KLASA: UP/II-008-04/13-01/318

URBROJ: 401-01/04-14-05

Zagreb, 24. travnja 2014.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), povodom žalbe ……… iz Zagreba, ………, izjavljene protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske KLASA: 008-01/13-08/04, URBROJ: 50302/28-13-1 od 29. kolovoza 2013. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Vlade Republike Hrvatske KLASA: 008-01/13-08/04, URBROJ: 50302/28-13-1 od 29. kolovoza 2013. godine.

2.    Odobrava se ……… pristup zatraženim informacijama na način da mu se dostavi preslika:

-        izvatka iz Zapisnika Koordinacije, a koji sadrži stajališta Stručne radne skupine Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava od 29. srpnja 2013. godine, kao i Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava od 30. srpnja 2013. godine,

-        popratnog dopisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA: 602-09/13-01/00085, URBROJ: 533-18-13-0003 od 25. srpnja 2013. godine upućen Vladi Republike Hrvatske i  Prijedlog Uredbe Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,

-        mišljenja Ministarstva financija KLASA: 011-01/13-01/341, URBROJ: 513-05-01-13-2, od 25. srpnja 2013. godine, zajedno s obrascem standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka,

-        mišljenja Ministarstva vanjskih i europskih poslova KLASA: 011-02/13-02/56, URBROJ: 521-IV-01-01-13-2, od 24. srpnja 2013. godine,

-        mišljenja Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske KLASA: 011-02/13-02/121, URBROJ: 50501-13-1143-02, od 25. srpnja 2013. godine.

3.    Nalaže se Vladi Republike Hrvatske da u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja postupi sukladno točki 2. izreke ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev ……… (u daljnjem tekstu: žalitelj) za ostvarivanjem prava na pristup informacijama, temeljem članka 23. stavka 5. točke 2., a u vezi s člankom 15. stavkom 2. točkom 5. i člankom 16. stavkom 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama zbog toga što bi objavljivanje skraćenih zapisnika i prikupljenih očitovanja i mišljenja nadležnih središnjih tijela državne uprave moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluka Vlade, a koji interes prema provedenom  testu razmjernosti i javnog interesa treba štititi.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnome navodi da rješenje pobija u cijelosti zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, bitne povrede postupka i pogrešne primjene materijalnog prava. Navodi da je tijelo javne vlasti pogrešno protumačilo odredbu članka 15. stavka 2. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama. Ističe da je iz samog izričaja navedene odredbe očito da je riječ o privremenom ograničenju dostupnosti informacije, tijekom postupka njezine izrade, kako njezina objava prije okončanja postupka izrade ne bi ometala postupak odlučivanja, te da je stoga tijelo javne vlasti promašeno i neosnovano provelo test razmjernosti i javnog interesa onemogućujući trajno i u cijelosti pristup informacijama od javnog interesa nakon što su odluke u Vladi donesene, uredba objavljena i stupila na snagu, a zahtjev bio podnesen tek nakon što je Vladin postupak bio okončan. Navodi da ograničenje pristupa informacijama jer su dio internog procesa donošenja Odluka Vlade nije razmjerno naravi potrebe za ograničenjem, da je isto neprihvatljivo jer je postupak odlučivanja gotov, te da je svrha ograničenja omogućiti neometan dovršetak postupka donošenja odluke, a ne učiniti trajno nedostupnim informacije. Nadalje navodi da tvrdnja tijela javne vlasti da su sjednice Užeg kabineta Vlade zatvorene za javnost nema pravno uporište, te da isto nije određeno niti Zakonom o Vladi Republike Hrvatske niti Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske. Ističe da je  onemogućavanje pristup informacijama o radu stručnih radnih skupina, sjednica koordinacija i Užeg kabineta Vlade Republike Hrvatske suprotno članku 10. stavku 1. točki 8. Zakona o pravu na pristup informacijama jer su tijela javne vlasti obvezna na internetski stranicama objaviti na lako pretraživ način informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Sukladno članku 66. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama od 25.10.2013. godine Agencija za zaštitu osobnih podataka više nije nadležna za zaštitu prava na pristup informacijama već je nadležna Povjerenica za informiranje.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su sve informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Uvidom u spise predmeta razvidno je da žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 02. kolovoza 2013. godine zatražio od Vlade Republike Hrvatske, kao tijela javne vlasti, da mu se dostave određene informacije koje su predmet ovog postupka i to: preslika prvog i drugog očitovanja Ureda za zakonodavstvo i očitovanja drugih središnjih tijela državne vlasti, posebno Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva poduzetništva i obrta, Državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ministarstva kulture, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstva zdravlja, Ministarstva socijalne politike i mladih, odgovor i očitovanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske vlasti, sve o Prijedlogu Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama Zakona o udžbenicima ili izjavu da takva očitovanja nisu sastavljena ili da nisu zaprimljena u Vladi RH, Zapisnik sa sjednice Vladine stručne radne skupine (pretpostavlja od 29.07.2013.) o Prijedlogu Uredbe o izmjenama Zakona o udžbenicima ili izjavu da rasprava o tome na stručnoj radnoj skupini nije ni provedena, Zapisnik sa sjednice Vladine Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava (pretpostavlja od 30.07.2013.) Prijedlogu Uredbe o izmjenama Zakona o udžbenicima ili izjavu da to nije bilo predmet sjednice Vladine Koordinacije, te Zapisnik sa sjednice Užeg kabineta Vlade (pretpostavlja od 31.07.2013.) o Prijedlogu Uredbe o izmjenama Zakona o udžbenicima. Nadalje je razvidno da je Vlada Republike Hrvatske donijela rješenjem kojim je odbila zahtjev žalitelja u pogledu zatraženih informacija.

