KLASA: UP/II-008-07/23-01/83

URBROJ: 401-01/05-23-2

Zagreb, 26. travnja 2023.

 

Povjerenik za informiranje, OIB: 68011638990, na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22), povodom žalbe ......... izjavljene protiv rješenja Državnog inspektorata KLASA: UP/I-008-02/23-01/1, URBROJ: 443-02-05-10-23-1 od 4. siječnja 2023. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

 

RJEŠENJE

 

Odbija se žalba ......... izjavljena protiv rješenja Državnog inspektorata KLASA: UP/I-008-02/23-01/1, URBROJ: 443-02-05-10-23-1 od 4. siječnja 2023. godine, kao neosnovana.


O b r a z l o ž e n j e

 

Osporenim rješenjem Državnog inspektorata KLASA: UP/I-008-02/23-01/1, URBROJ: 443-02-05-10-23-1 od 4. siječnja 2023. godine odbijen je zahtjev za pristup informacijama ......... (dalje u tekstu: žalitelj) u dijelu kojim je zatražena preslika akta-anonimizirano-o suspenziji inspektora, zbog indicije da se radi o fiktivnoj suspenziji kako bi se odgodilo rušenje nezakonite gradnje, temeljem odredbe članka 23. stavak 6. točka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, jer je informacija zaštićena propisima kojima se uređuje područje zaštite osobnih podataka i u tijeku je postupak pred Službeničkim sudom Republike Hrvatske.

Žalitelj je protiv osporenog rješenja pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnome traži dostavu zatraženih informacija. Predlaže da se žalba usvoji.

Žalba je neosnovana.

Člankom 38. stavkom 4. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00,124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14) jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama u skladu s načelima otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovog Zakona.

U žalbenom postupku Državni inspektorat je dopisom od 2. veljače 2023. godine KLASA: UP/I-008-02/22-01/1, URBROJ: 443-02-05-10-23-8 dostavio Povjereniku za informiranje žalbu žalitelja sa spisom predmeta na nadležno postupanje.

U drugostupanjskom postupku, uvidom u spis dostavljenog predmeta, utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 5. prosinca 2022. godine zatražio presliku akta-anonimizirano-o suspenziji inspektora, zbog indicije da se radi o fiktivnoj suspenziji kako bi se odgodilo rušenje nezakonite gradnje i preslika odluke ili drugog akta, potpis odgovorne osobe iz koje se vidi tijek putovanja prijava iz 2022. godine. U predmetnom zahtjevu je naveo da je prijavio nezakonitu gradnju građevinskoj inspekciji te je opisao kolanje prijava unutar Državnog inspektorata.

Nadalje je utvrđeno da je Državni inspektorat rješenjem KLASA: UP/I-008-02/23-01/1, URBROJ: 443-02-05-10-23-1 od 4. siječnja 2023. godine odbio zahtjev za pristup informacijama žalitelja od 5. prosinca 2022. godine, u dijelu kojim je zatražena preslika akta-anonimizirano-o suspenziji inspektora, zbog indicije da se radi o fiktivnoj suspenziji kako bi se odgodilo rušenje nezakonite gradnje.

U obrazloženju osporenog rješenja se navodi da je žalitelj podnio predmetni zahtjev za pristup te se citiraju odredbe članka 15. stavka 1. i 3. točke 1. Zakon o pravu na pristup informacijama. Nadalje se navodi da je proveden test razmjernosti i javnog interesa i uz navedeno se ističe odredba članka 4. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka kao i da bi otkrivanjem traženih podataka koje nije moguće anonimizirati mogla nastati povreda osobnih podataka neovlaštenim korištenjem treće strane, a moguća je i zlouporaba tih podataka, posebno jer postupak nije okončan. Nadalje je navedeno da je u odnosu na dio informacija zatraženih zahtjevom od 5. prosinca 2022. godine, preslika odluke ili drugog akta, potpis odgovorne osobe iz koje se vidi tijek putovanja prijava iz 2022. godine, žalitelju dostavljena informacija u obliku obavijesti.

Uvidom u obrazloženje osporenog rješenja vidljivo je da se Državni inspektorat poziva između ostalog i na odredbu članka 15. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama kojom je propisano da će tijela javne vlasti ograničit pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka.

