KLASA: UP/II-008-07/22-01/964

URBROJ: 401-01/06-22-1

Zagreb, 26. kolovoza 2022. godine

       

Povjerenik za informiranje, OIB: 68011638990, na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), povodom žalbe ......... izjavljene protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, KLASA: UP/I-032-03/22-01/02, URBROJ: 344-61/1-22-4 od 22. veljače 2022. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama donosi sljedeće

 

RJEŠENJE

 

1.   Poništava se rješenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, KLASA: UP/I-032-03/22-01/02, URBROJ: 344-61/1-22-4 od 22. veljače 2022. godine.

2.   Predmet se vraća prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.


O b r a z l o ž e n j e

 

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev za pristup informacijama ......... (dalje u tekstu: žalitelj) od 19. siječnja 2022. godine kojim je tražio informaciju o pravnom osnovu za isplatu po ugovoru koji je zaključen sa korisnikom sredstava iz programa „m-Aktiv – mentorstvom i aktivacijom do integracije“ te dokumentaciju iz koje je razvidna namjena utroška navedenih sredstava, temeljem članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, jer je prvostupanjsko tijelo zaključilo da žalitelj zloupotrebljava pravo na pristup informacijama.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnom navodi da istu ulaže zbog bitne povrede odredaba upravnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te pogrešne primjene materijalnog prava. Nadalje, navodi da je tijelo javne vlasti pogrešno primijenilo materijalno pravo jer traženi podaci o isplatama predstavljaju raspolaganje javnim sredstvima u smislu članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama u kojem slučaju se ne provode test razmjernosti te trebaju biti automatski dostupni i ne može biti počinjena zloupotreba prava na pristup informacijama. Žalitelj obrazlaže i da nije tražio uvid u cijeli spis predmeta a da su se prema njegovim saznanjima tražene informacije od strane drugih tijela javne vlasti dostavljale skenirane elektroničkim putem te besplatno. Također navodi kako je obrazloženje osporenog rješenja paušalno, čime je počinjena bitna povreda odredaba upravnog postupka iz članka 98. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku. U nastavku vezano za primjenu odredbe članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, ponajprije prvostupanjskom tijelu, ukazuje na ustaljena pravna shvaćanja Povjerenika za informiranje i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, citirajući presude navedenog suda Poslovni broj: Usll-1/19 od 10. travnja 2019. godine, Poslovni broj: Usll-10/19 od 14. svibnja 2020. godine i Poslovni broj: Usll-392/19-7 od 5. rujna 2019. godine. Predlaže Povjereniku za informiranje da žalbu usvoji, poništi osporeno rješenje i da mu omogući pristup traženim informacijama.

Žalba je osnovana.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske (Narodne novine broj: 56/90., 135/97., 8/98., 113/00.,124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 5/14.) zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Sukladno članku 6. Zakona o pravu na pristup informacijama informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovog Zakona.

Uvidom u predmetnu žalbu utvrđeno je da je žalitelj u zahtjevu za pristup informacijama od 13. siječnja 2022. godine koji je podnio prvostupanjskom tijelu najprije naveo podatke koji su važni za prepoznavanje traženih informacija odnosno da je iz javno dostupnih podataka razvidno da je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo Odluku o financiranju KLASA: 910-01/18-06/21, UR.BROJ: 519-05-2-2-2/4-18-2 od 12. travnja 2018. godine kojom se odobrava program UP.02.1.1.06.0007 – „m–Aktiv – mentorstvom i aktivacijom do integracije“, Institut za razvoj tržišta rada, 10 000 Zagreb, Strojarska cesta 20, OIB: 71692128259, u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 1.499.019,33 kn, kojom je određeno da će se međusobna prava i obveze između Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao posredničkog tijela razine 1, Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao posredničkog tijela razine 2 i korisnika bespovratnih sredstava iz točke I. ove Odluke urediti ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava. S obzirom na navedeno žalitelj je zahtjevom zatražio sljedeće informacije o pravnom osnovu za isplatu gornjih iznosa: ugovor zaključen sa korisnikom sredstava te zahtjeve za nadoknadom sredstava, račune, dostavnice, obračune osobnih dohodaka, pune naloge, knjigovodstvenu dokumentaciju i slično iz kojih je razvidna namjena utroška navedenih sredstava.

Također je utvrđeno da je povodom predmetnog zahtjeva Hrvatski zavod za zapošljavanje, donio osporeno rješenje, KLASA: UP/I-032-03/22-01/02, URBROJ: 344-61/1-22-4 od 22. veljače 2022. godine, kojim je odbio zahtjev žalitelja pozivom na odredbu članka 25. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, a iz razloga što je u prvostupanjskom postupku zaključeno kako predmetnim zahtjevom žalitelj zloupotrebljava pravo na pristup informacijama.

U obrazloženju osporenog rješenja je naveden sadržaj predmetnog zahtjeva, citirana je odredba članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama te je navedeno kako se u konkretnom slučaju radi o jednom od četiri zahtjeva za pristup informacijama istog podnositelja koji su zaprimljeni u manje od 30 dana te da uslijed učestalih zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih informacija ili zahtjeva kojima se traži velik broj informacija dolazi do opterećivanja rada i redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti, a radi čega je odbijen zahtjev temeljem navedene zakonske odredbe.

