KLASA: UP/II-008-07/22-01/1322

URBROJ: 401-01/03-22-2

Zagreb, 6. prosinca 2022.

 

Povjerenik za informiranje, OIB: 68011638990, na temelju članka 35. stavka. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), povodom žalbe ......... izjavljene protiv rješenja Turističke zajednice Općine Seget od 15. rujna 2022. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama donosi sljedeće

 

RJEŠENJE

 

Odbija se žalba ......... izjavljena protiv rješenja Turističke zajednice Općine Seget od 15. rujna 2022. godine, kao neosnovana.


O b r a z l o ž e n j e

 

Osporenim rješenjem odbačen je zahtjev za pristup informacijama ......... (u daljnjem tekstu: žalitelj) od 20. travnja 2022. godine u dijelu kojim je tražio rješenje o godišnjem odmoru ........., zaposlenice TZO Seget u 2011. godini i rješenje o bolovanju ........., zaposlenice TZO Seget u 2011. godini, temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama jer tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravodobno uložio žalbu u kojoj navodi da osporeno rješenje opterećeno bitnom povredom jer nije naveden propis, akt ili zakon na koji se tijelo javne vlasti poziva. Nadalje, navodi odredbu članka 10. Zakona o računovodstvu prema kojoj se knjigovodstvene isprave trajno čuvaju. Nadalje navodi da je kao porezni obveznik koji plaća zaposlenicu tijela javne vlasti zatražio unutarnji akt tijela javne vlasti te da smatra da bi rješenje o godišnjem i bolovanju trebalo biti dostupno javnosti zbog transparentnosti rada tijela javne vlasti koje je financirano od strane poreznih obveznika. Predlaže da se žalba prihvati.

Žalba je neosnovana.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su sve informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 19. travnja 2022. godine od Turističke zajednice Općine Seget, kao tijela javne vlasti, tražio informaciju mjesečne izliste plaća, rješenja o godišnjem odmoru i rješenja o bolovanju za ......... za 2011. godinu.

Također je utvrđeno da je osporenim rješenjem od 15.rujna 2022. godine odbačen zahtjev za pristup informacijama žalitelja od 20. travnja 2022. godine, temeljem odredbe članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama jer tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se u rješenju navedene informacije nalaze. U obrazloženju osporenog rješenja se navodi da je tijelo javne vlasti zaprimilo dana 20. travnja 2022. godine zahtjev žalitelja kojim traži „Rješenje o godišnjem odmoru ........., zaposlenice TZO Seget u 2011. godini; Rješenje o bolovanju ........., zaposlenice TZO Seget u 2011. godini“ te da tijelo javne vlasti traženu informaciju nema niti da je istu dužno imati s obzirom na to da prema tadašnjem važećem zakonu nije postojala obveza za arhiviranje takve dokumentacije. Napominje se da s obzirom da se radi o dokumentaciji iz 2011. godine, da ne postoji nije jedan drugi zakon koji bi obvezivao čuvanje i arhiviranje takve dokumentacije toliki period vremena. Nadalje, navodi se kako u ovom konkretnom slučaju sve i da javnopravno tijelo posjeduje takvu dokumentaciju, zahtjev bi trebalo odbiti jer tražene informacije nisu od javnog interesa jer prevladava interes radnika na zaštitu osobnih podataka. Nadalje, navodi se kako su ovakvi zahtjevi kojim se traži dokumentacija stara 11 godina očiti primjer zlouporabe instituta prava na informiranje. Zaključuje se da ovo tijelo javne vlasti ne posjeduje traženu informaciju te da je predmetni zahtjev odbačen.

Dopisom Ureda povjerenika KLASA: 008-04/22-01/1171, URBROJ: 401-01/03-22-3 od 11. studenoga 2022. godine od prvostupanjskog tijela zatraženo da dostavi prvostupanjski spis predmeta.

