KLASA: UP/II-008-07/14-01/264

URBROJ: 401-01/06-16-05

Zagreb, 16. svibnja 2016.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), povodom žalbe ……… iz Gračišća, ………, izjavljene protiv rješenja Općine Gračišće KLASA: UP/I-008-02/14-01/01, URBROJ: 2163/02-03-02-14-06 od 15. travnja 2014. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama,  donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Općine Gračišće, KLASA: UP/I-008-02/14-01/01, URBROJ: 2163/02-03-02-14-06 od 15. travnja 2014. godine

  1. Djelomično se odobrava ……… pristup preslikama ispisa kontnih kartica proračuna Općine Gračišće od 1. siječnja 2009. godine do 31. prosinca 2009. godine, na način da se na istima prekriju osobni podaci fizičkih osoba koje su vršile uplate u općinski proračun (imena i prezimena).

3.    Odbija se zahtjev ……… u preostalom dijelu.

4.    Nalaže se Općini Gračišće da u roku od 8 dana od zaprimanja ovog rješenja omogući ……… pristup odobrenim informacijama, sukladno točki 2. izreke ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev za pristup informacijama ……… od 4. ožujka 2014. godine, temeljem odredbe članka 20. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, iz razloga što je zahtjev žalitelja nepotpun odnosno nerazumljiv, a žalitelj ga nakon poziva nije pojasnio nego je ponovno dostavio identičan zahtjev.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno izjavio žalbu u kojoj u bitnome navodi kako izjavljuje istu protiv rješenja Općine Gračišće KLASA: UP/I-008-02/14-01/01, URBROJ: 2163/02-03-02-14-06 od 15. travnja 2014. godine, kojim mu je povodom njegovog zahtjeva uskraćeno zakonsko pravo na informaciju te isti ponavlja putem žalbe. Nadalje žalitelj obrazlaže kako je 4. ožujka 2014. godine podnio Općini Gračišće zahtjev za pristup informacijama kojim je zatražio ispis kontnih kartica od 1. siječnja 2009. godine do 31. prosinca 2009. godine, nakon čega je od Općine Gračišće zaprimio odgovor u kojem navedena Općina tvrdi da je njegov zahtjev nepotpun i nerazumljiv, premda je isti i više nego jasan. Žalitelj nadalje navodi kako je ponovno dostavio Općini Gračišće svoj zahtjev u kojem je zatražio ispis svih kontnih kartica, naglasivši da je u istom podcrtao riječ „svih", upravo iz razloga da ne bi bilo nejasnoća (premda je i iz prvog zahtjeva jasno što se traži). Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je djelomično osnovana.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su sve informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je kako je žalitelj dana 4. ožujka 2014. godine zatražio od Općine Gračišće dostavu preslike ispisa svih kontnih kartica od 1. siječnja 2009.  do 31. prosinca 2009. godine.

Također je utvrđeno da je povodom predmetnog zahtjeva žalitelja Općina Gračišće dopisom KLASA: 008-02/14-01/03, URBROJ: 2163/02-03-02-14-20 od 20. ožujka 2014. godine pozvala žalitelja da sukladno članku 20. Zakona o pravu na pristup informacijama pojasni zatraženu informaciju, upozorivši ga da će u suprotnom odbaciti njegov zahtjev rješenjem. Nadalje, utvrđeno je da je žalitelj nakon toga dostavio Općini Gračišće ponovljeni zahtjev sljedećeg sadržaja: traži da mu se dostave preslike ispisa svih kontnih kartica od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2009. godine (navodeći da je zahtjev pojašnjenje Općini Gračišće temeljem njenog dopisa, KLASA: 008-02/14-01/03, URBROJ: 2163/02-03-02-14-20 od 20. ožujka 2014. godine da joj nije jasan zahtjev koji je primila 4. ožujka 2014. gdje se tražio ispis kontnih kartica od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2009.). Daljnjim uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je Općina Gračišće povodom predmetnog zahtjeva donijela rješenje KLASA: UP/I-008-02/14-01/01, URBROJ: 2163/02-03-02-14-06 od 15. travnja 2014. godine kojim je odbila zahtjev žalitelja temeljem članka 20. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, iz razloga što nije nadopunio predmetni zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, ne precizirajući pri tome kakav bi u predmetnom slučaju bio taj odgovarajući način.

