KLASA: UP/II-008-07/15-01/296

URBROJ: 401-01/06-16-02

Zagreb, 16. svibnja 2016.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), povodom žalbe ……… iz Gračišća, ………, izjavljene protiv rješenja Općine Gračišće KLASA: UP/I-008-02/15-01/02, URBROJ: 2163/02-03-02-15-04 od 19. svibnja 2015. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama,  donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Općine Gračišće, KLASA: UP/I-008-02/15-01/02, URBROJ: 2163/02-03-02-15-04 od 19. svibnja 2015. godine

2.    Djelomično se odobrava ……… pristup preslikama ispisa kontnih kartica konta 3212 „naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život" u iznosu od 28 706,00 kuna, konta 3223 „energija" u iznosu od 199 001,41 kuna, konta 3233 „usluge promidžbe i informiranja" u iznosu od 170 654,35 kuna, konta 3237 „intelektualne i osobne usluge" u iznosu od 167 038,25 kuna, konta 3239 „ostale usluge" u iznosu 209 755,89 kuna, konta 3291 „naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i slično" u iznosu od 192 212,73 kuna, konta 3293 „reprezentacija" u iznosu od 77 775,12 kuna i konta 3299 „ostali nespomenuti rashodi poslovanja" u iznosu od 152 074,98 kuna, na način da se na istima prekriju osobni podaci fizičkih osoba koje su vršile uplate u općinski proračun (imena i prezimena).

3.    Odbija se zahtjev ……… u preostalom dijelu.

4.    Nalaže se Općini Gračišće da u roku od 8 dana od zaprimanja ovog rješenja omogući ……… pristup odobrenim informacijama, sukladno točki 2. izreke ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev za pristup informacijama ……… od 20. travnja 2015. godine, temeljem odredbe članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup inforacijama, iz razloga što se zatražena informacija ne smatra informacijom u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno izjavio žalbu u kojoj u bitnome navodi kako mu Općina Gračišće uporno neopravdano uskraćuje zatražene informacije - kontne kartice po više njegovih zahtjeva koje je podnosio tijekom 2014. te 2015. godine. Također, žalitelj citra pojedine odredbe Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 17/05., 127/07., 114/10., 31/11. i 124/14.) te upućuje Povjerenicu za informiranje na isti kao i na Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj 32/11. i 3/15.). Navedene podzakonske akte žalitelj citira navodeći kako je Općina Gračišće u osporenom rješenju ustvrdila da predmetne informacije nisu informacije u zakonskom smislu, iako je očito da to jesu informacije koje postoje, jer ih po istim aktima tijelo javne vlasti mora imati te je iste moguće jednostavno isprintati iz elektroničke baze. Nadalje, žalitelj navodi da bi ista Općina primala puno manje zahtjeva za pristup informacijama kada bi svoje poslovne knjige objavljivala na svojim internetskim stranicama. Žalitelj podsjeća da bi se takve informacije trebale objaviti jer je riječ o bazi podataka iz koje se vidi kako se troše proračunska sredstva. Isto tako, žalitelj citira pojedine dijelove Godišnjeg izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama koje se odnose na proaktivnu objavu informacija u svrhu ponovne uporabe informacija, u smislu da bi se i zatražene informacije trebale objavljivati vezano za navedeno.

Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je djelomično osnovana.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su sve informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je kako je žalitelj dana 20. travnja 2015. godine zatražio od Općine Gračišće dostavu sljedećih informacija: 1. detaljna specifikacija konta 3212 „naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život" u iznosu od 28 706 kuna, 2. detaljna specifikacija konta 3223 „energija" u iznosu od 199 001, 41 kuna, 3. detaljna specifikacija konta 3233 „usluge promidžbe i informiranja" u iznosu od 170 654, 35 kuna, 4. detaljna specifikacija konta 3237 „intelektualne i osobne usluge" u iznosu od 167 038, 25 kuna, 5. detaljna specifikacija konta 3239 „ostale usluge" u iznosu od 209 755, 89 kuna, 6. detaljna specifikacija konta 3291 „naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično" u iznosu od 192 212, 73 kuna, 7. detaljna specifikacija konta 3293 „reprezentacija" od 77 775, 12 kuna i 8. detaljna specifikacija konta 3299 „ostali nespomenuti rashodi poslovanja" u iznosu od 152 074, 98 kuna. Žalitelj je u zahtjevu naveo i to da su navedeni iznosi objavljeni u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Gračišće za 2014. godinu u Službenim novinama Grada Pazina i Općina 05/2015 od 23. ožujka 2015. godine (dostupno na www.pazin.hr) i to bez tražene detaljne specifikacije.

