KLASA: UP/II-008-07/14-01/307

URBROJ: 401-01/04-17-09

Zagreb, 06. ožujka 2017. godine

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), povodom žalbe trgovačkog društva Prirodni plin d.o.o. iz Zagreba, Šubićeva 29, zastupanog po Odvjetničkom društvu ……… iz Zagreba, ………, izjavljene protiv rješenja trgovačkog društva Podzemno skladište plina d.o.o. iz Zagreba, Veslačka 2-4, Ur.br.: 2469-2014/UD od 23. lipnja 2014. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje trgovačkog društva Podzemno skladište plina d.o.o., Ur.br.: 2469-2014/UD od 23. lipnja 2014. godine.

2.    Odobrava se trgovačkom društvu Prirodni plin d.o.o. pravo na pristup informacijama:

-        Ur.br. 939-2014/UD od 06. ožujka 2014. godine

-        Ur.br. 940-2014/UD od 06. ožujka 2014. godine

-        Ur.br. 942-2014/UD od 06. ožujka 2014. godine

-        Ur.br. 943-2014/UD od 06. ožujka 2014. godine

3.    Odbacuje se zahtjev trgovačkog društva Prirodni plin d.o.o u dijelu u kojem traži druge eventualne odluke u vezi informacije o raspodjeli ukupnog broja standardnih paketa skladišnih kapaciteta (SBU-a).