S obzirom da je predmetna žalba izjavljena izravno drugostupanjskom tijelu Ured povjerenika za informiranje je postupio sukladno odredbi članka 110. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj: 47/09. i 110/21.) te aktom KLASA: 008-04/22-01/372, URBROJ: 401-01/06-22-2 od 15. ožujka 2022. godine dostavio istu prvostupanjskom tijelu, u kojem je ujedno zatražio od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da žalbu i ostale akte ovog predmeta dostavi na rješavanje, ukoliko žalbu sami ne riješi u smislu članka 113. Zakona o općem upravnom postupku a o čemu je u tom slučaju trebao izvijestiti Ured povjerenika za informiranje. U navedenom je aktu prvostupanjskom tijelu također napomenuto kako je informacije koje su predmet žalbenog postupka u obvezi dostaviti Povjereniku za informiranje sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Aktom Povjerenika za informiranje KLASA: 008-04/22-01/372, URBROJ: 401-01/06-22-3 od 9. lipnja 2022. godine od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ponovo je zatražena dostava spisa predmeta, a isti od prvostupanjskog tijela nije zaprimljen do dana izrade ovog rješenja.

U postupku prije donošenja rješenja nadležno tijelo mora utvrditi pravo stanje stvari i u tu svrhu utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja, pridržavajući se pri tome pravila koja vrijede za dokazni postupak.

Prema ocjeni Povjerenika za informiranje u ovom slučaju činjenično stanje nije u potpunosti, a niti pravilno utvrđeno jer činjenice koje se nalaze u spisu ovog predmeta nisu argumentirane odnosno potkrijepljene odgovarajućim dokazima. Naime, obzirom da prvostupanjsko tijelo nije dostavilo Povjereniku za informiranje spis predmeta, što je bilo dužno učiniti sukladno odredbi članka 113. Zakona o općem upravnom postupku te članka 25. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, iz dokumentacije koja je dostupna u spisu predmeta nije bilo moguće nedvojbeno utvrditi činjenice odnosno nije bilo moguće utvrditi na temelju čega je prvostupanjsko tijelo odlučilo o odbijanju predmetnog zahtjeva žalitelja pozivom na odredbu članka 25. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, a radi čega u konkretnom slučaju Povjerenik za informiranje nije mogao u smislu članka 117. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku točno utvrditi činjenice te u zakonski propisanom roku sam riješiti ovu upravnu stvar.

Nadalje, u odnosu na razlog uskrate traženih informacija iz osporenog rješenja posebno se napominje da osnovano žalitelj u žalbi navodi da pobijano rješenje nema razloga u odlučnim činjenicama, s obzirom da se obrazloženje pobijanog rješenja svodi na puko reproduciranje odredbe članka 23. stavka 5. točka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, a iz obrazloženja pobijanog rješenja nije razvidno u čemu bi se sastojalo opterećivanje rada i funkcioniranja tijela javne vlasti, osim što se u istom navodi kako je žalitelj podnio četiri zahtjeva unutar 30 dana.

Osim navedenog posebno se ističe da je na informacije koje su predmet ovog postupka primjenjiva odredba članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama kojom je propisano da su informacije o raspolaganju javnim sredstvima dostupne javnosti i bez provođenja testa razmjernosti i javnog interesa, osim ako informacija ne predstavlja klasificiran podatak.

Vezano za navedeno se posebno napominje da je u presudama Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj UsII-167/19 od 16. svibnja 2019. godine, Poslovni broj UsII-170/19 od 20. ožujka 2019. godine, Poslovni broj: UsII-191/19 od 12. rujna 2019. godine te Poslovni broj: UsII-298/20 od 23. rujna 2020. godine zauzeto stajalište da se u slučaju informacija o raspolaganju javnim sredstvima iz članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ne može razmatrati pitanje zlouporabe prava na pristup informacijama. Sve navedene presude javno su dostupne na internetskim stranicama Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na poveznici https://sudovi.hr/hr/vusrh/sudska-praksa/sudska-praksa.

Člankom 117. stavkom 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09. i 110/21.) propisano je kad je za donošenje novoga rješenja, s obzirom na prirodu upravne stvari, nužno neposredno rješavanje prvostupanjskog tijela, a drugostupanjsko tijelo utvrdi da rješenje treba poništiti, dostavit će predmet na ponovno rješavanje prvostupanjskom tijelu.

Uzimajući u obzir sve navedeno, valjalo je temeljem članka 117. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku poništiti osporeno prvostupanjsko rješenje, a predmet se zbog prirode upravne stvari dostavlja prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

Stoga Hrvatski zavod za zapošljavanje u ponovljenom postupku treba riješiti predmetni zahtjev, pri čemu treba imati u vidu da se zahtjevom traže informacije o raspolaganju javnim sredstvima, a da je pri navedenom potrebno uzeti u obzir i moguća ograničenja pristupa informacijama koja su propisana u članku 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.

U ponovnom postupku prvostupanjsko tijelo dužno je utvrditi sve činjenice koje su važne za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja te ih prikazati u spisima predmeta i potkrijepiti odgovarajućim dokazima, te na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja riješiti ovu upravnu stvar, posebno uzimajući u obzir primjedbe drugostupanjskog tijela iz ovog rješenja.

Zaključno se napominje kako tijela javne vlasti kod traženja veće količine informacija imaju pravo postupiti i u smislu članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno imaju pravo tražiti od korisnika naknadu stvaranih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. ovog Zakona, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, pri čemu u smislu članka 4. stavka 2. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14. i 15/14.) koje je donio Povjerenik za informiranje, tijelo javne vlasti može zatražiti od korisnika da unaprijed položi procijenjeni iznos stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije, a sukladno navedenoj odredbi ako korisnik ne položi zahtijevani iznos troškova u roku od 8 dana, tada se smatra da je korisnik odustao od zahtjeva.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

 

                                                POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

 

                                                            dr. sc. Zoran Pičuljan