KLASA: UP/II-008-07/22-01/278

URBROJ: 401-01/11-22-4

Zagreb, 16. siječnja 2022.

                       

Povjerenik za informiranje, OIB: 68011638990, na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), povodom žalbe ......... izjavljene protiv rješenja Grada Vinkovaca KLASA: UP/I-008-01/22-01/03, URBROJ: 2196-4-4-22-3 od 11. ožujka 2022. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

 

 

RJEŠENJE

 

1.    Poništava se rješenje Grada Vinkovaca KLASA: UP/I-008-01/22-01/03, URBROJ: 2196-4-4-22-3 od 11. ožujka 2022. godine.

2.    Predmet se dostavlja prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.


O b r a z l o ž e n j e

 

Točkom 1. osporenog rješenja odbačen je zahtjev ......... (u daljnjem tekstu: žalitelj) za ostvarivanjem prava na pristup informacijama od 1. ožujka 2022. godine, u dijelu u kojem je zatražio dostavu kompletne dokumentacije za sve projekte koji se tiču poziva za dostavu ponuda u kojima je sudjelovalo trgovačko društvo Solux d.o.o. i Ured ovlaštenog arhitekta ......... u razdoblju od 1. veljače od 31. prosinca 2017. godine, temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, a iz razloga što ne raspolaže navedenim informacijama sukladno odredbi članka 333. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.).

Točkom 2. osporenog rješenja odbijen je žaliteljev zahtjev za dostavu prethodno navedenih informacija za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2021. godine, temeljem članka 23. stavka 5., a u vezi članka 15. stavka 3. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, jer postoji osnovana sumnja da bi davanje tražene informacije onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog postupka i drugog pravno uređenog postupka.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnome navodi da mu je odbijanjem zahtjeva uskraćeno zakonsko ostvarivanje prava na pristup informacijama te da rješenje osporava u cijelosti zbog nepotpuno i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog pogrešne primjene zakona i zbog pogrešno upisanog razdoblja za koje se informacije traže. Nadalje, navodi da je tijelo javne vlasti nepotpuno utvrdilo činjenično stanje smatrajući da mu je dokumentacija potrebna za sudski spor što nije točno jer će sve što bude potrebno sud zatražiti službenim putem. Nadalje, navodi da ne postoje razlozi za odbijanje zahtjeva za pristup informacijama i uskratu tražene informacije. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su sve informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da žalitelj dana 1. ožujka 2022. godine putem elektroničke pošte dostavio tijelu javne vlasti zahtjev za pristup informacijama kojim je zatražio da mu se dostavi dokumentacija svih projekata koji se tiču zahtjeva za dostavu ponuda u kojima je sudjelovalo trgovačko društvo Solux d.o.o. i Ured ovlaštenog arhitekta ......... (jednostavna javna nabava od 200 000kn bez PDV-a), i to kompletna dokumentacija u kojoj se nalaze svi pozivi za ponude, ponude koje su pristigle, zapisnike iz kojih je vidljivo tko je od ponuditelja dobio posao, a sve to u razdoblju od 1. veljače 2017. godine do 31. prosinca 2021. godine.

Nadalje, utvrđeno je da je Grad Vinkovci postupajući po predmetnom zahtjevu donio rješenje KLASA: UP/I-008-01/22-01/03, URBROJ: 2196-4-4-22-3 od 11. ožujka 2022. godine kojim se u točki 1. odbacuje žaliteljev zahtjev u odnosu na razdoblje prije 2018. godine, odnosno od 1. veljače do 31. prosinca 2017. godine, temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, jer Služba za pravne poslove Grada Vinkovaca ne raspolaže dokumentacijom starijom od 1. siječnja 2018. godine, sukladno odredbi članka 333. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi.

Člankom 23. stavkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Odredbom članka 333. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi propisano je da je javni naručitelj obvezan je cjelokupnu dokumentaciju o svakom postupku javne nabave čuvati najmanje četiri godine od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

S obzirom na razlog odbacivanja žaliteljevog zahtjeva u dijelu koji se odnosi na razdoblje prije 2018. godine, odnosno na razdoblje od 1. veljače do 31. prosinca 2017. godine, Povjerenik za informiranje zatražio je od Grada Vinkovaca dokaz da je navedena dokumentacija izlučena iz arhive ili slično.

