KLASA: UP/II-008-07/16-01/560

URBROJ: 401-01/11-17-04

Zagreb, 30 siječnja 2017.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), povodom žalbe ……… iz Stankovaca, ………, izjavljene protiv rješenja trgovačkog društva Općine Stankovci KLASA: Up/I-008-01/16-01/4, URBROJ: 2198-30-16/02 od 9. rujna 2016. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama,  donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Općine Stankovci KLASA: Up/I-008-01/16-01/4, URBROJ: 2198-30-16/02 od 9. rujna 2016. godine.

2.    Predmet se dostavlja prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev ……… (dalje u tekstu: žalitelj) za ostvarivanje prava na pristup informacijama iz razloga što je žalitelj već dobio uvid u Plan zaštite od požara Općine Stankovci, dok u preostalom dijelu žaliteljevog zahtjeva za dopunu i ispravak informacija Općina Stankovci nije stvarno nadležna za rješavanje.                   

Protiv osporenog rješenja žalitelj je pravovremeno izjavio žalbu u kojoj u bitnome navodi da je navedenim rješenjem odbijen njegov zahtjev za dopunu i ispravak informacija. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za dopunu i ispravak informacija od 30. travnja 2016. godine zatražio: 1. Plan zaštite od požara Općine Stankovci, stari, novi, izmjene i dopune (zahtjev podnesen 30. studenoga 2015. godine), 2. Zapisnik izborne skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stankovci koja je održana 28. siječnja 2011. godine i popis nazočnih, zapisnik redovne skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stankovci koja je održana 30. travnja 2016. godine i popis nazočnih (zahtjev podnesen 30. studenoga 2015. godine), 3. Izvješće Nadzornog odbora Skupštini Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stankovci za godinu 2011., 2012., 2013., 2014., mandatno razdoblje od 28. siječnja 2011. godine do 20. travnja 2015. godine (zahtjev podnesen 30. studenoga 2015. godine), 4. Tko je zaposlenik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stankovci temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, zaposleni sezonski vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stankovci temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme ili ugovora o djelu za godinu 2015., 2014., 2013., 2012., 2011, 2010., 2009., 2008., i 2007., popis s imenom i prezimenom i trajanjem ugovora (zahtjev podnesen 7. prosinca 2015. godine), 5. Zapisnik sjednice Upravnog odbora Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stankovci održane 19. prosinca 2014. godine, također popis nazočnih članova Upravnog odbora sa iste sjednice, ime, prezime i potpis (zahtjev podnesen 7. prosinca 2015. godine).

Nadalje, uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je postupajući po žaliteljevom zahtjevu za dopunu i ispravak informacije Općina Stankovci donijela rješenje KLASA: Up/I-008-01/16-01/4, URBROJ: 2198-30-16/02 od 9. rujna 2016. godine kojim je žaliteljev zahtjev odbijen. U obrazloženju pobijanog rješenja u odnosu na dio žaliteljevog zahtjeva kojim je zatražio Plan zaštite od požara Općine Stankovci, navodi se da je žalitelj dana 4. veljače 2016. godine u prostorijama Općine Stankovci izvršio uvid u Plan zaštite od požara Općine Stankovci čime je Općina Stankovci izvršila svoju zakonsku obvezu te se stoga odbija ponovni zahtjev žalitelja, a u odnosu na preostali dio žaliteljevog zahtjeva navodi se da te informacije ne posjeduje Općina Stankovci već Dobrovoljno vatrogasno društvo Stankovci, pa ih ne može proslijediti jer obveza Općine Stankovci nije izrađivati, čuvati i arhivirati dokumente, zapise, registre i sl. jedne udruge građana.

U tijeku žalbenog postupka Općina Stankovci je u prilogu dopisa KLASA: 022-05/16-01/342, URBROJ: 2198-30-16-2 od 25. listopada 2016. godine dostavila Povjerenici za informiranje preslike više dopisa Općine Stankovci koji su žalitelju upućivani povodom više njegovih zahtjeva za pristup informacijama te preslike dopisa koji su u drugim žalbenim postupcima upućivani Povjerenici za informiranje. Uvidom u dostavljeno, razvidno je da je Općina Stankovci rješenjem KLASA: 022-05/15-01/1, URBROJ: 2198-30-15-1 od 27. siječnja 2015. godine prihvatila žaliteljev zahtjev za uvid u Plan zaštite od požara Općine Stankovci te da je dopisom KLASA: 022-05/16-01/12, URBROJ: 401-01/06-16-3 od 14. ožujka 2016. godine Povjerenicu za informiranje obavijestila da je žalitelj dana 4. veljače 2015. godine izvršio uvid u Plan zaštite od požara Općine Stankovci koji je zatražio svojim zahtjevom od 17. siječnja 2015. godine.

Člankom 21. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja. Rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je nadležno tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev.

Člankom 23. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu kad obavještava korinika da je istu informaciju već dobio, a nije protekao rok od 90 dana od podnošenja prethodnog zahtjeva.

Budući da Općina Stankovci nije pružila nikakve dokaze koji potkrepljuju navode iz osporenog rješenja, nužno je poništiti osporeno rješenje te vratiti predmet na prvostupanjski postupak.

U postupku prije donošenja rješenja nadležno tijelo mora utvrditi pravo stanje stvari i u tu svrhu utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja, pridržavajući se pri tome pravila koja vrijede za dokazni postupak.

Stoga je na temelju članka 117. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku, riješeno kao u izreci rješenja, a predmet se zbog prirode upravne stvari dostavlja na ponovni postupak prvostupanjskom tijelu.

U ponovnom postupku prvostupanjsko tijelo dužno je utvrditi sve činjenice koje su važne za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja, činjenice prikazati u spisima predmeta i potkrijepiti ih odgovarajućim dokazima, te utvrditi mogu li se preslike zatraženih informacija ili određenih dijelova zatraženih informacija temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama dostaviti žalitelju i na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja, nakon primitka rješenja u zakonskom roku  riješiti ovu upravnu stvar.

Prilikom rješavanja zahtjeva prvostupanjsko tijelo treba uzeti u obzir činjenicu da je od žaliteljevog zahtjeva za pristup informacijama kojim je 17. siječnja 2015. godine zatražio uvid u Plan zaštite od požara Općine Stankovci do njegovog zahtjeva za dopunu i ispravak informacije prošlo više od 90 dana te žalitelj ima pravo ponovno zatražiti informaciju koju je prethodno već dobio, a što proizlazi iz odredbe članka 23. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama. Također, prilikom rješavanja žaliteljevog zahtjeva za dopunu i ispravak informacija u točkama 2., 3., 4. i 5. tijelo javne vlasti treba uzeti u obzir odredbu članka 21. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama te ukoliko ima saznanja da navedene informacije posjeduje drugo tijelo javne vlasti, što proizlazi iz obrazloženja rješenja Općine Stankovci KLASA: Up/I-008-01/16-01/4, URBROJ: 2198-30-16/02 od 9. rujna 2016. godine, dužno je zahtjev u tome dijelu ustupiti tom drugom tijelu javne vlasti na nadležno rješavanje.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                           POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

                                                           dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.