KLASA: UP/II-008-07/22-01/315

URBROJ: 401-01/03-22-2

Zagreb, 21. prosinca 2022. godine

 

Povjerenik za informiranje, OIB: 68011638990, na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), povodom žalbe ......... izjavljene protiv rješenja trgovačkog društva LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o., LD-2022/917-2.3. od 1. ožujka 2022. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama donosi sljedeće

 

RJEŠENJE

 

Odbija se žalba ......... izjavljena protiv rješenja trgovačkog društva LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o., LD-2022/917-2.3. od 1. ožujka 2022. godine, kao neosnovana.


O b r a z l o ž e n j e

 

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev za dopunom/ispravkom informacija ......... (u daljnjem tekstu: žalitelj) od 27. siječnja 2022. godine kojim traži dopunu/ispravak traženih informacija – električni mini bus, temeljem članka 23. stavka 5. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama jer prvostupanjsko tijelo smatra da zatražena dopuna/ispravak nije informacija u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. istog Zakona.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravodobno uložio žalbu u kojoj u bitnome navodi da istu izjavljuje zbog nepotpuno i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja te zbog pogrešne primjene zakona. Navodi da je tijelo javne vlasti nepotpuno utvrdilo činjenično stanje s obzirom da se radi o komunikaciji između tijela javne vlasti i potpisnika ugovora o ustupanju vozila te da mora postojati informacija u zakonskoj definiciji informacije, o tijeku postupka koji je doveo do realizacije projekta tj. ispitivanja vozila na prometnicama grada Dubrovnika. Predlaže da se žalba uvaži i da mu se omogući pristup traženoj informaciji.

Žalba je neosnovana.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 12. siječnja 2022. godine od Grada Dubrovnika, kao tijela javne vlasti, tražio ugovor s tvrtkom Wawa (i sve ostalo iz čega se mogu iščitati uvjeti suradnje s istom) i prepisku komunikacije s istima.

Iz spisa predmeta proizlazi da je trgovačko društvo LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o., kao tijelo javne vlasti, u pozivu na ispravak i dopunu zahtjeva za pristup informacijama LP 2022/375-23 od 27. siječnja 2022. godine obavijestilo žalitelja da je predmetni zahtjev za pristup informacijama od 12. siječnja 2022. godine Grad Dubrovnik ustupio trgovačkom društvu LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o. te se u pogledu dijela zahtjeva žalitelja kojim traži prepisku komunikacije s društvom WAWA d.o.o. navodi kako nije točno i nedvojbeno naznačeno koju informaciju žalitelj traži vezano za prepisku komunikacije s društvom WAWA d.o.o., budući da je ista raznovrsna, opširna i ne može se s točnošću odrediti na koje se informacije odnosi žaliteljev zahtjev. Nadalje, tijelo javne vlasti je uz navedeni poziv na ispravak i dopunu zahtjeva LD 2022/375-23 priložilo Ugovor s trgovačkim društvom WAWA d.o.o. te obavijest vezano za zahtjev za pristup informacijama LD 2022/374-23.

Nadalje, iz spisa je vidljivo da je žalitelj dana 27. siječnja 2022. godine dostavio tijelu javne vlasti zahtjev za dopunu informacija te je zatražio početni e-mail/dopis iz kojeg je vidljiv početak komunikacije, e-mail/dopis s početnom cijenom te posljednji e-mail/dopis iz kojeg je vidljiv dogovor o suradnji.

Uvidom u spis predmeta proizlazi da je tijelo javne vlasti dana 14. veljače 2022. godine aktom LD2022/675-23 obavijestilo žalitelja vezano za dopunu/ispravak informacije od 27. siječnja 2022. godine da se u predmetnom slučaju definiranja uvjeta suradnje oko testiranja električnog mini busa komunikacija dogodila putem više sastanaka koji su rezultirali ugovorom koji je dostavljen žalitelju te se navodi da tijelo javne vlasti ne raspolaže informacijama koje je žalitelj tražio u dopuni/ispravku tražene informacije.

