KLASA: UP/II-008-07/15-01/529

URBROJ: 401-01/04-16-06

Zagreb, 28. travnja 2016.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), povodom žalbe ……… iz Zagreba, ………, izjavljene protiv rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske Broj: I-21/2015-3 od 24. studenog 2015. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske Broj: I-21/2015-3 od 24. studenog 2015. godine.

2.    Predmet se dostavlja prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske odbijen je zahtjev za pristup informacijama ……… (u daljnjem tekstu: žalitelj) temeljem članka 23. stavka 5. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama zbog zlouporabe prava na pristup informacijama.

Protiv osporenog rješenja žalitelj je pravovremeno izjavio žalbu u kojoj u bitnome navodi da rješenje osporava u cijelosti te izjavljuje žalbu zbog nepotpuno i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog pogrešne primjene zakona. Žalitelj navodi da je tijelo javne vlasti suprotno odredbama članka 23. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama odbilo njegov zahtjev uz obrazloženje da je zahtjev istovjetan ranije podnesenom  zahtjevu po kojem mu je omogućen pristup traženim informacijama. Nadalje navodi da zatražene informacije iz zahtjeva od 7. listopada 2015. godine i 23. studenog 2015. godine nisu identične, te pojašnjava da je informacija pod 3. uvid u tužbu ili dostava preslika ponovno zatražena jer u zakonom propisanom roku tijelo javne vlasti nije pružilo informaciju niti je pružilo obrazloženi i zakonom propisani razlog zbog čega je uskratilo zatraženu informaciju, a informacija pod 5. popis pismena (sadržaj spisa) nije mu također pružena niti je pružen na zakonu osnovan razlog uskrate. Također navodi da je tijelo javne vlasti pogrešno utvrdilo da se inačica zatraženog zahtjeva pod 3. dostava preslika (tužbe) ne smatra zahtjevom za pristup informacijama jer naime odredba članka 18. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama izrijekom navodi što se ne smatra zahtjevom i ne propisuje da se zahtjev za dostavom preslika tužbe ne smatra zahtjevom za pristup informaciji. Ističe da je radi pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja tijelo javne vlasti  pogrešno primijenilo odredbu članka 18. stavka 5. i odredbu članka 23. stavka 1. točke 6. , a propustilo je primijeniti odredbu članka 17. stavka 1. točke 2. alineje 4. i članka 20. Zakona o pravu na pristup informacijama. Nadalje ističe kako je iznenađen utvrđenjem tijela javne vlasti da bi on zloupotrebljavao pravo na pristup informacijama čime opterećuje rad i redovno funkcioniranje tijela javne vlasti jer upravo suprotno tvrdnji tijela javne vlasti nezakonito postupanje tijela javne vlasti po zahtjevu korisnika prava za pružanje informacija predstavlja uporno opstruiranje postupka pružanja informacija, kao i zloupotrebu i onemogućavanje ostvarivanja Ustavom RH zajamčenog prava na pristup informacijama. Također ističe kako su tijela javne vlasti dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad osim kada se radi o pitanjima po kojima se javnost mora isključiti odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup informacijama prema odredbama Zakona, a preslik ustavne tužbe U-III1398/2015 podnesene protiv odluke Državnoodvjetničkog vijeća DOVO-49/14 od 17. ožujka 2015. ne predstavlja pitanje u kojem se javnost po zakonu mora isključiti niti postoje zakonska ograničenja na pristup. Žalitelj navodi da je u svom zahtjevu naveo da je osoba s invaliditetom, a dokaz o toj  činjenici sadržan je u spisu Državnoodvjetničkog vijeća DOVO-49/14 koji prileži ustavnosudskom spisu pa je tijelo javne vlasti znalo za ovu činjenicu, a nije postupilo sukladno odredbama članka 4., 5., 9., 12., 21. i 27. Zakona o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i nije kao tijelo javne vlasti poduzelo ogovarajuće mjere osiguranja pristupačnosti njemu kao osobi s invaliditetom na ravnopravnoj osnovi kako bi osiguralo njegovo sudjelovanje u području rada i zapošljavanja. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

