KLASA: UP/II-008-07/17-01/438

URBROJ: 401-01/06-17-01

Zagreb, 9. lipnja 2017.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), povodom žalbe ………, profesorice Veleučilišta „Marko Marulić” u Kninu, Petra Krešimira IV. 30, izjavljene protiv rješenja Veleučilišta „Marko Marulić” u Kninu, Petra Krešimira IV. 30, Klasa: 008-04/16-01/07, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-2 od 7. studenoga 2016. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama,  donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Veleučilišta „Marko Marulić” u Kninu Klasa: 008-04/16-01/07, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-2 od 7. studenoga 2016. godine.

2.    Predmet se dostavlja prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev za pristup informacijama ………, profesorice Veleučilišta „Marko Marulić” u Kninu (dalje u tekstu: žaliteljica), kojim je zatražila preslike natječajne dokumentacije svih pristupnika na javni natječaj od 24. lipnja 2016. godine (NN 58/16), točka 1. jedan izvršitelj za izbor u zvanje i na odgovarajuće radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent ili u nastavničkom zvanju predavač ili viši predavač ili profesor visoke škole u znanstvenom području: biotehničke znanosti, polje agronomija, temeljem članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama iz razloga što tražene informacije sadrže osobne podatke.

Protiv osporenog rješenja žaliteljica je pravovremeno izjavila žalbu u kojoj u bitnome navodi kako smatra da su javni natječaji za izbor i prijem na radna mjesta u veleučilištu „Marka Marulića” u Kninu provedeni krajnje netransparentno, a osobito natječaj od 24. lipnja 2016. godine, kada je Stručno vijeće navedenog Veleučilišta glasovalo o izboru u suradničko zvanje i za radno mjesto asistenta isključivo na temelju Zapisnika stručnog povjerenstva, koji je članovima Stručnog vijeća dostavljen 24 sata prije održavanja izvanredne sjednice, a koji u sadržaju osim imena i prezimena pristupnika nije sadržavao niti jednu relevantnu informaciju o pristupnicima na temelju koje bi se mogla donijeti objektivna odluka o najboljem pristupniku, pa je stoga zahtjevima za pristup informacijama zatražila natječajnu dokumentaciju svih pristupnika na navedeni natječaj. Također, navodi da je kao član Stručnog vijeća u više navrata na sjednicama istog Vijeća tražila izvješće o radu doktoranada koji godinama studiraju na teret Veleučilišta Marka Marulića, s kojima su sklopljeni ugovori studiranju na 4,5 godine, a nakon toga sklapani aneksi ugovora te im produljivani rokovi studiranja bez ikakvih izvješća Stručnom vijeću o navedenom. Žaliteljica stiče da se unatoč obećanjima navedena izvješća nikad nisu dostavila Stručnom vijeću, pa je stoga putem zahtjeva za pristup informacijama zatražila preslike navedenih ugovora i aneksa istih. Žaliteljica navodi da joj je tijelo javne vlasti oba zahtjeva odbilo sa gotovo identičnim obrazloženjem, navodeći kao razlog svoju obvezu zaštite osobnih podatka te kako u zahtjevima nije navela svrhu svog traženja. Navedena rješenja tijela javne vlasti žaliteljica smatra nezakonitim te od drugostupanjskog tijela traži da postupi sukladno svojim ovlastima. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da žaliteljica 25. listopada 2016. godine podnijela Veleučilištu „Marko Marulić” u Kninu, kao tijelu javne vlasti, zahtjev za pristup informacijama kojim je zatražila dostavu preslika natječajne dokumentacije svih pristupnika na javni natječaj od 24. lipnja 2016. godine (NN 58/16), točka 1. jedan izvršitelj za izbor u zvanje i na odgovarajuće radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent ili u nastavničkom zvanju predavač ili viši predavač ili profesor visoke škole u znanstvenom području: biotehničke znanosti, polje agronomija. Također je utvrđeno da je po predmetnom zahtjevu Veleučilište „Marko Marulić” u Kninu donijelo osporeno rješenje Klasa: 008-04/16-01/07, Urbroj: 2182/1-12/3-2-16-1-2 od 7. studenoga 2016. godine, kojim je odbilo predmetni zahtjev temeljem članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, a iz razloga što tražene informacije sadrže osobne podatke.

