KLASA: UP/II-008-07/22-01/758

URBROJ: 401-01/10-22-7

Zagreb, 8. srpnja 2022. godine

 

Povjerenik za informiranje, OIB: 68011638990, na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) povodom žalbe ......... izjavljene protiv rješenja Grada Zagreba, KLASA: 008-02/22-02/121, URBROJ: 251-02-02/15-22-15 od 9. svibnja 2022. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

 

RJEŠENJE

 

Odbija se žalba ......... izjavljena protiv točke 1. rješenja Grada Zagreba, KLASA: 008-02/22-02/121, URBROJ: 251-02-02/15-22-15 od 9. svibnja 2022. godine kao neosnovana.


O b r a z l o ž e n j e

 

Točkom 1. osporenog rješenja odbijeni su dijelovi zahtjeva za pristup informacijama ......... (u daljnjem tekstu: žaliteljica) pod točkama 5. i 9., temeljem članka 15. stavka 3. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, jer prvostupanjsko tijelo smatra da bi omogućavanje pristupa traženim informacijama onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje kaznenog postupka.

U odnosu na točke 12., 13., 15. i 16. zahtjeva za pristup informacijama žaliteljice (točka 1. osporenog rješenja) zahtjev je odbijen temeljem članka 23. stavka 5. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, jer prvostupanjsko tijelo smatra da se ne radi o informaciji u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Točkom 2. osporenog rješenja odbačen je zahtjev žaliteljice pod točkom 17. zahtjeva temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, jer prvostupanjsko tijelo ne posjeduje tražene informacije.

Protiv navedenog rješenja žaliteljica je pravodobno uložila žalbu u kojoj u bitnom navodi da rješenje u dijelu pod točkom 1. protivno Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Ističe da nije dobila informaciju pod točkom 2. zahtjeva kojim je tražila zahtjev ......... za dodjelom ukopnog mjesta, odnosno da informacija koja joj je dostavljena pod točkom elektroničkom porukom od 30. ožujka 2022. godine nije potpuna, jer se radi o dopisu ......... kojim traži da joj se prenese pravo korištenja grobnog mjesta. Posebno naglašava da je tražila zamolbu ......... iz 2021. godine, kojom je tražila dodjelu grobnog mjesta za ukop znamenite osobe. U točki 5. žalba naglašava da bi navedena zamolba trebala postojati, jer se citira u dokumentu koji je sastavilo Povjerenstvo za dodjelu grobnog mjesta za ukop znamenite osobe, KLASA: 363-01/21-00/162, URBROJ: 251-03-01-21-5 od 1. ožujka 2021. godine. Ističe da je od javnog interesa pitanja koliko je ......... grobnih mjesta zatražila, odnosno je li joj Grad Zagreb dodijelio više od zatraženog. Također osporava stav prvostupanjskog tijela da se njezini zahtjevi pod točkama 12, 13, 15 i 16 ne smatraju traženjem informacije u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Dalje navodi da javnost ima pravo znati, koji su kriteriji za ukop na navedenom mjestu. U odnosu na točke 5. i 9. zahtjeva za pristup informacijama, ističe da nije jasno kada je spis predmeta dostavljen državnom odvjetništvu. Ističe da Grad Zagreb nije mogao zaključkom ustupiti dva mjesta, ako je navedeno provjeravala policija i državno odvjetništvo. Smatra da se ne može prihvatiti obrazloženje prvostupanjskog rješenja u tom dijelu, jer nije jasno kojim dopisom je dostavljeno očitovanja da je spis proslijeđen državnom odvjetništvu. Predlaže da se žalba prihvati, te da joj se omogući pristup informacijama pod točkama 2., 5., 9., 12., 13., 15., i 16.

Žalba je neosnovana.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žaliteljica zahtjevom za pristup informacijama od 18. ožujka 2022. godine od prvostupanjskog tijela tražila sljedeće informacije:

1.         odluku ........., v.d. gradonačelnika o dodjeli grobnog mjesta za ukop .........;

2.         zahtjev ......... za dodjelu grobnog mjesta;

3.         odluku i zahtjev Povjerenstva;

4.         zaključak o dodjeli grobnog mjesta za ukop .........;

5.         zahtjev za odobrenje radova na konkretnoj lokaciji ukopa (izrada / zasnivanje grobnog mjesta) koji je podnijet Zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode;

6.         zahtjev Zagrebačkog holdinga upućen Zavodu za zaštitu spomenika za izdavanje dozvole za zasnivanje grobnih mjesta 18/1 i 18/2;

