KLASA: UP/II-008-07/22-01/1180

URBROJ: 401-01/10-22-2

Zagreb, 29. studenog 2022. godine

 

Povjerenik za informiranje, OIB: 68011638990, na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15, 69/22), povodom žalbe ......... izjavljene protiv rješenja Općine Donja Voća, KLASA: 008-01/22-01/34, URBROJ: 2186-014-22-2 od 6. lipnja 2022. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama donosi sljedeće

 

RJEŠENJE

 

1.    Poništava se rješenje Općine Donja Voća, KLASA: 008-01/22-01/34, URBROJ: 2186-014-22-2 od 6. lipnja 2022. godine.

2.    Predmet se dostavlja Općini Donja Voća na ponovni postupak.


O b r a z l o ž e n j e

 

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev za pristup informacijama ......... (dalje u tekstu: žalitelj) od 13. travnja 2022. godine u točkama 1. od 27. zahtjeva, koji su pobliže navedeni u ovom rješenju, temeljem članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, jer prvostupanjsko tijelo smatra da žalitelj zloupotrebljava pravo na pristup informacijama, tražeći informacije koje se ne smatraju informacijama u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravodobno uložio žalbu u kojoj u bitnom osporava navode prvostupanjskog rješenja, navodeći da se radi o važnom projektu koji uključuje dodatnih sedam jedinica lokalne samouprave. Smatra da svojim pitanjima ne opterećuje rad prvostupanjskog tijela. Osporava stav prvostupanjskog tijela da se njegovi upiti ne odnose na konkretne informacije, te navodi da za svako pitanje nudi konkretne dokaze i dokumente. Navodi da je netočno da podnosi neselektivne zahtjeve, odnosno da pitanja postavlja studiozno. Predlaže da se žalba prihvati.

Žalba je osnovana.

Uvidom u spis utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 13. travnja 2022. godine, vezano za projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog interneta za područje Općina Donja Voća, Petrijanec, Cestica, Vinica, Maruševec, Klenovnik, Bednja i Grada Lepoglava tražio sljedeće informacije:

1.         Da li Općina Donja Voća kao vodeći partner Konzorcija Donja Voća predlaže ostalim partnerima raskid Sporazuma sklopljenog dana 10. prosinca 2018 godine?

2.         Ako je to točno zašto se to čini i temeljem kakve pravne analize?

3.         Dostavite istu na znanje!

4.         Da li Općina Donja Voća kao vodeći partner Konzorcija Donja Voća predlaže ostalim partnerima raskid Aneks I. Osnovnog Sporazuma sklopljenog dana 9. prosinca 2019 godine?

5.         Ako je to točno zašto se to čini i temeljem kakve pravne analize?

6.         Dostavite istu na znanje!

7.         Da li Općina Donja Voća kao vodeći partner Konzorcija Donja Voća predlaže ostalim partnerima raskid Aneks II. Osnovnog Sporazuma sklopljenog dana 24. prosinca 2020 godine?

8.         Ako je to točno zašto se to čini i temeljem kakve pravne analize?

9.         Dostavite istu na znanje!

10.       Da li su tim Sporazumom sve strane potpisnice obvezale se snositi kakve troškove prema Općini Donja Voća, kao vodećem partneru u Konzorciju Donja Voća?

11.       Ako je su navedite na koje se troškove to odnosi?

12.       Ako nisu navedite ugovorne strane koje to nisu obavezne ili ne žele prihvatiti takav Sporazum?!

13.       Da li se tim Sporazumom sve članice Konzorcija Donja Voća odriču mogućih tužbi i potraživanja troškova prema vodećem partneru Konzorcija Donja Voća, Općini Donja Voća?

14.       Da li su sa time sve potpisnice Sporazuma suglasne?

15.       Da li su isto potpisale? Ako je su koje su to učinile?

16.       Ako nisu molim navedite koje to nisu i koji je razlog?

17.       Da li se tim Sporazumom sve članice Konzorcija Donja Voća solidarne u podmirenju mogućih tužbi i potraživanja troškova prema vodećem partneru Konzorcija Donja ,Voća, Općini Donja Voća od trećih strana a sve iz naslova namjernog neracionalnog uništenja ovog projekta od strane Općine Donja Voća?

18.       Da li su sa time sve potpisnice Sporazuma suglasne?

19.       Da li su isto potpisale? Ako jesu koje su to učinile?

20.       Ako nisu molim navedite koje to nisu i koji je razlog?

21.       Da li je takav Sporazum doista, sastavljen i dostavljen na znanje članovima Konzorcija Donja Voća?

22.       Ako je kada je to učinjeno i od koje osobe?

23.       Da li je takav Sporazum ovjeren od svih članova Konzorcija Donja Voća? Ako je kada je to učinjeno?

24.       Ako nije zašto to nije učinjeno?

25.       Da li je Općina Donja Voća dobila potvrđen raskid Ugovora od PT1 i PT2?

26.       Kada je to dobiveno i putem kakvog medija?

27.       Tko je isto konkretno zaprimio, ime i prezime osobe te njezina funkcija?

Postupajući po navedenom zahtjevu, prvostupanjsko tijelo je donijelo rješenje koje je predmet postupka.

