KLASA: UP/II-008-07/15-01/533

URBROJ: 401-01/06-16-02

Zagreb, 14. listopada 2016.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), povodom žalbe ……… iz Splita, ………, izjavljene protiv rješenja Arheološkog muzeja u Splitu KLASA: 612-05/15-01-4/07, URBROJ: 112-15-884 od 27. listopada 2015. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se žalba ……… izjavljena protiv rješenja Arheološkog muzeja u Splitu, KLASA: 612-05/15-01-4/07, URBROJ: 112-15-884 od 27. listopada 2015. godine, kao neosnovana.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem je odbačen zahtjev za pristup informacijama ……… (u daljnjem tekstu: žalitelj), podnesen 15. listopada 2015. godine, temeljem odredbe članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje prava na pristup informaciji: preslika dopisa muzeja od 08./09. 2015. godine prema Gradskoj upravi - Split te odgovor iste u svezi dopisa sindikalnog povjerenika vezano za vanjska parking mjesta, jer tijelo javne vlasti ne posjeduje traženu informaciju.

Protiv osporenog rješenja žalitelj je pravovremeno izjavio žalbu u kojoj u bitnome navodi da mu je osporenim rješenjem Arheološkog muzeja u Splitu odbijen zahtjev za pristup informacijama od 15. listopada 2015. godine, kojim je zatražio od tijela javne vlasti dopis Muzeja od 08/09 2015. godine prema Gradskoj upravi - Split te odgovor iste u svezi dopisa sindikalnog povjerenika vezano za vanjska rezervirana parking mjesta. Žalitelj navodi kako je tijelo javne vlasti suprotno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama odbilo njegov zahtjev, jer navodno ne posjeduju traženu informaciju i time mu uskratilo njegovo zakonsko pravo. Nadalje, navodi da rješenje osporava u cijelosti zbog nepotpuno i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja te posljedično pogrešne primjene zakona. Žalitelj pojašnjava da je tijelo javne vlasti nepotpuno utvrdilo činjenično stanje iz razloga što je traženu informaciju ravnatelj tijela jane vlasti 2. rujna 2015. godine u 7.56 sati sa svoje službene e-mail adrese poslao na e-mail adrese djelatnika istog tijela: Duje Ordulja, Ante Piteše, Maje Zokić, Sanje Ivčević, Zrinke Buljević, Zorana Podruga i Maje Bonačić-Mandinić. Nadalje, žalitelj navodi kako navedena poruka sadrži tekst sljedećeg sadržaja „Ovo je školski primjer brige za interese firme koja ti daje plaču. Svi bi se trebali ugledati na ovo. Za svaku pohvalu. Slika je napravljena 30.01.2008. godine. Ovaj je dopis poslan na nekoliko adresa u gradsko poglavarstvo. Pozdravi, mr.sc. Damir Kliškić, ravnatelj AMS-u" te fotografiju tražene informacije, pa tijelo javne vlasti s obzirom na isti sadržaj po njegovom mišljenju u osporenom rješenju navodi neistinu tvrdeći da ne posjeduje u zahtjevu zatraženu informaciju. Po mišljenju žalitelja iz navedene e-mail poruke ravnatelja proizlazi da traženu informaciju posjeduje odnosno da je odgovor na traženi dopis u prilogu iste poruke čelnik tijela javne vlasti distribuirao djelatnicima. Žalitelj zaključno navodi da je iz navedenog vidljivo da ne postoje razlozi za odbijanje njegovog zahtjeva za pristup informacijama i uskratu zatražene informacije, pa na temelju navedenog od Povjerenice za informiranje traži da poništi osporeno rješenje. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je neosnovana.

Članak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama u bitnom propisuje kako se ovim Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, dok članak 5. stavak 1. točka 3. navedenog Zakona propisuje kako je „informacija“ svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Člankom 23. stavkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama je propisano da će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Uvidom u dokumentaciju u spisu predmeta utvrđeno je da je žalitelj dana 15. listopada 2015. godine Arheološkom muzeju u Splitu podnio zahtjev za pristup informacijama, kojim je zatražio dostavu preslika sljedećih informacija: 1. Troškovnik radova sanacije ulaznih vrata Arheološkog muzeja u Splitu, prema ugovoru Klasa: 612-05/14-01-3/03, Urbroj: 112-14-944 od 20. listopada 2014. godine, 2. Račun uplate ugovorene cijene obavljenih radova prema gore navedenom ugovoru, 3. Dopis muzeja od 08/09. 2015. godine prema Gradskoj upravi - Split te odgovor iste u svezi dopisa sindikalnog povjerenika vezano uz vanjska rezervirana parking mjesta i 4. Račune svih kupljenih službenih mobitela u razdoblju od 2005. do 2014. godine. Također je utvrđeno da je povodom navedenog zahtjeva, Arheološki muzej u Splitu dopisom Klasa: 612-05/15-01-4/07, Urbroj: 112-15-883 od 27. listopada 2015. godine, dostavio žalitelju informacije iz točke 1., 2. i 4. predmetnog zahtjeva i istim ga izvijestio kako ne posjeduju informaciju pod rednim brojem 3. istog zahtjeva te kako mu vezano za navedeno traženje uz isti dopis dostavljaju rješenje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Uvidom u citirani dopis i njegove priloge utvrđeno je da se uz isti nalazi osporeno rješenje KLASA: 612-05/15-01-4/07, URBROJ: 112-15-884 od 27. listopada 2015. godine, kojim je odbačen zahtjev žalitelja u pogledu točke 3. predmetnog zahtjeva, jer tijelo javne vlasti ne posjeduje traženu informaciju te nema saznanja gdje se ista nalazi.