Prije donošenja rješenja nadležno tijelo mora utvrditi pravo stanje stvari i u tu svrhu utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja, pridržavajući se pri tome pravila koja vrijede za dokazni postupak. Prema ocjeni Povjerenice za informiranje  u ovom slučaju činjenično stanje nije u potpunosti, a niti pravilno utvrđeno jer činjenice koje se nalaze u spisima ovog predmeta nisu argumentirane odnosno potkrijepljene odgovarajućim dokazima. Naime, u drugostupanjskom postupku utvrđeno je da je Veleučilište „Marko Marulić” u Kninu odbilo predmetni zahtjev jer zatražene informacije sadrže osobne podatke. Kako Veleučilište „Marko Marulić” u Kninu nije sukladno svojim zakonskim obvezama Povjerenici za informiranje dostavilo spis predmeta, što je bilo dužno učiniti sukladno odredbi članka 113. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) te članka 25. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, a koji je nužan u drugostupanjskom postupku po žalbi protiv rješenja prvostupanjskog tijela te nije pružilo nikakve dokaze koji potkrepljuju navode iz osporenog rješenja, niti iz osporenog rješenja proizlazi da je tijelo javne vlasti odlučujući o zahtjevu provelo test razmjernosti i javnog interesa, osporeno je rješenje nužno poništiti i vratiti predmet na prvostupanjski postupak.

Prvostupanjsko tijelo u ponovnom postupku pri rješavanju predmetnog zahtjeva prije svega mora točno utvrditi koje sve od zatraženih informacija ima u svom posjedu. Nadalje, pri rješavanju predmetnog zahtjeva prvostupanjsko tijelo treba uzeti u obzir činjenicu da je žaliteljica bila članica Stručnog vijeća u pogledu natječaja o kojem je riječ u predmetnom slučaju te razmotriti mogućnost pristupa zatraženim informacijama temeljem drugog posebnog propisa, a uzimajući u obzir odredbu članka 1. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, kojom je propisano da se odredbe ovog Zakona ne primjenjuju na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom.

Međutim, ukoliko žaliteljici nisu dostupne zatražene informacije kao članici Stručnog vijeća vezanog za provođenje predmetnog natječaja, prvostupanjsko tijelo je u obvezi riješiti isti sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, kao da ga je podnijela bilo koja druga osoba, a sukladno načelu jednakosti iz članka 8. navedenog Zakona, u kojem slučaju kandidat ima pravo dobiti one informacije koje bi se omogućile i bilo kojoj trećoj osobi, koja nije sudjelovala u natječaju. Pri navedenom treba imati na umu da bi informacije koje se odnose na raspolaganje javnim sredstvima trebale biti javno dostupne, sukladno odredbi članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, a ukoliko zatražene informacije iz zahtjeva sadrže osobne podatke fizičkih osoba odnosno ako postoji neki drugi razlog za ograničenje informacija, prvostupanjsko tijelo bi trebalo postupiti sukladno odredbi članka 15. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama kojim je propisano da ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavka 2. i 3.  ovog članka, preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

Napominje se da ukoliko je u predmetnom slučaju riječ o završenom natječaju, tada u odnosu na zatraženu dokumentaciju primjenom testa razmjernosti i javnog interesa treba utvrditi prevladava li u konkretnom slučaju javni interes za dobivanjem traženih podataka ili prevladava potreba za zaštitom prava na ograničenje, imajući u vidu da natječajna dokumentacija sadrži i osobne podatke kandidata.

Člankom 16. stavkom 1. istog Zakona propisano je da je tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, dužno je prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da je kod provođenja testa razmjernosti i javnog interesa tijelo javne vlasti dužno utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavaka 2., 3. i 4. Zakona, da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese, informacija će se učiniti dostupnom.

Test razmjernosti i javnog interesa je procjena razmjernosti između razloga za omogućavanje pristupa informaciji i razloga za ograničenje te omogućavanje pristupa informaciji ako prevladava javni interes.

Posebno se napominje da bi pri rješavanju predmetnog zahtjeva prvostupanjsko tijelo trebalo uzeti u obzir navedeno u Smjernicama o pristupu informacijama u postupcima provedbe javnih natječaja za zapošljavanje, te postupak izbora i imenovanje putem javnih poziva u tijelima javne vlasti od 23. svibnja 2016. godine, koje su objavljene na internetskoj stranici Povjerenika za informiranje na poveznici http://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir/.

Slijedom svega navedenog je na temelju članka 117. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku, riješeno kao u izreci rješenja, a predmet se zbog prirode upravne stvari dostavlja na ponovni postupak prvostupanjskom tijelu.

U ponovnom postupku prvostupanjsko tijelo dužno je utvrditi sve činjenice koje su važne za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja, činjenice prikazati u spisima predmeta i potkrijepiti ih odgovarajućim dokazima, te utvrditi mogu li se preslike zatraženih informacija ili određenih dijelova zatraženih informacija temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama dostaviti žalitelju i na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja, nakon primitka rješenja u zakonskom roku  riješiti ovu upravnu stvar.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                            POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

                                                            dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.