4.    Nalaže se trgovačkom društvu Podzemno skladište plina d.o.o. da u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja postupi sukladno točki 2. izreke ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev za pristup informacijama trgovačkog društva Prirodni plin d.o.o. iz Zagreba, Šubićeva 29, zastupanog po Odvjetničkom društvu ……… iz Zagreba, ………, (u daljnjem tekstu: žalitelj) temeljem 23. stavka 5. točke 2., a u vezi članka 15. stavka 2. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama jer su zatražene informacije poslovna tajna.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnome navodi da je pobijanim rješenjem trgovačko društvo Podzemno skladište plina d.o.o. kao pravna osoba s javnim ovlastima odbilo žalitelju ustupiti informacije o raspodjeli ukupnog broja standardnih paketa skladišnog kapaciteta (u daljnjem tekstu: SBU), kao i dostaviti  odgovarajuće odluke o raspodjeli SBU-a u odnosu na sve subjekte kojima su dodijeljeni i iz kojih je vidljivo koliko je SBU-a dodijeljeno pojedinom subjektu na tržištu plina u Republici Hrvatskoj pozivajući se na poslovnu tajnu. Nadalje navodi da rješenje osporava u cijelosti jer smatra da ne postoje razlozi zbog kojih tražene informacije ne bi mogle biti ustupljene žalitelju. Ističe kako obveza ustupanja informacija postoji prema članku 10. stavku 1. točki 2. Zakona o pravu na pristup informacijama prema kojem su tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama objaviti odluke koje donose i kojima se utječe na interese korisnika s  razlozima za njihovo donošenje, te da je odbijanjem dostavljanja odluka o raspodjeli povrijeđena citirana odredba  Zakona o pravu na pristup informacijama. Također ističe kako je trgovačko društvo Podzemno skladište plina d.o.o. kao donositelj odluka o raspodjeli pri njihovom donošenju nastupala djelujući u okviru svojih javnih ovlasti, dakle kao tijelo javne  vlasti. Žalitelj navodi kako se trgovačko društvo Podzemno skladište plina d.o.o.  pogrešno poziva  na odredbu članka 29. točku 17. Zakona o tržištu plina jer u konkretnom slučaju nije riječ o podacima koje je ono saznalo u obavljanju  svoje djelatnosti  već o odlukama o raspodjeli koje je osobno donijelo kao upravne akte u  upravnom postupku u kojem je rješavala temeljem  javnih ovlasti  o pravima i obvezama subjekata koji su podnijeli  zahtjeve za rezervacijom SBU. Ističe kako su mu  navedene odluke o raspodjeli potrebne kako bi u upravnom sporu mogao  specificirati  svoju tužbu kojom pobija  odluke o raspodijeli te traži zaštitu prava za koje smatra da su mu povrijeđena nezakonitim postupanjem trgovačkog društva Podzemno skladište plina d.o.o. iz domene upravnog prava. Također ističe da uskrata dostavljanja odluka o raspodjeli njemu kao stranci u postupku raspodjele i osobi koja nedvojbeno ima  pravni interes za  pribavljanje i osporavanje odluka o raspodjeli faktički  znači da se onemogućava kontrola zakonitosti akata koje trgovačko društvo Podzemno skladište plina d.o.o. donosi kao javnopravno tijelo te onemogućava kontrola cjelokupnog postupka raspodjele skladišnih kapaciteta. Nadalje navodi da se trgovačko društvo Podzemno skladište plina d.o.o. pogrešno poziva na članak 10. Zakona o tržištu plina prema kojem postoji obveza operatora skladišta plina da osigura tajnost povjerljivih poslovnih podataka  drugih energetskih subjekata i krajnjih kupaca osim ako su prema Zakonu o tržištu plina ili drugom posebnom zakonu i propisu ovlašteni ili dužni javno objaviti podatke, budući da Zakon o pravu na pristup informacijama izričito propisuje objavu odluka tijela javne vlasti kojima se utječe na interese korisnika s razlozima za njihovo donošenje. Također navodi da  se trgovačko društvo Podzemno skladište plina d.o.o. pogrešno poziva na članak 11. Zakona o tržištu plina budući se tom odredbom  uređuje obveza sklapanja  ugovora o skladištenju plina koja nema utjecaj na obvezu ustupa informacija prema Zakonu o pravu na pristup informacijama jer je cilj odredbe Zakona o tržištu plina da se urede odnosi među stranaka s obzirom na pravila  sektora djelatnosti, no ne i tajnost postojanja ugovora odnosno podataka koji su u njima navedeni. Ističe kako nisu zatraženi ugovori koji su sklopljeni  temeljem odluka o raspodjeli  već same odluke o raspodjeli. Nadalje navodi u vezi tvrdnje trgovačkog društva  Podzemno skladište plina d.o.o. kako njegov zahtjev nije određen i jasan u dijelu u kojem traži dostavu svih drugih odluka vezanih uz predmet zahtjeva, da je pored odluke donesene temeljem odluke Vlade  i odluka  pod navedenim  urudžbenim  brojevima,  jasno zatražio da mu se dostave odluke o raspodjeli skladišnih kapaciteta i to one čije je brojeve naveo, kao  i ostale  eventualne odluke  te vrste, a čiji su mu urudžbeni brojevi nepoznati. Vezano za pozivanje na Direktivu 2009/73/EZ  Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. godine o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina navodi da prema navedenoj Direktivi ne postoje razlozi zbog kojih mu tražene informacije ne bi mogle biti ustupljene, a odbijanjem zahtjeva povrijeđene su obveze koje za trgovačko društvo  Podzemno skladište plina d.o.o. proizlaze iz Uredbe 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009.  o uvjetima pristupa mrežama za transport plina. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama  od 11. lipnja 2014. godine, kojeg je trgovačko društvo Podzemno skladište plina d.o.o. zaprimilo dana 12. lipnja 2014. godine, zatražio od navedenog trgovačkog društva  informaciju o raspodijeli ukupnog broja SBU-a koja je učinjena u skladu s Odlukom Vlade od dana 27. veljače 2014. godine o  određivanju  prioriteta prilikom  provođenja  postupka za raspodjelu kapaciteta  sustava  skladišta  plina  opskrbljivaču na veleprodajnom  tržištu plina („Narodne novine“, broj 29/14) te na temelju pristiglih zahtjeva, te da mu se u tu svrhu dostave odgovarajuće  odluke  o raspodjeli SBU-a u odnosu na sve subjekte kojima su SBU-i dodijeljeni, a iz kojih je vidljivo koliko je SBU-a  dodijeljeno pojedinom subjektu na tržištu  plina u Republici Hrvatskoj  odnosno odluke pod poslovnim  brojevima kako slijedi: Ur.broj: 939-2014/UD, Ur.broj: 940-2014/UD, Ur.broj: 943-2014/UD, Ur.broj: 942-2014/UD, te sve druge eventualne odluke koje su vezane uz navedeni upit. Nadalje je utvrđeno da je trgovačko društvo Podzemno skladište plina d.o.o. rješenjem Ur.br.: 2469-2014/UD od 23. lipnja 2014. odbilo zahtjev žalitelja jer su zatražene informacije poslovna tajna.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Prema članku 23. stavku 5. točki 2. Zakona o pravu na pristup informacijama tijelo javne vlasti rješenjem će odbiti zahtjev ako se ispune uvjeti propisani u članku 15. stavcima 2. i 3., a u vezi s člankom 16. stavkom 1. ovog Zakona.

