KLASA: UP/II-008-07/16-01/640

URBROJ: 401-01/06-17-01

Zagreb, 30. siječnja 2017.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.) i članka 114. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.), povodom žalbe ……… iz Stankovaca, ………, izjavljenu protiv rješenja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stankovci Broj: 18/16 od 21. studenoga 2016. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stankovci Broj: 18/16 od 21. studenoga 2016. godine.

2.    Predmet se dostavlja prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stankovci odbačena je žalba ……… (dalje u tekstu: žalitelj) izjavljena protiv odgovora na dopunu zahtjeva Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stankovci  od 18. srpnja 2016. godine, temeljem članka 113. Zakona o općem upravnom postupku, kao nepravodobna.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno izjavio žalbu u kojoj u bitnome navodi da u privitku dostavlja presliku rješenja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stankovci Broj: 18/16 od 21. studenoga 2016. godine, žalbu od 24. listopada 2016. godine te odgovor Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stankovci na dopunu zahtjeva od 18. srpnja 2016. godine. Također, navodi kako u odgovoru Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stankovci na dopunu zahtjeva od 18. srpnja 2016. godine nigdje nije navedeno da se na isti može uložiti žalba u roku od 15 dana pa je iz navedenog razloga nije niti uložio, no kako je u razgovoru sa službenicom u Uredu Povjerenice za informiranje saznao da je mogao uložiti žalbu na dobiveni odgovor. Nadalje, žalitelj moli da se uvaži njegova žalba jer je u ranijim slučajevima uvijek u roku podnosio podneske, a rokove su kršila tijela javne vlasti kojima je podnosio zahtjeve, a i njegove žalbe Povjerenici za informiranje nisu bile rješavane u zakonski propisanim rokovima. Zbog svega navedenog moli da se uvaži njegova žalba na gore navedeni odgovor Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stankovci.

Žalba je osnovana.

Člankom 25. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da se protiv rješenja tijela javne vlasti može izjaviti žalba Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Odredbom članka 110. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku je propisano da se žalba predaje prvostupanjskom tijelu na način propisan za predaju podnesaka. Ako je žalba predana drugostupanjskom tijelu, ono će je bez odgode proslijediti prvostupanjskom tijelu. Žalba koja je u roku predana drugostupanjskom tijelu smatra se pravodobnom.

Temeljem članka 113. Zakona o općem upravnom postupku prvostupanjsko tijelo može rješenjem odbaciti žalbu ukoliko je žalba nedopuštena, nepravodobna ili izjavljena od neovlaštene osobe, odnosno može zamijeniti pobijano rješenje novim, kada ocijeni da je žalba osnovana u cijelosti ili djelomično; a ukoliko to ne učini, bez odgode će dostaviti žalbu sa spisom predmeta drugostupanjskom tijelu.

Uvidom u spise predmeta razvidno je da je aktom Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stankovci Odgovor na dopunu zahtjeva od 18. srpnja 2016. godine, koji ima značenje odbijajućeg rješenja, odbijen zahtjev za dopunu informacije Stipe Brčića te je uvidom u navedeni odgovor je utvrđeno da isti ne sadržava uputu o pravnom lijeku. Iz urudžbenog upisnika predmeta u Uredu Povjerenice za informiranje razvidno je da je žalitelj podnio žalbu na navedeni odgovor prvostupanjskog tijela preporučenom pošiljkom dana 24. listopada 2016. godine, izravno Povjerenici za informiranje. S obzirom na navedeno, Povjerenica za informiranje je postupivši po navedenoj žalbi dopisom KLASA: 008-04/16-01/535, URBROJ: 401-01/11-16-02 od 7. studenoga 2016. godine dostavila istu Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Stankovci te zatražila spis predmeta, ukoliko prvostupanjsko tijelo ne riješi žalbu u smislu članka 113. Zakona o općem upravnom postupku.

Daljnjim uvidom u spise predmeta po žalbama koje se vode kod Povjerenice za informiranje je utvrđeno da je postupivši po gore citiranom traženju Dobrovoljno vatrogasno društvo Stankovci dostavilo Povjerenici za informiranje osporeno rješenje Broj: 18/16 od 21. studenoga 2016. godine kojim je odbačena žalba žalitelja od 24. listopada 2016. godine kao nepravodobna, jer je podnesena nakon proteka zakonski propisanog roka za izjavljivanje žalbe. Također, utvrđeno je kako je naknadno Dobrovoljno vatrogasno društvo Stankovci dostavilo Povjerenici za informiranje presliku dostavnice o uručenju svog odgovora na dopunu zahtjeva od 18. srpnja 2016. godine na adresu žalitelja dana 21. srpnja 2016. godine, iz koje je razvidno da navedena dostava nije uredno izvršena te iz iste nije moguće nedvojbeno utvrditi kada i kome je ista izvršena. Iz predmetne žalbe je utvrđeno da je žalitelj izjavio žalbu protiv rješenja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stankovci Broj: 18/16 izravno Povjerenici za informiranje, preporučenom pošiljkom dana 5. prosinca 2016. godine te da je istu Povjerenica za informiranje zaprimila 8. prosinca 2016. godine. Uvidom u osporeno rješenje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stankovci Broj: 18/16 od 21. studenoga 2016. godine, utvrđeno je također kako se u uputi o pravnom lijeku pogrešno navodi kako se uz žalbu plaća upravna pristojba od 50,00 kn državnih biljega, prema Tar.br.3 Zakona o upravnim pristojbama.