Razmatrajući predmetni zahtjev i dopunu istog utvrđeno je da je isti razumljiv i da je žalitelj tražio preslike ispisa kontnih kartica od 1. siječnja 2009. godine do 31. prosinca 2009. godine, odnosno da je tražio konkretnu informaciju za koju je tijelo javne vlasti bilo dužno utvrditi posjeduje li istu ili ne te ukoliko je u posjedu iste, o zahtjevu žalitelja je trebalo odlučiti sukladno članku 23. Zakona o pravu na pristup informacijama, imajući u vidu moguće razloge za ograničenje informacija iz članka 15. istog Zakona.

U žalbenom postupku Povjerenici za informiranje je dostavljen spis predmeta čiji su sastavni dio u zahtjevu zatražene informacije - preslike kontnih kartica Općine Gračišće od 1. siječnja 2009. godine do 31. prosinca 2009. godine. Iz navedenog proizlazi da je Općina Gračišće u posjedu u predmetnom zahtjevu zatraženih informacija te je očito kako je  žaliteljev zahtjev razumljiv kao i da predmetni zahtjev nije trebalo dodatno pojašnjavati, što žalitelj nije niti učinio, nego je na traženje Općine dostavio identičan zahtjev kao i prvi puta, dodavši riječ „svih".

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Člankom 16. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije o raspolaganju javnim sredstvima dostupne javnosti i bez provođenja postupka iz stavka 1. ovog članka, osim ako informacija predstavlja klasificirani podatak. Dakle, kada se informacija odnosi na raspolaganje javnim sredstvima, ona je automatski dostupna javnosti ukoliko ne predstavlja klasificirani podatak.

S obzirom na činjenicu da svi proračunski korisnici vode financijsko knjigovodstvo u kojem se vode evidencije troškova i prihoda te se vode klasifikacije po kontima, izvorima sredstava, aktivnostima, mjestima troška (troškovi po službenim vozilima, mobitelima, osobama, projektima i sl.) i lokacijama, razvidno je da se u predmetnom slučaju traže informacije o raspolaganju javnim sredstvima odnosno o prihodima i rashodima Općine Gračišće, koje postoje kao izrađene informacije i koje se mogu lako ispisati. Naime, prilikom vođenja financijskog knjigovodstva moguće je ispisivati različite izvještaje, kao što su dnevnici knjiženja, bilance stanja, bilance po aktivnostima, troškovi po mjesecima te kartice konta. Dakle, ispis kontnih kartica samo jedna od više mogućnosti ispisa izvještaja, pri čemu pojedine kartice (analitike) konta daju pregled pojedinačnih stavki knjiženja po različitim kriterijima (mogu se ispisivati po datumu, dokumentu, kontu itd.).

Žalitelj je u predmetnom slučaju zatražio ispis kontnih kartica proračuna Općine Gračišće koja je tijelo javne vlasti i koja se financira iz javnih sredstava te istima raspolaže, a sukladno gore navedenoj odredbi za navedene informacije se zakonom podrazumijeva javni interes odnosno pravo svih fizičkih i pravnih osoba da znaju na koji se način i u koju svrhu koriste javna sredstva. Slijedom navedenog, a nakon izvršenog uvida u sadržaj preslika predmetnih informacija/ispisa kontnih kartica, Povjerenica za informiranje ne nalazi razloga za ograničenje istih informacija u pogledu raspolaganja sredstvima te je mišljenja da se žalitelju mogu omogućiti preslike istih tako da su na istima vidljivi svi iznosi novčanih raspolaganja Općine Gračišće (kolone duguje, potražuje i saldo), datumi, nazivi dokumenata i opisi knjiženja kao i nazivi pravnih osoba na koje se isti odnose.

Člakom 15. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama su propisana ograničenja prava na pristup informacijama.

