KLASA:  UP/II-008-04/13-01/231

URBROJ:  567-06/04-13-06

Zagreb, 10. listopada 2013.

Agencija za zaštitu osobnih podataka na temelju članka 25. stavka 3., a u vezi članka 66. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), povodom žalbe ……… iz Zagreba, ………, izjavljene protiv rješenja Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije KLASA: UP/I-008-02/13-01/03, URBROJ: 376-04/AŠP-13-1 (DM) od 06. lipnja 2013. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije KLASA: UP/I-008-02/13-01/03, URBROJ: 376-04/AŠP-13-1 (DM) od 06. lipnja 2013. godine.

2.    Odobrava ……… pristup zatraženoj informaciji - preslika zapisnika sa sjednice Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije na kojoj se odlučivalo o razrješenju pomoćnika ravnatelja, …….. - na način da mu se dostavi preslika stranice broj 1., preslika stranice broj 2. do točke Ad 1, preslika stranice broj 4. od točke Ad 8 do kraja stranice i preslika stranice broj 5. Zapisnika sa sjednice Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije KLASA: 023-01/13-03/12, URBROJ: 376-01/TZ-13-1 (DL) od 18. travnja 2013. godine, Broj sjednice: 12/13.

3.    Nalaže se Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja postupi po točki 2. izreke ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev ……… za ostvarivanje prava na pristup informacijama temeljem odredbe članka 23. stavka 5. točke 2., a u vezi s člankom 15. stavkom 2. točkama 2 i 7. Zakona o pravu na pristup informacijama iz razloga što je zatražena informacija poslovna tajna i što postoji slučaj utvrđen zakonom za uskratu.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravodobno izjavio žalbu u kojoj u bitnome navodi da smatra da je Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: HAKOM) obvezna na javnost svojeg rada. Nadalje navodi  da smatra da HAKOM ne može poslovnikom o radu kolektivnog tijela odlučiti kako su svi zapisnici sa sjednica Vijeća poslovna tajna, jer je takvo postupanje u suprotnosti s temeljnim načelima javnosti njihova rada propisanim odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, Statuta HAKOM-a i Zakona o pravu na pristup informacijama. Također navodi da smatra da je  vijeće HAKOM-a suprotno Zakonom o elektroničkim komunikacijama propisanoj proceduri razriješilo pomoćnika ravnatelja HAKOM-a, te da je u javnom interesu uvidom u zapisnik sjednice Vijeća HAKOM-a povjeriti istinitost tih navoda. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Odredbom članka 34. Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“, broj 79/07.) propisano je da stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o zaštiti tajnosti podataka („Narodne novine“, br. 108/96.) osim odredbi navedenih u glavi 8. i 9. istog Zakona. Glava 8. Zakona o zaštiti tajnosti podataka sadrži odredbe o poslovnoj tajni.  Tako je    člankom 19. stavkom 1. Zakona o zaštiti tajnosti podataka, kojim člankom započinje Glava 8., propisano da poslovnu tajnu predstavljaju podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, drugim propisom ili općim aktom trgovačkog društva, ustanove ili druge pravne osobe, a koji predstavljaju proizvodnu tajnu, rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada te druge podatke zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice za njezine gospodarske interese.

Člankom 15. stavkom 2. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji, ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu. Odredbom članka 15. stavka 2. točke 7. istog Zakona propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 25. svibnja 2013. godine zatražio od HAKOM-a, kao tijela javne vlasti, dostavu sljedeće informacije: presliku zapisnika sa sjednice Vijeća HAKOM-a na kojoj se odlučivalo o razrješenju pomoćnika ravnatelja, ……... Nadalje je utvrđeno da je tijelo javne vlasti donijelo rješenje kojim se zahtjev odbija jer zatražena informacija  predstavlja poslovnu tajnu i što postoji slučaj utvrđen zakonom za uskratu.

HAKOM se u obrazloženju rješenja poziva na članak 84. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku kojim je propisano da stranke i druge osobe koje dokažu pravni interes imaju pravo obavijestiti se o tijeku postupka i razgledati spis predmeta te o svom trošku umnožiti akte iz spisa, osim zapisnika o vijećanju i glasovanju članova kolegijalnih tijela, nacrta rješenja i drugih akata koji su propisima označeni određenim stupnjem tajnosti ili ako je to protivno interesu stranke ili trećih osoba.

Ova Agencija smatra pogrešnim pozivanje HAKOM-a u ovom predmetu na to da je zapisnik o vijećanju i glasovanju članova kolegijalnih tijela izuzet od razgledavanja i umnožavanja spisa. Naime, taj se dio zakonske odredbe odnosi na članak 25. Zakona o općem upravnom postupku kada kolegijalno javnopravno tijelo u upravnim stvarima odlučuje većinom glasova svih članova, a o čemu se u ovom predmetu ne radi što je vidljivo iz dostavljenog Zapisnika KLASA: 023-01/13-03/12, URBROJ: 376-01/TZ-13-1 (DL) od 18. travnja 2013. godine.

Agencija za zaštitu osobnih podataka u žalbenom postupku nije odlučivala o omogućavanju pristupa cjelokupnom zapisniku sa sjednice Vijeća HAKOM-a na kojoj se odlučivalo o razrješenju pomoćnika ravnatelja, ………, već je razmotren dio zapisnika koji se odnosi na dnevni red sjednice te na samo odlučivanje o razrješenju pomoćnika ravnatelja, ……... Naime, iz spisa premeta razvidno je da žalitelja zanima da li je vijeće HAKOM-a suprotno Zakonom o elektroničkim komunikacijama propisanoj proceduri razriješilo pomoćnika ravnatelja HAKOM-a, te je u tom dijelu Agencija razmatrala zatraženi zapisnik.

Ova Agencija ne nalazi zapreke da se žalitelju dostavi dio zapisnika koji se odnosi na dnevni red sjednice Vijeća, kao i dio koji se odnosi na razrješenje pomoćnika ravnatelja. Naime, radi se o osobi koja je bila zaposlena na određenom radnom mjestu u tijelu javne vlasti i čije se radno mjesto financiralo iz državnih sredstava. Jedan od ciljeva Zakona o pravu na pristup informacijama je osiguravanje transparentnosti rada tijela javne vlasti. Kako bi to bilo moguće ostvariti nužno je građanima omogućiti kontrolu rada tijela javne vlasti, a osobito trošenja proračunskog novca. Uvidom u zatraženu informaciju, a imajući u vidu zakonsku definiciju poslovne tajne, ova Agencija ne nalazi da bi za tijelo javne vlasti mogle nastupiti bilo kakve štetne posljedice.

Člankom 17. stavkom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da  kad utvrdi da je žalba osnovana, drugostupanjsko tijelo će rješenjem narediti tijelu javne vlasti da korisniku omogući slobodan pristup informaciji.

Stoga je na temeljem članka 117. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku i članka 17. stavka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama riješeno kao u izreci rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.        

ZAMJENICA RAVNATELJA

Dubravka Dolenc, dipl. iur.