KLASA: UP/II-008-07/15-01/130

URBROJ: 401-01/11-15-04

Zagreb, 15. lipnja 2015.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) povodom žalbe ……… iz Zagreba, ………, izjavljene protiv rješenja Ministarstva zdravlja KLASA: UP/I-008-01/15-01/07, URBROJ: 534-13/1-15-1 od 4. ožujka 2015. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se žalba ……… izjavljena protiv rješenja Ministarstva zdravlja KLASA: UP/I-008-01/15-01/07, URBROJ: 534-13/1-15-1 od 4. ožujka 2015. godine, kao neosnovana.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbačen je zahtjev za pristup informacijama ……… (u daljnjem tekstu: žaliteljica) od 2. siječnja 2015. godine kojim je zatražena informacija kada je dr. ……… položio stručni ispit i postao liječnik opće prakse, tj. medicine temeljem članka 25. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama jer Ministarstvo zdravlja ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Protiv navedenog odgovora žaliteljica je pravovremeno uložila žalbu u kojoj u bitnome navodi da ulaže žalbu na rješenje Ministarstva zdravlja KLASA: UP/I-008-01/15-01/07, URBROJ: 534-13/1-15-1 od 4. ožujka 2015. godine kojim se odbacuje njezin zahtjev za pristup informacijama. Nadalje, navodi da se 7. studenog 2014. godine obratila Hrvatskoj liječničkoj komori zahtjevom za uvid u javnu knjigu - imenik liječnika dr. ……… s obzirom da Hrvatska liječnička komora izdaje licencu za rad liječnicima po položenom stručnom ispitu te da ju je Hrvatska liječnička komora uputila da se obrati Ministarstvu zdravlja jer im Europska unija ili komisija to ne odobrava. Također, navodi da ju je Ministarstvo zdravlja opet uputilo na Hrvatsku liječničku komoru, a navedena Komora natrag na Ministarstvo zdravlja. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je neosnovana.

Uvidom u spis predmeta razvidno je da je žaliteljica zahtjevom od 2. siječnja 2015. godine zatražila od Ministarstva zdravlja informaciju kada je dr. ……… položio stručni ispit. Nadalje je razvidno da je Ministarstvo zdravlja rješenjem KLASA: UP/I-008-01/15-01/07, URBROJ: 534-13/1-15-1 od 4. ožujka 2015. godine odbacilo žaliteljičin zahtjev za pristup informacijama jer ne posjeduje traženu informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi s obzirom da je ustrojstvena jedinica Ministarstva zdravlja nadležna za problematiku polaganja stručnih ispita nakon uvida u urudžbeni zapisnik Ministarstva zdravlja te evidenciju polaganja stručnih ispita koja se vodi od 1990. godine utvrdila kako u bazi nema upisa na ime ……...

Odredbom članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

U žalbenom postupku Ministarstvo zdravlja očitovalo se Povjerenici za informiranje dopisom KLASA: UP/I-008-01/15-01/07, URBROJ: 534-13/1-15-5 od 31. ožujka 2015. godine u kojem navodi da je uvidom u urudžbeni zapisnik Ministarstva zdravlja te evidenciju polaganja stručnih ispita koji Ministarstvo zdravlja vodi od 1990. godine utvrđeno da u bazi podataka nema upisa na ime ……… U privitku citiranog dopisa Ministarstvo zdravlja je kao dokaz dostavilo izvadak iz baze podataka stručnih ispita navodeći da je iz istog vidljivo da ne postoji upis na ime ……… u bazi podatka Ministarstva zdravlja. Također, u dopisu navodi ukoliko je imenovani položio stručni ispit prije 1990. godine, Ministarstvo zdravlja nema evidenciju o istome jer su se stručni ispiti prije 1990. godine polagali u zdravstvenim ustanovama koje sukladno Zakonu o općem upravnom postupku o tome vode evidenciju te da je prije 1990. godine stručni ispit bilo moguće polagati u nekoj od zdravstvenih ustanova bilo gdje u bivšoj SFRJ.

Uvidom u dostavljenu presliku izvatka iz baze podataka stručnih ispita koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja razvidno je da u istoj ne postoji upis na ime ……...

Na temelju provedenog žalbenog postupka Povjerenica za informiranje je utvrdila da je prvostupanjsko tijelo pravilno postupilo kada je rješenjem odbacilo žaliteljičin zahtjev za pristup informacijama sukladno odredbi članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama jer ne posjeduje traženu informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalaze.

Stoga je na temelju članka 116. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku odlučeno kao izreci ovog rješenja. 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.         

POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.