KLASA: UP/II-008-07/20-01/988

URBROJ: 401-01-05-21-11

Zagreb, 30. lipnja 2021.

 

Povjerenik za informiranje na temelju članka 104. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine”, broj 47-09), po službenoj dužnosti donosi sljedeće

 

RJEŠENJE

 

U točki 1. izreke rješenja Povjerenika za informiranje, KLASA: UP/ll-008-07/20-01/988, URBROJ: 401-01/05-21-7 od 3. svibnja 2021. godine, ispravlja se pogreška u pisanju, tako da umjesto "Poništava se rješenje Hrvatske komore inženjera građevinarstva, KLASA: 101-01/20-01/28, URBROJ: 500-00-20-5 od 8. lipnja 2020. godine" treba stajati "Poništavaju se točke 5., 6. i 7. rješenja Hrvatske komore inženjera građevinarstva, KLASA: 101-01/20-01/28, URBROJ: 500-00-20-5 od 8. lipnja 2020. godine".

 

Obrazloženje

 

U točki 1. izreke rješenja Povjerenika za informiranje, KLASA: UP/ll-008-07/20-01/988, URBROJ: 401-01/05-21-7 od 3. svibnja 2021. godine, napravljen je propust u pisanju na način da je omaškom napisano da se poništava rješenje Hrvatske komore inženjera građevinarstva, KLASA: 101-01/20-01/28, URBROJ: 500-00-20-5 od 8. lipnja 2020. godine, a trebalo je stajati da se poništavaju točke 5., 6. i 7. navedenog rješenja.

Člankom 104. stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da javnopravno tijelo može rješenjem ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u rješenju koje je donijelo ili u njegovim ovjerenim prijepisima. Odredbom stavka 2. istog članka Zakona propisano je da ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak rješenje koje se ispravlja.

Stoga je sukladno članku 104. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku valjalo riješiti kao u izreci ovog rješenja.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.


 

                                                POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

 

                                                           dr. sc. Zoran Pičuljan