Također je utvrđeno da je povodom predmetnog zahtjeva žalitelja Općina Gračišće donijela rješenje KLASA: UP/I-008-02/15-01/02, URBROJ: 2163/02-03-02-15-04 od 19. svibnja 2015. godine kojim je odbila zahtjev žalitelja temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, iz razloga što zatražena informacija nije informacija u zakonskom smislu te navodeći da "detaljna specifikacija" nije informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama odnosno da zatražena informacija ne postoji.

U žalbenom postupku Povjerenici za informiranje je dostavljen spis predmeta te preslike ispisa kontnih kartica za brojeve konta koje žalitelj navodi u zahtjevu za pristup informacijama iz kojih je vidljivo kome i koji iznosi novca su se isplaćivali iz proračuna Općine Gračišće.

Razmatrajući predmetni zahtjev žalitelja te dostavljenu dokumentaciju u spisu utvrđeno je da je žalitelj tražio informacije koje postoje odnosno djelomično se mogu iščitati iz preslika ispisa kartica računa po datumu knjiženja za 2014. godinu za određene brojeve konta. Iz spisa predmeta je razvidno da Općina Gračišće u prvostupanjskom postupku rješavajući predmetni zahtjev nije pravilno utvrdila činjenice te je shodno tome pogrešno primijenila i materijalni propis. Naime, Općina Gračišće nije bila dužna žalitelju izrađivati „detaljnu specifikaciju" te tako izrađivati novu informaciju, nego je po podnošenju predmetnog zahtjeva bila dužna utvrditi posjeduje li izrađenu informaciju na koju se odnosi traženje žalitelja ili ne te je nakon toga o zahtjevu žalitelja trebala odlučiti sukladno članku 23. Zakona o pravu na pristup informacijama, imajući u vidu moguće razloge za ograničenje informacija iz članka 15. istog Zakona.

Budući da Općina Gračišće u prvostupanjskom postupku nije bila utvrdila da li ima u posjedu dokumentaciju iz koje bi proizlazile informacije koje je žalitelj zatražio u predmetnom zahtjevu, nego je pogrešno zaključivši da se ne radi o informaciji u zakonskom smislu iz navedenog razloga odbila njegov zahtjev, ali je u drugostupanjskom postupku ipak dostavila Povjerenici za informiranje dokumentaciju koja sadrži predmetne informacije, Povjerenica za informiranje je razmotrila da li se u pogledu istih informacija može primijeniti koji od razloga za ograničenje pristupa informacijama navedenih u članku 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Člankom 16. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije o raspolaganju javnim sredstvima dostupne javnosti i bez provođenja postupka iz stavka 1. ovog članka, osim ako informacija predstavlja klasificirani podatak. Dakle, kada se informacija odnosi na raspolaganje javnim sredstvima, ona je automatski dostupna javnosti ukoliko ne predstavlja klasificirani podatak.

S obzirom na činjenicu da svi proračunski korisnici vode financijsko knjigovodstvo u kojem se vode evidencije troškova i prihoda te se vode klasifikacije po kontima, izvorima sredstava, aktivnostima, mjestima troška (troškovi po službenim vozilima, mobitelima, osobama, projektima i sl.) i lokacijama, razvidno je da se u predmetnom slučaju traže informacije o raspolaganju javnim sredstvima odnosno o prihodima i rashodima Općine Gračišće, koje postoje kao izrađene informacije i koje se mogu lako ispisati. Naime, prilikom vođenja financijskog knjigovodstva moguće je ispisivati različite izvještaje, kao što su dnevnici knjiženja, bilance stanja, bilance po aktivnostima, troškovi po mjesecima te kartice konta. Dakle, ispis kontnih kartica samo jedna od više mogućnosti ispisa izvještaja, pri čemu pojedine kartice (analitike) konta daju pregled pojedinačnih stavki knjiženja po različitim kriterijima (mogu se ispisivati po datumu, dokumentu, kontu itd.).