Općina Gračišće u predmetnom slučaju nije meritorno rješavala o zahtjevu žalitelja odnosno nije niti uzela u obzir mogućnost za odbijanje zbog razloga ograničenja prava na pristup informacijama iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama odnosno za pružanje ili djelomično pružanje informacije žalitelju, nego je odbila zahtjev žalitelja iz razloga nedostatka procesne pretpostavke za koji je iz dokumentacije u spisu predmeta razvidno da nije postojao. Naime, budući da je u drugostupanjskom postupku Općina Gračišće dostavila Povjerenici za informiranje u zahtjevu zatražene informacije, iz navedenog proizlazi da je tijelo javne vlasti od trenutka predaje predmetnog zahtjeva znalo o kakvim se informacijama radi odnosno koje je žalitelj informacije zahtjevom zatražio te da nije bilo potrebe za traženjem žalitelja da pojasni isti. Osim navedenog, Općina u svom pozivu žalitelju da nadopuni svoj zahtjev nije navela što joj je to u zaprimljenom zahtjevu nejasno.

Odredbom članka 15. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano  je ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavka 2. i 3. ovog članka, preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da ista u pojedinim dijelovima sadrži osobne podatke, stoga je u žalbenom postupku razmotreno da li je žalitelju moguće odobriti djelomičan pristup zatraženim informacijama uz zaštitu određenih osobnih podataka. 

Člankom 15. stavkom 2. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je kako tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija  zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Člankom 2. stavkom 1. točkom 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130 /11. i 106/12., - pročišćeni tekst) propisano je da je osobni podatak svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (ispitanik); osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Člankom 7. stavkom 1. podstavkom 1. do 8. istog Zakona propisani su pravni temelji prikupljanja i obrade osobnih podataka.

Člankom 11. stavkom 3. Zakona o zaštiti osobnih propisano je da je zabranjeno davanje osobnih podataka na korištenje drugim primateljima za čiju obradu, odnosno korištenje nisu ovlašteni prema odredbama članka 7. i članka 8. stavka 2. ovoga Zakona te ako je svrha za koju se osobni podaci traže na korištenje suprotna odredbi članka 6. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

U odnosu na zaštitu osobnih podataka je potrebno naglasiti da kada utvrdimo da je nešto osobni podatak to automatski ne znači da je on i u navedenom slučaju zaštićen.

U žalbenom postupku je utvrđeno da bi se davanjem zatraženih podataka u cjelini moglo identificirati određene osobe, odnosno dati se njihovi osobni podaci, ime i prezime i razlozi zbog kojih uplaćuju sredstva u općinski proračun te bi u tom slučaju došlo do povrede zaštićenih interesa fizičkih osoba, pa je navedene podatke potrebno zaštititi. Nasuprot tome je utvrđeno da se vezano za davanje potpora odnosno stipendija određenim fizičkim osobama radi o trošenju proračunskog novca, pa u tom slučaju neće doći do povrede osobnih podataka navedenih fizičkih osoba, ako se daju njihova imena i prezimena te iznosi istih. Navedene informacije bi radi transparentnosti rada tijela javne vlasti trebale biti svima dostupne.

Povjerenica za informiranje je u žalbenom postupku uzela u obzir da u slučaju kada zatražena informacija sadrži osobne podatke fizičkih osoba koji se trebaju zaštititi, tijelo javne vlasti može određene podatke prekriti i omogućiti djelomični pristup zatraženoj informaciji s time da Općina Gračišće ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije temeljem članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14. i 15/14.) koje je donijela Povjerenica za informiranje.

Davanjem osobnih podataka koji su sadržani u zatraženim informacijama, poput imena i prezimena fizičkih osoba i razloga zbog kojih uplaćuju sredstva u općinski proračun, došlo bi do povrede odredbe članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka, te je stoga odlučeno kao u točki 3. izreke rješenja. 

Člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da će kad utvrdi da je žalba osnovana Povjerenik rješenjem korisniku omogućiti  pristup informaciji.

Stoga je na temelju članka 117. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku i članka 25. stavka 7. Zakona o pravu na pristup informacijama riješeno kao u točki 1. i 2.  izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                           POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

                                                           dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.