KLASA: UP/II-008-07/22-01/1317

URBROJ: 401-01/11-22-2

Zagreb, 30. studenoga 2022.

 

Povjerenik za informiranje, OIB: 68011638990, na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), povodom žalbe ......... izjavljene protiv rješenja Turističke zajednice Općine Seget od 15. rujna 2022. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

 

RJEŠENJE

 

Odbija se žalba ......... izjavljena protiv rješenja Turističke zajednice Općine Seget od 15. rujna 2022. godine, kao neosnovana.


O b r a z l o ž e n j e

 

Osporenim rješenjem odbačen je zahtjev za pristup informacijama ......... (u daljnjem tekstu: žalitelj) od 11. travnja 2022. godine, u dijelu u kojem je zatražio dostavu rješenja o godišnjem odmoru i rješenja o bolovanju za ......... za 2016. godinu, temeljem odredbe članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama jer tijelo javne vlasti ne posjeduje u zahtjevu traženu informaciju.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnome navodi da je pobijano rješenje opterećeno bitnom povredom jer nije naveden propis, unutarnji akt ili zakon na koji se poziva i navedeno se ne može provjeriti. Nadalje, navodi da se sukladno članku 10. Zakona o računovodstvu knjigovodstvene isprave čuvaju trajno, a iz njih su vidljive informacije koje je zatražio. Također, navodi da tijelo javne vlasti prejudicira kako bi provedba testa razmjernosti prošla, a bez provođenja istog te je nepotpuno i pogrešno utvrdilo činjenično stanje i pogrešno primijenilo zakon, s obzirom da navodi da se radi o organizaciji privatnog života zaposlenika. Ističe da je, kao porezni obveznik koji plaća zaposlenicu Turističke zajednice Općine Seget, zatražio unutarnji akt tijela javne vlasti te da bi rješenje o godišnjem i bolovanju trebalo biti dostupno javnosti. Predlaže da se žalba usvoji.

Žalba je neosnovana.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 11. travnja 2022. godine dostavljenim putem elektroničke pošte od Turističke zajednice Općine Seget zatražio mjesečne izliste plaća, rješenja o godišnjem odmoru i rješenja o bolovanju za ......... za 2016. godinu.

Nadalje, utvrđeno je da je žalitelj zbog neodlučivanja o njegovom zahtjevu u dijelu u kojem je zatražio rješenja o godišnjem odmoru i rješenja o bolovanju za ......... za 2016. godinu, izjavio žalbu Povjereniku za informiranje, koji je rješenjem KLASA: UP/II-008-07/22-01/999, URBROJ: 401-01/14-22-1 od 30. kolovoza 2022. godine naložio Turističkoj zajednici Općine Seget da u roku od 8 dana odluči o zahtjevu žalitelja.

Također, utvrđeno je da je tijelo javne vlasti donijelo pobijano rješenje od 16. rujna 2022. godine temeljem odredbe članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.

U obrazloženju rješenja navodi se da tijelo javne vlasti nema u rješenju navedenu dokumentaciju niti je istu dužna imati jer prema tada važećem zakonu nije postajala obveza arhiviranja iste, a s obzirom da se radi o dokumentaciji iz 2016. godine ne postoji ni jedan zakon koji bi obvezivao čuvanje i arhiviranje takve dokumentacije toliki period vremena. Nadalje, navodi se da bi u konkretnom slučaju, čak i da tijelo javne vlasti posjeduje traženu dokumentaciju, zahtjev valjalo odbiti jer se radi o informacijama za koje bi se provedbom testa razmjernosti neminovnom utvrdilo kako ne prevladava javni interesa u odnosu na pravo radnika na zaštitu takvih privatnih informacijama te da rješenja o godišnjem odmoru i rješenja o bolovanju radnika za 2013. godinu nisu informacije od javnog interesa, a niti korisnik ima ikakav pravni interes za uvid u takve informacije. Tijelo javne vlasti smatra da su ovakvi zahtjevi kojima se traži dokumentacija stara 9 godina (a korisnik je poslao desetke sličnih zahtjeva) za koju uopće ne postoji javni interes, očiti primjer zlouporabe instituta pristupa informacijama.