U žalbenom postupku Povjerenica za informiranje zatražila je očitovanje Vlade Republike Hrvatske vezano za preslike očitovanja Ureda za zakonodavstvo i drugih  središnjih tijela državne vlasti  koje je zahtjevom za pristup informacijama zatražio žalitelj, kao i očitovanje u vezi zatraženih zapisnika.

Vlada Republike Hrvatske se dopisom KLASA: 008-01/13-07/36, URBROJ: 50301-01/28-14-16 od 03. ožujka 2014. godine, očitovala Povjerenici za informiranje da je predlagatelj predmetnog Prijedloga Uredbe Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a da su u izradi Prijedloga Uredbe dostavom mišljenja sudjelovali Ministarstvo financija, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, ali ne i ostala tijela navedena u zahtjevu korisnika. U odnosu na zatražene zapisnike Vlada Republike Hrvatske se očitovala da se zapisnici sa sjednica Užeg kabineta Vlade ne vode, te da je uloga samog kabineta propisana člankom 16. Zakona o Vladi Republike Hrvatske. Također je pojašnjeno da Zapisnik sa sjednice Stručne radne skupine Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava, kao samostalan akt ne postoji.

Iz obrazloženja pobijanog rješenje razvidno je da su zatražene informacije uskraćene jer bi omogućavanjem javnosti da ostvaruje izravan uvid u interni proces donošenja odluka Vlade, moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluka i nanijeti štetu radu Vlade Republike Hrvatske. Ovakav stav Vlade Republike Hrvatske protivan je samom cilju Zakona o pravu a pristup informacijama. Naime, cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, a to zasigurno ne spada ograničavanje uvida u interni proces donošenja odluka Vlade.

Nadalje, ne samo da je ograničen pristup vezano za konkretne zatražene sjednice, kao i konkretna dostavljena mišljenja, nego iz pobijanog rješenja proizlazi da je pristup ograničen općenito i unaprijed za sve sjednice stručnih radnih skupina, sjednice koordinacija i Užeg kabineta Vlade Republike Hrvatske, a što je protivno odredbi članka 15. stavka 6. kojom je propisano da su informacije dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi na temelju kojih je  tijelo javne vlasti ograničilo pravo na pristup informacijama. Naime, prema stajalištu Vlade Republike Hrvatske informacije koje je uskratila žalitelju zapravo nikada ne bi bile dostupne javnosti. Također zauzeto stajalište Vlade Republike Hrvatske protivno je i odredbi članka 15. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama kojom je propisano da ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavka 2. i 3. ovog članka, preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim, budući da se ne gleda u sadržaj konkretne sjednice.

Uvidom u dostavljene informacije, Povjerenica za informiranje ne nalazi razloge za ograničenje iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji.

Stoga je na temelju članka 117. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku i članka 17. stavka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama riješeno kao izreci ovog  rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.    

POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.