KLASA: UP/II-008-07/15-01/244

URBROJ: 401-01/04-15-06

Zagreb, 23. studenog 2015.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), povodom žalbe ……… iz Zagreba, ………, izjavljene protiv rješenja Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji KLASA: 008-02/15-01/05, URBROJ: 238-06/1-15-2 od 27. svibnja 2015. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se žalba ……… izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji KLASA: 008-02/15-01/05, URBROJ: 238-06/1-15-2 od 27. svibnja 2015. godine, kao neosnovana.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbačen je zahtjev ……… (u daljnjem tekstu: žalitelj) za dopunu informacije temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama jer zatraženu informaciju Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji ne posjeduje.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnome navodi da izjavljuje žalbu zbog pogrešne primjene materijalnog prava i bitnih povreda postupovnih pravila. Nadalje navodi da je Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji (u daljnjem tekstu: Ured državne uprave) donio rješenje kojim je u t. I. dispozitiva poništio prethodni akt od 4. svibnja 2015. godine koji je predstavljao formalno nezakonit pokušaj reakcije na njegov prethodno podneseni zahtjev za pristup informacijama, a kojim je tražio da mu se dostavi: a) broj prigovora koji je upućen Uredu državne uprave temeljem  članka 42. stavka 4., članka 122., članka 155., te članka 156. Zakona o općem upravnom postupku, b) način na koji su  eventualno upućeni prigovori iz prethodne točke riješeni, c) način rješavanja  u slučaju eventualnog  usvajanja prigovora iz t. a), a sve se odnosi na 2014. godinu te tekuću godinu do dana postavljanja zahtjeva. Također navodi da je pobijano rješenje sadržajno jednako poništenom aktu od 4. svibnja 2015. godine i svodi se na tvrdnje Ureda državne uprave da ne posjeduje tražene informacije jer se program ne može pretraživati prema traženim informacijama i ne postoji nikakva pomoćna evidencija u kojoj bi se podnesci registrirali na zatraženi način. Navedene tvrdnje žalitelj smatra netočnim i većim dijelom irelevantnim, te navodi kako su iste u suprotnosti s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, te da na nezakonitost postupanja upućuju Zakon o općem upravnom postupku i Uredba o uredskom poslovanju. Žalitelj ističe kako Ured državne uprave u situaciji zaprimanja prigovora utemeljenog na Zakonu o općem upravnom postupku mora provesti upravni postupak koji je propisan ovim Zakonom, a sukladno relevantnim odredbama Uredbe o uredskom poslovanju svako zaprimljeno pismeno predmeta upravnog postupka ima se upisati u upisnik predmeta upravnog postupka pa je nemoguće da prigovori izjavljeni  temeljem neke odredbe Zakona o općem upravnom postupku nisu upisani u odgovarajući upisnik. Nadalje navodi da je u pobijanom rješenju greška u kvalifikaciji sadržaja njegova zahtjeva jer se u rješenju navodi da „ne postoji zatražena informacija“, a jasno je da je u zahtjevu zatražio više informacijama pa je došlo i do bitne povrede postupovnih pravila. Ističe da iz rješenja proizlazi da je Ured državne uprave donio samo djelomično rješenje kojim nije riješio o cjelini njegova zahtjeva, već o samo jednoj vrsti traženih informacija navedenih pod točkom a) njegove žalbe, pa mu stoga nije poznato kako je Ured državne uprave odlučio o drugim zatraženim informacijama navedenim pod točkama b) i c) njegove žalbe. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je neosnovana.

Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama  od 28. travnja 2015. godine zatražio od Ureda državne uprave dostavu sljedećih informacija: 1) broj prigovora koji je upućen Uredu državne uprave sukladno članku 42. stavku 4., članku 122., odnosno članku 155., te članku 156. Zakona o općem upravnom postupku u periodu od 1. siječnja 2014. godine do dana podnošenja zahtjeva, 2) način na koji su eventualno upućeni prigovori iz prethodne točke riješeni, a sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku, te 3) način rješavanja u slučaju eventualnog usvajanja prigovora iz točke prve zahtjeva. Nadalje je utvrđeno da je Ured državne uprave žalitelju dopisom KLASA: 008-02/15-01/04, URBROJ: 238-06/1-15-2 od 4. svibnja 2015. godine žalitelju odgovorio da program uredskog poslovanja kojim se koristi Ured u uredskom poslovanju ne omogućava obradu podataka na način na koji žalitelj traži, niti se u Uredu vodi bilo kakva slična evidencija kojom bi došli do traženih podataka. Također je utvrđeno da je Ured državne uprave temeljem žaliteljevog zahtjeva za pristup informacijama donio rješenje KLASA: 008-02/15-01/05, URBROJ: 238-06/1-15-2 od 27. svibnja 2015. godine, kojim je poništio svoj akt od 4. svibnja 2015. godine i odbacio žaliteljev zahtjev jer ne posjeduje zatraženu informaciju.

