KLASA: UP/II-008-07/14-01/26

URBROJ: 401-01/04-14-04

Zagreb, 03. travnja 2014.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), povodom žalbe ………  iz Zagreba, ………, izjavljene protiv rješenja Ministarstva obrane Republike Hrvatske KLASA: UP/I-032-07/14-01/1, URBROJ: 512-1101-14-1  od 15. siječnja 2014. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se žalba ……… izjavljena protiv rješenja Ministarstva obrane Republike Hrvatske KLASA: UP/I-032-07/14-01/1, URBROJ: 512-1101-14-1  od 15. siječnja 2014. godine, kao neosnovana.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbačen je zahtjev za pristup informacijama ……… (u daljnjem tekstu: žalitelj) od 14. siječnja 2014. godine temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama jer tijelo javne vlasti ne posjeduje zatraženu odnosno jer ista ne postoji.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnome navodi da ulaže žalbu na pobijano rješenje Ministarstva obrane Republike Hrvatske kojim je njegov zahtjev za uvid u spis koji se vodi kod VSOA odbačen. Nadalje navodi da je u privitku zahtjeva priložio prijetnje smrću, montirani kazneni postupak, montiranu e-poštu od Predsjednika RH, prijave DORH/USKOK koje stoje bez broja, a što je samo dio ukupne problematike progona, prijetnji, uništenja i pljačke imovine na sudu, moguće isključivo i jedino od sigurnosnog sustava. Ističe da  ukoliko njegov spis ne postoji u redovnoj-regularnoj evidenciji, da je predmetom para-sigurnosnog sustava, te da mu jedino ovaj put ostaje kao pokušaj identificiranja ishodišta i razloga progona. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je neosnovana.

Uvidom u spis predmeta razvidno je da je žalitelj zahtjevom od 14. siječnja 2014. godine zatražio od Ministarstva obrane Republike Hrvatske uvid u spis/file/dosje …….... Nadalje je razvidno da je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske donijelo rješenje KLASA: UP/I-032-07/14-01/1, URBROJ: 512-1101-14-1  od 15. siječnja 2014. godine, kojim je zahtjev žalitelja odbačen jer zatražena informacija ne postoji. U obrazloženju pobijanog rješenja navodi se da je uvidom u arhivu Ministarstva obrane Republike Hrvatske utvrđeno da spis odnosno dosje pod imenom ………, a koji bi se navodno nalazio u Vojno sigurnosno-obavještajnoj agenciji (VSOA) Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne postoji. Također se navodi da žalitelj nije nikada bio djelatnik Ministarstva obrane Republike Hrvatske, a niti pripadnik oružanih snaga Republike Hrvatske, te da VSOA nema pravne nadležnosti da o žalitelju vodi ikakvu dokumentaciju, a u skladu s propisima iz djelokruga rada iste.

Člankom 5. stavkom 1. točkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je kako je „informacija“ svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Odredbom članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da  će tijelo javne vlasti rješenjem će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju, te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

S obzirom da iz spisa predmeta proizlazi da Ministarstvo obrane Republike Hrvatske ne posjeduje traženu informaciju, prigovori i navodi iznijeti u žalbi ne mogu se prihvatiti niti utjecati na drugačije rješenje u ovoj upravnoj stvari.

Na temelju provedenog žalbenog postupka Povjerenica za informiranje je utvrdila da je prvostupanjski postupak pravilno proveden, a o zahtjevu stranke je prvostupanjsko tijelo odlučilo sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, te je osporeno rješenje pravilno i na zakonu osnovano.

Stoga je na temelju članka 116. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku odlučeno kao izreci ovog rješenja. 

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                           POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

                                                           dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.