KLASA: UP/II-008-07/14-01/335

URBROJ:  401-01/06-14-04

Zagreb, 22. rujna 2014.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), povodom žalbe ……… iz Pleternice, ………, izjavljenu protiv rješenja Grada Pleternice, KLASA: UP/I-008-01/14-01/2, URBROJ: 2177/07-01-14-2 od 10. lipnja 2014. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

  1. Poništava se rješenje Grada Pleternice, KLASA: UP/I-008-01/14-01/2, URBROJ: 2177/07-01-14-2 od 10. lipnja 2014. godine.
  2. Djelomično se omogućava ………. dobivanje preslike: popisa osoba koje su tijekom 2013. godine dobile naknadu za ogrjev od strane Grada Pleternice, na način da se prije dostave navedene informacije ……… prekriju (zacrne) njihove adrese i mjesta stanovanja.
  3. Odbija se zahtjev žalitelja u ostalom dijelu.
  4. Nalaže se Gradu Pleternici da u roku od 8 dana od zaprimanja ovog rješenja omogući ……… pristup odobrenoj informaciji sukladno točki 2. izreke ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev ………. (dalje u tekstu: žalitelj) za ostvarivanje prava na pristup informacijama, temeljem odredbe članka 23. stavka 5., a u vezi članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama iz razloga jer su zatražene informacije zaštićene zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno izjavio žalbu u kojoj navodi kako mu je tijelo javne vlasti pogrešnom primjenom Zakona o pravu na pristup informacijama uskratilo zakonsko pravo na traženu informaciju. Također navodi da je člankom 16. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisana obveza tijela javne vlasti da informacije o raspolaganju javnim sredstvima učine dostupnim javnosti. Nadalje, navodi i da tijelo javne vlasti nije test razmjernosti i javnog interesa provelo sukladno članku 16. stavcima 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama te tako nije pravilno procijenilo da li u konkretnom slučaju preteže javni interes za pružanjem zatražene informacije. Žalitelj ističe da postoji opravdani interes vezano za uvid i nadzor trošenja javnih sredstava te da je tijelo javne vlasti neosnovano i nezakonito odbilo njegov zahtjev. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je djelomično osnovana.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je kako je žalitelj dana  25. travnja 2014. godine zatražio od Grada Pleternice dostavu popisa osoba koje su tijekom 2013. godine dobile naknadu za ogrjev od strane Grada Pleternice. Cilj  Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Člankom 6.  Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su sve informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Grad Pleternica je u ovom predmetu kao razlog uskrate informacije koristio zaštitu osobnih podataka, te se u osporenom rješenju pozvao na odredbu članka 15. stavka 2.  točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Člankom 15. stavkom 2. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je kako tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija  zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Odredbom stavka 5. istog članka Zakona propisano je da ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavka 2. i 3. ovog članka, preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

Člankom 2. stavkom 1. točkom 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12. - pročišćeni tekst)  propisano je da je osobni podatak svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

U provedenom postupku je izvršen uvid u zatraženu informaciju - popis osoba koje su tijekom 2013. godine dobile naknadu za ogrjev od strane Grada Pleternice, te je utvrđeno da zatražena informacija sadrži određene osobne podatke identificiranih fizičkih osoba i to: ime i prezime, adresu i mjesto stanovanja.

U odnosu na zaštitu osobnih podataka je potrebno naglasiti da kada se utvrdi da je nešto osobni podatak to automatski ne znači da je on i u navedenom slučaju zaštićen. Osim  navedenog, bitno je naglasiti da kada se upotrebljavaju odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka kao temelj odbijanja zahtjeva korisnika prava na informaciju, potrebno je razmotriti razloge i okolnosti pod kojima doista može nastati šteta upotrebom nečijih osobnih podataka.

U ovom predmetu je očito da će se davanjem zatraženih podataka identificirati određene osobe, odnosno dati će se njihovi osobni podaci, ali s druge strane treba uzeti u obzir i da se radi o trošenju proračunskog novca.

Kada određena osoba primi iz proračunskih sredstava određeni novčani iznos, tada njezino ime i prezime, iako predstavlja osobni podatak, nije zaštićeni osobni podatak, već je dio javno dostupne informacije.

Uvidom u spis predmeta te ispitujući pravilnost provedenog testa razmjernosti i javnog interesa od strane prvostupanjskog tijela, utvrđeno je da Grad Pleternica prilikom rješavanja zahtjeva za pristup informacijama nije uzeo u obzir odredbu članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama kojim je propisano da su informacije o raspolaganju javnim sredstvima dostupne javnosti i bez provođenja testa razmjernosti i javnog interesa, osim ako informacija predstavlja klasificiran podatak.

Povjerenica za informiranje je u provedenom postupku utvrdila da u slučaju davanja imena i prezimena neće doći do povrede osobnih podataka osoba koje su dobile naknadu za ogrjev od Grada Pleternice tijekom 2013. godine jer je navedena informacija vezana uz potrošnju proračunskih sredstava, raspolaganju javnim sredstvima, a zatražena informacija ne predstavlja klasificirani podatak.

Uvidom u popis osoba koje su dobile naknadu za ogrjev od Grada Pleternice tijekom 2013. godine, utvrđeno je da isti osim imena i prezimena sadrži i sljedeće osobne podatke:  adresu i mjesto stanovanja.

Stoga je Povjerenica za informiranje razmotrila da li bi omogućavanjem adrese i mjesta stanovanja došlo do povrede odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Člankom  7. stavkom 1. podstavkom 1. do 8. Zakona o zaštiti osobnih podataka propisan je pravni temelj prikupljanja i obrade osobnih podataka.

Odredbom članka 11. stavka 3. citiranog Zakona propisano je da je zabranjeno davanje osobnih podataka na korištenje drugim primateljima za čiju obradu, odnosno korištenje nisu ovlašteni prema odredbama članka 7. i članka 8. stavka 2. ovoga Zakona te ako je svrha za koju se osobni podaci traže na korištenje suprotna odredbi članka 6. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

Povjerenica za informiranje je uzela u obzir da je potrebno utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavka 2. i 3. ovog Zakona, da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese, informacija će se učiniti dostupnom.

Povjerenica za informiranje je utvrdila da bi se u dijelu koji se odnosi na adresu i mjesto stanovanja, koji su dio zatražene informacije, zatražena informacija mogla ograničiti radi zaštite osobnih podataka.  Stoga je u tom dijelu utvrđeno da prevladava potreba zaštite osobnih podatka u odnosu na javni  interes.

U konkretnom slučaju dostavom adrese i mjesta stanovanja dolazi do neovlaštenog korištenja osobnih podataka od strane treće osobe u svrhu koja nije podudarna sa svrhom s kojom je Grad Pleternica prikupio osobne podatke i moguće zloporabe tih podataka.

Stoga je Povjerenica za informiranje donijela odluku o djelomičnom omogućavanju pristupa zatraženoj informaciji imajući u vidu da se radi o informaciji koja sadrži osobne podatke, adresu i mjesto stanovanja, koji podliježu ograničenju iz članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, ali da se preostali dijelovi informacije mogu učiniti dostupnim jer se radi o raspolaganju javnim sredstvima.

Člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama, propisano je da  kad  utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji.

Stoga je na temelju članka 117. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku i članka 25. stavka 7. Zakona o pravu na pristup informacijama riješeno kao u izreci rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.                                                   

POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.