Povodom navedenog traženja, Povjereniku za informiranje dostavljeno je očitovanje Grada Vinkovaca, Službe za pravne poslove KLASA: UP/I-008-01/22-01/03, URBROJ: 2196-4-12-22-6 od 31. ožujka 2022. godine u kojem navodi da za navedene predmete nije bilo moguće provesti postupak izlučivanja arhivske građe i slično sukladno odredbama članka 333. Zakona o javnoj nabavi.

Daljnjim uvidom u spis predmeta, utvrđeno je da Grad Vinkovci, u odnosu na preostali dio zahtjeva, odnosno u odnosu na razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2022. godine, odbio zahtjev temeljem odredbe članka 23. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, a u svezi s odredbom članka 15. stavka 3. točke 1. citiranog Zakona, uz obrazloženje da je dana 24. siječnja 2022. godine zaprimljen dopis trgovačkog društva Solux d.o.o. kojim se obavještava da se pri Općinskom sudu u Vinkovcima vodi sudski postupak broj Pn-7/2022-4, po tužbi tužitelja trgovačkog društva Solux d.o.o. protiv tuženika ......... te da se pri Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa pod brojem 711-I-2052-P-258/21-02-8 vodi postupak u predmetu iz nadležnosti Povjerenstva za dužnosnika ......... radi poslovnog odnosa trgovačkog društva Solux d.o.o. i Grada Vinkovaca. Nadalje, navodi se da je provedbom testa razmjernosti i javnog interesa utvrđeno kako u zahtjevu ne postoji interes javnosti, već isključivo interes podnositelja zahtjeva te samim time prevladava potreba zaštite prava na ograničenje pristupa informacijama.

Člankom 15. stavkom 3. točkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne.

Nadalje, člankom 16. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da je tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, dužno prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Vlasnik informacije iz članka 15. stavka 2. točke 1. ovog Zakona, po prethodno pribavljenom mišljenju Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, dužan je, prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da je kod provođenja testa razmjernosti i javnog interesa tijelo javne vlasti dužno utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavaka 2., 3. i 4. Zakona, da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese, informacija će se učiniti dostupnom.

Test razmjernosti i javnog interesa procjena je razmjernosti između razloga za omogućavanje pristupa informaciji i razloga za ograničenje te omogućavanje pristupa informaciji ako prevladava javni interes.

Iz zakonske definicije testa razmjernosti i javnog interesa proizlazi kako se navedenim testom procjenjuje odnos između dvaju zaštićenih interesa i to interesa zaštite određene informacije i interesa pružanja informacije. Važno je naglasiti da su oba interesa legitimna i predstavljaju javni interes samim time što su uređeni zakonom i priznati kao legitimni. Tako je u javnom interesu zaštititi vrijednosti i interese koji se štite kao što je u javnom interesu pružiti korisnicima informaciju koja je u posjedu tijela javne vlasti. Stoga je svrha testa razmjernosti i javnog interesa ocijeniti je li javni interes da se omogući pristup informaciji veći od potencijalne i vjerojatne štete koja bi nastala objavom informacije. Sadržaj testa razmjernosti i javnog interesa je usporediti odnosno odvagnuti ta dva interesa u njihovom međusobnom odnosu u svakom konkretnom slučaju.

Povjereniku za informiranje u žalbenom postupku dostavljen je kao dio spisa predmeta Zapisnik Povjerenstva za provedbu testa razmjernosti i javnog interesa KLASA: UP/I-008-01/22-01/03, URBROJ: 2196-4-4-22-2 od 11. ožujka 2022. godine u kojem se navodi da je provedbom testa razmjernosti i javnog interesa sukladno članku 16. Zakona o pravu na pristup informacijama, a uzevši u obzir sve argumente i razloge za omogućavanje pristupa informaciji i za ograničenje pristupa informaciji, utvrđeno da ne postoji interes javnosti već isključivo interes žalitelja te samim time prevladava potreba zaštite prava na ograničenje pristupa traženoj informaciji temeljem članka 15. stavka 3. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama. Nadalje, navodi se da je Povjerenstvo za provedbu testa razmjernosti i javnog interesa zaključilo kako prevladava potreba zaštite prava na ograničenje pristupa traženoj informaciji u odnosu na javni interes, s obzirom da je utvrđeno da se ne radi o informacijama od javnog značaja.

