/16), propisano je da se knjigovodstvene isprave čuvaju i to: isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik ili glavnu knjigu, kao i isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćnu knjigu najmanje jedanaest godina.

U članku 1. stavku 2. Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, koji je stupio na snagu 4. studenoga 2011. godine i objavljen je na internetskoj stranici Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice: http://intranet.sbkt.hr/wp/wp-content/uploads/2016/03/Pravilnik_o_zastiti_arhivskog_i_registraturnog_gradiva.pdf, propisano je da sastavni dio Pravilnika predstavlja Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva Bolnice s rokovima čuvanja, koji obuhvaća cjelokupno arhivsko i registraturno gradivo koje nastaje u poslovanju Bolnice. U Prilogu II. pod listom nemedicinske dokumentacije navedenog Pravilnika propisano je da se nakon jedanaest godina od godine nastanaka mogu izlučiti glavna financijska knjiga, dnevnik financijskog knjigovodstva i isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu.

U pogledu navoda žaliteljice iz predmetne žalbe, a vezano za istinitost navoda tijela javne vlasti o neposjedovanju traženih informacija, posebno se naglašava da nije u nadležnosti Povjerenice za informiranje da utvrđuje obvezu tijelima javne vlasti na posjedovanje ili neposjedovanje informacija te da li je neka dokumentacija tijela javne vlasti u skladu sa zakonskim ili podzakonskim propisima i slično, već da li navedeno tijelo posjeduje ili ne posjeduje zatraženu informaciju odnosno ukoliko istu ima u svom posjedu može li se korisnicima omogućiti pristup informaciji.

Nadalje, člankom 5. stavkom 1. točkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da je informacija svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi  s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Slijedom navedene definicije “informacije”, pristup informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, odnosno informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku, tijelo javne vlasti je posjeduje ili ne posjeduje, odnosno ima ili nema saznanja o njoj.

Sukladno članku 23. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama tijelo javne vlasti će rješenjem odbiti zahtjev ako se traži informacija koja se ne smatra informacijom u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. toga Zakona.

Povjerenica za informiranje je u drugostupanjskom postupku utvrdila da je tijelo javne vlasti pravilno postupilo kada je u točki II. osporenog rješenja odbilo zahtjev žaliteljice vezano za očitovanje ……… o razvojnom alatu FoxBase, programskom paketu FoxPro 2.6. i programskom paketu Visual FoxPro 9.0. (kada su kupljeni, tko je dobavljač, cijena) primjenom odredbe članka 23. stavka 5. točki 4. Zakona o pravu na pristup informacijama jer se traži informacija koja se ne smatra informacijom u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. tog Zakona. Povjerenica za informiranje je utvrdila da se žaliteljičin zahtjev za pristup informacijama vezano za očitovanje ……… o predmetnim razvojnim alatima i programskim paketima, ne može smatrati informacijom kako je „informacija“ zakonom definirana.

U drugostupanjskom postupku Povjerenica za informiranje je utvrdila da je u točki III. osporenog rješenja tijelo javne vlasti odbilo zahtjev žaliteljice u pogledu dostave svih poznatih informacija (ugovora, dokumenata) o razvojnom alatu FoxBase, programskom paketu FoxPro 2.6. i programskom paketu Visual FoxPro 9.0. te dostave preslika ugovora o održavanju ili autorskom djelu za doc. dr. sc. ……… (za godine: 1993., 1996., 1997., 1998. i 2016.) temeljem odredbe članka 23. stavka 5. točke 4. Zakona o pravu pristup informacijama. S obzirom da prvostupanjsko tijelo ne posjeduje informacije iz predmetnog zahtjeva jer ne posjeduje ugovore ili dokumente o predmetnim razvojnim alatima i programskim paketima i ne posjeduje sklopljene ugovore o održavanju ili autorskom djelu s ……… ili drugom osobom za tražene godine, valjalo je predmetni zahtjev odbaciti sukladno članku 23. stavku 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Na temelju provedenog žalbenog postupka Povjerenica za informiranje je utvrdila da je u prvostupanjskom postupku bilo nedostataka, ali da su oni takvi da nisu mogli utjecati na rješenje ove upravne stvari.

Stoga je na temelju članka 116. stavka 1. točke 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09) odlučeno kao izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                           POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.