Državni inspektorat je dana 2. siječnja 2023. godine proveo test razmjernosti i javnog interesa temeljem odredbi članka 16. Zakona o pravu na pristup informacijama, o čemu je sastavljen Zapisnik KLASA: 008-02/22-01/146, URBROJ: 443-02-05-10-23-5. U Zapisniku je u bitnome navedeno da je po izvršenom uvidu u sadržaj traženih informacija utvrđeno da je rješenjem glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata državni službenik privremeno udaljen iz službe radi pokrenutog postupka zbog teške povrede službene dužnosti koje udaljenje iz službe traje do okončanja postupka koji se vodi pred Službeničkim sudom Republike Hrvatske. Nadalje je navedeno da rješenje o privremenom udaljenju iz službe sadrži osobne podatke te da je tu informaciju nemoguće anonimizirati. Razmatrajući razloge za i protiv omogućavanja pristupa informacijama, ocijenjeno je da prevladava potreba zaštite prava na ograničenje pristupa u odnosu na osobne podatke. Isto tako je ocijenjeno da bi omogućavanje pristupa traženim podacima onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne, kako je propisano odredbom članka 15. stavka 3. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama. U Zapisniku o provedenom testu razmjernosti i javnog interesa se navodi da bi pristup zatraženoj informaciji doveo do gubitka povjerenja u tijela javne vlast, s obzirom da se ne može sa sigurnošću otkloniti mogući utjecaj na ishod pokrenutog postupka pred Službeničkim sudom Republike Hrvatske. Zaključeno je da omogućavanje pristupa traženim podacima i dostavom rješenja o udaljenju iz službe (stegovni postupak) ne bi doprinijelo javnom interesu u smislu ostvarivanja temeljnih vrijednosti društvenog poretka i specifičnim načelima funkcioniranja tijela javne vlasti, kao što su dobro upravljanje, zakonitost, odgovornost, integritet. U odnosu na dostavu anonimiziranog akta o suspenziji, rješenja o privremenom udaljenju s radnog mjesta, zaključeno je da će Državni inspektorat donijeti rješenje o odbijanju, a u odnosu na informaciju o tijeku prijava iz 2022. godine, žalitelja će se obavijestiti u skladu sa odredbom članka 23. stavka 1. točka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Iz dostavljenog spisa predmeta je nadalje vidljivo da je Državni inspektorat obavijestio žalitelja aktom KLASA: 008-02/22-01/146, URBROJ: 443-02-05-10-22-2 od 7. prosinca 2022. godine da je zaprimljen njegov zahtjev za pristup informacijama te da će se produžiti rok za ostvarivanje prava na pristup informacijama jer se informacije moraju tražiti izvan sjedišta Državnog inspektorata, te što žalitelj jednim podneskom traži više informacija kao i što je prethodno potrebno provesti test razmjernosti i javnog interesa u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Isto tako je Državni inspektorat obavijestio žalitelja aktom KLASA: UP/I-008-02/23-01/1, URBROJ: 443-02-05-10-23-1 od 4. siječnja 2023. godine vezano uz njegov zahtjev od 5. prosinca 2022. godine da isti koristi aplikacij eGOP 10 koja je službena platforma za elektroničko uredsko poslovanje te da ne postoji dokument koji bi mu mogao biti dostavljen u svezi postupanja rukovoditelja ustrojstvene jedinice i kolanja pismena.

Isto tako je iz spisa predmeta vidljivo da je žalitelj 12. siječnja 2023. godine na gore izdanu obavijest Državnog inspektorata uložio žalbu u kojoj je naveo da ukoliko ne postoji traženi dokument, mora se donijeti rješenje, te da se u aplikaciji eGOP 10 e zapis, za koji se traži kopija, vidi odgovorna osoba koja šalje prijavu.

Nadalje je uvidom u spis predmeta utvrđeno da je Povjerenik za informiranje aktom KLASA: 008-04/23-01/9, URBROJ: 401-01/14-23-2 od dana 9. siječnja 2023. godine zatražio Državni inspektorat obavijest o razlozima nepostupanja po zahtjevu žalitelja, nastavno na zaprimljenu žalbu žalitelja od 3. siječnja 2023. godine radi nepružanja informacija, odnosno nerješavanja predmetnog zahtjeva od strane Državnog inspektorata.