U drugostupanjskom postupku Povjerenik za informiranje zatražio je od tijela javne vlasti, da sukladno obvezi propisanoj člankom 25. stavkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, dostavi informacije koje su predmet žaliteljevog zahtjeva u razdoblju od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2021. godine.

Povodom navedenog traženja, Povjereniku za informiranje dostavljeno je očitovanje Grada Vinkovaca, Službe za pravne poslove KLASA: UP/I-008-01/22-01/03, URBROJ: 2196-4-12-22-6 od 31. ožujka 2022. godine u kojem se ističe da službeniku za informiranje nije dostavljena dokumentacija koja je predmet odbijajućeg zahtjeva iz razloga što je ista dostavljena Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa za potrebe postupka, a što je razvidno iz dopisa Grada Vinkovaca, Službe za pravne poslove KLASA: 0800-01/21-12/14, URBROJ: 2188/01-12-21-2 od 17. prosinca 2021. godine, pa slijedom navedenog nije moguće Povjereniku za informiranje dostaviti traženu informaciju, budući da su kompletni spisi o provedenim postupcima javne nabave u kojima je došlo do zaključenja ugovora sa trgovačkim društvom Solux d.o.o. dostavljeni Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa za potrebe postupka.

S obzirom na sve navedeno, u drugostupanjskom postupku utvrđeno je da u ovom postupku činjenice i okolnosti nisu pravilno utvrđene te je nužno poništiti osporeno rješenje te vratiti predmet na prvostupanjski postupak.

Naime, tijelo javne vlasti je za traženu dokumentaciju koja se odnosi na razdoblje od 1. veljače od 31. prosinca 2017. godine u prvostupanjskom postupku utvrdilo da istu ne posjeduje te u tom dijelu žaliteljev zahtjev odbacilo temeljem odredbe članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, a u drugostupanjskom postupku očitovalo se na traženje Povjerenika za informiranje da predmetna dokumentacija nije izlučena sukladno posebnim propisima.

Nadalje, iz očitovanja koje je Povjereniku za informiranje dostavilo tijelo javne vlasti dopisom KLASA: UP/I-008-01/22-01/03, URBROJ: 2196-4-12-22-6 od 31. ožujka 2022. godine proizlazi da u prvostupanjskom postupku tijelo javne vlasti nije izvršilo uvid u informacije koje su predmet žaliteljevog zahtjeva, iz čega proizlazi da ni test razmjernosti i javnog interesa u konkretnom slučaju nije pravilno proveden, s obzirom da se bez uvida u tražene informacije ne mogu pravilno utvrditi razlozi za omogućavanje i za ograničavanje pristupa informaciji, a niti utvrditi koji od navedenih u konkretnom slučaju pretežu.

Također, činjenica da se provode određeni postupci, točnije postupak pred Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa te privatna tužba protiv žalitelja, nisu dovoljne kako bi se u konkretnom slučaju radilo o pretezanju potrebe za ograničenjem prava na pristup informacijama.

Uz sve navedeno, na drugostupanjsku odluku utjecala je i činjenica da tijelo javne vlasti nije postupilo sukladno odredbi članka 25. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Stoga je na temelju članka 117. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“; broj 47/09. i 110/21.), riješeno kao u izreci rješenja, a predmet se zbog prirode upravne stvari dostavlja na ponovni postupak prvostupanjskom tijelu.

U postupku prije donošenja rješenja nadležno tijelo mora utvrditi pravo stanje stvari i u tu svrhu utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja, pridržavajući se pri tome pravila koja vrijede za dokazni postupak.

U ponovnom postupku prvostupanjsko tijelo dužno je utvrditi sve činjenice koje su važne za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja, činjenice prikazati u spisima predmeta i potkrijepiti ih odgovarajućim dokazima, te utvrditi mogu li se preslike zatraženih informacija ili određenih dijelova zatraženih informacija temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama dostaviti žalitelju i na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja, nakon primitka rješenja u zakonskom roku riješiti ovu upravnu stvar.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

 

                                               POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

 

                                                           dr. sc. Zoran Pičuljan