Sukladno traženju Ureda povjerenika tijelo javne vlasti je u odgovoru od 15. studenoga 2022. godine navelo da zatraženo rješenje o godišnjem odmoru i rješenje o bolovanju za ......... ne može pronaći u arhivskoj građi, uz napomenu da je određena dokumentacija iz navedenih godina izlučena sukladno Pravilima o upravljanju dokumentarnim gradivom Turističke zajednice Općine Seget i Popisa dokumentarnog gradiva Turističke zajednice Općine Seget s rokovima čuvanja koji je dostavljen u privitku. Nadalje, navodi da se prema tada važećem Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 105/1997), nije postojala obaveza za arhiviranje takve dokumentacije koja je predmet zahtjeva, a da još manje da bi postojala trajna obaveza čuvanja takve dokumentacije. Ističe kako se žalitelj pogrešno poziva na Zakon o računovodstvu („Narodne novine“, broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22) prije svega je zatražena dokumentacija (rješenja o godišnjem odmoru i rješenje o bolovanju) nije knjigovodstvena dokumentacija, te da nema nikakve zakonske obveze za čuvanje takvih informacija trajno. Nadalje, navodi da se žalitelj u svakom slučaju pozivan na zakon koji uopće nije relevantan jer je riječ o dokumentaciji kada je na snazi bio Zakon o računovodstvu („Narodne novine“, broj 90/1992), a koji je potpuno drugačije uređuje vođenje knjigovodstvene dokumentacije, međutim da je isto potpuno nebitno s obzirom da u konkretnom slučaju nije riječ o takvoj dokumentaciji ni po jednom od spomenutih zakona.

U drugostupanjskom je postupku izvršen uvid u zapisnik Povjerenstva za odabiranje i izlučivanje gradiva u pismohranama Državnog arhiva u Splitu KLASA: UP/I-034-02/22-02/46, URBROJ: 2181-109-03-22-02 od 22. travnja 2022. godine prema kojemu je u predmetu izlučivanja dokumentarnog gradiva u posjedu Turističke zajednice Općine Seget ista dopisom od 20. travnja 2022. godine zatražila od Arhiva odobrenje za izlučivanje jednog dijela dokumentarnog gradiva i to da je predloženo za izlučivanje cjelokupno gradivo nastalo u razdoblju od 1995. do 2018. godine u količini od cca 3,96 m/d. Navodi se da je dostavljeni prijedlog usuglašen s Popisom dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja Turističke zajednice Općine Seget te da je utvrđeno da je predmetnom gradivu istekao rok čuvanja, da nema operativnu vrijednost niti da po sadržaju spada u dokumentaciju koja ostaje na trajnom čuvanju, kao povijesna, znanstvena ili bilo koja druga osobita vrijednost. Navodi se kako Povjerenstvo prihvaća prijedlog za izlučivanje dokumentarnog gradiva te predlaže da se izda odobrenje za izlučivanje dokumentarnog gradiva navedenog u priloženom popisu.

Nadalje, u drugostupanjsko je postupku izvršen je uvid u rješenje Državnog arhiva u Splitu KLASA: UP/I-034-02/22-02/46, URBROJ: 2181-109-03-22-03 od 22. travnja 2022. godine kojim se odobrava Turističkoj zajednici Općine Seget izlučivanje nepotrebnog gradiva, a prema prijedlogu i popisu dostavljenog Državnom arhivu u Splitu dana 22. travnja 2022. godine.

U drugostupanjskom je postupku izvršen u uvid u točku 3. Prijedlog gradiva TZO Seget za izlučivanje koja se odnosi na radne odnose, zasnivanje i prestanak radnog odnosa, te se unutar navedene točke nalazi predloženo gradivo za izlučivanje: dnevne evidencije radnog vremena, ugovori o djelu i autorski ugovori, plan i rješenja o korištenju godišnjeg odmora.

Člankom 23. stavkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama je propisano da će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

S obzirom da iz spisa predmeta proizlazi da tijelo javne vlasti ne posjeduje traženu informaciju, Povjerenik za informiranje je zaključio da je prvostupanjsko tijelo u osporenom rješenju pravilno odlučilo o zahtjevu žalitelja kada je odbacilo njegov zahtjev jer ne posjeduje traženu informaciju, stoga se žalbeni navodi ne mogu uvažiti.

Posebno se naglašava da nije u nadležnosti Povjerenika za informiranje da utvrđuje obvezu tijelima javne vlasti na posjedovanje ili neposjedovanje informacija te da li je neka dokumentacija tijela javne vlasti u skladu sa zakonskim ili podzakonskim propisima i slično, već da li navedeno tijelo posjeduje ili ne posjeduje zatraženu informaciju odnosno može li se korisnicima omogućiti pristup postojećoj informaciji.

U odnosu na žalbene navode koje se odnose na obrazloženje osporenog rješenja vezano za tražene informacije te primjenu odredbe članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, u drugostupanjskom postupku je Povjerenik za informiranje utvrdio da nisu od značaja s obzirom na to da iz spisa predmeta proizlazi da tijelo javne vlasti ne posjeduje tražene informacije.

Slijedom navedenog, temeljem članka 116. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21) trebalo je odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

 

                                                POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

 

                                                            dr. sc. Zoran Pičuljan