KLASA: UP/II-008-07/22-01/1330

URBROJ: 401-01/10-22-2

Zagreb, 30. studenog 2022. godine

 

Povjerenik za informiranje, OIB: 68011638990, na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15), povodom žalbe ......... izjavljene protiv rješenja Turističke zajednice Općine Seget od 15. rujna 2022. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

 

RJEŠENJE

 

Odbija se žalba ......... izjavljena protiv rješenja Turističke zajednice Općine Seget od 15. rujna 2022. godine kao neosnovana.


O b r a z l o ž e n j e

 

Osporenim rješenjem odbačen je zahtjev za pristup informacijama ......... (u daljnjem tekstu: žalitelj), kojim je tražio rješenje o godišnjem odmoru i rješenju o bolovanju ........., zaposlenice Turističke zajednice Općine Seget u 2003. godini, temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, jer prvostupanjsko tijelo ne posjeduje tražene informacije.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravodobno izjavio žalbu u kojoj u bitnom navodi da je odgovor prvostupanjskog tijela opterećen bitnom povredom, jer nije naveden propis ili zakon na koji se prvostupanjsko tijelo poziva. Ističe da se sukladno članku 10. Zakona o računovodstvu knjigovodstvene isprave čuvaju trajno. Osporava dio rješenja gdje prvostupanjsko tijelo navodi da bi zahtjev trebalo odbiti zbog zaštite osobnih podataka, kad bi prvostupanjsko tijelo posjedovalo tražene informacije. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je neosnovana.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 28. travnja 2022. godine od prvostupanjskog tijela tražio mjesečne izliste plaća, rješenje o godišnjem odmoru i rješenje o bolovanju ........., zaposlenice Turističke zajednice Općine Seget u 2003. godini.

Postupajući po navedenom zahtjevu, prvostupanjsko je donijelo osporeno rješenje.

U žalbenom postupku Povjereniku za informiranje dostavljen je spis na nadležno postupanje.

Iz obrazloženja osporenog rješenja u bitnom proizlazi da prvostupanjsko tijelo ne posjeduje traženo rješenje o bolovanju i godišnjem odmoru, niti je iste dužna imati, imajući u vidu da prema tada važećem propisu nije postojala obveza arhiviranja takve dokumentacije. Također se navodi da bi zahtjev trebalo odbiti radi zaštite osobnih podataka u smislu članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, kad bi prvostupanjsko tijelo posjedovalo tražene informacije, te ističe da postupanje žalitelja ima karakter zlouporabe prava na pristup informacijama u smislu članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Sukladno članku 23. stavku 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Dopisom Ureda povjerenika za informiranje, KLASA: 008-04/22-01/1161, URBROJ: 401-01/10-22-2 od 6. listopada 2022. godine od prvostupanjskog tijela zatraženo je da pojasni primjenu propisa o čuvanju i izlučivanju dokumentacije.

Iz očitovanja prvostupanjskog tijela Uredu povjerenika za informiranje od 15. studenog 2022. godine u bitnom proizlazi da prvostupanjsko tijelo ne može pronaći traženo rješenje o bolovanju i rješenje o godišnjem odmoru u arhivskoj građi, odnosno kako je određena dokumentacija izlučena sukladno Pravilima o upravljanju dokumentarnim gradivom Turističke zajednice Općine Seget i Popisa dokumentarnog gradiva Turističke zajednice Općine Seget, uz suglasnost Državnog arhiva Split koji je odobrio izlučivanje arhivskog gradiva. Dalje se ističe da se prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 105/97) nije postojala obveza arhiviranja dokumentacije za bolovanja. Također se ističe da se Turistička zajednica Općine Seget nije smatrala tijelom javne vlasti sukladno tada važećim zakonima, pa istu nisu obvezivali propisi koji se odnose na javna tijela i institucije. Smatra da se korisnik pogrešno poziva na odredbe Zakona o računovodstvu („Narodne novine“, broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22) jer se ne radi o računovodstvenoj ispravi.

Uvidom u Zapisnik Državnog arhiva u Splitu, KLASA: UP/I-034-02/22-02/46, URBROJ: 2181-109-03-22-02 od 20. travnja 2022. godine utvrđeno je da je Turistička zajednica Općine Seget zatražila od Arhiva odobrenje za izlučivanje jednog dijela dokumentarnog gradiva, koje je nastalo u razdoblju od 1995. godine od 2018. godine, a prema predloženom popisu. U zapisniku se navodi da je dostavljeni prijedlog usklađen s popisom dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja Turističke zajednice Općine Seget, da je predmetnom gradivu istekao rok čuvanja, da nema operativnu vrijednost niti spada u dokumentaciju koja ostaje na trajnom čuvanju, iz kojeg razloga je Državni arhiv rješenjem, KLASA: UP/I-034-02/22-02/46, URBROJ: 2181-109-03-22-02 od 22. travnja 2022. godine odobrio izlučivanje arhivskog gradiva prema predloženom popisu.

Uvidom u prijedlog gradiva Turističke zajednice Općine Seget za izlučivanje utvrđeno je da se pod točkom 3. pod naslovom „Radni odnosi, zasnivanje i prestanak radnog odnosa“, primjerice navode dnevne evidencije radnog vremena, ugovori o djelu i autorski ugovori, te plan i rješenja o korištenju godišnjeg odmora (od 1996. godine do 2016. godine).

Uzimajući u obzir sve navedeno, Povjerenik za informiranje smatra da je prvostupanjsko rješenje zakonito i pravilno, te isto nije dovedeno u sumnju žalbenim navodima, posebno stoga što je navedena dokumentacija vezana uz radne odnose, te se odnosi na 2003. godinu.

U odnosu na navode prvostupanjskog tijela o primjeni članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, te žalbene navode žalitelja s tim u vezi, Povjerenik za informiranje ističe da isti nisu uzeti u obzir, s obzirom da ranije opisano stanje spisa ukazuje na činjenicu da prvostupanjsko tijelo ne posjeduje traženo rješenje o bolovanju, odnosno rješenje o godišnjem odmoru.

Slijedom svega navedenog, temeljem članka 116. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09, 110/21) trebalo je odbiti žalbu žalitelja kao neosnovanu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

 

                                               POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

 

                                                           dr. sc. Zoran Pičuljan