KLASA: UP/II-008-07/17-01/440

URBROJ: 401-01/06-17-01

Zagreb, 9. lipnja 2017.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), povodom žalbe ……… iz Orli, ………, izjavljene protiv rješenja Veleučilišta „Marko Marulić” u Kninu, Klasa: 602-01/16-01/39, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-3 od 15. studenoga 2016. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama,  donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Veleučilišta „Marko Marulić” u Kninu Klasa: 602-01/16-01/39, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-3 od 15. studenoga 2016. godine.

2.    Predmet se dostavlja prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev za pristup informacijama ……… (dalje u tekstu: žalitelj), kojim je po točkama od 1. do 3. zatražio preslike različite dokumentacije, vezano za postupak natječaja za izbor na odgovarajuće radno mjesto pod točkom 2. jedan izvršitelj/izvršiteljica, za radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent ili u nastavnom zvanju predavač ili viši predavač ili profesor visoke škole u znanstvenom području - biotehničke znanosti, polje agronomija na Veleučilištu „Marko Marulić” u Kninu, temeljem članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama iz razloga što tražene informacije sadrže osobne podatke.

Protiv osporenog rješenja žalitelj je pravovremeno izjavio žalbu u kojoj u bitnome navodi kako je Veleučilište Marko Marulić u Kninu suprotno zakonskim odredbama odbilo njegov zahtjev te mu uskratilo zakonsko ostvarenje prava na pristup informacijama. Također, navodi kako navedeno rješenje osporava u cijelosti zbog nepotpuno i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene zakona. Žalitelj ističe da tijelo nije uopće provelo test razmjernosti i javnog interesa koji je bio nužan kod ograničenja pristupa informacijama zbog zaštite osobnih podataka te je zanemarilo provođenje Smjernica Povjerenika za informiranje u postupcima po zahtjevima za pristup informacijama koji se tiču postupaka provedbe javnih natječaja za zapošljavanje te postupak izbora i imenovanja putem javnih poziva u tijelima javne vlasti od 23. svibnja 2016. godine. Nadalje, navodi da je tijelo javne vlasti umjesto da zacrni osobne podatke kandidata, a omogući pristup preostalim informacijama, onemogućilo pristup svim informacijama, pa i onima za koje ne postoje zakonska ograničenja. Žalitelj ističe nužnost provođenja testa razmjernosti i javnog interesa te kako u predmetnom slučaju po njegovom mišljenju prevladava javni interes u odnosu na zakonsko ograničenje, pri čemu se uvažava zaštita osobnih podataka na način kako je navedeno u gore navedenim Smjernicama, a s obzirom da se radi o javnom natječaju te navodi da ostvarivanje prava na uvid u natječajnu dokumentaciju utječe na transparentnost, koja je preduvjet prevencije korupcije te osiguravanja odgovarajućeg korištenja javnih sredstava. Zaključno žalitelj navodi kako je na pogrešno utvrđeno činjenično stanje tijelo javne vlasti pogrešno primijenilo materijalno pravo, jer je po njegovom mišljenju pravo svakog kandidata na uvid u natječajnu dokumentaciju, a posebno u dokumentaciju izabranog kandidata, minimum transparentnosti u javnoj sektoru te navodi članak 24. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi koji je naveden u Smjernicama koje je donijela Povjerenica za informiranje. Žalitelj zaključuje da iz svega navedenog proizlazi da ne postoje razlozi za odbijanje predmetnog zahtjeva te od Povjerenice za informiranje traži da poništi osporeno rješenje i omogući mu pristup zatraženim informacijama. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da žalitelj 20. listopada 2016. godine podnio Veleučilištu „Marko Marulić” u Kninu, kao tijelu javne vlasti, zahtjev za pristup informacijama kojim je vezano za natječaj za izbor na odgovarajuće radno mjesto pod točkom 2. jedan izvršitelj/izvršiteljica, za radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent ili u nastavnom zvanju predavač ili viši predavač ili profesor visoke škole u znanstvenom području - biotehničke znanosti, polje agronomija, zatražio dostavu preslika sljedeće dokumentacije: 1. odgovarajuće Odluke/Rješenja o izboru Stručnog povjerenstva za provođenje natječaja, 2. kompletne dokumentacije svih kandidata koji su se prijavili na natječaj u za to propisanom roku i 3. Odluke/Rješenja stručnog povjerenstva o izboru najboljeg kandidata (u ovom slučaju gosp. ………) koja uključuje i kompletno i detaljno obrazloženje takve Odluke/Rješenja. Također je utvrđeno da je po predmetnom zahtjevu Veleučilište „Marko Marulić” u Kninu donijelo osporeno rješenje Klasa: 602-01/16-01/39, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-3 od 15. studenoga 2016. godine, kojim je odbila predmetni zahtjev po svim točkama zahtjeva temeljem članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, a iz razloga što tražene informacije sadrže osobne podatke.