Žalitelj je u predmetnom slučaju zatražio ispis kontnih kartica proračuna Općine Gračišće koja je tijelo javne vlasti i koja se financira iz javnih sredstava te istima raspolaže, a sukladno gore navedenoj odredbi za navedene informacije se zakonom podrazumijeva javni interes odnosno pravo svih fizičkih i pravnih osoba da znaju na koji se način i u koju svrhu koriste javna sredstva. Slijedom navedenog, a nakon izvršenog uvida u sadržaj preslika predmetnih informacija/ispisa kontnih kartica, Povjerenica za informiranje ne nalazi razloga za ograničenje istih informacija u pogledu raspolaganja sredstvima te je mišljenja da se žalitelju mogu omogućiti preslike istih tako da su na istima vidljivi svi iznosi novčanih raspolaganja Općine Gračišće (kolone duguje, potražuje i saldo), datumi, nazivi dokumenata i opisi knjiženja kao i nazivi pravnih osoba na koje se isti odnose.

Odredbom članka 15. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano  je ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavka 2. i 3. ovog članka, preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da ista u pojedinim dijelovima sadrži osobne podatke, stoga je u žalbenom postupku razmotreno da li je žalitelju moguće odobriti djelomičan pristup zatraženim informacijama uz zaštitu određenih osobnih podataka. 

Člankom 15. stavkom 2. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je kako tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija  zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Člankom 2. stavkom 1. točkom 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130 /11. i 106/12., - pročišćeni tekst) propisano je da je osobni podatak svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (ispitanik); osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Člankom 7. stavkom 1. podstavkom 1. do 8. istog Zakona propisani su pravni temelji prikupljanja i obrade osobnih podataka.

Člankom 11. stavkom 3. Zakona o zaštiti osobnih propisano je da je zabranjeno davanje osobnih podataka na korištenje drugim primateljima za čiju obradu, odnosno korištenje nisu ovlašteni prema odredbama članka 7. i članka 8. stavka 2. ovoga Zakona te ako je svrha za koju se osobni podaci traže na korištenje suprotna odredbi članka 6. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

U odnosu na zaštitu osobnih podataka je potrebno naglasiti da kada utvrdimo da je nešto osobni podatak to automatski ne znači da je on i u navedenom slučaju zaštićen.

U žalbenom postupku je utvrđeno da bi se davanjem zatraženih podataka u cjelini moglo identificirati određene osobe, odnosno dati se njihovi osobni podaci, ime i prezime i razlozi zbog kojih uplaćuju sredstva u općinski proračun i u tom slučaju bi došlo do povrede zaštićenih interesa fizičkih osoba, pa je navedene podatke potrebno zaštititi te je stoga odlučeno kao u točki 3. izreke ovog rješenja.

Nasuprot tome je utvrđeno da se vezano za davanje potpora odnosno stipendija određenim fizičkim osobama radi o trošenju proračunskog novca, pa u tom slučaju neće doći do povrede osobnih podataka navedenih fizičkih osoba, ako se daju njihova imena i prezimena te iznosi istih. Navedene informacije bi radi transparentnosti rada tijela javne vlasti trebale biti svima dostupne.

Povjerenica za informiranje je u žalbenom postupku uzela u obzir da u slučaju kada zatražena informacija sadrži osobne podatke fizičkih osoba koji se trebaju zaštititi, tijelo javne vlasti može određene podatke prekriti i omogućiti djelomični pristup zatraženoj informaciji s time da Općina Gračišće ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije temeljem članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14. i 15/14.) koje je donijela Povjerenica za informiranje.

Člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da će kad utvrdi da je žalba osnovana Povjerenik rješenjem korisniku omogućiti  pristup informaciji.

Stoga je na temelju članka 117. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku i članka 25. stavka 7. Zakona o pravu na pristup informacijama riješeno kao u točki 1. i 2. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                           POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

                                                           dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.