Iz obrazloženja osporenog rješenja u bitnom proizlazi da se zahtjev žalitelja odbija temeljem članka 23. stavka 5. točke 4. u vezi s člankom 5. stavka 1. točke 3., odnosno temeljem članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Navedeni zaključak prvostupanjskog tijela nije moguće prihvatiti iz sljedećih razloga.

Prema članku 5. stavku 1. točki 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da je informacija svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Člankom 18. stavkom 5. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da se ne smatra zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao niti stvaranje nove informacije.

Iako je zahtjev žalitelja postavljen u 27 točaka, Povjerenik za informiranje ističe da je bit zahtjeva u tome da žalitelj traži sljedeće: prijedlog raskida Sporazuma od 10. prosinca 2018. godine i pripadajućih aneksa, odnosno pravne analize koje su bile podloga za raskid ugovora, ako iste postoje, te sporazum kojim je okončan projekt razvoja širokopojasne infrastrukture, odnosno dokument iz kojeg će razvidno da su o istom obaviješteni posrednička tijela razine 1 i 2.

Iz poveznice https://www.voca.hr/priopcenje-vezano-uz-izlazak-iz-projekta-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-interneta-n206 jasno proizlazi da je Općina Donja Voća zajedno s okolnim općinama partnerima donijela odluku o izlasku iz projekta „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području konzorcija Donja Voća“, iz razloga što je navedeni projekt proglašen visokorizičnim od strane nadležnih institucija, te da je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje utvrdila brojne nepravilnosti u provedbi postupka po projektu. Također se ističe da se Općina Donja Voća ne odustaje od projekta širokopojasnog interneta, te da je pokrenut novi projekt u kojem Grad Lepoglava ima ulogu voditelja projekta, poveznica: https://www.lepoglava.hr/sadrzaj/pregled/pokrenut-novi-projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-interneta/4524.

Uvidom u internetsku stranicu prvostupanjskog tijela utvrđeno je da Projekt je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije za izgradnju mreže sljedeće generacije (NGN), KK. 02.1.1.01.

Slijedom svega navedenog, ne može se prihvatiti stav prvostupanjskog tijela da se u konkretnom slučaju ne radi o informacijama u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, jer je iz gore javno objavljenih podataka jasno da je donesena odluka o izlasku iz projekta širokopojasnog interneta.

Ako je donesena odluka o izlasku iz projekta, tada je logično da bi trebao postojati neki dokument kojim je pokrenut postupak izlaska prvostupanjskog tijela iz navedenog projekta.

Nadalje, kako je navedeni projekt okončan, te je započeo novi projekt s Gradom Lepoglavom kao voditeljem projekta, tada je očito da je na određeni način trebao biti okončan raniji projekt, posebno imajući u vidu činjenicu da se radi o projektu koji se financira iz sredstava Europske unije.

U takvoj situaciji, javni interes za takvim informacijama nadilazi eventualno opterećenje prvostupanjskog tijela u smislu članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, pri čemu se ističe da se svih 27 točaka zahtjeva žalitelja u bitnom može sažeti na nekoliko informacija, a kako je to ranije opisano u ovom rješenju.

Slijedom svega navedenog, temeljem članka 117. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09, 110/21) trebalo je poništiti prvostupanjsko rješenje te predmet vratiti prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak, jer u konkretnom slučaju Povjerenik za informiranje nije mogao sam riješiti ovu upravnu stvar.

U ponovnom postupku prvostupanjsko tijelo dužno je utvrditi sve činjenice koje su važne za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja, činjenice prikazati u spisima predmeta i potkrijepiti ih odgovarajućim dokazima, i na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja, nakon primitka rješenja u zakonskom roku riješiti ovu upravnu stvar, vodeći računa o uputi Povjerenika za informiranje iz ovog rješenja.

Prvrenstveno će utvrditi posjeduje li dokument u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama kojim je prvostupanjsko tijelo iniciralo izlazak iz projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području konzorcija Donja Voća, imajući u vidu javno dostupne podatke o tome da je veliki financijski rizik za prvostupanjsko tijelo, kao i za ostale sudionike u projektu.

Također će utvrditi je li prije donošenja odluke o izlasku iz navedenog projekta (odnosno eventualnih raskida Sporazuma i aneksa 1. i 2. Sporazuma) zatražena pravna analiza o eventualnim pravnim posljedicama izlaska iz projekta, te će, pod uvjetom da takva informacija postoji odlučiti može li se i u kojem opsegu omogućiti žalitelju.

Ako prvostupanjsko tijelo ne posjeduje traženu informaciju, odnosno ako nije vršena pravna analiza, tada će primjenom članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama donijeti rješenje o odbačaju zathjeva žalitelja.

Kako je pokrenut novi projekt širokopojasnog interneta, prvostupanjsko tijelo će razmotriti posjeduje li sporazum ili neki drugi pravni akt koji su sudionici projekta okončali raniji projekt, te će razmotriti je li sklapalo određene sporazume s posredničkim tijelima vezano za prestanak tog projekta, s obzirom na to da se radi o projektu financiranim iz sredstava Europske unije,

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                          

                                                           POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

 

                                                                        dr.sc. Zoran Pičuljan