U drugostupanjskom postupku utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom od 7. listopada 2015. godine zatražio od Ustavnog suda Republike Hrvatske sljedeće: „Kao kandidat sudjelovao sam u postupku imenovanja zamjenika državnog odvjetnika RH koji postupak je okončan Odlukom Državnoodvjetničkog vijeća broj: DOVO-49/14 od 17.3.2015. Molim naslov da mi pruži informaciju da li je protiv navedene odluke kandidat iz tog postupka (………?) podnio ustavnu tužbu, pod kojim brojem se vodi postupak, da mi omogući uvid u tužbu ili mi dostavi presliku iste, kao i da me obavijesti o odluci suda. Napominjem da sam se pri kandidiranju pozvao na pravo prednosti pri zapošljavanju kao  osobe s invaliditetom koje pravo mi nije priznato pa imam pravni interes za pristup traženim informacijama radi zaštite svojih prava“. Nadalje je utvrđeno da je Ustavni sud Republike Hrvatske odgovorio žalitelju dopisom Broj: I-21/2015 od 7. listopada 2015. godine navodeći u bitnome da je uvidom u bazu ustavnosudskih predmeta utvrđeno da je ustavna tužba podnesena protiv navedene odluke Državnoodvjetničkog vijeća te da se predmet vodi pod brojem: U-III-1398/2015. Ujedno je citiranim dopisom Ustavni sud Republike Hrvatske, a vezano za uvid u tužbu ili dostavu preslike iste te vezano za obavijest o odluci suda obavijestio žalitelja da se traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih za ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja  nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije ne smatra zahtjevom za pristup informacijama te žalitelja uputio na članke 93. do 96. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 181/03., 16/06., 30/08., 123/09., 63/10., 121/10., 19/13., 37/14., 83/14. - pročišćeni tekst i 2/15.) kojima je propisano da obavijesti iz ustavnosudskih predmeta može zatražiti putem kontakata Službe za ustavnosudsko poslovanje i naveo kontakt podatke osobe kojoj se može obratiti. Iz spisa predmeta proizlazi da je žalitelj postupio po uputi Ustavnog suda Republike Hrvatske i zatražio da mu se sukladno odredbama članka 93. do 96. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske omogući razgledavanje sljedeće dokumentacije iz pripadajućeg ustavnosudskog spisa: 1. podnesaka kojima je predloženo pokretanje ili je pokrenut  ustavnosudski postupak, 2. pisanih očitovanja suprotne strane (ako su zatražena i dostavljena), 3. pisanih mišljenja znanstvenih savjetnika Ustavnog suda (ako su zatražena i dostavljena) i 4. pisanih očitovanja državnih tijela nastalih ili primljenih u postupku obrade predmeta (ako su zatražena i dostavljena). Nadalje je razvidno da je žalitelju odgovoreno da je nakon razmatranja njegovog podneska od 8. listopada 2015. godine i izvršenog uvida u ustavnosudski spis broj: U-III-1398/2015 ocijenjeno da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 94. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske. Također je razvidno da se žalitelj dana 5. studenog 2015. godine obratio Ustavnom sudu Republike Hrvatske sa zahtjevom za dopunom/ispravkom tražene informacije, te da je Ustavni sud Republike Hrvatske donio rješenje o odbijanju zahtjeva za dopunom/ispravkom dane informacije Broj: I-21/2015-2 od 5. studenog 2015. godine navodeći u obrazloženju rješenja da je korisnik informaciju zaprimio dana 7. listopada 2015. godine, a zahtjev za dopunom/ispravkom  podnio 5. studenog 2015. godine iz čega proizlazi da je zahtjev za dopunom/ispravkom pružene informacije podnesen izvan zakonom propisanog roka. Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je dana 23. studenog 2015. godine, putem elektroničke pošte, žalitelj Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnio zahtjev za pristup informacijama u kojem je zatražio da mu se pruži uvid u tužbu ili dostavi preslika iste, te da mu se pruži informacija koja se pismena nalaze u spisu (sadržaj spisa), te da je Ustavni sud Republike Hrvatske rješenjem Broj: I-21/2015-3 od 24. studenog 2015. godine odbio zahtjev žalitelja temeljem članka 23. stavka 5. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama zbog zlouporabe prava na pristup informacijama.