U drugostupanjskom postupku, Arheološki muzej u Splitu je dana 7. prosinca 2015. godine dopisom Klasa: 612-05/15-01-4/07, Urbroj: 112-15-1031 od 4. prosinca 2015. godine, dostavio dokumentaciju prvostupanjskog spisa te odgovor u kojem se dodatno pojašnjava kako tijelo javne vlasti ne posjeduje u predmetnom zahtjevu zatraženi dopis jer je posljednji dopis koji su uputili Gradu Splitu iz srpnja 2015. godine, kojim su zahtjevali donošenje Zaključka za rezervacijom dva parking mjesta za potrebe Arheološkog muzeja u Splitu na koji do tada nisu dobili odgovor. U istom dopisu se, vezano za tvrdnje žalitelja iz predmetne žalbe o pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju, navodi da se vezano za poruku elektroničke pošte na koju se žalitelj referira radi o poruci koju je žalitelj uputio Gradu Splitu u vezi vanjskih parking mjesta, a koju žalitelj nije u cijelosti priložio uz predmetnu žalbu, nego samo dio iste poruke odnosno kako je iz istog razvidno da tijelo javne vlasti ne posjeduje u predmetnom zahtjevu zatraženu informaciju. Uz citirani dopis Arheološki muzej u Splitu dostavio je Povjerenici za informiranje dopis navedenog tijela javne vlasti upućen Gradonačelniku Grada Splita Klasa: 612-05/14-01-9/01, Urbroj: 112-15-606 od 22. srpnja 2015. godine kojim su podnijeli zahtjev za donošenje Zaključka Gradonačelnika za rezervacijom dva parkirališna mjesta za potrebe Arheološkog muzeja u Splitu u prilogu kojeg se nalazi i Prometna suglasnost Klasa: 340-06/14-01/156, Ur.broj: 2181/01-11-02/10-14-02 izdana od Grada Splita, Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Odsjeka za komunalne poslove, Pododsjeka za promet od 26. ožujka 2014. godine. Također su dostavili presliku poruke elektroničke pošte koju je Damir Kliskić 2. rujna 2015. godine u 7:56 h uputio na dvije službene adrese elektroničke pošte Arheološkog muzeja u Splitu te na znanje na službene adrese elektroničke pošte djelatnicima navedenog Muzeja - Duji Ordulju, Anti Piteši, Maji Zokić, Sanji Ivčević, Zrinki Buljević, Zoranu Podrugu i Maji Bonačić-Mandinić, iz koje je vidljivo da sadrži privitak: IMG_2329.jpg;ParkingmjestaSeser.doc. U prilogu navedene poruke dostavljen je tekst iz privitka iste čiji je potpisnik Tonći Seser, sindikalni povjerenik podružnice Arheološki muzej - Split Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi te fotografija parkirališta. Iz naslova navedene poruke nije razvidno od koga je navedenu poruku ravnatelj zaprimio, a iz teksta iste poruke nije razvidno niti kome je ista upućena, no u istom tekstu se govori o postojećim parkirališnim mjestima Arheološkog muzeja u Splitu odnosno o traženju istog Muzeja za rezervacijom dvaju parkirnih mjesta ispred muzeja.

Razmatrajući dokumentaciju u spisu predmeta, Povjerenica za informiranje zaključuje kako se u predmetnom slučaju radilo o traženju žalitelja koje se referira na sadržaj elektroničke poruke ravnatelja Arheološkog muzeja u Splitu, kojom je isti proslijedio elektroničku poruku s prilogom žalitelja, i to na službene adrese elektroničke pošte navedenog tijela javne vlasti te na službene adrese elektroničke pošte nekih zaposlenika u istom tijelu. Dakle, iz dokumentacije u spisu proizlazi da je ravnatelj u navedenoj poruci, referirajući se na žaliteljev e-mail u privitku, naveo kako je ista žaliteljeva poruka poslana na nekoliko adresa u gradsko poglavarstvo, bez navođenja na koji je način došao do istog saznanja odnosno od koga je njemu ista poruka dostavljena. Uvidom u sadržaj navedenih poruka utvrđeno je da iste ne sadrže dopis koji je tijelo javne vlasti dostavljalo gradskoj upravi Grada Splita odnosno da se takav dopis nigdje ne navodi te da u zahtjevu zatražena informacija nije sadržana u istima. Naime, žalitelj u predmetnoj žalbi navodi kako zatražena informacija postoji, ali svoje navode nije potkrijepio relevantnim dokazima iz kojih bi se postojanje iste moglo zaista i utvrditi, a nejasno je iz kojeg razloga uz predmetnu žalbu žalitelj nije dostavio cjelovitu poruku elektronične pošte iz koje je izveo zaključak o postojanju traženog dopisa.

Također, pogledu navoda žalitelja iz predmetne žalbe, vezano za istinitost navoda tijela javne vlasti o neposjedovanju tražene informacije, posebno se naglašava da nije u nadležnosti Povjerenice za informiranje da utvrđuje obvezu tijelima javne vlasti na posjedovanje ili neposjedovanje informacija te da li je neka dokumentacija tijela javne vlasti u skladu sa zakonskim ili podzakonskim propisima i slično, već da li navedeno tijelo posjeduje ili ne posjeduje zatraženu informaciju odnosno ukoliko istu ima u svom posjedu može li se korisnicima omogućiti pristup informaciji.

Na temelju provedenog žalbenog postupka Povjerenica za informiranje je utvrdila da prvostupanjski postupak pravilno proveden a o zahtjevu stranke je prvostupanjsko tijelo odlučilo sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, stoga se prigovori i navodi iznijeti u žalbi ne mogu  prihvatiti niti utjecati na drugačije rješenje u ovoj upravnoj stvari.

Stoga je na temelju članka 116. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku odlučeno kao izreci ovog rješenja. 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                           POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.