Člankom 15. stavkom 2. točkom 2. istog Zakona propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu.

Odredbom članka 19. stavka 1. Zakona o zaštiti tajnosti podataka („Narodne novine“, broj 108/96.) propisano je da poslovnu tajnu predstavljaju podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, drugim propisom ili općim aktom trgovačkog društva, ustanove ili druge pravne osobe, a koji predstavljaju proizvodnu tajnu, rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada te druge podatke zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice za njezine gospodarske interese. Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da se općim aktom ne može odrediti da se svi podaci koji se odnose na poslovanje pravne osobe smatraju poslovnom tajnom niti se poslovnom tajnom mogu odrediti podaci čije priopćavanje nije razložno protivno interesima te pravne osobe.

Člankom 16. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da je tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama iz članka 15. stavka 2. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavka 3. ovog Zakona dužno prije donošenje odluke provesti test razmjernosti i javnog interesa. Nadalje, stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da je kod provođenja testa razmjernosti i javnog interesa tijelo javne vlasti dužno utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavka 2. i 3., da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese, informacija će se učiniti dostupnom.

U žalbenom postupku Povjerenici za informiranje vezano za zatražene informacije dostavljena je sljedeća dokumentacija: dopis pod poslovnim brojem  Ur.br. 939-2014/UD od 06. ožujka 2014. godine, Ugovor o skladištenju plina broj: P-Ug-004-2014 s Potvrdom o ugovorenoj usluzi zakupa standardnog paketa skladišnog kapaciteta P-Po-004-2014 i Općim uvjetima korištenja  sustava skladišta plina, dopis pod poslovnim brojem Ur.br. 940-2014/UD od 06. ožujka 2014. godine, Ugovor o skladištenju plina broj: P-Ug-005-2014 s Potvrdom o ugovorenoj usluzi zakupa standardnog paketa skladišnog kapaciteta P-Po-005-2014 i Općim uvjetima korištenja sustava skladišta plina, dopis pod poslovnim brojem  Ur.br. 942-2014/UD od 06. ožujka 2014. godine, Ugovor o skladištenju plina broj: P-Ug-002-2014 s Potvrdom o ugovorenoj usluzi zakupa standardnog paketa skladišnog kapaciteta P-Po-002-2014 i Općim uvjetima korištenja sustava skladišta plina, dopis pod poslovnim brojem Ur.br. 943-2014/UD od 06. ožujka 2014. godine, Ugovor o skladištenju plina broj: P-Ug-001-2014 s Potvrdom o ugovorenoj usluzi zakupa standardnog paketa skladišnog kapaciteta P-Po-001-2014 i Općim uvjetima korištenja sustava skladišta plina.

