KLASA: UP/II-008-07/22-01/1239

URBROJ: 401-01/11-23-6

Zagreb, 18. siječnja 2022.    

           

Povjerenik za informiranje, OIB: 68011638990, na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15. i 69/22.), povodom žalbe ......... izjavljene protiv rješenja Općine Čavle KLASA: UP/I-052-02/22-01/02, URBROJ: 2170/03-01-22-2 od 26. listopada 2022. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

 

RJEŠENJE

 

1.    Poništava se rješenje Općine Čavle KLASA: UP/I-052-02/22-01/02, URBROJ: 2170/03-01-22-2 od 26. listopada 2022. godine.

2.    Omogućava se ......... pravo na pristup preslikama posebnih prometnih uvjeta:

-        Klasa: 340-05/17-01/05, Ur.broj: 2170-03-17-01-02 od 5. travnja 2017. godine,

-        Klasa: 340-05/18-01/07, Ur.broj: 2170-03-18-01-02 od 25. travnja 2018. godine,

-        Klasa: 340-05/19-01/05, Ur.broj: 2170-03-19-01-02 od 11. ožujka 2019. godine,

-        Klasa: 340-05/19-01/09, Ur.broj: 2170-03-19-01-02 od 22. ožujka 2019. godine,

-        Klasa: 340-05/19-01/20, Ur.broj: 2170-03-19-01-02 od 21. svibnja 2019. godine,

-        Klasa: 340-05/19-01/28, Ur.broj: 2170-03-19-01-02 od 22. srpnja 2019. godine,

-        Klasa: 340-05/19-01/30, Ur.broj: 2170-03-19-01-02 od 30. kolovoza 2019. godine,

-        Klasa: 340-05/19-01/38, Ur.broj: 2170-03-19-01-02 od 19. studenoga 2019. godine,

-        Klasa: 340-05/19-01/39, Ur.broj: 2170-03-19-01-02 od 19. studenoga 2019. godine,

-        Klasa: 340-05/19-01/40, Ur.broj: 2170-03-19-01-02 od 22. studenoga 2019. godine,

-        Klasa: 340-05/19-01/41, Ur.broj: 2170-03-19-01-02 od 10. prosinca 2019. godine,

-        Klasa: 340-05/19-01/42, Ur.broj: 2170-03-19-01-02 od 16. siječnja 2020. godine.

3.    Nalaže se Općini Čavle da u roku od 8 dana od pravomoćnosti ovog rješenja postupi sukladno točki 2. izreke ovog rješenja.


O b r a z l o ž e n j e

 

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev ......... (u daljnjem tekstu: žalitelj) od 18. listopada 2022. godine za ostvarivanje prava na pristup preslikama svih posebnih prometnih uvjeta koje je izdala Općina čavle vezano za izgradnju bilo kakvog gospodarskog objekta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13.) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 20/17.), ali prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 125/19.), temeljem članka 23. stavka 6. točke 2., a u svezi članka 15. stavka 2. točke 7. Zakona o pravu na pristup informacijama jer se radi o informacijama koje su dio spisa predmeta u postupku izdavanja dozvola za gradnju i izdaju se samo za potrebe tih postupaka.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnome navodi da rješenje osporava u cijelosti zbog pogrešne primjene zakona i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja. Nadalje, u bitnome navodi da se u pobijanom rješenju citiraju odredbe Zakona o gradnji i Zakona o općem upravnom postupku na osnovu kojih je proveden test razmjernosti te se Općina Čavle poziva na činjenicu da on nije stranka u postupku, što je točno, ali pravno nebitno za ovaj upravni postupak koji se vodi po Zakonu o pravu na pristup informacijama. Također, u bitnome navodi da ne traži uvid u cjelokupnu dokumentaciju niti evidentiranje njega kao zainteresirane stranke prema Zakonu o gradnji i zakonu o upravnom postupku jer je taj upravni postupak završen izdavanjem građevinske dozvole. Ističe da je navod da se radi o objektima koji nisu izgrađeni javnim sredstvima nebitan jer tražena informacija sadrži podatke o načinu spajanja objekta na javnu prometnicu koja je javno dobro te propisuje određene parametre/uvjete kojima se utječe na sigurnost prometa na cesti. Smatra da je njegov zahtjev, uz isključenje osobnih informacija, potpuno u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama te da ne postoje nikakvi razlozi odbijanja, a pogotovo ne oni navedeni u obrazloženju pobijanog rješenja. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Ustavom Republike Hrvatske („Narodne novine”, broj 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10.-pročišćeni tekst i 05/14.), u članku 38. stavku 4. jamči se svakome pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Pri tome ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu i propisana zakonom.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su sve informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 18. listopada 2022. godine, dostavljenim putem elektroničke pošte, od tijela javne vlasti zatražio dostavu preslika svih posebnih prometnih uvjeta koje je Općina Čavle izdala vezano za izgradnju bilo kakvog gospodarskog objekta prema Zakonu o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13.) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 20/17.), ali prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 125/19.).

