KLASA: UP/II-008-07/14-01/74

URBROJ: 401-01/04-14-08

Zagreb, 29. listopada 2014.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), povodom žalbe ……… iz Osijeka, ………, izjavljene protiv odgovora Županijskog suda u Osijeku Broj: 26-Su-41/2014-2  od 28. siječnja 2014. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se odgovor Županijskog suda u Osijeku Broj: 26-Su-41/2014-2  od 28. siječnja 2014. godine.

2.    Odobrava se ……… pristup sljedećim informacijama:

-        Potvrdi Osnovnog javnog tužilaštva Modriča SU. broj 7/92 od 12. ožujka 1992. godine,

-        Mišljenju Županijskog suda u Osijeku Broj: Su-86/00 od 11. svibnja 2000. godine,

-        Odluci o imenovanju sudaca Županijskog suda u Osijeku donesenoj od strane Državnog sudbenoga vijeća na sjednici vijeća održanoj 01. rujna 2000. godine, Broj: ID-43/00.

3.    Djelomično se odobrava ……… pristup sljedećim informacijama:

-        Diplomi o stečenoj visokoj stručnoj spremi, Broj: 431-2679/1981, od 28. veljače 1981. godine, izdanoj od strane Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Socijalističke Republike Hrvatske, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku,

-        Uvjerenju o položenom pravosudnom ispitu Broj: 05/3-153-616/82 od 26.04.1982. godine izdanom od strane Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, Republičkog Sekretarijata za pravosuđe i upravu,

-        na način da se na navedenoj Diplomi i Uvjerenju prekriju datum, mjesto i država rođenja Ante Rašića.

4.    Nalaže se Županijskom sudu u Osijeku da u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja postupi sukladno točkama 2. i 3. izreke ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Odgovorom Županijskog suda u Osijeku Broj: 26-Su-41/2014-2 od 28. siječnja 2014. godine, a koji ima značenje negativnog rješenja odbijen je zahtjev ……… (u daljnjem tekstu: žalitelj) za ostvarivanjem prava na pristup informacijama jer zatražene informacije spadaju u kategoriju osobnih podataka sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka koje podatke je temeljem članka 11. navedenog Zakona zabranjeno davati na korištenje primateljima za čiju obradu odnosno korištenje nisu ovlašteni.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravodobno uložio žalbu u kojoj u bitnome navodi da je dana 13. siječnja 2014. godine putem elektroničke pošte od Županijskog suda u Osijeku zatražio pet informacija, te da mu navedeni Sud nije odgovorio niti na jednu, iako temeljem članka 74. stavka 1. točke 2. do 9. važećeg Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13.) zatraženi podaci nisu navedeni kao osobni podaci. Napominje da su zatražene informacije za sve suce Vrhovnog suda ili ministra pravosuđa ili Predsjednika RH i njegovu suprugu dostupne na internetskim stranicama tih tijela javne vlasti. Ističe da u odnosu na tražene informacije postoji njegov pravni interes, kao i javni interes ima li sudac uopće svojstvo suca, a da Zakon o pravu na pristup informacijama ima i funkciju da korisnici kontroliraju (ne)svjesne propuste tijela  javne vlasti. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je djelomično osnovana.

Uvidom u spise predmeta razvidno je da se žalitelj zahtjevom za pristup informacijama dana 14. siječnja 2014. godine obratio Županijskom sudu u Osijeku kojim je zatražio da mu se na kućnu adresu dostave sljedeće informacije:

          „1.   Kada i gdje je pravosudni ispit položio Anto Rašić, dipl.iur. koji je diplomirao na

      Pravnom fakultetu u Osijeku 30.01.1981. godine?

2.    Je li, od kada do kada i što je na Županijskom sudu u Odžaku i eventualno na Kantonalnom sudu u Odžaku radio Anto Rašić, dipl.iur., rođen ……… u BiH?

3.    Gdje, od kada do kada i na kojim ostalim pravnim poslovima u BiH i Hrvatskoj je prije eventualnog rada na ova dva suda, a nakon položenog pravosudnog ispita radio Anto Rašić, dipl.iur.?

