KLASA:  UP/II-008-07/14-01/100

URBROJ:  401-01/02-14-07

Zagreb, 14.07.2014.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 25. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“,  broj 25/13.), povodom žalbe ……… iz Splita, ………, izjavljene protiv rješenja Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, KLASA: UP/I-008-02/14-01/01 URBROJ: 376-04/AŠP-14-1(DM) od 20. siječnja 2014. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se žalba ………  izjavljena protiv rješenja Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, KLASA: UP/I-008-02/14-01/01 URBROJ: 376-04/AŠP-14-1(DM) od 20. siječnja 2014. godine,  kao neosnovana.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbačen je zahtjev ……… za pristup informaciji temeljem članka 23. stavka 4.  Zakona o pravu na pristup informacijama zbog toga što tijelo  javne vlasti ne posjeduje te nema saznanja gdje se zatražena informacija i to  e-mail adrese za zaprimanje podnesaka u obliku elektroničke isprave u smislu odredbi članka 71. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku (dalje u tekstu: ZUP) putem elektroničke komunikacije propisane odredbama članka 75. ZUP-a.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnome navodi da pobijani akt nije na zakonu osnovan, nepravovremen je, sadržajno u potpunosti temeljen na pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju te je pogrešno primijenjen pravni propis. Nadalje navodi da je nesporno da Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: HAKOM) ima e-mail adresu za zaprimanje podnesaka kod pružanja informacija, e-mail adresu za zaprimanje podnesaka upućenih etičkom povjereniku i e-mail adresu za zaprimanja podnesaka kod zaštite osobnih podataka. Također navodi da je sporno što HAKOM ne shvaća da se kod rečenih postupanja primjenjuju opća pravila uredskog poslovanja i opća pravila upravnog postupka pa je nesporno da može na sve tri e-mail adrese uputiti podnesak u upravnom postupku koji će se potom otvoriti, pregledati, upisati i dostaviti u rad, a odgovor na njega otpremiti putem pisarnice. Žalitelj ističe da je netočno da HAKOM nema e-mail adresu za zaprimanje podnesaka u upravnom postupku pa je došlo do primjene odredbe članka 23. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama. Predlaže da se žalba uvaži.

 Žalba je neosnovana.

Člankom 23. stavkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je žalitelj podnio zahtjev za pristup informaciji  kojim je zatražio e-mail adrese za zaprimanje podnesaka u obliku elektroničke isprave u smislu odredbe članka 71. stavka 3 ZUP-a putem elektroničke komunikacije propisane odredbama članka 75. citiranog Zakona. Nadalje je utvrđeno da je HAKOM dopisom KLASA: 008-02/13-01/43, URBROJ: 376-04/AŠP-14-2 (DM) od 02.01.2014. godine izvijestio da HAKOM u skladu s odredbama članka 75. ZUP-a komunicira s korisnicima i u elektroničkom obliku, ali da nema adresu elektroničke pošte za zaprimanje podnesaka u obliku elektroničke isprave u smislu članka 71. stavka 3. ZUP-a. Također  je utvrđeno da je  HAKOM donijela rješenje kojim se zahtjev odbacuje jer ne posjeduje tražene informacije i nema saznanja gdje se informacije nalaze.

Uz dostavu žalbe ……… , HAKOM  dostavio Povjerenici za informiranje dostavio očitovanje KLASA: UP/I-008-02/14-01/01, URBROJ: 376-04/AŠP-14-3 (DM) od 05. veljače  2014. godine.  U navedenom očitovanju je pojašnjeno kako da HAKOM komunicira s korisnicima elektroničkim putem, ali ne u smislu članka 71. stavka 3. i članka 75. ZUP-a, što je žalitelju pojašnjeno. Nadalje je navedeno da korisnici HAKOM-u mogu elektroničkim putem (adresa elektroničke pošte: pristup.informacijama@hakom.hr) predati zahtjev za pristup informacijama te ukoliko korisnik želi HAKOM i odgovor dostavlja elektroničkim putem te da se upravni akti ne dostavljaju elektroničkim putem već isključivo pisanim putem, poštom s povratnicom. Napominju kako je elektronička komunikacija iz članka 71. i 75. ZUP-a dana javnopravnim tijelima kao mogućnost, a ne obveze te da HAKOM nema takvu adresu elektroničke pošte za primanje podnesaka u upravnom postupku kao elektroničke isprave s elektroničkim potpisima. Naglašavaju kako HAKOM uz gore navedeni pristup informacijama omogućuje korisnicima elektronički način komunikacije i s etičkim povjerenikom i službenikom za zaštitu osobnih podataka. Navode kako na internetskoj stranici HAKOM-a (www.hakom.hr) putem aplikacije „Pitajte nas“ i e-žalbe korisnici mogu HAKOM-u postavljati upite, podnositi predstavke te pokretati rješavanje sporova s operatorima javnih komunikacijskih usluga i davatelja poštanskih usluga. Napominju kako su svi načini komuniciranja jasno i transparentno navedeni na internetskim stranicama HAKOM-a. Zaključno HAKOM navodi da nema odnosno ne posjeduje traženu informaciju (takvu e-mail adresu) te je zahtjev korisnika odbačen u skladu s člankom 23. stavkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Člankom  71. stavkom 3. ZUP-a propisano je da se podnesci  javnopravnom tijelu mogu predati neposredno u pisanom obliku, poslati poštom, dostaviti u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu ili usmeno izjaviti na zapisnik. Člankom 75. ZUP-a propisana je mogućnost elektroničke komunikacije javnopravnih tijela i stranke te drugih osoba koje sudjeluju u postupku.

Odredbom članka  13. stavka 2. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 7/09.) propisano je da se pismena mogu dostaviti i elektroničkim putem. Pismena dostavljena u elektroničkom obliku s elektroničkim potpisom smatraju se vlastoručno potpisanim sukladno posebnim propisima o elektroničkoj ispravi. Elektroničkim putem dostavljeno pismeno smatra se podnijetim tijelu u trenutku kad je zabilježeno na poslužitelju za primanje takvih poruka. Službenik koji je primio pismeno elektroničkim putem bez odgode će pošiljatelju potvrditi primitak pismena.

U ovom predmetu je očito da HAKOM posjeduje e-mailove za elektroničku komunikaciju ali da nema e-mailove za primanje  elektroničke isprave u smislu odredbe članka 71. stavka 3. ZUP-a putem elektroničke komunikacije propisane odredbama članka 75. ZUP-a. Iz dostavljenog očitovanja te uvidom u internetsku stranicu HAKOM-a utvrđeno je da su navedeni određeni e-mailovi  na koju osobe mogu uputiti upite, zahtjeve i druge podneske.

S obzirom da iz spisa predmeta proizlazi da HAKOM  ne posjeduje traženu informaciju, te nema saznanja gdje se informacija nalazi, žalbeni navodi se ne mogu uvažiti.

Na temelju provedenog žalbenog postupka  Povjerenica za informiranje je utvrdila da je prvostupanjski postupak pravilno proveden, da je o zahtjevu stranke prvostupanjsko tijelo odlučilo sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, te je osporeno rješenje pravilno i na zakonu osnovano.

Slijedom navedenog prigovori i navodi iznijeti u žalbi ne mogu se prihvatiti niti utjecati na drugačije rješenje u ovoj upravnoj stvari.

Stoga je na temelju članka 116. stavka 1. točka 1.  Zakona o općem upravnom postupku, odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravni sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                                                     POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

     dr.sc. Anamarija Musa, dipl.iur.