Iz dokumentacije dostavljene u spisu predmeta nadalje proizlazi da je Državni inspektorat donio dana 20. listopada 2022. godine Zahtjev za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti protiv konkretnog državnog službenika te je dana 25. listopada 2022. godine donio rješenje kojim je točno određeni inspektor privremeno udaljen iz službe do okončanja postupka koji se vodi pred Službeničkim sudom Republike Hrvatske.

Odredba članka 15. stavka 2. točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija zaštićena propisima kojima se uređuje područje zaštite osobnih podataka, a stavkom 3. točkom 1. istog članka Zakona da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne.

Člankom 23. stavkom 6. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je kako će tijelo javne vlasti rješenjem odbiti zahtjev ako se ispune uvjeti propisani u članku 15. stavcima 2., 3. i 4., a u svezi sa s člankom 16. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Odredbom članka 112. stavak 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05140/05142/0677/07107/0727/0834/1149/11150/1134/1249/1237/1338/1301/15138/1561/1770/1998/19141/22) propisano je da se rješenjem čelnika tijela

službenika može udaljiti iz službe ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak ili postupak zbog teške povrede službene dužnosti, a povreda je takve prirode da bi ostanak u službi, dok traje taj postupak mogao štetiti interesima službe, a sukladno stavku 4. istog članka Zakona, udaljenje traje do okončanja postupka zbog teške povrede službene dužnosti.

U tijeku žalbenog postupka, uvidom u dokumentaciju u spisu predmeta utvrđeno je da su za informacije koje žalitelj traži, preslika akta-anonimizirano-o suspenziji inspektora, zbog indicije da se radi o fiktivnoj suspenziji kako bi se odgodilo rušenje nezakonite gradnje, ispunjeni uvjeti iz članka 15. stavka 2. točke 4. i stavka 3. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama. Naime, u žalbenom postupku je utvrđeno da bi otkrivanjem traženih podataka koje nije moguće anonimizirati, s obzirom da se podaci zahtijevaju za točno određenu osobu, mogla nastati šteta odnosno povreda osobnih podataka neovlaštenim korištenjem od strane treće osobe, a moguća je i zloupotreba tih podataka, kao i da je u tijeku postupak pred Službeničkim sudom Republike Hrvatske i uz navedeno postoje osnove sumnje da bi pružanjem informacije žalitelju (koja objavom postaje javna) onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje postupka pred Službeničkim sudom protiv točno određenog državnog službenika-inspektora. Državni inspektorat donio je dana 20. listopada 2022. godine zahtjev za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti protiv državnog službenika te dana 25. listopada 2022. godine rješenje kojim je inspektor privremeno udaljen iz službe do okončanja postupka koji se vodi pred Službeničkim sudom Republike Hrvatske.

U žalbenom postupku, Povjerenik za informiranje je razmotrio je žalbene navode i dokumentaciju u spisu predmeta te je utvrdio da prvostupanjsko tijelo točno utvrdilo činjenično stanje u provedenom postupku po zahtjevu žalitelja te pravilno primijenilo odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama. No ujedno Povjerenik za informiranje ističe da se Državni inspektorat u rješenju pogrešno pozvao na odredbu članka 15. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, koja se u ovom konkretnom slučaju ne može primijeniti na postupak koji se vodi pred Službeničkim sudom Republike Hrvatske, odnosno nije navelo dokaze koji bi upućivali na apsolutno ograničenje za pristup informacijama za koje se ne provodi test razmjernosti i javnog interesa, odnosno na vođenje postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka.

Člankom 116. stavkom 1. točkom 2. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da će drugostupanjsko tijelo odbiti žalbu ako utvrdi da je u prvostupanjskom postupku bilo nedostataka, ali da su oni takvi da nisu mogli utjecati na rješenje stvari.

Na temelju provedenog žalbenog postupka, Povjerenik za informiranje je utvrdio da je u prvostupanjskom postupku bilo nedostataka, neosnovano pozivanje na odredbu članka 15. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, međutim navedeni nedostatak je takav da nije mogao utjecati na rješenje ove upravne stvari.

Stoga je na temelju članka 116. stavka 1. točke 2. Zakona o općem upravnom postupku odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

 

                                               POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

 

                                                           dr. sc. Zoran Pičuljan