Nadalje, razvidno je da je Općina Čavle dana 26. listopada 2022. godine provela test razmjernosti i javnog interesa o čemu je sastavila Službenu bilješku KLASA: UP/I-052-02/22-01/02, URBROJ: 2170/03-01-22-2 te, na temelju provedenog testa, rješenjem KLASA: UP/I-052-02/22-01/02, URBROJ: 2170/03-01-22-2 od 26. listopada 2022. godine odbila zahtjev žalitelja temeljem članka 23. stavka 6. točke 2., a u svezi članka 15. stavka 2. točke 7. Zakona o pravu na pristup informacijama.

U obrazloženju pobijanog rješenja navodi se da je riječ o informacijama koje su dio spisa premeta u postupku izdavanja dozvola za gradnju te se iste izdaju samo za potrebe tih postupaka. Nadalje, navodi se je Zakonom o gradnji utvrđeno da je postupak izdavanja građevinske dozvole upravni postupak u kojem osobe koje nisu stranke u postupku moraju dokazivati svoj pravni interes za uvid u spis te da se posebni prometni uvjeti izdaju u upravnom postupku za potrebe postupka izdavanja dozvola za građenje i sastavni su dio spisa i ne izdaju se u drugim uvjetima, pa je u ovom slučaju potrebno primjenjivati odredbe Zakona o gradnji koji nalaže dokazivanje pravnog interesa za uvid u spis, odnosno u ovom slučaju posebne prometne uvjete koji su njegov sastavni dio. Također, navodi se da Zakon o općem upravnom postupku u članku 4. stavku 1. definira pojam stranke u upravnom postupku, a u članku 84. propisuje da pravo uvida u spis imaju stranke i druge osobe koje dokažu pravni interes, a podnesenim zahtjevom žalitelj nije dokazao svojstvo stranke niti pravni interes za dostavu traženih informacija, a ako bi se u ovom predmetu izbjeglo dokazivanje pravnog interesa, odnosno položaja stranke u postupku za dostavu traženih informacija, ignorirale bi se zakonske odredbe Zakona o gradnji i Zakona o općem upravnom postupku po pitanju dokazivanja pravnog interesa, odnosno svojstva stranke u upravnom postupku koje se izravno tiču prava na uvid u spis. Ističe se da je žalitelj zahtjevom tražio dostavu preslika posebnih prometnih uvjeta svih gospodarskih subjekta u navedenom razdoblju, a riječ je o objektima koji nisu izgrađeni javnim sredstvima, nemaju obilježja javnog dobra i ne ugrožavaju javnost te stoga informacije nisu od javnog interesa.

Člankom 15. stavkom 2. točkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informacijama u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

Odredbom članka 16. stavka 1. istog Zakona propisano je da je tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, dužno prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa kojim je dužno utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavaka 2., 3. i 4. Zakona, da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese, informacija će se učiniti dostupnom.

U žalbenom postupku je utvrđeno kako je tijelo javne vlasti, Općina Čavle, prilikom rješavanja žaliteljevog zahtjeva za pristup informacijama nepotpuno i pogrešno utvrdio činjenično stanje i kako je pogrešno primijenio zakonske odredbe. Naime, u obrazloženju osporenog rješenja Općina Čavle poziva se na odredbu članka 15. stavka 2. točke 7. Zakona o pravu na pristup informacijama, pri tome se pozivajući na odredbe Zakona o gradnji i Zakona o općem upravnom postupku koje ne sadržavaju posebno zakonsko ograničenje temeljem kojeg bi tijelo javne vlasti moglo, na temelju provedenog testa razmjernosti i javnog interesa, ograničiti pristup informacijama. Dakle, Općina Čavle propustila je utvrditi o kojem se ograničenju pristupa informacijama propisanom posebnim zakonom radi u konkretnom slučaju te je, na tako pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju, provela test razmjernosti i javnog interesa kojim nije utvrdila preteže li u konkretnom slučaju javni interes ili šteta koja bi nastala po zaštićeni interes, već nagađa o opravdanosti i svrhovitosti žaliteljevog zahtjeva, što proizlazi iz Službene zabilješke o provođenju testa razmjernosti i javnog interesa KLASA: UP/I-052-02/22-01/02, URBROJ: 2170/03-01-22-2 od 26. listopada 2022. godine u kojoj se navodi da se postavlja pitanje opravdanosti žaliteljevog zahtjeva i njegovog pravnog interesa za preslikama traženih posebnih prometnih uvjeta, a sve u skladu s odgovarajućom primjenom odredbi Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o gradnji te da u podnesenom zahtjevu žalitelj nije naveo činjenice kojima bi dokazao pravni interes za uvid u spis ili svojstvo stranke kako propisuju citirani zakoni.

