KLASA: UP/II-008-07/17-01/120

URBROJ: 401-01/06-17-01

Zagreb, 8.5.2017. godine

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), povodom žalbe ……… iz Vrgorca, ………, izjavljene protiv rješenja Hrvatskih voda KLASA: 008-02/16-02/823, URBROJ: 374-1-2-16-2 od 28.11.2016. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Hrvatskih voda KLASA: 008-02/16-02/823, URBROJ: 374-1-2-16-2 od 28.11.2016. godine

2.    Odobrava se ……… pravo na pristup preslikama kartica poslovnog partnera Hrvatskih voda trgovačkog društva Komunalno d.o.o. Vrgorac od          1.1.2016. godine do 29.12.2016. godine:

-        konto 1651121, Potraživanje za refundacije po kreditu HBOR-a za poslovnog partnera 00304 Komunalno d.o.o. Vrgorac za 2013. godinu i

-        konto 1651121, Potraživanje za refundacije po kreditu HBOR-a za poslovnog partnera 00304 Komunalno d.o.o. Vrgorac za 2014. godinu.

3.    Nalaže se Hrvatskim vodama da postupi sukladno točki 2. izreke ovog rješenja u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev za pristup informacijama ……… (u daljnjem tekstu: žalitelj) od 23.9.2016. godine temeljem članka 23. stavka 5. točke 2. a u vezi s člankom 15. stavkom 2. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, jer su zatražene informacije poslovna tajna.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnom isto osporava kao nezakonito. Nadalje, žalitelj pojašnjava kako je ranije kao nezavisni vijećnik Gradskog vijeća Grada Vrgorca tražio podatak o zaduženosti trgovačkog društva Komunalnog d.o.o. Vrgorac i dobio podatak za 2006./2007. te podatak o stanju duga na dan 31.12.2009. godine. Žalitelj navodi svoje pretpostavke o sadašnjem iznosu navedenog zaduženja te ističe da nisu poznate okolnosti zaduživanja i investiranja navedenog komunalnog poduzeća te da se ne zna koji su objekti kreditom financirani, jer nema vjerodostojne kreditne dokumentacije i financijskog osiguranja. Žalitelj uskratu u zahtjevu zatraženih informacija u osporenom rješenju smatra nezakonitom te od Povjerenice za informiranje traži da poduzme mjere iz svoje nadležnosti i omogući mu pristup istima. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da  je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 23.9.2016. godine zatražio sljedeću informaciju: Kartica kredita za komunalno poduzeće iz Vrgorca, čije je stanje dospjelog dugovanja bilo na dan 31.12.2009. godine 10.942.427,49 kn. Nadalje je utvrđeno da da su Hrvatske vode povodom predmetnog zahtjeva donijele rješenje, KLASA: 008-02/16-02/823, URBROJ: 374-1-2-16-2 od 28.11.2016. godine, kojim je odbijen zahtjev žalitelja iz razloga što su zatražene informacije iz zahtjeva poslovna tajna.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Prema članku 23. stavku 5. točki 2. Zakona o pravu na pristup informacijama tijelo javne vlasti će rješenjem odbiti zahtjev ako se ispune uvjeti propisani u članku 15. stavcima 2. i 3., a u vezi s člankom 16. stavkom 1. ovog Zakona.

U članku 15. stavku 2. točki 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu.

Odredbom članka 19. stavka 1. Zakona o zaštiti tajnosti podataka („Narodne novine“, broj 108/96.) propisano je da poslovnu tajnu predstavljaju podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, drugim propisom ili općim aktom trgovačkog društva, ustanove ili druge pravne osobe, a koji predstavljaju proizvodnu tajnu, rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada te druge podatke zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice za njezine gospodarske interese. Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da se općim aktom ne može odrediti da se svi podaci koji se odnose na poslovanje pravne osobe smatraju poslovnom tajnom niti se poslovnom tajnom mogu odrediti podaci čije priopćavanje nije razložno protivno interesima te pravne osobe. 

Člankom 16. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije o raspolaganju javnim sredstvima dostupne javnosti i bez provođenja postupka iz st. 1. navedenog članka, osim ako informacija predstavlja klasificirani podatak.