Člankom 23. stavkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Dopisom KLASA: 008-02/15-01/04, URBROJ: 238-06/1-15-4 od 24. lipnja 2015. godine Ured državne uprave dostavio je Povjerenici za informiranje žalbu žalitelja i spis predmeta na nadležno postupanje. U dopisu se Ured državne uprave očitovao navodeći u bitnome da navode iz žalbe da su tvrdnje iz pobijanog rješenja irelevantne, deplasirane, netočne, neistinite i nezakonite smatra neprimjernim i neistinitima. Nadalje se navodi da je  tijekom 2014. godine zaprimljeno 19045 upravnih predmeta koji su provedeni kroz program uredskog poslovanja, ali ne na način koji bi omogućio da se izvuče podatak koji žalitelj zahtjeva te je stoga odlučeno kao u pobijanom rješenju. Također se navodi da se smatraju netočnim navodi iz žalbe kako je pobijanim rješenjem odlučeno samo djelomično o zahtjevu budući da su 2. i 3. alineja iz zahtjeva vezane na podatak u 1. alineji, tako da ako Ured državne uprave ne posjeduje podatak o broju izjavljenih prigovora nemoguće je dati dalje zatražene podatke.

Tijekom žalbenog postupka dopisom KLASA: UP/II-008-07/15-01/244, URBROJ: 401-01/04-15-04 od 21. listopada 2015. godine Povjerenica za informiranje zatražila je od Ureda državne uprave pojašnjenje vezano za način na koji se evidentiraju zaprimljeni podnesci odnosno da li se ukoliko se radi o prigovoru evidentira da se radi o prigovoru, te da li se prigovor evidentira kao prigovor upućen primjerice sukladno članku 42. ili 122. Zakona o općem upravnom postupku.

Dopisom KLASA: 008-02/15-01/04, URBROJ: 238-06/1-15-5 od 10. studenog 2015. godine Ured državne uprave očitovao se Povjerenici za informiranje navodeći u bitnome da se u Uredu uredsko poslovanje vodi na način kako propisuju pozitivni propisi, a zaprimljeni podnesci se označavaju prema sadržaju akta sukladno Planu klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata, da se niti jedan podnesak ne označava prema zakonskoj osnovi prema kojoj se podnosi, pa tako ni za traženje žalitelja nije moguće pružiti zatraženi podatak. U privitku dopisa dostavljen je izlist iz aplikacije uredskog poslovanja kao dokaz da su podnesci koji su podneseni kao prigovori kao takvi i označeni, ali da program u kojem se vodi uredsko poslovanje nema mogućnosti označavanja istih prema člancima bilo kojeg zakona.

Pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji i ne predstavlja dužnost tijela javne vlasti da ulaže dodatni trud, vrši povezivanje, ručno pretraživanje spisa predmeta, zbrajanje i analizu kako bi tijelo javne vlasti došlo do traženih informacija.

Budući da iz dokumentacije spisa predmeta proizlazi da Ured državne uprave ne posjeduje informacije kako ih je zatražio žalitelj, navodi žalitelja izneseni u žalbi ne mogu se prihvatiti kao osnovani. Tako se ni navod žalitelja da je Ured državne uprave djelomično odlučio o njegovom zahtjevu ne može prihvatiti kao osnovan jer ako tijelo javne vlasti Ured državne uprave ne posjeduje informaciju o broju prigovora koji je upućen Uredu državne uprave sukladno članku 42. stavku 4., članku 122., odnosno članku 155., te članku 156. Zakona o općem upravnom postupku odnosno ne vodi evidenciju o prigovorima prema člancima bilo kojeg zakona logično je da ne posjeduje ni informacije kako su ti prigovori koji su podneseni prema određenim člancima Zakona riješeni sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku, kao niti informacije o načinu rješavanja u slučaju eventualnog usvajanja prigovora.

Na temelju provedenog žalbenog postupka Povjerenica za informiranje je utvrdila da je prvostupanjski postupak pravilno proveden, a o zahtjevu stranke je prvostupanjsko tijelo odlučilo sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, te je osporeno rješenje pravilno i na zakonu osnovano.

Iz utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi da su prigovori kao podnesci sastavni dio određenih spisa koji se po različitim pravnim osnovama vode kod Ureda državne uprave, te da putem aplikacije uredskog poslovanja Ureda državne uprave prigovore nije moguće razvrstati na način kako to žalitelj traži, budući da isti nisu razvrstani niti po člancima niti po zakonima. Naime, da bi se došlo do traženih informacija trebalo bi ručno pregledati sve spise predmeta u kojima su izjavljeni prigovori i utvrditi po kojoj su osnovi izjavljeni.

Ovo rješenje ne onemogućava žalitelja da od Ureda državne uprave traži dokumentaciju na temelju koje bi žalitelj sam mogao uvidom i izračunom doći do informacija koje traži, a da li će mu cjelokupna dokumentacija biti omogućena ovisi da li postoje ograničenja iz Zakona o pravu na pristup informacijama. Također se napominje da je Ministarstvo uprave zaduženo za nadzor nad provedbom Zakona o općem upravnom postupku, pa bi se žalitelj mogao obratiti Ministarstvu uprave za dostavom dokumentacije vezane za izjavljivanje i rješavanje prigovora sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.

Stoga je na temelju članka 116. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku odlučeno kao izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                           POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

                                                           dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.