KLASA: UP/II-008-04/13-01/312

URBROJ: 401-01/04-14-08

Zagreb, 28. veljače 2014.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), povodom žalbe ……… iz Rovinja, ………, izjavljene protiv rješenja Ministarstva poljoprivrede KLASA: 600-01/13-01/41, URBROJ: 525-01-00/23-13-4 od 14. kolovoza 2013. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Ministarstva poljoprivrede KLASA: 600-01/13-01/41, URBROJ: 525-01-00/23-13-4 od 14. kolovoza 2013. godine.

2.    Odobrava se ……… pristup zatraženim informacijama na način da mu se dostave preslike zatraženih informacija: izvješća o analizi uzoraka mlijeka zbog sumnje na povećanu koncentraciju aflatoksina M1, proizvođača Dukat d.d. i Vindija d.d. koje je u veljači dostavio Referentni laboratorij u Beču.

3.    Nalaže se Ministarstvu poljoprivrede da u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja postupi sukladno točki 2. izreke ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev ……… (u daljnjem tekstu: žalitelj) za ostvarivanjem prava na pristup informacijama, temeljem članka 23. stavka 5. točke 2., a u vezi s člankom 15. stavkom 2. točkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama zbog toga što se zatražene informacije smatraju povjerljivim informacijama.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnome navodi da je pobijanim rješenjem odbijen njegov zahtjev radi ostvarivanja prava na pristup informacijama. Navodi da se tijelo javne vlasti poziva na klasifikaciju tajnosti, a da pri tome nije postupilo prema odredbi članka 15. stavka 5. koji propisuje da ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavka 2. i 3. ovog članka, preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim, čime je Ministarstvo poljoprivrede zapravo umjesto da ograniči, onemogućilo pristup informaciji. Ističe da je upravo Ministarstvo poljoprivrede objavilo informaciju o povećanim koncentracijama aflatoksina M1 kod proizvođača Dukat d.d. i Vindija d.d., pa se postavlja pitanje da li je njihovim objavljivanjem Ministarstvo poljoprivrede zapravo prekršilo odredbe na koje se poziva kod uskrate informacija. Također navodi da je Ministarstvo poljoprivrede navelo razloge samo za članak 15. stavak 2. točku 1., a ne i za članak 16. stavak 1. Zakona o pravu a pristup informacijama. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Sukladno članku 66. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama od 25.10.2013. godine Agencija za zaštitu osobnih podataka više nije nadležna za zaštitu prava na pristup informacijama već je nadležna Povjerenica za informiranje.

Uvidom u spise predmeta razvidno je da žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 01. ožujka 2013. godine zatražio od Ministarstva poljoprivrede dostavu izvješća o analizi uzoraka mlijeka zbog sumnje na povećanu koncentraciju aflatoksina M1, proizvođača Dukat d.d. i Vindija d.d. koje je u veljači dostavio Referentni laboratorij u Beču. Nadalje je razvidno da je Ministarstvo poljoprivrede donijelo rješenje kojim je odbilo zahtjev žalitelja zbog toga što se zatražene informacije smatraju povjerljivim informacijama.

Iz obrazloženja pobijanog rješenja razvidno je da je Ministarstvo poljoprivrede odbilo zahtjev žalitelja pozivajući se na odredbu članka 71. stavka 2. Zakona o hrani („Narodne novine“, broj 46/07., 84/08. i 55/11.) kojom je propisano da niti jedna informacija koja se odnosi na poslovanje subjekata u poslovanju s hranom ili hranom za životinje koju je tijekom službenih kontrola saznala osoba koja obavlja službenu kontrolu, ili koja se odnosi na analizu rizika, ne smije biti otkrivena bez pisanog pristanka subjekta u poslovanju s hranom ili hranom za životinje. Unatoč pozivanju na navedenu odredbu Zakona o hrani nije razvidno da je Ministarstvo poljoprivrede zatražilo pisani pristanak subjekta u poslovanju.

U žalbenom postupku Ministarstvo poljoprivrede se prilikom dostave dokumentacije spisa predmeta dopisom KLASA: 600-01/13-01/41, URBROJ: 525-06/0870-13-13 od 03. prosinca 2013. godine, očitovalo da je člankom 7. stavkom 2. Uredbe Vijeća br. 882/2004 propisano da nadležno tijelo poduzima mjere kojima osigurava da njezini djelatnici neće otkrivati podatke do kojih se došlo tijekom obavljanja svojih zadataka kontrole, a koji su po svojoj prirodi u opravdanim slučajevima obuhvaćeni profesionalnom tajnom, a o čemu se i radi u konkretnom slučaju nalaza koji su dobiveni od referentnog laboratorija u Beču. Također navode da je istim člankom propisano da zaštita profesionalne tajne na sprječava nadležne vlasti da učine dostupnim druge informacije, a što je Ministarstvo poljoprivrede i napravilo kontinuiranim obavještavanjem javnosti putem medija i svojih web stranica. Ističu da je poslano i objavljeno deset priopćenja za javnost i da su održane četiri tiskovne konferencije, a temeljem Akcijskog plana u koji su bili uključeni i stručnjaci Ministarstva zdravlja, Hrvatske poljoprivredne agencije, Poljoprivredne savjetodavne službe i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, za obavještavanje poljoprivrednika na terenu bili su zaduženi veterinarski inspektori Ministarstva poljoprivrede, djelatnici Poljoprivredne savjetodavne službe i Hrvatske poljoprivredne agencije. Ističu da su u Akcijski plan bile uključene i mljekare, a sastanci su se održavali po potrebi kako bi se što kvalitetnije pratilo stanje na terenu i donosile pravovremene odluke.