Povjerenici za informiranje su u žalbenom postupku kao informacije koje su predmet ovog postupka od strane Hrvatskih voda dostavljeni sljedeći dokumenti: kartice poslovnog partnera od 1.1.2016. do 29.12.2016. godine - kartica konta Hrvatskih voda 1651121, Potraživanje za refundacije po kreditu HBOR-a za poslovnog partnera 00304 Komunalno d.o.o. Vrgorac za 2013. godinu i kartica konta Hrvatskih voda 1651121, Potraživanje za refundacije po kreditu HBOR-a za poslovnog partnera 00304 Komunalno d.o.o. Vrgorac za 2014. godinu te uz navedeno i Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka Hrvatskih voda donesen na 20. sjednici Upravnog vijeća u njegovom 6. sazivu, u kojem se u članku 2. utvrđuje koji podaci su utvrđeni kao poslovna tajna. Člankom 2. stavkom 1. u točki 10. citiranog Pravilnika je utvrđeno da poslovnu tajnu predstavljaju akti i podaci o tražbinama i obvezama Hrvatskih voda. Člankom 3. citiranog Pravilnika je propisano da se dio informacija iz akata iz članka 2. ovoga Pravilnika može objaviti odnosno dati na korištenje ovlaštenim tražiteljima ako se izričito moraju: objaviti po posebnim propisima, dati na uvid po posebnim propisima i ustupiti u obliku preslike po posebnim propisima.

Ustavom Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj  56/90., 135/97., 8/98.,  113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 05/14.) u članku 38. stavku 4. jamči se svakome pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Pri tome ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu i propisana zakonom. Iz Ustava Republike Hrvatske i Zakona o pravu na pristup informacijama je vidljivo da uskrata informacija treba biti izuzetak, a zakonska ograničenja podložna testu razmjernosti i javnom interesu.

Uvidom u sadržaj informacija koje su dostavljene kao predmetne informacije nije razvidan razlog zbog kojeg bi iste predstavljali poslovnu tajnu, jer kod istih nisu uočeni elementi poslovne tajne, kao što je to propisano člankom 19. Zakona o zaštiti tajnosti podataka. Naime, samo navođenje u osporenom rješenju da su zatražene informacije poslovna tajna nije utemeljeno na stvarnom činjeničnom stanju odnosno u predmetnom spisu to nije potkrijepljeno nikakvim dokazima, budući da primjena instituta poslovne tajne kao ograničenja od pristupa ne može biti u općenitim zaključcima kako bi mogla nastupiti gospodarska šteta tijelu javne vlasti, već je smisao instituta poslovne tajne u jasnom i nedvosmislenom identificiranju razloga zbog kojih bi omogućavanje pristupa određenim podacima dovelo do štetnih posljedica za nečije gospodarske interese. S obzirom na navedeno, zaključeno je da navodi iz osporenog rješenja nisu potkrijepljeni dokazima iz kojih bi proizlazilo da predmetne informacije predstavljaju poslovnu tajnu, nego se u istom samo poziva na Pravilnik o poslovnoj tajni Hrvatskih voda, a utvrđeno je da se radi o raspolaganju sredstvima Hrvatskih voda odnosno slučaju iz gore citirane odredbe članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama kada nema obveze provođenja testa razmjernosti i javnog interesa.

Slijedom svega navedenog Povjerenica za informiranje nije utvrdila zakonske razloge za ograničenje pristupa informacijama iz članka 15. stavka 2. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u predmetnom slučaju, jer se traženi podaci ne mogu smatrati poslovnom tajnom sukladno zakonu, a osobito uzimajući u obzir odredbu članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, kojom je propisano kako su informacije o raspolaganju javnim sredstvima dostupne javnosti i bez provođenja testa razmjernosti i javnog interesa, osim ako informacija predstavlja klasificirani podatak.

Kako je u predmetnom slučaju utvrđeno da se radi o traženju informacija koje predstavljaju raspolaganje javnim sredstvima od strane tijela javne vlasti, Hrvatskih voda i trgovačkog društva Komunalno d.o.o. Vrgorac, čiji je jedini osnivač Grad Vrgorac kao jedinica lokalne samouprave, pri čemu iste informacije nisu klasificirane stupnjem tajnosti, Povjerenica za informiranje je zaključila da bi iste trebale automatski biti dostupne javnosti, budući da javnost ima pravo biti upoznata s podatkom o zaduženosti odnosno nezaduženosti tijela javne vlasti u pogledu refundacija po kreditu HBOR-a, odnosno imati uvid u javne financije.

Člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji. 

Slijedom navedenog, a sukladno članku 117. stavak 1. u vezi s člankom 25. stavak 7. Zakona o pravu na pristup informacijama valjalo je odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                            POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

                                                            dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.