7.         odluku / mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode;

8.         odluku Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode kojom se dozvoljava Gradskim grobljima proširenje polja 112A;

9.         relevantnu dokumentaciju i mišljenje Gradskih groblja o konkretnoj lokaciji za ukop;

10.       koliko je iznosila cijena radova izgradnje dvaju grobnih mjesta i tko ju je i kada podmirio, pri čemu molim da mi se omogući uvid u račune za obavljene radove;

11        kolika je vrijednost besplatno ustupljenih dvaju grobnih mjesta (neovisno o tome što su grobovi stvari izvan prometa);

12.         molim za informaciju koji je razlog da konkretna grobnica ima čak 6 ukopnih mjesta i da su udovici ......... ustupljena čak 2 grobna mjesta na groblju Mirogoj;

13.         koliki su godišnji troškovi Grada Zagreba za održavanje dvaju ustupljenih grobnih mjesta i koji je razlog da je odlučeno da će te troškove podmirivati Grad, a ne onaj kome su ta grobna mjesta ustupljena (.........);

14.         je li Služba za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine obavila očevid na licu mjesta (obilaskom dvaju grobnih mjesta) i da li je sastavila izvješće o utvrđenom, ako je odgovor pozitivan, molim i taj dokument na uvid;

15.         koji su kriteriji da netko bude pokopan na tako atraktivnoj lokaciji (donedavno zelenoj površini na kojoj se nije vršio ukop);

16.         koliko još grobnih mjesta uz spomenuta dva grobna mjesta (na toj lokaciji) Grad planira zasnovati;

17.         ukoliko je grad podmirio trošak sprovoda i ukopa ........., molim da mi omogućite uvid u račun sa specifikacijom tih troškova.

Postupajući po navedenom zahtjevu prvostupanjsko tijelo je elektroničkom porukom od 30. ožujka 2022. godine žaliteljici dostavilo informacije koje je tražila pod točkama 2., 3., 6., 7., 8. i 11. zahtjeva.

U odnosu na točke 1. i 4. zahtjeva prvostupanjsko tijelo je žaliteljicu obavijestilo da su tražene informacije javno objavljene.

Što se tiče točke 14. zahtjeva, isti je ustupljen Ministarstvu kulture elektroničkom porukom od 30. ožujka 2022. godine, uz obavijest žaliteljici o ustupanju.

U odnosu na točku 10. zahtjeva žaliteljice, tražena informacija je žaliteljici dostavljena elektroničkom porukom od 27. travnja 2022. godine.

U odnosu na preostale točke, doneseno je rješenje koje je predmet postupka.

Razmatrajući navode žalbe, utvrđeno je da žaliteljica osporava samo točku 1. osporenog rješenja (kojom je odbijen zahtjev žaliteljice u odnosu na točke 5., 9., 12., 13., 15. i 16. zahtjeva), te detaljno obrazlaže zbog čega u odnosu na točku 2. zahtjeva nije dobila potpunu informaciju, dok ne osporava točku 2. rješenja kojim je odbačen njezin zahtjev pod točkom 17. zahtjeva za pristup informacijama.

Slijedom navedenog, dio žalbe žaliteljice kojim osporava točnost dostavljene informacije iz točke 2. zahtjeva sadržajno predstavlja zahtjev za dopunom informacije u smislu članka 24. Zakona o pravu na pristup informacijama, te će u tom dijelu žalba žaliteljice biti ustupljena na odlučivanje Gradu Zagrebu, jer o zahtjevu za dopunom informacije odlučuje rješenjem Grad Zagreb kao prvostupanjsko tijelo, a ne Povjerenik za informiranje, dok će o preostalim dijelovima zahtjeva (točka 1. prvostupanjskog rješenja) biti odlučeno ovim rješenjem.

Elektroničkom porukom od 24. lipnja 2022. godine od prvostupanjskog tijela je zatraženo da dostavi dokaz da su informacije koje su predmet točaka 5. i 9. zahtjeva za pristup informacijama žaliteljice dostavljene državnom odvjetništvu. Navedenom elektroničkom porukom također je od prvostupanjskog tijela zatraženo da se u odnosu na točke 12., 13., 15. i 16. zahtjeva žaliteljice očituje posjeduje li dokument koji bi sadržavao tražene informacije, odnosno da se detaljno navedu radnje koje bi trebalo poduzeti da se žaliteljici omogući pristup traženim informacijama, posebno u odnosu na točke 13. i 16. zahtjeva za pristup informacijama.