Tijekom žalbenog postupka dopisima KLASA: UP/II-008-07/14-01/307 i URBROJ: 401-01/04-16-04 od 6. rujna 2016. godine i KLASA: UP/II-008-07/14-01/307 i URBROJ: 401-01/04-16-07 od 19. rujna 2016. godine Povjerenica za informiranje zatražila je pojašnjenje od trgovačkog društva Podzemno skladište plina d.o.o. vezano za odluke o raspodijeli SBU-a odnosno da li postoje posebne pojedinačne odluke o raspodijeli SBU-a koje prethode  dopisima koje su dostavili u spis predmeta ili općenito odluka o raspodijeli SBU-a koja prethodi dostavljenim dopisima iz koje je razvidno koliko je SBU-a raspoređeno kojem subjektu. Također je trgovačko društvo Podzemno skladište plina d.o.o. zamoljeno za pojašnjenje da li su SBU-i dodijeljeni još kojem subjektu ili subjektima, te ukoliko jesu, da nam dostave i dokumentaciju vezanu i za tu dodjelu/e, a u protivno potvrde da nije bilo drugih dodjela SBU-a.

Dopisom trgovačkog društva Podzemno skladište plina d.o.o.  Urbroj: 2979-2016/UD od 15. rujna 2016. godine pojašnjeno je da trgovačko društvo Podzemno skladište plina d.o.o. nije naknadno dodjeljivalo SBU-ove, a dopisom Urbroj: 3053-2016/UD od 21. rujna 2016.  godine pojašnjeno je da ne postoje  nikakve odluke  o dodijeli SBU-a korisnicima koje bi  koje bi prethodile dopisima Ur.br. 939-2014/UD, Ur.br. 940-2014/UD, Ur.br. 942-2014/UD, Ur.br. 943-2014/UD, te je još jednom pojašnjeno kako nakon predmetne raspodjele  svih SBU paketa koji su ponuđeni i koji su u potpunosti raspodijeljeni prema dostavljenoj dokumentaciju, trgovačko društvo Podzemno skladište plina d.o.o. nije vršilo daljnju ili  paralelnu  raspodjelu SBU-a  odnosno nije bilo drugih dodjela SBU-a.

Člankom 10. Zakona o tržištu plina („Narodne novine”, broj 28/13. i 14/14.) propisano je da su operator transportnog sustava, operator distribucijskog sustava, operator skladišta plina, operator terminala za UPP, operator tržišta plina, opskrbljivač, trgovac i proizvođač te Agencija dužni  osigurati tajnost povjerljivih poslovnih podataka koje saznaju od drugih energetskih subjekata i krajnjih kupaca, osim ako prema odredbama ovoga Zakona ili drugih posebnih zakona i propisa nisu ovlašteni ili dužni podatke javno objaviti ili ih priopćiti nadležnim državnim tijelima.

Odredbom članka 29.  stavka 1. točke 17. Zakona o tržištu plina propisano je da je operator sustava skladišta plina dužan osigurati zaštitu povjerljivosti podataka koje je saznao u obavljanju djelatnosti.

U članku 16. Direktive 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim  pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ, kojim se uređuju zahtjevi povjerljivosti za operatore transportnih sustava i vlasnike transportnih sustava propisano je kako ne dovodeći u pitanje članak 30. ni bilo koju drugu pravnu obvezu otkrivanja informacija, svaki operator transportnog sustava, sustava skladišta plina i/ili terminala za UPP i svaki vlasnik transportnog sustava čuva povjerljivost komercijalno osjetljivih informacija pribavljenih tijekom obavljanja svojih djelatnosti i sprečava da se informacije o vlastitim djelatnostima, koje bi mogle biti komercijalno korisne, otkriju na diskriminirajući način. Posebno ne otkriva komercijalno osjetljive informacije ostalim dijelovima poduzeća, osim ako je to potrebno za izvršavanje poslovne transakcije.  Također je propisano kako operatori transportnih sustava, sustava skladišta plina i/ili terminala za UPP pri prodaji ili nabavi prirodnog plina putem povezanih poduzeća ne smiju zloupotrebljavati komercijalno osjetljive informacije pribavljene od trećih strana u kontekstu osiguravanja pristupu sustavu ili pregovaranja o njemu. Informacije koje su potrebne za djelotvorno tržišno natjecanje i učinkovito funkcioniranje tržišta objavljuju se. Ta obveza ne dovodi u pitanje zaštitu komercijalno osjetljivih informacija.