Iz obrazloženja osporenog rješenja proizlazi da je žalitelj dana 27. siječnja 2022. godine podnio zahtjev za pristup informacijama navedenom u izreci rješenja, da je žalitelj prethodno dostavio zahtjev kojemu je udovoljeno na način da mu je dostavljen ugovor između trgovačkog društva LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o. i trgovačkog društva WAWA d.o.o. Nadalje, navodi se da se u predmetnom slučaju definiranja uvjeta suradnje oko testiranja električnog mini busa komunikacija dogodila putem više sastanaka koji su rezultirali ugovorom koji je dostavljen žalitelju te da tijelo javne vlasti ne raspolaže informacijama koje je tražio u dopuni/ispravku informacije. Zaključno se navodi da zatražena dopuna/ispravak nije informacija u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

U drugostupanjskom postupku Ured povjerenika je aktom KLASA: 008-04/22-01/367, URBROJ: 401-01/03-22-2 od 15. ožujka 2022. godine zatražio od tijela javne vlasti dostavu prvostupanjskog spisa predmeta te da tijelo javne vlasti utvrdi koje izrađene informacije koje se odnose na predmetno traženje posjeduje i da iste dostavi kao sastavni dio spisa predmeta. Nadalje, tijelo javne vlasti je uz prvostupanjski spis predmeta dostavilo očitovanje LD-2022/991-23 od 23. ožujka 2022. godine u kojemu navodi da tijelo javne vlasti tražene informacije ne posjeduje u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, a da se podredno ističe kako žalitelj zahtjeva stvaranje nepostojeće informacije, odnosno objašnjenje vezano uz već dostavljene informacije. Navodi se da ukoliko tražena dokumentacija koja nije informacija u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama u trenutku donošenja rješenja nije postojala, te da nije mogla naknadno ni nastati, posebice što žalitelj predmnijeva i sam donosi zaključke koji bi to dokumenti trebali nastati da bi mu se proslijedili, a što je i u suprotnosti s načelima Zakona o pravu na pristup informacijama.

Člankom 5. stavkom 1. točkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama je propisano kako je „informacija“ svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili uvezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Slijedom navedene definicije “informacije”, pristup informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, odnosno informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku, tijelo javne vlasti je posjeduje ili ne posjeduje, odnosno ima ili nema saznanja o njoj.

Prema odredbi članka 23. stavka 5. točki 4. Zakona o pravu na pristup informacijama tijelo javni vlasti će odbiti zahtjev ako se traži informacija koja se ne smatra informacijom u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. tog Zakona.

U drugostupanjskom je postupku zaključeno kako je u odnosu na način rješavanja zahtjeva za dopunu informacije žalitelja, tijelo javne vlasti u prvostupanjskom postupku utvrdilo da ne posjeduje tražene informacije iz zahtjeva za dopunu informacije od 27. siječnja 2022. godine te prilikom donošenja odluke nije primijenilo odgovarajuću zakonsku odredbu kada je osporenim rješenjem odbilo zahtjev za dopunu informacija temeljem ranije citirane odredbe članka 23. stavka 5. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Naime, u članku 23. stavku 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

U drugostupanjskom je postupku utvrđeno da je tijelo javne vlasti omogućilo žalitelju pristup informaciji koje je imalo u svom posjedu Ugovoru o ustupanju vozila radi testiranja od 8. prosinca 2021. godine, koje je tijelo javne vlasti sklopilo s trgovačkim društvom WAWA d.o.o., međutim iz osporenog rješenja i iz spisa predmeta proizlazi da tijelo javne vlasti ne posjeduje informacije koje je žalitelj tražio zahtjevom za dopunu informacije, te je u žalbenom postupku zaključeno da, iako je tijelo javne vlasti u pogledu zahtjeva žalitelja za dopunom informacije u konkretnom slučaju trebalo donijeti rješenje kojim odbacuje predmetni zahtjev temeljem odredbe članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama što je propustilo učiniti, međutim navedeni nedostatak nije od utjecaja na drugačije rješenje ove upravne stvari.

Posebno se napominje da nije u nadležnosti Povjerenika za informiranje da utvrđuje obvezu tijelima javne vlasti na posjedovanje ili neposjedovanje informacija te da li je neka dokumentacija tijela javne vlasti u skladu sa zakonskim ili podzakonskim propisima i slično, već da li navedeno tijelo posjeduje ili ne posjeduje zatraženu informaciju odnosno može li se korisnicima omogućiti pristup informaciji u slučaju kada je njezino postojanje kod istog tijela javne vlasti nedvojbeno utvrđeno.

Stoga je na temelju provedenog žalbenog postupka Povjerenik za informiranje utvrdio da je u prvostupanjskom postupku bilo nedostataka, ali da su oni takvi da nisu mogli utjecati na drugačije rješenje ove upravne stvari, stoga je valjalo odbiti predmetnu žalbu kao neosnovanu.

U članku 116. stavku 1. točki 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47709 i 110/21) propisano je da će drugostupanjsko tijelo odbiti žalbu ako utvrdi da je u prvostupanjskom postupku bilo nedostataka, ali da su oni takvi da nisu mogli utjecati na rješenje stvari.

Stoga, na temelju članka 116. stavka 1. točke 2. Zakona o općem upravnom postupku, odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

 

                                               POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

 

                                                           dr. sc. Zoran Pičuljan