Iz obrazloženja prvostupanjskog rješenja u odnosu na točke 5. i 9. zahtjeva žaliteljice u bitnom proizlazi da se pristup traženim informacijama ograničava temeljem članka 15. stavka 3. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Dana 27. lipnja 2022. godine Ured povjerenika zaprimio je dopis Gradskog ureda za zaštitu spomenika i kulture Grada Zagreba, KLASA: 612-08/21-001/413, URBROJ: 251-18-03/007-21-2 od 1. rujna 2021. godine iz kojeg proizlazi da je spis predmeta KLASA: UP/I-612-08/21-006/115 u predmetu podnositelja Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Gradska groblja, radi izdavanja prethodnog odobrenja za zasnivanje dva grobna mjesta na grobnom polju 112/A otpremljen Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Osim toga, dostavljena je i preslika dostavnice iz koje je vidljivo da je Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu zaprimilo navedeni spis predmeta dana 9. rujna 2021. godine (na dostavnici je navedena KLASA: 612-08/21-001/413, a kojim dopisom je dostavljen spis predmeta UP/I-612-08/21-006/115).

Zaključno, Povjereniku za informiranje dostavljeni su dopis Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu broj: KPn-DO-2195/2021 od 11. svibnja 2021. godine te dopis broj: KR-DO-987/2021 od 4. kolovoza 2021. godine iz kojih proizlazi da je za potrebe kaznenih postupaka zatražen spis predmeta KLASA: UP/I-612-08/21-006/115, temeljem članka 206h Zakona o kaznenom postupku.

Sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da će tijela javne vlasti ograničit pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka.

Slijedom navedenog, u konkretnom slučaju je pristup traženim informacijama (točke 5. i 9. zahtjeva žaliteljice) trebalo ograničiti pozivom na navedenu zakonsku odredbu, koja predstavlja slučaj u kojem se ne provodi test razmjernosti i javnog interesa.

Pravilno prvostupanjsko tijelo navodi da se u konkretnom slučaju radi o kaznenom postupku (prethodnom), međutim u navedenom slučaju se ne primjenjuje odredba članka 15. stavka 3. točka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, već odredba članka 15. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama jer se točke 5. i 9. zahtjeva žaliteljice upravo odnose na spis predmeta KLASA: UP/I-612-08/21-006/115, koji je predmet traženja Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu.

Dakle, iako se prvostupanjsko tijelo pogrešno pozvalo na odredbu članka 15. stavka 3. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, zahtjev žaliteljice je u dijelovima pod točaka 5. i 9. trebalo odbiti pozivom na odredbu članka 15. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, pa je temeljem članka 116. stavka 1. točke 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09, 110/21) trebalo odbiti žalbu žaliteljicu protiv rješenja u dijelu u kojem je odlučeno o točkama 5. i 9. zahtjeva žaliteljice.

U odnosu na točke. 12., 13., 15. i 16. zahtjeva za pristup informacijama žaliteljice, iz obrazloženja rješenja u bitnom proizlazi da se prvostupanjsko tijelo smatra da se ne radi o informaciji u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Prema članku 5. stavku 1. točki 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da je informacija svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Člankom 18. stavkom 5. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da se ne smatra zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao niti stvaranje nove informacije.

Pristup informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, dakle informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku, odnosno zakonska definicija informacije ne uključuje obvezu tijela javne vlasti da izrađuje analize, izvješća i sastavlja odgovore na pitanja, sastavlja izjave, pokreće postupke ili da obavlja dodatne aktivnosti.

Što se tiče točke 12. zahtjev žaliteljice, Povjerenik za informiranje ističe da formulacija navedene točke, kojim se od prvostupanjskog tijela traži objašnjenje razloga zbog kojih određena grobnica ima 6 ukopnih mjesta predstavlja traženje objašnjenja u smislu članka 18. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, a što se ne smatra traženjem informacije u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Isto se odnosi i na točku 15. zahtjeva žaliteljice, jer se od prvostupanjskog tijela traži podatak o tome koji su kriteriji da se netko bude pokopan na atraktivnoj lokaciji (donedavno zelenoj površini), posebno stoga što spisa predmeta nije razvidno da bi postojao neki dokument koji bi sadržavao kriterije za postupanje Povjerenstva za dodjelu grobnog mjesta.

Slijedom navedenog, temeljem članka 116. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku trebalo je odbiti žalbu žaliteljice protiv dijela prvostupanjskog rješenja kojim je odlučeno o točkama 12. i 15. zahtjeva.