U preambuli Direktive 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanu izvan snage Direktive 2003/55/EZ, između ostalog, navodi se sljedeće: „Potrebno je osigurati neovisnost operatora sustava skladišta plina kako bi se poboljšao pristup treće strane sustavima skladišta plina koji su iz tehničkih i/ili gospodarskih razloga potrebni za osiguravanje učinkovitog pristupa sustavu za opskrbu kupaca. Stoga je primjereno da sustavima skladišta plina upravljaju pravno odvojeni subjekti koji imaju stvarna prava donošenja odluka u pogledu sredstava koja su potrebna za održavanje, djelovanje i razvoj sustava skladišta plina. Također je potrebno povećati transparentnost u pogledu skladišnog kapaciteta koji se nudi trećim stranama, obvezujući države članice da odrede i objave nediskriminirajući, jasan okvir kojim se određuje primjereni regulatorni režim, primjenjiv na sustave skladišta plina. Za tu obvezu ne bi smjela biti potrebna nova odluka o režimima pristupa, već bi ona trebala poboljšati transparentnost u pogledu režima pristupa sustavima skladišta. Zahtjevi u vezi s povjerljivošću komercijalno osjetljivih informacija posebno su važni ako se radi o podacima strateške prirode ili ako postoji samo jedan korisnik sustava skladišta plina…. Unutrašnje tržište prirodnog plina izloženo je nedostatku likvidnosti i transparentnosti što ometa učinkovitu raspodjelu sredstava, omeđivanje rizika i ulaz novim sudionicima. Potrebno je povećati povjerenje u tržište, njegovu likvidnost i broj sudionika na tržištu te zbog toga treba ojačati regulatorni nadzor nad poduzećima koja se bave opskrbom plinom”.

Sukladno članku 19. stavku 2. Uredbe broj 715/2009 Europskog parlamenta i vijeća od 12. srpnja 2009. godine o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanja izvan snage Uredbe br. 1775/2005 propisano je da operatori terminala za UPP i sustava skladišta plina za pružene usluge objavljuju informacije o ugovorenom i dostupnom kapacitetu sustava skladišta i terminala za UPP. Prema stavku 3. navedenog članka operatori terminala za UPP i sustava skladišta plina uvijek otkrivaju informacije koje su propisane ovom Uredbom na smislen, s količinskog gledišta jasan i lako pristupačan način te bez diskriminacije.

Tijela javne vlasti trebaju osigurati transparentnost u obavljanju svojih funkcija i organizacije rada te informirati građane što rade i kako troše javna sredstva. Transparentnost omogućava veću kontrolu tijela javne vlasti posebice u odnosu na trošenje javnih sredstava te tako sprječava moguće zlouporabe. Zakon o pravu na pristup informacijama je temeljni instrument za osiguravanje transparentnosti rada tijela javne vlasti na način da zahtijeva od njih proaktivnu objavu određenih informacija na internetskim  stranicama odnosno pružanje informacija na zahtjev građana.

