KLASA: UP/II-008-07/15-01/360

URBROJ: 401-01/06-15-03

Zagreb, 13. listopada 2015.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), povodom žalbe ………  iz Gundinaca, ………, izjavljene protiv rješenja Općine Gundinci KLASA: UP/I-008-01/15-01/4, URBROJ: 2178/05-03-15-2 od 15. srpnja 2015. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se žalba ……… izjavljena protiv rješenja Općine Gundinci KLASA: UP/I-008-01/15-01/4, URBROJ: 2178/05-03-15-2 od 15. srpnja 2015. godine, kao neosnovana.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbačen je zahtjev za pristup informacijama ……… (u daljnjem tekstu: žalitelj) od 20. ožujka 2015. godine temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, jer tijelo javne vlasti ne posjeduje zatraženu informaciju.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnome navodi da ulaže žalbu na pobijano rješenje Općine Gundinci kojim je odbačen njegov zahtjev zbog neistinitih navoda u istom. Žalitelj se pita kako je moguće da Općina Gundinci da takav odgovor, a ista je u sudskom sporu za koji je vezan njegov zahtjev za pristup informaciji tuženik i koju u istom zastupa svjedok ………. Žalitelj se pita kako je moguće da navedena Općina ne zna tko je predložio navedenog svjedoka te ističe kako Povjerenica za informiranje ne bi trebala prihvatiti navode iz osporenog rješenja kao istinite. Također, žalitelj u žalbi prosvjeduje zbog toga što mora platiti 50,00 kn takse povodom ulaganja iste Povjerenici za informiranje. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je neosnovana.

Uvidom u spis predmeta razvidno je da je žalitelj zahtjevom od 20. ožujka 2015. godine od Općine Gundinci, vezano za presudu Općinskog suda u Slavonskom Brodu, broj: XI-P44/08-2, zatražio Odluku predstavničkog ili izvršnog tijela Općine Gundinci kojom je za svjedoka predložen ……… u predmetnom sporu. Nadalje je razvidno da je povodom navedenog zahtjeva Općina Gundinci dostavila žalitelju dopis KLASA: 008-01/15-01/2, URBROJ: 2178/05-01/15-2 od 18. lipnja 2015. godine u kojem istog izvješćuje kako ne posjeduju tražene informacije. Također je razvidno da je povodom istog zahtjeva žalitelja Općina Gundinci donijela donijela rješenje KLASA: UP/I-008-01/15-01/4, URBROJ: 2178/05-03-15-2 od 15. srpnja 2015. godine, kojim je zahtjev žalitelja odbačen jer ne posjeduju zatraženu informaciju te nemaju saznanja gdje se ista nalazi, a protiv kojeg je žalitelj uložio predmetnu žalbu. Iz osporenog rješenja razvidno je i to da je u uputi o pravnom lijeku Općina Gundinci pogrešno uputila žalitelja da se za podnošenje žalbe plaća upravna pristojba od 50,00kn državnih biljega prema Tar.br.3 Zakona o upravnim pristojbama.

Postupajući po predmetnoj žalbi Povjerenica za informiranje je sukladno članku 113. Zakona o općem upravnom postupku dopisom KLASA: 008-04/15-01/308, URBROJ: 401-01/06-15-03 od 11. kolovoza 2015. godine od Općine Gundinci zatražila da  dostavi žalbu i ostale akte ovog predmeta te da utvrde posjeduju li izrađenu informaciju u zakonskom smislu koja se odnosi na predmetni zahtjev. Citiranim dopisom navedeno tijelo javne vlasti je upozoreno da je člankom 19. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano da se na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju upravne i sudske pristojbe, pa su u tom smislu zamoljeni da iznos od 50,00 kn državnih biljega koji je žalitelj uplatio prilikom podnošenja žalbe vrate žalitelju.

Povjerenica za informiranje je dana 9. rujna 2015. godine zaprimila dopis Općine Gundinci, KLASA: 008-01/15-01/10, URBROJ: 2178/05-01/15-2 od 8. rujna 2015. godine, kojim su se očitovali kako su pretragom svoje arhive ponovno utvrdili da ne posjeduju traženu informaciju iz predmetnog zahtjeva, niti u pisanom niti u bilo kojem drugom obliku, da ostaju kod svoje odluke te kako dostavljaju spis predmeta na nadležno rješavanje. U citiranom dopisu Općina Gundinci također navodi kako će žalitelja žurno dopisom zatražiti broj računa na koji mogu izvršiti povrat novca uplaćen za upravnu pristojbu a na plaćanje koje su ga u osporenom rješenju pogrešno uputili.

Člankom 5. stavkom 1. točkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je kako je „informacija“ svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Odredbom članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da  će tijelo javne vlasti rješenjem će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju, te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Vezano za gore citirane odredbe Zakona potrebno je napomenuti da je pri rješavanju zahtjeva za pristup informacijama tijelo javne vlasti u obvezi utvrditi postoji li izrađena informacija koja se odnosi na traženo iz zahtjeva te dostaviti dokument koji sadrži zatraženu informaciju odnosno u slučaju uskrate ili nepostojanja tražene informacije u tom dijelu odlučiti obrazloženim rješenjem na koje bi žalitelj imao pravo žalbe. Također, sukladno navedenim odredbama tijelo javne vlasti nije dužno davati dodatna pojašnjenja, tumačenja ili obrazloženja odnosno ulagati dodatni trud i izrađivati/sastavljati novu informaciju, nego ukoliko posjeduje izrađene informacije na koje se odnosi predmetni zahtjev dostaviti iste vodeći računa o mogućim ograničenjima iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S obzirom da iz dokumentacije spisa predmeta proizlazi da Općina Gundinci ne posjeduje traženu informaciju iz zahtjeva, prigovori i navodi iznijeti u žalbi ne mogu se prihvatiti niti utjecati na drugačije rješenje u ovoj upravnoj stvari.

U pogledu navoda žalitelja iz predmetne žalbe, a vezano za istinitost navoda tijela javne vlasti o neposjedovanju tražene informacije, posebno se naglašava da nije u nadležnosti Povjerenice za informiranje da utvrđuje obvezu tijelima javne vlasti na posjedovanje ili neposjedovanje informacija te da li je neka dokumentacija tijela javne vlasti u skladu sa zakonskim ili podzakonskim propisima i slično, već da li navedeno tijelo posjeduje ili ne posjeduje zatraženu informaciju odnosno može li se ista omogućiti korisnicima.

Na temelju provedenog žalbenog postupka Povjerenica za informiranje je utvrdila da je o zahtjevu stranke je prvostupanjsko tijelo odlučilo sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama te da je u prvostupanjskom postupku bilo nedostataka u pogledu upute o pravnom lijeku u osporenom rješenju, ali da su oni takvi da nisu mogli utjecati na drugačije rješenje u ovoj upravnoj stvari.

Stoga je na temelju članka 116. stavka 1. točke 2. Zakona o općem upravnom postupku odlučeno kao izreci ovog rješenja. 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                           POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.