KLASA: UP/II-008-07/14-01/391

URBROJ: 401-01/04-15-04

Zagreb, 22. svibnja 2015.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), povodom žalbe ……… iz Republike Crne Gore, Bar, ………, zastupanog po punomoćniku ………,  odvjetniku iz Zagreba, ………, izjavljene protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Broj: 511-01-43-UP/I-4679/2014 od 1. kolovoza 2014. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se žalba ……… izjavljena protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Broj: 511-01-43-UP/I-4679/2014 od 1. kolovoza 2014. godine, kao neosnovana

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbačen je zahtjev za pristup informacijama ……… od 23. svibnja 2014. godine temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama jer tijelo javne vlasti ne posjeduje zatražene informacije.

Protiv navedenog rješenja ………, zastupan po punomoćniku ………, odvjetniku iz Zagreba, ……… (u daljnjem tekstu: žalitelj) je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnome navodi da pobijano rješenje nije na zakonu zasnovano i isto je rezultat pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja te povrede Zakona o pravu na pristup informacijama i Zakona o općem upravnom postupku. Ističe da je protiv njega vođen kazneni postupak kod Županijskog suda u Zagrebu i završen je pravomoćnom presudom kojom je osuđen na dugotrajnu kaznu zatvora, te da upravo iz presude Županijskog suda u Zagrebu i žalbenih presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske proizlazi utvrđenje i podatak da je gospodinu Pukaniću 1. kolovoza 2008. godine ukinuto policijsko osiguranje koje mu je te iste godine bilo dodijeljeno nakon pokušaja ubojstva početkom godine., te da iz presuda proizlazi da nije utvrđeno tko je naručio ubojstvo Ive Pukanića. Nadalje navodi da je u postupku utvrđeno da je nakon pokušaja atentata na gospodina Pukanića i prije tragičnog događaja od 23. listopada 2008. godine policija raspolagala podatkom da se u središtu grada priprema ubojstvo važne osobe, ali da se toj informaciji očito nije posvetila potrebna pažnja jer je upravo tada prema gospodinu Pukaniću, kao štićenoj osobni, obustavljeno policijsko osiguranje. Nadalje navodi da upoznat sa svim tim činjenicama dana 23. svibnja 2014. godine podnio je pisani zahtjev za pristup informacijama  u kojem je zatražio od Ravnateljstva policije pisanu informaciju o razlozima ukidanja programa zaštite gospodinu Pukaniću, te je li za vrijeme policijskog osiguranja gospodina Pukanića utvrđeno da njegovo kretanje prate i druge osobe (pješice ili automobilom) u području središta grada Zagreba osobito na potezu Ilica-Vlaška. Ističe da pitanja povodom kojih se traže informacije nisu dobila odgovor u kaznenom postupku, te da je riječ o informacijama čiji sadržaj sigurno doprinosi utvrđivanju naručitelja tog kaznenog djela, a istovremeno su od osobitog interesa za sigurnost svih građana. Nadalje navodi da ga je Ministarstvo unutarnjih poslova dopisom Broj: 511-01-43-152-46/14 obavijestilo o produženju roka iz razloga navedenog u članku 22. stavku 1. točki 4. Zakona o pravu na pristup informacijama. Što ukazuje da tijelo javne vlasti posjeduje traženu informaciju ali traži produljenje roka zbog provođenja testa razmjernosti i javnog interesa. Dana 03. rujna 2014. godine Ministarstvo unutarnjih poslova zaprimilo je podnesak žalitelja zastupanog po punomoćniku ………, odvjetniku iz Zagreba, ………, nazvan žalba u kojem ponavlja razloge dane ranije u žalbi te u bitnome dodaje da Ministarstvo unutarnjih poslova ne samo da posjeduje tražene informacije nego iste mora posjedovati, a što proizlazi iz članaka 23.-26. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima kojima je propisano da  policija prikuplja podatke  pod uvjetima i način propisan zakonom… o osobi kojoj prijeti opasnost, te policija vodi zbirke podataka neophodne za provedbu ovog Zakona… trajno se čuvaju podaci o operativnim saznanjima i izvorima saznanja, o osobama pod posebnom policijskom zaštitom… također navodi da isto proizlazi i iz Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske gdje se propisuje da Služba kriminalističko-obavještajne analitike u svrhu razvoja kriminalističko-obavještajnog modela rada ustrojava i podržava sustav vrednovanja, izvora saznanja i jedinstveni model obrade podataka… kao jedinstvena točka ulaska podataka provodi poslove pohranjivanja, indeksiranja i obrade podataka… ustrojava se Odjel kriminalističkih evidencija… Odjel kriminalističkih evidencija vodi kriminalističke evidencije. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je neosnovana.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom od 23. svibnja 2014. godine zatražio od Ministarstva unutarnjih poslova pisanu informaciju o razlozima ukidanja programa zaštite gospodinu Pukaniću, te je li za vrijeme policijskog osiguranja gospodina Pukanića utvrđeno da njegovo kretanje prate i druge osobe (pješice ili automobilom) u području središta grada Zagreba osobito na potezu Ilica-Vlaška. Nadalje je utvrđeno da je Ministarstvo unutarnjih poslova povodom žaliteljevog zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama produžilo rok za rješavanje zahtjeva, kao i da je povodom žaliteljevog zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama zatražilo mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost jer je dokumentacija koja bi mogla sadržavati tražene informacije klasificirana. Ured vijeća za nacionalnu sigurnost je u danom mišljenju KLASA: 008-01/14-01/16, URBROJ: 50439-05/21-14-02 od 14. srpnja 2014. godine u bitnome naveo da dostavljena dokumentacija ne sadrži informacije koje daju izravan i potpun odgovor na upite koji su vrlo konkretno postavljeni predmetnim zahtjevom za pristup informacijama, te da se u predmetu nalaze akti s različitim stupnjevima tajnosti, kao i određeni akti bez oznake stupnja tajnosti, ali to nisu tražene informacije. Također je utvrđeno da je Ministarstvo unutarnjih poslova dana 1. kolovoza 2014. godine o zahtjevu žalitelja donijelo rješenje Broj: 511-01-43-UP/I-4679/2014 kojim se zahtjev odbacuje jer Ministarstvo unutarnjih poslova ne posjeduje zatražene informacije.

Člankom 5. stavkom 1. točkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je kako je „informacija“ svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Odredbom članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da će tijelo javne vlasti rješenjem će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju, te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

S obzirom da iz spisa predmeta proizlazi da Ministarstvo unutarnjih poslova ne posjeduje informaciju koja bi sadržavala konkretan odgovor na konkretno postavljena pitanja, prigovori i navodi iznijeti u žalbi ne mogu se prihvatiti niti utjecati na drugačije rješenje u ovoj upravnoj stvari.

Na temelju provedenog žalbenog postupka Povjerenica za informiranje je utvrdila da je prvostupanjski postupak pravilno proveden, a o zahtjevu stranke je prvostupanjsko tijelo odlučilo sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, te je osporeno rješenje pravilno i na zakonu osnovano.

Stoga je na temelju članka 116. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku odlučeno kao izreci ovog rješenja. 

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                           POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.