Trgovačko društvo Podzemno skladište plina d.o.o. je hrvatski  operator  sustava skladišta plina. Osnivač i jedini član trgovačkog društva Podzemno skladište plina d.o.o. je trgovačko društvo Plinacro d.o.o. čiji je osnivač Republika Hrvatska. Trgovačka društva čiji je vlasnik  Republika Hrvatska ili u kojima Republika Hrvatska ima  većinsko vlasništvo (dionice ili udjele) važan su dio bruto društvenog proizvoda, zaposlenosti i tržišne kapitalizacije. Ukoliko u takvim društvima postoji niska transparentnost, to može dovesti do smanjenja efikasnosti u upravljanju istima, a  time se  stvaraju  negativne posljedice za gospodarstvo i za društvo u cjelini. Uvidom u internetske stranice trgovačkog društva Podzemno skladište plina d.o.o. http://www.psp.hr/ razvidno je da se u tekstu „PSP danas“ navodi kako uz obavljanje svoje  osnovne djelatnosti skladištenja  prirodnog plina, kao jedna o  najjačih i najvažnijih karika u sigurnosti opskrbe prirodnim plinom društvo PSP zaduženo je za upravljanje, održavanje i razvijanje sigurnoga, pouzdanog i učinkovitog sustava skladišta plina, ali i za daljnji razvoj skladišnih kapaciteta te skladišnog poslovanja. Također je razvidno da se u tekstu „Misija, vizija, ciljevi“ navodi da je društvo PSP zaduženo za osiguranje dugoročne sposobnosti skladišnog sustava da udovolji zahtjevima korisnika  i ostalih  zainteresiranih strana, da je vizija  društva  povećanje sigurnosti i pouzdanosti sustava skladištenja plina te njegov kontinuirani razvoj, povećanje energetske učinkovitosti uz smanjenje negativnih utjecaja na okoliš i tako dalje. Trgovačko društvo Podzemno skladište plina d.o.o. na temelju članka 6. Zakona o tržištu plina obavlja energetsku djelatnost  skladištenja plina, kao javnu uslugu.

Osim toga, uvidom u internetsku stranicu trgovačkog društva Podzemno skladište plina d.o.o. također je utvrđeno da je na istoj stranici objavljen postupak raspodjele standardnih paketa skladišnog kapaciteta, te je detaljno opisan postupak u pet krugova raspodjele SBU-a.

Člankom 40. stavkom 1. i 2. Pravila korištenja sustava skladišta plina, koje je donijelo trgovačko društvo Podzemno skladište plina d.o.o., propisano je da energetski subjekt koji na temelju zakona ostvaruje pravo na pristup skladištu plina, podnosi zahtjev za rezervaciju standardnog paketa skladišnog kapaciteta, koji se podnosi za razdoblje od najmanje jedne skladišne godine i najviše pet skladišnih godina.

Ustavom Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj  56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) u članku 38. stavku 4. jamči se svakome pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Pri tome ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu i propisana zakonom. Iz Ustava Republike Hrvatske i Zakona o pravu na pristup informacijama je vidljivo da uskrata informacija treba biti izuzetak, a zakonska ograničenja podložna testu razmjernosti i javnom interesu. Provedbom testa razmjernosti i javnom interesu se mora utvrditi da li u svakom pojedinom slučaju bi omogućavanjem pristupa zatraženim informacijama zaštićeni interes bio ozbiljno povrijeđen te da unatoč šteti po zaštićene interese, ako javni interes prevladava, informacije treba učiniti dostupnim.

U provedenom testu razmjernosti i javnog interesa trgovačko društvo Podzemno skladište plina d.o.o. nije utvrdilo da javni interes prevlada u odnosu na poslovnu tajnu. Naime, prema  stajalištu trgovačkog društva Podzemno skladište plina d.o.o. informacija o raspodijeli ukupnog broja SBU za subjekte kojima su dodijeljeni  predstavlja komercijalno osjetljivu informaciju, a za koju je trgovačko društvo Podzemno skladište plina d.o.o. saznalo u obavljanju svoje djelatnosti, a ugovoreni  skladišni kapaciteti za  pojedinog korisnika sustava skladišta plina su povjerljivi podaci čiju je zaštitu operator  dužan čuvati kao poslovnu tajnu. Prema navodima trgovačkog društva Podzemno skladište plina d.o.o. objavom predmetnih informacija osim povrede gospodarskih interesa samog Društva došlo bi i do povrede gospodarskih interesa stranaka na koje se  tražene informacije odnose, te bi ih se objavom kao subjekte na tržištu plina u Republici Hrvatskoj stavilo u neravnopravan položaj.

