KLASA: UP/II-008-07/14-01/218

URBROJ: 401-01/04-14-02

Zagreb, 27. studenog 2014.              

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), povodom žalbe ……… iz Zagreba, ………, izjavljene protiv rješenja Ministarstva poljoprivrede KLASA: UP/I-008-02/14-01/04, URBROJ: 525-06/0870-14-2 od 02. travnja 2014. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Ministarstva poljoprivrede KLASA: UP/I-008-02/14-01/04, URBROJ: 525-06/0870-14-2 od 02. travnja 2014. godine u dijelu kojim je odbijen zahtjev za dostavu lovnogospodarskih osnova.

2.    Odobrava se ……… pristup sljedećim informacijama:

-       Lovnogospodarskoj osnovi za državno otvoreno lovište broj XI/4 - „Južna Krndija II“ za razdoblje od 01. travnja 2005. do 31. ožujka 2015. godine,

-       Reviziji lovnogospodarske osnove za državno otvoreno lovište broj XI/4 „Južna Krdija II“ za razdoblje  od 01. travnja 2011. do 31. ožujka 2015. godine trgovačkog društva „Kutjevo“ d.d. Kutjevo,

-       Lovnogospodarskoj osnovi za državno lovište broj XI/3 - „Južna Krndija I“ za razdoblje od 01. travnja 2009. do 31. ožujka 2019. godine lovačkog društva „Slavonac“ Kutjevo,

-       Lovnogospodarskoj osnovi za državno lovište broj XI/6 - „Papuk-Krndija“ za razdoblje od 01. travnja 2009. do 31. ožujka 2019. godine lovačkog društva „Vranovac“ Vetovo,

-       Lovnogospodarskoj osnovi za državno otvoreno lovište broj XI/5 - „Južna Krndija III“ za razdoblje od 01. travnja 2006. do 31. ožujka 2016. godine „Molvik“ obrt, vlasnik ……...

3.    Odbija se žalba u preostalom dijelu kao neosnovana.

4.    Nalaže se Ministarstvu poljoprivrede da u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja postupi sukladno točki 2. izreke ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev ……… (u daljnjem tekstu: žalitelj) za ostvarivanjem prava na pristup informacijama temeljem članka 23. stavka 5. točke 2. i 4., a u vezi članka 5. stavka 1. točke 3. i 8. Zakona o pravu na pristup informacijama, zbog toga tražena informacija nije nastala djelovanjem Ministarstva poljoprivrede već je istu izradio odnosno donio lovoovlaštenik, a informacije i podaci vezani za lovnogospodarske osnove iz drugog dijela žaliteljeva zahtjeva ne smatraju se informacijom u smislu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnome navodi da rješenje osporava u cijelosti, te izjavljuje žalbu zbog nepotpuno i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog pogrešne primjene zakona, zbog paušalnog pozivanja na Zakon o pravu na pristup informacijama. Nadalje navodi da ako nadležno Ministarstvo odobrava lovnogospodarstvene osnove za državno lovište koje je dano u zakup koncesionaru onda je to svakako podatak od javnog interesa jer svaka osoba ima pravo na informaciju kako se upravlja vlasništvom Republike Hrvatske koje je dano pod koncesiju. Također navodi da ako Osnovu nije napravilo Ministarstvo već ju je samo odobrilo ne znači da ju se ne može dobiti na uvid jer je iz nje razvidno kako se upravlja državnom imovinom danom u koncesiju. U odnosu na drugi dio svog zahtjev žalitelj navodi da ako je Ministarstvo poljoprivrede aktima ustanovilo predmetna državna lovišta svakako je morala postojati neka osnova na temelju koje su ustanovljena ta lovišta uključujući i njihove granice, a jedan od okvira za ustanovljavanje granica državnog lovišta bila bi i zemljišnoknjižna ili katastarska čestica. Žalitelj navodi da bi logično bilo da Ministarstvo zna koja zemljišnoknjižna ili katastarska čestica spada u pojedino državno lovište, te ističe da mu nije odgovoreno da li postoji taksativan popis zemljišnoknjižnih ili katastarskih čestica na kojima se nalaze ta državna lovišta i da li su označene zk. čestice na kartama za ta državna lovišta, kao ni informacija kako su prvotno određene granice tih lovišta - postoji li neki geodetski elaborat. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je djelomično osnovana.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su sve informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Uvidom u spise predmeta razvidno je da žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 30. siječnja 2014. godine zatražio od Ministarstva poljoprivrede, kao tijela javne vlasti, da mu se dostave preslike lovnogospodarskih osnova za državna lovišta: XI/3-Južna Krndija 1, gdje je koncesionar lovačko društvo „Slavonac“, XI/4- Južna Krndija 2, gdje je koncesionar „Kutjevo d.d.“, Kutjevo, Kralja Tomislava 1, XI/5- Južna Krndija 3, gdje je koncesionar „Molvik obrt“ vlasnik ………, Samobor, ………, te XI/16-Papuk Krndija, gdje je koncesionar „Vranovac“ Vetovo. Nadalje je razvidno da je Ministarstvo poljoprivrede rješenjem KLASA: UP/I-008-02/14-01/04, URBROJ: 525-06/0870-14-2 od 02. travnja 2014. godine odbilo zahtjev žalitelja jer tražena informacija nije nastala djelovanjem Ministarstva poljoprivrede već je istu izradio odnosno donio lovoovlaštenik, a informacije i podaci vezani za lovnogospodarske osnove iz drugog dijela žaliteljeva zahtjeva ne smatraju se informacijom u smislu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama.