Što se tiče točke 13. zahtjeva za pristup žaliteljice, iz očitovanja prvostupanjskog tijela Povjereniku za informiranje od 27. lipnja 2022. godine proizlazi da je odlukom o grobljima propisano da groblja održava Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Gradska groblja, odnosno da se korištenje grobnog mjesta plaća naknada navedenoj podružnici.

Osim toga, Povjereniku za informiranje je dostavljen i Ugovor o besplatnom ustupanju korištenja grobnog mjesta na groblju Mirogoj odjel RKT, polje 112/A, razred I broj 18/1, i 18/2 između Grada Zagreba kao ustupitelja i ......... kao primateljice od 25. veljače 2022. godine, iz kojeg u bitnom proizlazi da sve troškove (osim ovjere potpisa) snosi primateljica (porez, troškovi upisa, ostali troškovi).

Slijedom navedenog, ako sve troškove snosi primateljica, tada je jasno da prvostupanjsko tijelo ne posjeduje traženu informaciju, odnosno iz spisa predmeta ne proizlazi da će navedene troškove snositi prvostupanjsko tijelo, kako to žaliteljica ističe u navedenoj točki zahtjeva.

Dakle, kako troškove snosi druga ugovorna strana, a ne prvostupanjsko tijelo, tada je pravilnom primjenom odredbe članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u tom dijelu trebalo odbaciti, a ne odbiti zahtjev žaliteljice, jer prvostupanjsko tijelo ne plaća troškove održavanja navedenog grobnog mjesta.

Po mišljenju Povjerenika, u konkretnom slučaju nije bilo mjesta ustupanju navedene točke zahtjeva trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o., jer je navedena točka zahtjeva usmjerena upravo na činjenicu da prvostupanjsko tijelo plaća troškove održavanja nakon ustupanja, a ne primateljica.

Drugo je pitanje je li postojao trošak održavanja groblja od trenutka kad je rješenjem Zagrebačkog holdinga d.o.o., KLASA: UP/I-363-02/21-01/314, URBROJ: 251-352-03-21-2 od 16. ožujka 2021. godine (koje je dostavljeno žaliteljici, što proizlazi iz elektroničke poruke od 30. ožujka 2022. godine) grobno mjesto na groblju Mirogoj odjel RKT polje 112A razred I broj 18/1 dodijeljeno na korištenje Gradu Zagrebu do trenutka sklapanja gore navedenog Ugovora o besplatnom ustupanju od 25. veljače 2022. godine, pri čemu se ukazuje na članak 17. stavka 2. Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 24/17, 24/19) prema kojem se godišnja grobna naknada plaća u pravilu jednom godišnje za održavanje groblja.

Kako je to već ranije navedeno, naglasak navedene točke 13. zahtjeva žaliteljice je upravo u tome da Grad Zagreb plaća troškove održavanja i nakon ustupa grobnog mjesta ........., a što ne proizlazi iz spisa predmeta, kako je to ranije obrazloženo.

Ako žaliteljicu zanima navedeni period (od 16. ožujka 2021. godine do 25. veljače 2022. godine) tada može novim zahtjevom izričito tražiti navedenu informaciju, jer se navedeno ne može podvesti pod točku 13. zahtjeva na način na koji ga je žaliteljica formulirala.

Navedeni propust prvostupanjskog tijela nije utjecao na prava žaliteljice u ovom postupku, jer se žaliteljici ne može omogućiti pristup informaciji koju prvostupanjsko tijelo ne posjeduje, pa je temeljem članka 116. stavka 1. točke 2. Zakona o općem upravnom postupku trebalo odbiti žalbu žaliteljice protiv dijela prvostupanjskog rješenja kojim je odlučeno o točki 13. zahtjeva žaliteljice.

Što se tiče točke 16. zahtjeva žaliteljice, sama formulacija navedene točke, kojom se traži podatak o tome koliko još grobnih mjesta prvostupanjsko tijelo planira zasnovati na navedenoj lokaciji, ukazuje da se ne radi o traženju informacije u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, posebno stoga što prvostupanjsko tijelo ne zasniva grobna mjesta, odnosno iz spisa predmeta ne proizlazi da bi postojao neki dokument iz kojeg bi bila vidljiva namjera zasnivanja grobnih mjesta na navedenoj lokaciji.

Slijedom navedenog, i u tom dijelu je trebalo temeljem članka 116. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku odbiti žalbu žaliteljice kao neosnovanu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

 

                                               POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

 

                                                           dr. sc. Zoran Pičuljan