Valja naglasiti da u konkretnom slučaju žalitelj nije zatražio uvid u pojedinačne spise predmeta niti dostavu cjelokupnih spisa predmeta, već pojedinačne akte koji su nastali u posebnim upravnim postupcima provođenima temeljem odredbi Zakona o gradnji i koji jesu sastavni dio spisa predmeta. Tijelo javne vlasti pogrešno u prvostupanjskom postupku utvrđuje da žaliteljev zahtjev za pristup informacijama treba odbiti zato što Zakon o gradnji, kao posebni propis i Zakon o općem upravnom postupku, kao opći propis, uređuju status stranke te mogućnost uvida u spis predmeta.

Tijelo javne vlasti pri tome nije uzelo u obzir odredbu članka 18. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama kojom je propisano da podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Sukladno obvezi propisanoj odredbom članka 25. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, Općina Čavle dostavila je Povjereniku za informiranje informacije koje su predmet žaliteljevog zahtjeva, odnosno posebne prometne uvjete Klasa: 340-05/17-01/05, Ur.broj: 2170-03-17-01-02 od 5. travnja 2017. godine, Klasa: 340-05/18-01/07, Ur.broj: 2170-03-18-01-02 od 25. travnja 2018. godine, Klasa: 340-05/19-01/05, Ur.broj: 2170-03-19-01-02 od 11. ožujka 2019. godine, Klasa: 340-05/19-01/09, Ur.broj: 2170-03-19-01-02 od 22. ožujka 2019. godine, Klasa: 340-05/19-01/20, Ur.broj: 2170-03-19-01-02 od 21. svibnja 2019. godine, Klasa: 340-05/19-01/28, Ur.broj: 2170-03-19-01-02 od 22. srpnja 2019. godine, Klasa: 340-05/19-01/30, Ur.broj: 2170-03-19-01-02 od 30. kolovoza 2019. godine, Klasa: 340-05/19-01/38, Ur.broj: 2170-03-19-01-02 od 19. studenoga 2019. godine, Klasa: 340-05/19-01/39, Ur.broj: 2170-03-19-01-02 od 19. studenoga 2019. godine, Klasa: 340-05/19-01/40, Ur.broj: 2170-03-19-01-02 od 22. studenoga 2019. godine, Klasa: 340-05/19-01/41, Ur.broj: 2170-03-19-01-02 od 10. prosinca 2019. godine i Klasa: 340-05/19-01/42, Ur.broj: 2170-03-19-01-02 od 16. siječnja 2020. godine, a prilikom čijeg su izdavanja primjenjivane odredbe Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13.), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 20/17.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 39/19.).

Osim navedenih, Općina Čavle dostavila je Povjereniku za informiranje i posebne prometne uvjete koji su izdani temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), kao i posebni prometni uvjeti izdani temeljem odredbi Zakona o gradnji, ali za objekt negospodarske namjene, a s obzirom da navedeni dokumenti nisu predmet žaliteljevog zahtjeva za pristup informacijama od 18. listopada 2022. godine, o omogućavanju pristupa informacijama tim dokumentima, nije razmatrano u ovom postupku.

Člankom 81. stavkom 1. Zakona o gradnji propisano je da u svrhu izrade glavnog projekta za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po službenoj dužnosti utvrđuje posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. Nadalje, stavkom 2. propisano je da utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja traži projektant putem upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je nadležno za izdavanje građevinske dozvole za građevinu za čije se građenje izrađuje glavni projekt, dok stavak 3. propisuje da u traženju iz stavka 2. ovoga članka projektant navodi podatke koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja ili uz traženje prilaže opis i grafički prikaz građevine i/ili elaborat koji je prema posebnom zakonu uvjet za utvrđivanje posebnih uvjeta. Stavkom 4. citiranog članka Zakona o gradnji propisano je da opis i grafički prikaz građevine sadrži, odnosno prikazuje podatke koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja, a izrađuje ga projektant u elektroničkom obliku i potpisuje elektroničkim potpisom.

Razmotrivši sadržaj zatraženih informacija u predmetnom zahtjevu od 18. listopada 2022. godine, a koja su dostavljena u drugostupanjskom postupku, kao i relevantne zakonske propise, Povjerenik za informiranje nije utvrdio postojanje zakonskih razloga za ograničenje pristupa istima.

Člankom 25. stavkom 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji.

Posebno se skreće pozornost da je člankom 25. a Zakona o pravu na pristup informacijama propisana obveznost izvršenja pravomoćnih rješenja Povjerenika za informiranje kojima se omogućava pristup informacijama i mogućnost njegova prisilnog izvršenja izricanjem novčane kazne čelniku tijela. Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, u slučaju nepostupanja tijela javne vlasti, postupak izvršenja po ovom rješenju Povjerenik za informiranje provodi na prijedlog stranke.

Stoga je na temelju članka 117. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09. i 110/21.) riješeno kao u točkama 1., 2. i 3. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

 

                                               POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

 

                                                           dr. sc. Zoran Pičuljan