KLASA: UP/II-008-07/13-01/17

URBROJ: 401-01/05-14-04

Zagreb, 20. ožujka 2014.

Povjerenica za informiranje, na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), povodom žalbe ………, Zagreb, ………, izjavljene protiv rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, KLASA: UP/I-008-01/13-01/00016, URBROJ: 533-01-13-0002, od 21. listopada 2013. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama,  donosi sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se žalba ………, izjavljena protiv rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, KLASA: UP/I-008-01/13-01/00016, URBROJ: 533-01-13-0002, od 21. listopada 2013. godine, kao neosnovana.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: MZOS) odbijen je zahtjev  ………(u daljnjem tekstu: žalitelj)  za ostvarivanje prava na pristup informacijama temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: ZPPI), iz razloga jer tijelo javne vlasti ne posjeduje, nema zakonsku obvezu posjedovati niti ima saznanja gdje se traženi dokument nalazi.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je uložio žalbu, u kojoj u bitnom navodi kako tijelo javne vlasti nije postupilo po zaključku Agencije za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: AZOP), KLASA: UP/II-008-04/-13-01/298, URBROJ: 567-06/03-13-04 od 10. rujna 2013., te nije riješilo njegov zahtjev pod drugom točkom. Nadalje, žalitelj osporeno rješenje MZOS-a pobija u cijelosti zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, bitne povrede postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, stoga od drugostupanjskog tijela traži da poništi pobijano rješenje MZOS-a i omogući mu pristup zatraženoj informaciji.

Žalba je neosnovana.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žalitelj dana 1. lipnja 2013. godine u svom zahtjevu za pristup informacijama od MZOS-a zatražio ispravu Svjetske zdravstvene organizacije kojom je potvrdila kvalitetu sadržaja zdravstvenog odgoja, jer se iz njihove objave ne može razaznati ni tko je točno imenom i prezimenom, službom, strukom, ni kada, ni odakle, ni zašto, potvrdio kvalitetu sadržaja kojega točno dokumenta MZOS-a ili Agencije za odgoj  obrazovanje, i od kada. Također je tražio informaciju o tome tko je sastavio objavu „Kvalitetu sadržaja zdravstvenog odgoja potvrdila Svjetska zdravstvena organizacija“ s obzirom da je istu objavilo na svojim internetskim stranicama i MZOS i Agencija za odgoj i obrazovanje.

Nakon što je AZOP, tada drugostupanjsko tijelo u zaštiti prava na pristup informacijama, donio gore citirani zaključak od 10. rujna 2013., MZOS je donio pobijano rješenje kojim je odbacio prvu točku žaliteljevog zahtjeva.

Napominjemo kako je drugu točku žaliteljevog zahtjeva MZOS odbio rješenjem, KLASA: UP/I-008-01/13-01/00016, URBROJ: 533-01-13-0004, od 13. studenog 2013. godine, te kako se pred drugostupanjskim tijelom vodi postupak, KLASA: UP/II-008-07/13-01/85, povodom žaliteljeve žalbe protiv citiranog rješenja MZOS-a od 13. studenog 2013. godine.

Člankom 23. stavkom 4. ZPPI-ja je propisano kako će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

U obrazloženju pobijanog rješenja MZOS navodi kako je na svojim stranicama objavilo priopćenje pod nazivom „Kvalitetu sadržaja zdravstvenog odgoja potvrdila Svjetska zdravstvena organizacija“, te da je žalitelj na temelju tog priopćenja tražio dostavu isprave Svjetske zdravstvene organizacije, iako se postojanje tog dokumenta ne spominje nigdje u tekstu.

MZOS je stoga odbacio žaliteljev zahtjev za pristup informaciji iz razloga jer ne posjeduje, nema zakonsku obvezu posjedovati niti ima saznanja gdje se traženi dokument nalazi.

U drugostupanjskom postupku je također utvrđeno kako MZOS ne posjeduje ispravu Svjetske zdravstvene organizacije temeljem koje je sastavljeno priopćenje „Kvalitetu sadržaja zdravstvenog odgoja potvrdila Svjetska zdravstvena organizacija“.

Međutim, MZOS se je dužan držati članka 7. ZPPI-ja kojim je propisano da informacije koje tijela javne vlasti objavljuju moraju biti pravodobne potpune i točne.

Stoga se postavlja pitanje u vjerodostojnost objavljene informacije budući da MZOS ne posjeduje predmetnu ispravu Svjetske zdravstvene organizacije kojom je dana potvrda kvalitete sadržaja zdravstvenog odgoja.

Iako je na temelju provedenog žalbenog postupka Povjerenica za informiranje utvrdila da je prvostupanjski postupak pravilno proveden, a o zahtjevu stranke je prvostupanjsko tijelo odlučilo sukladno odredbama ZPPI-ja te je osporeno rješenje pravilno i na zakonu osnovano, potrebno je naglasiti da je MZOS  dužan objavljivati na internetskim stranicama pravodobne potpune i točne informacije kako ne bi korisnike prava na pristup informacijama dovodio u zabludu.

Slijedom navedenog, prigovori i navodi iznijeti u žalbi ne mogu se prihvatiti niti utjecati na drugačije rješenje u ovoj upravnoj stvari.

Stoga je na temelju članka 116. stavka 1. točke 1.  Zakona o općem upravnom postupku odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred  Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.                                              

POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.