KLASA: UP/II-008-07/20-01/1054

URBROJ: 401-01/10-22-12

Zagreb, 11. travnja 2022. godine

 

Povjerenik za informiranje, OIB: 68011638990, na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15), povodom žalbe ......... izjavljene protiv rješenja Krapinsko-zagorske županije, KLASA: UP/I-008-02/20-01/02, URBROJ: 2140/01-04-20-1 od 10. kolovoza 2020. godine, postupajući po presudi Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj UsII-430/20 od 16. ožujka 2022. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

 

RJEŠENJE

 

1.    Poništava se rješenje Krapinsko-zagorske županije, KLASA: UP/I-008-02/20-01/02, URBROJ: 2140/01-04-20-1 od 10. kolovoza 2020. godine.

2.    Predmet se vraća prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.


O b r a z l o ž e n j e

 

Osporenim rješenjem odbačen je zahtjev za pristup informacijama ......... (u daljnjem tekstu: žalitelj), za informacije pobliže navedene u točki 1. podtočkama 1. do 6. rješenja, temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, s obzirom na to da prvostupanjsko tijelo ne posjeduje tražene informacije.

Točkom 2. osporenog rješenja odbijen je zahtjev za pristup informacijama žalitelja u tijelu kojim traži informacije pod točkama 1. i 2., iz razloga što prvostupanjsko tijelo u bitnom smatra da za zatražene informacije prevladava potreba zaštite prava na ograničenje iz članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u odnosu na javni interes.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravodobno uložio žalbu u kojoj u bitnom ističe da rješenje o izvedenom stanju nije informacija koju je tražio točkom 1. zahtjeva za pristup informacijama, već da isto predstavlja upravni akt koji se donosi u upravnom postupku propisanom Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Smatra da je prvostupanjsko tijelo pogrešno utvrdilo da posjeduje informaciju traženu u točki 1. zahtjeva te predlaže da se preinači rješenje u točki 1. izreke na način da se utvrdi da prvostupanjsko tijelo ne posjeduje zatražene informacije. Osporava odluku prvostupanjskog tijela vezano za informaciju navedenu u točki 6. zahtjeva za pristup informacijama. Ističe da je ime i prezime osobe navedeno u zahtjevu za pristup informacijama iz kojeg razloga nije razumno i opravdano obrazloženje prvostupanjskog tijela da bi omogućavanje pristupa informacijama predstavljalo nepotrebno zadiranje u privatni život fizičkih osoba. Ukazuje na mogućnost djelomičnog omogućavanja prava na pristup informacijama, odnosno na ranije postupanje prvostupanjskog tijela iz 2015. godine. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 29. srpnja 2020. godine od prvostupanjskog tijela tražio sljedeće informacije:

1.    preslika građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće zgrade na kč. br. 1057/2 k.o. Putkovec izdane u skladu s Zakonom o gradnji, a koja je izdana na zahtjev investitora .........

2.    preslika građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće zgrade na kč. br. 1057/2 k.o. Putkovec izdane u skladu s Zakonom o gradnji, a koja je izdana na zahtjev investitora .........

3.    preslika prijave početka radova za građenje građevine na kč. br. 1057/2 k.o. Putkovec podnesene u skladu sa Zakonom o gradnji od strane investitora .........

4.    preslika prijave početka radova za građenje građevine na kč.br. 1057/2 k.o. Putkovec, podnesene u skladu s Zakonom o gradnji od strane investitora .........

5.    preslika uporabne dozvole za građevinu (zamjenska zgrada) na kč. br. 1066/4 k.o. Putkovec, izdane u skladu s Zakonom o gradnji, a koja je izdana na zahtjev investitora .........

6.    preslika građevinske dozvole za građevinu izgrađenu na kč. br. 1057/5, a koja je izdana u skladu s propisima RH ili bivše SRH na zahtjev investitora .........

7.    preslika građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće zgrade na kč. br. 1057/5 k.o. Putkovec izdane u skladu s Zakonom o gradnju, a koja je izdana na zahtjev investitora .........

8.    preslika prijave početka radova za građenje građevine na kč. br. 1057/5, k.o. Putkovec, podnesene u skladu s Zakonom o gradnji od strane investitora .........

Postupajući po navedenom zahtjevu, prvostupanjsko tijelo donijelo je osporeno rješenje, na način da je u odnosu na informacije iz točaka 1. i 6. zahtjev žalitelja odbijen, dok je u preostalim točkama odbačen zahtjev žalitelja temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Rješenjem Povjerenika za informiranje, KLASA: UP/II-008-07/20-01/1054, URBROJ: 401-01/10-20-2 od 30. listopada 2020. godine odbijena je žalba žalitelja izjavljena protiv rješenja Krapinsko zagorske županije, KLASA: UP/I-008-02/20-01/02, URBROJ: 2140/01-04-20-1 od 10. kolovoza 2020. godine kao neosnovana.

Protiv navedenog rješenja Povjerenika za informiranje žalitelj je pokrenuo upravni spor.

Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj UsII-432/20-8 od 16. ožujka 2022. godine tužbeni zahtjev tužitelja je usvojen i poništeno je rješenje Povjerenika za informiranje, KLASA: UP/II-008-07/20-01/1054, URBROJ: 401-01/10-20-2 od 30. listopada 2020. godine te je predmet vraćen Povjereniku za informiranje na ponovni postupak.

Iz obrazloženja presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-432/20 od 16. ožujka 2022. godine u bitnom proizlazi sljedeće:

-       da ne prihvaća stajališta prvostupanjskog tijela i Povjerenika za informiranje da je u konkretnom slučaju trebalo u cijelosti odbiti zahtjev žalitelja

-       da rješenje o izvedenom stanju i rješenje o uvjetima gradnje predstavljaju akte koje je tužitelj tražio pod točkama 1. i 6. svog zahtjeva

-       da je javnopravno tijelo bilo dužno dostaviti informacije tužitelju na način kako to propisuje odredba članka 15. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama

-       da suprotno stajalištu tuženika, podaci o katastarskim česticama ne predstavljaju osobne podatke koji bi valjalo učiniti nedostupnim prilikom davanja tražene informacije

Slijedom svega navedenog, a budući da prvostupanjsko tijelo nije uzelo u obzir odredbu članka 15. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, valjalo je temeljem članka 117. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ponišiti prvostupanjsko rješenje te predmet vratiti prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

Kako je prvostupanjsko tijelo dužno ponovno provesti test razmjernosti i javnog interesa sukladno uputi Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Povjerenik za informiranje smatra da je u konkretnom slučaju nužno neposredno rješavanje prvostupanjskog tijela.

U ponovnom postupku prvostupanjsko tijelo dužno je utvrditi sve činjenice koje su važne za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja te ih prikazati u spisima predmeta i potkrijepiti odgovarajućim dokazima, te na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja riješiti ovu upravnu stvar, uzimajući u obzir primjedbe Visokog upravnog suda Republike Hrvatske koje su navedene u ovom rješenju.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

 

                                               POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

 

                                                           dr. sc. Zoran Pičuljan