Člankom 23. stavkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

U drugostupanjskom postupku tijelo javne vlasti dopisom od 15. studenoga 2022. godine dostavilo Povjereniku za informiranje spis predmeta na nadležno postupanje, te se ujedno očitovalo da se u rješenju navedena dokumentacija ne može pronaći u arhivskoj građi Turističke zajednice Općine Seget te da je određena dokumentacija iz navedenih godina izlučena sukladno pravilima o upravljanju dokumentarnim gradivom Turističke zajednice Općine Seget i Popisa dokumentarnog gradiva Turističke zajednice Općine Seget. Nadalje, navodi da je za navedenu odluku pribavljena i suglasnost Državnog arhiva Split koji je odobrio izlučivanje dokumentarnog gradiva. Također, navodi da se korisnik pogrešno poziva na Zakon o računovodstvu („Narodne novine“, broj 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 114/22.) jer zatražena dokumentacija (rješenje o godišnjem odmoru i rješenje o bolovanju) nije knjigovodstvena dokumentacija, pa stoga nema nikakve zakonske odredbe za čuvanje takvih informacija trajno.

U prilogu citiranog dopisa od 15. studenoga 2022. godine dostavljena je preslika „Prijedloga gradiva TZO Seget za izlučivanje do 31.12.2021.“ od 6. travnja 2022. godine koji sadrži popis dokumentarnog gradiva za izlučivanje: rješenja o obavljanju turističke i ugostiteljske djelatnosti (otkazana) za razdoblje od 1997. godine do 2014. godine, dnevne evidencije radnog vremena za razdoblje od 2014. godine do 2015. godine, ugovori o djelu i autorski ugovori za razdoblje od 1995. godine do 2014. godine, plan i rješenja o korištenju godišnjih odmora za razdoblje od 1996. godine do 2016. godine, financijska dokumentacija (glavna knjiga, dnevnik knjiženja, temeljnice, računi, izvodi, blagajnički izvještaji, financijske kartice, kartice konta) za razdoblje od 1995. godine do 2009. godine, putni nalozi i obračuni troškova putovanja i izvještaja sa službenih putovanja za razdoblje od 2008. godine do 2009. godine, ugovori o djelu i autorski ugovori za razdoblje od 1996. godine do 2013. godine, uredska korespondencija za razdoblje od 1996. godine do 2018. godine i punomoći za preuzimanje pošte za razdoblje od 2013. godine do 2018. godine.

Nadalje, u prilogu citiranog dopisa od 15. studenoga 2022. godine Turistička zajednica Općine Seget dostavila je i presliku rješenja Državnog arhiva u Splitu Klasa: UP/I-034-02/22-02/46, Ur.broj: 2181-109-03-22-03 od 22. travnja 2022. godine kojim je odobreno izlučivanje nepotrebnog gradiva prema citiranom Prijedlogu od 6. travnja 2022. godine te presliku Zapisnika Klasa: UP/I-034-02/22-02/46, Ur.broj: 2181-109-03-22-02 od 22. travnja 2022. godine o izlučivanju dokumentarnog gradiva u posjedu Turističke zajednice Općine Seget.

Razmatrajući dokumentaciju u spisu ovog predmeta, utvrđeno je da je tijelo javne vlasti, Turistička zajednica Općine Seget, pravilno provelo prvostupanjski postupak te rješenjem od 15. rujna 2022. godine, odbacilo zahtjev žalitelja temeljem odredbe članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama jer tijelo javne vlasti ne posjeduje u zahtjevu traženu informaciju.

Naime, iz dokumentacije dostavljene u spisu predmeta proizlazi da je dokumentacija koja je predmet pobijanog rješenja izlučena sukladno propisima o dokumentarnom gradivu, a temeljem rješenja Državnog arhiva u Splitu od 22. travnja 2022. godine.

Sukladno svemu navedenome, prigovori i navodi iznijeti u žalbi ne mogu se prihvatiti niti utjecati na drugačije rješenje u ovoj upravnoj stvari.

Posebno se naglašava da nije u nadležnosti Povjerenika za informiranje da utvrđuje obvezu tijelima javne vlasti na posjedovanje ili neposjedovanje informacija te da li je neka dokumentacija tijela javne vlasti u skladu sa zakonskim ili podzakonskim propisima i slično, već da li navedeno tijelo posjeduje ili ne posjeduje zatraženu informaciju odnosno ukoliko istu ima u svom posjedu može li se korisnicima omogućiti pristup informaciji.

Člankom 116. stavkom 1. točkom 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09. i 110/21.) propisano je da će drugostupanjsko tijelo odbiti žalbu ako utvrdi da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je rješenje pravilno i na zakonu osnovano.

Stoga je na temelju članka 116. stavka 1. točke 2. Zakona o općem upravnom postupku odlučeno kao izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

 

                                               POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

 

                                                           dr. sc. Zoran Pičuljan