4.    Kada je na Županijski sud u Osijeku imenovan sudac Anto Rašić?

5.    Presliku potvrde iz BiH i/ili Hrvatske o radnom iskustvu u pravnoj struci suca Ante Rašića nakon položenog pravosudnog ispita, a prije zapošljavanja na Županijski sud u Osijeku?“

Također je razvidno da je Županijski sud u Osijeku  odgovorom Broj: 26-Su-41/2014-2 od 28. siječnja 2014. godine odbio zahtjev žalitelja jer zatražene informacije spadaju u kategoriju osobnih podataka sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka koje podatke je temeljem članka 11. navedenog Zakona zabranjeno davati na korištenje primateljima za čiju obradu odnosno korištenje nisu ovlašteni.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga zakona.

U članku 15. navedenog Zakona propisana su ograničenja prava na pristup informacijama. Tako je propisano da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka. Zakonodavac je također u članku 16. Zakona propisao obvezu tijela javne vlasti da prije donošenja odluke kada su zatražene informacije koje podliježu ograničenjima iz članka 15. provede test razmjernosti i javnog interesa. Od provođenja navedenog testa izuzete su informacije o raspolaganju javnim sredstvima i iste su dostupne javnosti, osim ako informacija predstavlja klasificiran podatak.

Člankom 2. stavkom 1. točkom 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12., pročišćeni tekst) propisano je da je osobni podatak svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (ispitanik); osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Člankom 7. stavkom 1. podstavkom 1. do 8. istog Zakona propisani su pravni temelji prikupljanja i obrade osobnih podataka.

Člankom 11. stavkom 3. Zakona o zaštiti osobnih propisano je da je zabranjeno davanje osobnih podataka na korištenje drugim primateljima za čiju obradu, odnosno korištenje nisu ovlašteni prema odredbama članka 7. i članka 8. stavka 2. ovoga Zakona te ako je svrha za koju se osobni podaci traže na korištenje suprotna odredbi članka 6. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

Povjerenica za informiranje je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdila da ista sadrži osobne podatke, stoga je u žalbenom postupku razmotrila da li je moguć djelomičan pristup zatraženim informacijama, te je utvrđeno da je žalitelju moguće odobriti djelomičan pristup zatraženim informacijama. 

U žalbenom postupku je utvrđeno da ne dolazi do kršenja Zakona o zaštiti osobnih podataka ako se dostave osobni podaci kao što su ime i prezime, radni staž, Ante Rašića, zatim imena i prezimena potpisnika pojedinih javnih isprava koje sadrže zatražene informacije, te ime i prezime drugog izabranog kandidata za suca Županijskog suda u Osijeku. Naime, radi se o osobama za koju bi žalitelj i svaka druga osoba imala pravo saznanja jer se radi o imenovanju osoba na dužnost u tijelu javne vlasti, potrošnji proračunskih sredstava, a koji bi radi transparentnog rada tijela javne vlasti trebali biti dostupni.

Kada se radi o razlozima protiv omogućavanja pristupa zatraženim informacijama, nesporno je da je razlog protiv omogućavanja pristupa zatraženim informacijama otkrivanje osobnih podataka. Stoga je potrebno razmotriti razloge i okolnosti pod kojima doista može nastati šteta nezakonitom uporabom nečijih osobnih podataka.

U žalbenom postupku utvrđeno da bi otkrivanjem datuma, mjesta i države rođenja Ante Rašića u konkretnom slučaju došlo do povrede osobnih podataka neovlaštenim korištenjem od strane treće osobe u svrhu koja nije podudarna sa svrhom s kojom je tijelo javne vlasti prikupilo osobne podatke i moguće zloporabe tih podataka, te da prevladava potreba zaštite osobnih podataka u odnosu na javni interes.

Županijski sud u Osijeku dostavio je Povjerenici za informiranje sljedeće informacije: Diplomu o stečenoj visokoj stručnoj spremi, Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, Odluku o imenovanju sudaca Županijskog suda u Osijeku, Potvrdu Osnovnog javnog tužilaštva Modriča i Mišljenje Županijskog suda u Odžaku, a o kojima je odlučeno u izreci ovog rješenja. Druga dokumentacija koja bi sadržavala tražene informacije nije dostavljena. Žalitelj ukoliko smatra da pružena informacija nije točna ili potpuna može sukladno članku 24. Zakona o pravu na pristup informacijama tražiti od Županijskog suda u Osijeku ispravak odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji.

Stoga je na temelju članka 117. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku i članka 25. stavka 7. Zakona o pravu na pristup informacijama riješeno kao izreci ovog  rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.   

POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

 

dr.sc. Anamarija Musa, dipl.iur.