U žalbenom postupku ispitujući pravilnost provedenog testa razmjernosti i javnog interesa, te ispitujući prevladava li u konkretnom slučaju javni interes u odnosu na poslovnu tajnu kao zaštićeni interes unatoč stajalištu trgovačkog društva Podzemno skladište plina d.o.o. da informacija o raspodijeli ukupnog broja SBU-a za subjekte kojima su dodijeljeni  predstavlja komercijalno osjetljivu informaciju, a za koju je trgovačko društvo Podzemno skladište plina d.o.o. saznalo u obavljanju svoje djelatnosti, a  da su ugovoreni skladišni kapaciteti za pojedinog korisnika sustava skladišta plina povjerljivi podaci čiju je zaštitu operator dužan čuvati kao poslovnu tajnu, utvrđeno je da se informacije o tome koji je subjekt dobio i koliko SBU-a mogu omogućiti žalitelju. Unatoč tome što se žalitelj poziva na to da su mu odluke o raspodijeli potrebne kako bi u upravnom sporu mogao specificirati svoju tužbu kojom pobija odluke o raspodijeli odnosno da ima pravni interes za pribavljanje i osporavanje odluka o raspodijeli, s obzirom na načelo jednakosti prema kojem su svi korisnici prava na pristup informacijama ravnopravni u ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, njegovo pozivanje na pravni interes s aspekta ostvarivanja prava na pristup informacijama temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama je irelevantno.

Ono što bi bilo relevantno u konkretnom slučaju je transparentnost postupka raspodjele skladišnih kapaciteta. Energetska djelatnost skladištenja plina obavlja se kao javna usluga. Koliki značaj ima navedena energetska djelatnost svjedoči i Odluka Vlade Republike Hrvatske o određivanju prioriteta prilikom  provođenja  postupka za raspodjelu  kapaciteta sustava skladišta plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina KLASA: 022-03/14-04/57, URBROJ: 50301-05/18-14-3 od 27. veljače 2014. godine, kojom se Odlukom određuje da je energetski subjekt Podzemno skladište plina d.o.o., kao operator sustava skladišta plina dužan prilikom provođenja postupka  za  rezervaciju i raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina odnosno standardnih paketa skladišnog kapaciteta raspodijeliti 70% ukupnog raspoloživog broja standardnih paketa skladišnog kapaciteta imenovanom opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina. Ako se uzme u obzir da je javnom objavljenom Odlukom Vlade Republike Hrvatske o određivanju  opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina KLASA: 022-03/14-04/55, URBROJ: 50301-05/18-14-3 od 27. veljače 2014. godine  određeno da se za opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina određuje Hrvatska elektroprivreda d.d. onda je očito da je javno objavljeno tko je subjekt koji dobiva 70% ukupnog raspoloživog broja standardnih paketa skladišnog kapaciteta.

Sukladno članku 75. stavku 3. Zakona o tržištu plina proizvođač plina, operator transportnog sustava, operator distribucijskog sustava i operator sustava skladišta plina i operator terminala za UPP mora, u slučaju odbijanja pristupa sustavu, dostaviti stranci rješenje s razlozima odbijanja, protiv kojeg rješenja nezadovoljna stranka može podnijeti žalbu Agenciji. Kako iz navedenih odredbi ne proizlazi da bi žalitelju kao stranci bio omogućen pristup rješenjima drugih kandidata kroz navedeni postupak, s obzirom da se ista ne dostavljaju žalitelju, proizlazi da se u konkretnom slučaju primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

Uvidom u medijske natpise razvidno je da se vezano za tematiku raspodjele skladišnih kapaciteta plina u 2014. godini pisalo u medijima, primjeri na sljedećim linkovima:

-        http://m.tportal.hr/326805/Pocinje-rasprodaja-plina-iz-skladista-Okoli.html,

-        http://www.mingo.hr/page/ministar-vrdoljak-odgovorio-na-otvoreno-pismo-uprave-ina-e,

-        http://www.energetika-net.com/specijali/intervju-mjeseca/ina-bi-na-plinu-u-plinskom-skladistu-okoli-mogla-izgubiti-pola-milijarde-kuna-18621,

-        http://www.ezadar.hr/clanak/tko-je-kriv-za-gubitak-ine-od-350-milijuna-kuna,

-        http://www.croenergo.eu/Content/Print.aspx?ID=20823.

U konkretnom slučaju je utvrđeno da u cilju transparentnosti postupka raspodjele SBU-a, a sukladno svemu gore navedenom, informacije o subjektu kome su dodijeljeni i u kojim količinama bi trebale biti dostupne javnosti. To posebno stoga što je i sama procedura postupka raspodjele javno objavljena na internetskoj stranici prvostupanjskog tijela, pa Povjerenica za informiranje smatra da ostvarivanje načela transparentnosti iz članka 19. stavka 2. Uredbe broj 715/2009 Europskog parlamenta i vijeća od 12. srpnja 2009. zahtijeva da se javno objavi i navedena informacija, na koji način bi javnost bila upoznata i s ishodom navedenog postupka, a procedura kojeg je javno objavljena.

S obzirom na definiciju poslovne tajne, nije jasno koji bi to interesi subjekata bili povrijeđeni ako bi prvostupanjsko tijelo dostavilo zatražene informacije. Osim toga, pravilno žalitelj navodi da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni niti uvjeti iz članka 29. točka 17. Zakona o tržištu plina, jer zatražene informacije nisu informacije koje je prvostupanjsko tijelo saznalo u obavljanju svoje djelatnosti, već se očito radi o odlukama koje su donesene u okviru upravnog postupka sukladno članku 75. navedenog Zakona.

Budući da žalitelj u žalbi izričito navodi kako nisu zatraženi  ugovori koji su sklopljeni temeljem odluka o raspodijeli već samo odluke o dodjeli, žalitelju se odobrava pristup   samim dopisima Ur.br. 939-2014/UD od 06. ožujka 2014. godine, Ur.br. 940-2014/UD od 06. ožujka 2014. godine, Ur.br. 942-2014/UD od 06. ožujka 2014. godine, Ur.br. 943-2014/UD od 06. ožujka 2014. godine, bez priloga istih.

Člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji. 

Stoga je na temelju članka 117. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku i članka 25. stavka 7. Zakona o pravu na pristup informacijama riješeno kao u točki 1., 2. i 4. izreke ovog rješenja.

U odnosu na dio zahtjeva za pristup informacijama kojim se traže druge eventualne odluke u vezi Informacije o raspodjeli ukupnog broja standardnih paketa skladišnog kapaciteta, iz dopisa Urbroj: 3053-2016/UD od 21. rujna 2016. godine proizlazi da ne postoje nikakve odluke o dodjeli SBU-a korisnicima koje bi prethodile dopisima Ur.br. 939-2014/UD, Ur.br. 940-2014/UD, Ur.br. 942-2014/UD, Ur.br. 943-2014/UD, odnosno da trgovačko društvo Podzemno skladište plina d.o.o. nije vršilo daljnju ili paralelnu  raspodjelu SBU-a, odnosno nije bilo drugih dodjela SBU-a. Dakle, iz navedenog nedvojbeno proizlazi sa tijelo javne vlasti ne posjeduje predmetnu informaciju.

Člankom 23. stavkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Kako je pravilnom primjenom članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informaciji trebalo je odbaciti, a ne odbiti zahtjev žalitelja u navedenom dijelu, temeljem članka 117. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku odlučeno je kao pod točkom 3. izreke rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                            POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

                                                            dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.