Člankom 19. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama je propisano da se na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju upravne i sudske pristojbe.

S obzirom da je žalitelj postupio prema uputi o pravnom lijeku iz osporenog rješenja te priložio 50,00 kn državnih biljega prilikom izjavljivanja žalbe na isto, a s obzirom na gore citiranu zakonsku odredbu, ukazuje se da je člankom 11. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine″, broj 115/16.) reguliran povrat pristojbe.

Povjerenica za informiranje je razmotrila navode iz osporenog rješenja, predmetnu žalbu i ostalu dokumentaciju u spisu predmeta, te je utvrdila da osporeno rješenje treba poništiti.

Člankom 115. stavkom 3. Zakona o općem upravnom postupku je propisano da će drugostupanjsko tijelo riješit stvar na temelju činjenica utvrđenih u prvostupanjskom postupku. Kad činjenice nisu u potpunosti utvrđene ili su pogrešno utvrđene u prvostupanjskom postupku, drugostupanjsko će tijelo upotpuniti postupak samo ili putem prvostupanjskog tijela.

Člankom 85. stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku je propisano da se dostava obavlja osobno naslovljenoj osobi kad od obavljanja dostave počinje teći rok koji se ne može produžiti ili kad je takva dostava propisana (osobna dostava). Stavkom 2. navedenog članka je propisano da će, kad se naslovljena osoba ne zatekne na mjestu dostave, dostavljač u poštanskom sandučiću ili pretincu ili kod osobe zatečene na mjestu dostave ostaviti pisanu obavijest da u određeni dan i sat bude na mjestu dostave radi primanja pismena i gdje do toga dana sama može podići pismeno. Stavkom 3. istog članka je propisano da ako dostavljač u naznačeno vrijeme ne pronađe naslovljenu osobu ili ako ona odbije primiti pismeno, dostavljač će ostaviti pismeno u njezinom poštanskom sandučiću ili pretincu ili ako toga nema, na vratima ili drugom za primatelja vidljivom mjestu. Na dostavnici uz ostavljeno pismeno dostavljač će naznačiti razlog takve dostave, dan i sat kad je ostavio pismena i potpisati se.

Odredbama članka 23. Zakona o pravu na pristup informacijama propisani su načini rješavanja zahtjeva za pristup informacijama, a odredbama članka 98. Zakona o općem upravnom postupku propisan je sadržaj rješenja.

Prema ocjeni Povjerenice za informiranje, iako je razvidno da je žalitelj podnio žalbu izvan zakonski propisanih rokova za podnošenje žalbe, u predmetnom slučaju prvostupanjsko tijelo nije vodilo računa o pravilima postupka koja bi bila od utjecaja na rješavanje stvari odnosno nije žalitelju dostavilo odgovor koji ima značenje odbijajućeg rješenja sukladno odredbama o osobnoj dostavi te nije u istom odgovoru žalitelju dalo uputu o pravnom lijeku te je stoga neopravdano u osporenom rješenju odbacilo žalbu žalitelja protiv istog odgovora, kao nepravodobnu. Iz stanja spisa ne proizlazi da je žalitelju odgovor od 18. srpnja 2016. godine dostavljen sukladno zakonskim odredbama, pa je prvostupanjsko tijelo pogrešno  odbacilo žalbu na isti odgovor, jer se sukladno ranije citiranim zakonskim odredbama pravovremenost žalbe utvrđuje iz urednosti dostave odnosno da li je dostava odgovora od 18. srpnja 2016. godine podnositelju žalbe bila uredna, a što ovdje nije slučaj. Također, prvostupanjsko tijelo je u osporenom rješenju pogrešno uputilo žalitelja na plaćanje upravne pristojbe pri podnošenju žalbe protiv osporenog rješenja te je time žalitelju prouzročilo nepotrebni trošak.

Stoga je na temelju članka 117. stavka 1. točke 2. Zakona o općem upravnom postupku odlučeno kao u izreci ovog rješenja. 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                           POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.