Odredbom članka 5. stavka 1. točkom 8. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da je vlasnik informacije u smislu ovog Zakona nadležno tijelo javne vlasti Republike Hrvatske ili strane države ili međunarodna organizacija, u okviru čijeg djelovanja je informacija nastala. Međutim pojam vlasnika informacije Zakon o pravu na pristup informacijama vezuje  uz klasificirane informacije, stoga u konkretnom slučaju nije od važnosti tko je vlasnik informacije već da li tijelo javne vlasti od kojeg je informacija zatražena posjeduje ili ne zatraženu informaciju. U konkretnom slučaju je razvidno da Ministarstvo poljoprivrede posjeduje zatražene lovnogospodarske osnove.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Zakonom o lovstvu („Narodne novine“, broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.)  uređeno je gospodarenje lovištem i divljači. Gospodarenje obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova.

Člankom 2. stavkom 1. točkom 18. Zakona o lovstvu propisano je da je lovnogospodarska osnova – planski akt kojim se detaljno uređuje gospodarenje određenom divljači i lovištem za određeno razdoblje u skladu s mogućnosti staništa te brojnosti i stanjem populacije divljači koja se uzgaja i prisutnosti zaštićenih vrsta.

Odredbom članka 4. citiranog Zakona propisano je da je divljač dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu.

Člankom 43. citiranog Zakona propisano je da lovoovlaštenik u zajedničkom i državnom lovištu donosi lovnogospodarsku osnovu za lovište uz odobrenje Ministarstva, u roku od 90 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno ugovora o zakupu lovišta.

Nakon izvršenog uvida u dostavljene lovnogospodarske osnove, Povjerenica za informiranje ne nalazi razloge za ograničenje iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama. Naime, radi se o planskom aktu kojeg odobrava ministarstvo nadležno za poslove lova, a kojim aktom se uređuje gospodarenje s divljači za koju je zakonom propisano da je od interesa za Republiku Hrvatsku. Također odredbama Ustava Republike Hrvatske uređena je osobita zaštita dobara od interesa za Republiku. Stoga lovnogospodarska osnova bez obzira što troškove iste u vezi izrade odnosno donošenja  ili revizije snosi lovoovlaštenik je od javnog interesa jer pokazuje kako se gospodari lovištem i divljači odnosno kako će se gospodariti lovištem i divljači u određenom razdoblju tj. dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku.

Člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji.

Stoga je na temelju članka 117. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku i članka 25. stavka 7. Zakona o pravu na pristup informacijama riješeno kao u točki 2. izreke ovog  rješenja.

Ministarstvo poljoprivrede se tijekom žalbenog postupka u dopisu KLASA: UP/I-008-02/14-01/04, URBROJ: 525-06/0870-14-4 od 24. travnja 2014. godine, očitovalo Povjerenici za informiranje da u odnosu na drugi dio žaliteljeva zahtjeva ne posjeduje odnosno ne raspolaže traženim informacijama.

U prvostupanjskom postupku u pogledu ovog dijela žaliteljeva zahtjeva bilo je nedostataka, ali su oni takvi da mogli utjecati na rješenje stvari. Stoga je na temelju članka 116. stavka 1. točke 2. Zakon o pravu na pristup informacijama riješeno kao u točki 3. izreke ovog  rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.    

POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

 

dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.