Prije donošenja rješenja nadležno tijelo mora utvrditi pravo stanje stvari i u tu svrhu utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja, pridržavajući se pri tome pravila koja vrijede za dokazni postupak. Prema ocjeni Povjerenice za informiranje  u ovom slučaju činjenično stanje nije u potpunosti, a niti pravilno utvrđeno jer činjenice koje se nalaze u spisima ovog predmeta nisu argumentirane odnosno potkrijepljene odgovarajućim dokazima. Naime, u drugostupanjskom postupku utvrđeno je da je Veleučilište „Marko Marulić” u Kninu odbilo predmetni zahtjev jer zatražene informacije sadrže osobne podatke te jer predstavljaju informacije koje su nastale u pri razmjeni stavova i mišljenja unutar tijela javne vlasti. Kako Veleučilište „Marko Marulić” u Kninu nije sukladno svojim zakonskim obvezama Povjerenici za informiranje dostavilo spis predmeta, što je bilo dužno učiniti sukladno odredbi članka 113. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) te članka 25. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, a koji je nužan u drugostupanjskom postupku po žalbi protiv rješenja prvostupanjskog tijela te nije pružilo nikakve dokaze koji potkrepljuju navode iz osporenog rješenja, niti iz osporenog rješenja proizlazi da je tijelo javne vlasti odlučujući o zahtjevu provelo test razmjernosti i javnog interesa, osporeno je rješenje nužno poništiti i vratiti predmet na prvostupanjski postupak.

Prvostupanjsko tijelo u ponovnom postupku pri rješavanju predmetnog zahtjeva prije svega mora točno utvrditi koje sve od zatraženih informacija ima u svom posjedu. Nadalje, pri rješavanju predmetnog zahtjeva prvostupanjsko tijelo treba uzeti u obzir činjenicu da je žalitelj bio sudionik natječaja o kojem je riječ u predmetnom slučaju te razmotriti mogućnost pristupa zatraženim informacijama temeljem drugog posebnog propisa, a uzimajući u obzir odredbu članka 1. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, kojom je propisano da se odredbe ovog Zakona ne primjenjuju na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom.

Međutim, ukoliko žalitelju nisu dostupne zatražene informacije kao kandidatu na predmetnom natječaju, prvostupanjsko tijelo je u obvezi riješiti isti sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, kao da ga je podnijela bilo koja druga osoba, a sukladno načelu jednakosti iz članka 8. navedenog Zakona, u kojem slučaju kandidat ima pravo dobiti one informacije koje bi se omogućile i bilo kojoj trećoj osobi, koja nije bila kandidat natječaja. Pri navedenom treba imati na umu da bi informacije koje se odnose na raspolaganje javnim sredstvima trebale biti javno dostupne, sukladno odredbi članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, a ukoliko zatražene informacije iz zahtjeva sadrže osobne podatke fizičkih osoba odnosno ako postoji neki drugi razlog za ograničenje informacija, prvostupanjsko tijelo bi trebalo postupiti sukladno odredbi članka 15. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama kojim je propisano da ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavka 2. i 3.  ovog članka, preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

Napominje se da ukoliko je u predmetnom slučaju riječ o završenom natječaju, tada u odnosu na zatraženu dokumentaciju primjenom testa razmjernosti i javnog interesa treba utvrditi prevladava li u konkretnom slučaju javni interes za dobivanjem traženih podataka ili prevladava potreba za zaštitom prava na ograničenje, imajući u vidu da natječajna dokumentacija sadrži i osobne podatke kandidata.

Člankom 16. stavkom 1. istog Zakona propisano je da je tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, dužno je prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da je kod provođenja testa razmjernosti i javnog interesa tijelo javne vlasti dužno utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavaka 2., 3. i 4. Zakona, da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese, informacija će se učiniti dostupnom.

Test razmjernosti i javnog interesa je procjena razmjernosti između razloga za omogućavanje pristupa informaciji i razloga za ograničenje te omogućavanje pristupa informaciji ako prevladava javni interes.

Posebno se napominje da bi pri rješavanju predmetnog zahtjeva prvostupanjsko tijelo trebalo uzeti u obzir navedeno u Smjernicama o pristupu informacijama u postupcima provedbe javnih natječaja za zapošljavanje, te postupak izbora i imenovanje putem javnih poziva u tijelima javne vlasti od 23. svibnja 2016. godine, koje su objavljene na internetskoj stranici Povjerenika za informiranje na poveznici http://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir/.

Slijedom svega navedenog je na temelju članka 117. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku, riješeno kao u izreci rješenja, a predmet se zbog prirode upravne stvari dostavlja na ponovni postupak prvostupanjskom tijelu.

U ponovnom postupku prvostupanjsko tijelo dužno je utvrditi sve činjenice koje su važne za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja, činjenice prikazati u spisima predmeta i potkrijepiti ih odgovarajućim dokazima, te utvrditi mogu li se preslike zatraženih informacija ili određenih dijelova zatraženih informacija temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama dostaviti žalitelju i na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja, nakon primitka rješenja u zakonskom roku  riješiti ovu upravnu stvar.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                            POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

                                                            dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.