Iz spisa predmeta nije razvidno da je Ministarstvo poljoprivrede postupilo prema odredbi članka 16. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama kojom je propisano da je tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavka 3. ovog Zakona, dužno prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa odnosno da je vlasnik informacije iz članka 15. stavka 2. točke 1. ovog Zakona, po prethodno pribavljenom mišljenju Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, dužan prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa.

Kod provođenja testa razmjernosti i javnog interesa tijelo javne vlasti dužno je utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavka 2. i 3. ovog Zakona, da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese, informacija će se učiniti dostupnom.

Povrh navedenog uvidom u zatražene informacije nije razvidno da zatražene informacije nose oznake tajnosti odnosno da su iste klasificirane sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka.

Uvidom u tekst objavljen na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede http://www.mps.hr/default.aspx?id=9124 koji nosi naziv Hrvatsko mlijeko na policama trgovina diljem zemlje sigurno i zdravstveno ispravno, razvidno je da se u navedenom tekstu navodi da su rezultati potvrdne analize iz Beča pokazali neznatno povišenu razinu aflatoksina M1 iznad dopuštene i to 0,057 mikrograma/L, također se u istom tekstu navodi da  u mlijeku iz BiH uvezenomu Hrvatsku mljekare Mlijekoprodukt d.o.o., Kozarska Dubica robne marke Moja kravica orijentacijskom metodom utvrđena razina aflatoksina M1 u koncentraciji od 0,084 mikrograma/L mlijeka, te da će hrvatski potrošači o rezultatima analize biti naknadno obaviješteni.

Kako je vidljivo iz citiranog teksta, informacije o količini aflatoksina M1 su javno objavljene, o istima se raspravljalo u medijima, stoga Povjerenica za informiranje na nalazi zapreke da se žalitelju dostave izvješća u konkretnim slučajevima analize mlijeka proizvođača Dukat d.d. i Vindija d.d. koje je u veljači dostavio Referentni laboratorij u Beču.

Činjenica je da je Ministarstvo poljoprivrede u cilju zaštite zdravlja potrošača na svojim internet stranicama predložilo potrošačima da konkretne proizvode ne koriste. Nadalje je činjenica da je ljudsko zdravlje važna kategorija, te da je sigurnost hrane i zaštita interesa potrošača sve od većeg interesa za širu javnost, nevladine organizacije, stručna udruženja, međunarodne trgovinske partnere i trgovinske organizacije, a što proizlazi iz Uredbe (EZ) br. 178/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (u daljnjem tekstu: Uredba). Člankom 8. stavkom 1. Uredbe propisano je da je cilj propisa o hrani zaštiti interese potrošača te im pružiti osnovu na kojoj će moći donijeti mjerodavne odluke u vezi hrane koju konzumiraju. Cilj je prevencija prijevara ili zavaravajućih postupaka, patvorenja hrane i svih drugih postupaka koji mogu potrošača dovesti u zabludu. Imajući u vidu navedenu odredbu Uredbe kao i činjenicu da je Pravilnikom o toksinima, metalima, metaloidima, te drugim štetnim tvarima koje se mogu nalaziti u hrani („Narodne novine“, broj 16/05.) propisana najviše dopuštena količina aflatoksina M1 u mlijeku od 0,05 µg/kg jestivog djela, očito je da je njihova svrha zaštita zdravlja ljudi.

Isto tako važno je naglasiti da su potrošači ti koji donose odluku u vezi hrane koju konzumiraju. Nesporno je da je Ministarstvo poljoprivrede objavilo da su rezultati analize iz Beča pokazali povišenu razinu aflatoksina M1, dakle veću od one propisane gore citiranim Pravilnikom. Stoga Povjerenica za informiranje smatra da bi davanjem informacije o rezultatima izvješća analiza, upravo se omogućila osnova na temelju koje potrošači mogu donijeti pravilnu odluku u vezi hrane koju konzumiraju, te da prevladava javni interes u odnosu na druge zaštićene vrijednosti.

Člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji.

Stoga je na temeljem članka 117. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku i članka 17. stavka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama riješeno kao izreci ovog  rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.    

POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.