Na temelju dostavljene dokumentacije spisa predmeta u žalbenom postupku utvrđeno je da nema zlouporabe prava na pristup informacijama od strane žalitelja. Naime, iako je žalitelj u zahtjevu od 7. listopada 2015. godine zatražio od Ustavnog suda Republike Hrvatske da mu se pruži uvid u tužbu ili dostavi preslika, te isto zatražio i u zahtjevu od 23. studenog 2015. godine, to ne znači da žalitelj zloupotrebljava pravo. Iz spisa predmeta razvidno je da tražena informacija nije dostupna žalitelju temeljem drugog propisa (Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske) jer je razmatrajući zahtjev žalitelja da mu se omogući razgledavanje dokumentacije ustavnosudskog spisa, između ostalog i podnesaka kojima je predloženo pokretanje ili je pokrenut ustavnosudski postupak, Ustavni sud Republike Hrvatske ocijenio da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 94. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske. Kako žalitelj ne bi bio stavljen u neravnopravan položaj u odnosu na korisnike prava na pristup informacijama, trebalo je o njegovom zahtjevu od 23. studenog 2015. godine, kojim je, između ostalog, tražio uvid u tužbu/dostavu preslike tužbe,a ne uvid u cjelokupni spis predmeta, odlučiti temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama. Vezano za traženje žalitelja da mu se pruži informacija koja se pismena nalaze u spisu (sadržaj spisa), razvidno je da isto žalitelj nije tražio od Ustavnog suda Republike Hrvatske u zahtjevu od 7. listopada 2015. godine, već samo u zahtjevu od 23. studenog 2015. godine, pa ni u pogledu toga traženja žaliteljeva nije došlo do zloupotrebe.

U postupku prije donošenja rješenja nadležno tijelo mora utvrditi pravo stanje stvari i u tu svrhu utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja, pridržavajući se pri tome pravila koja vrijede za dokazni postupak. Prema ocjeni Povjerenice za informiranje u ovom slučaju činjenično stanje nije u potpunosti, a niti pravilno utvrđeno jer činjenice koje se nalaze u spisima ovog predmeta nisu argumentirane odnosno potkrijepljene odgovarajućim dokazima, te je na takvo utvrđeno činjenično stanje pogrešno primijenjen zakon.

U žalbenom postupku Povjerenici za informiranje kao dio spisa predmeta nisu dostavljene informacije koje je žalitelj tražio u svom zahtjevu za pristup informacijama od 23. studenog 2015. godine.

Budući da iz spisa predmeta proizlazi da žalitelju tražene informacije nisu dostupne temeljem drugog propisa Ustavni sud Republike Hrvatske trebao je riješiti žaliteljev zahtjev od 23. studenog 2015. godine u smislu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama.

Stoga je na temelju članka 117. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku, riješeno kao u izreci rješenja, a predmet se zbog prirode upravne stvari dostavlja na ponovni postupak prvostupanjskom tijelu.

U ponovnom postupku prvostupanjsko tijelo dužno je utvrditi sve činjenice koje su važne za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja, činjenice prikazati u spisima predmeta i potkrijepiti ih odgovarajućim dokazima, te utvrditi mogu li zatražene informacije ili određeni dijelovi zatraženih informacija temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama  dostaviti žalitelju i na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja, nakon primitka rješenja u zakonskom roku riješiti ovu upravnu stvar. Napominje se da je stajalište Povjerenice za informiranje da pravo uvida obuhvaća i pravo na pravljenje preslika.

Prilikom rješavanja zahtjeva Ustavni sud Republike Hrvatske treba uzeti u obzir da je u slučaju kada postoji razlog za ograničenje iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama obvezno provesti test razmjernosti i javnog interesa. Ukoliko ne postoji razlog za ograničenje iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama obvezno je žalitelju omogućiti slobodan pristup informacijama.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                            POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

                                                            dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.