KLASA: UP/II-008-07/20-01/888

URBROJ: 401-01/06-20-1

Zagreb, 22. srpnja 2020.

 

Povjerenik za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), povodom žalbe ......... izjavljene zbog neodlučivanja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja o zahtjevu podnositelja, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

                                                                                      

 

RJEŠENJE

 

Nalaže se Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja da u roku od 8 dana od zaprimanja ovog rješenja riješi zahtjev za pristup informacijama ......... od 11. srpnja 2014. godine sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Povjerenik za informiranje zaprimio je dana 19. svibnja 2020. godine žalbu ......... (dalje u tekstu: žalitelj) zbog neodlučivanja o njegovom zahtjevu za pristup informacijama od 11. srpnja 2020. godine od strane Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Žalitelj u žalbi u bitnome navodi da je po njegovoj ranijoj žalbi zbog nerješavanja navedenog zahtjeva Povjerenik za informiranje aktom KLASA: UP/II-008-07/15-01/372, URBROJ: 401-01/05-17-15-01 od 11. srpnja 2014. godine naložio prvostupanjskom tijelu da riješi njegov zahtjev, nakon čega je od istog zaprimo dopis koji se niti formalno ni sadržajno ne može smatrati rješenjem. Ističe kako je Povjerenik za informiranje aktom KLASA: UP/II-008-07/15-01/372, URBROJ: 401-01/05-17-18 od 5. lipnja 2017. godine o navedenom izvijestio tijelo javne vlasti te zatražio da zahtjev podnositelja riješi sukladno zakonskim odredbama. S obzirom da do danas o njegovom zahtjevu nije odlučeno žalitelj je Povjereniku za informiranje uložio žalbu zbog tzv. „šutnje uprave“ Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja vezano za postupanje po odluci Povjerenika za informiranje od 11. srpnja 2014. godine. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Naime, sukladno Zaključku o pravnom shvaćanju sa sjednice Visokog upravnog suda Republike Hrvatske od 18. studenog 2019. godine, prema kojem kada tijelo javne vlasti ne postupi po rješenju Povjerenika za informiranje kojim mu se nalaže da odluči o zahtjevu za pristup informacijama, može se izjaviti novu žalbu drugostupanjskom tijelu zbog tzv. „šutnje uprave“

Uvidom u spis predmeta koji se po žalbi žalitelja vezanoj za isti zahtjev za pristup informacijama vodi u predmetu KLASA: UP/II-008-07/15-01/372, utvrđeno je kako do dana izrade ove odluke Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja nije dostavio obavijest o postupanju koje je zatraženo aktima Povjerenika za informiranje KLASA: UP/II-008-07/15-01/372, URBROJ: 401-01/05-17-15-01 od 11. srpnja 2014. godine i KLASA: UP/II-008-07/15-01/372, URBROJ: 401-01/05-17-18 od 5. lipnja 2017. godine.

S obzirom da Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja nakon primitka citiranih akata nije odlučio o zahtjevu za pristup informacijama u roku i na način koji je propisan Zakonom o pravu na pristup informacijama, žalitelj je ponovo izjavio žalbu Povjereniku za informiranje.

Postupajući po žalbi, aktom Ureda povjerenika za informiranje KLASA: 008-04/20-01/312, URBROJ: 401-01/06-20-2 od 22. svibnja 2020. godine zatražena je od Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, temeljem članka 119. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku, obavijest o razlozima zbog kojih zahtjev nije riješen u roku koji je propisan Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Odredbom članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, propisano je da će na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od podnošenja urednog zahtjeva.

Člankom 23. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je u kojim slučajevima tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu, odnosno u kojim slučajevima rješenjem odbija zahtjev, te kada ga odbacuje.

Razmatrajući spis predmeta, žalbene navode te činjenicu da od prvostupanjskog tijela nije zaprimljena obavijest zatražena aktom od 22. svibnja 2020. godine, Povjerenik za informiranje zaključuje da zahtjev žalitelja nije riješen sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, da razlozi za nerješavanje zahtjeva za pristup informacijama nisu opravdani te da je žalba osnovana.

Odredbom članka 25. stavka 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem naložiti tijelu javne vlasti da korisniku omogući pristup traženoj informaciji, odnosno da odluči o zahtjevu korisnika te odrediti primjeren rok u kojem je dužno to učiniti.

Stoga se nalaže Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja da u roku od 8 dana od zaprimanja ovog rješenja riješi žaliteljev zahtjev za pristup informacijama od 11. srpnja 2014. godine godine sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Pri rješavanju zahtjeva za pristup informacijama Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja kao tijelo javne vlasti mora razmotriti posjeduje li izrađene informacije na koje se odnosi zahtjev žalitelja, odnosno koje informacije koje već posjeduje kao izrađene ili su sadržane u nekim bazama podataka koje vodi tijelo javne vlasti, sadrže podatke koje je žalitelj zatražio. Naime, omogućavanje pristupa informacijama prema Zakonu o pravu na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj, u trenutku zaprimanja zahtjeva postojećoj informaciji i tijelo javne vlasti nije dužno temeljem podnesenog zahtjeva za pristup informaciji davati odgovore na pitanja ili davati tumačenja te na taj način izrađivati novu informaciju.

Ako tijelo javne vlasti utvrdi da posjeduje izrađene tražene informacije i ako utvrdi da nema razloga za ograničenje iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama tijelo javne vlasti treba omogućiti pravo na pristup zatraženoj informaciji. Ukoliko tijelo javne vlasti utvrdi da za zatraženu informaciju postoje ograničenja pristupa informacijama iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama za koje je potrebno provesti test razmjernosti i javnog interesa, potrebno je postupiti sukladno članku 16. Zakona o pravu na pristup informacijama. Test razmjernosti i javnog interesa podrazumijeva da tijelo javne vlasti, kada rješava konkretni zahtjev za pristup informacijama koje su iz kategorije izuzetaka iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama, procijeni hoće li omogućavanje tih informacija biti u interesu javnosti i hoće li od njihovog omogućavanja biti više koristi nego štete po zaštićene interese iz navedenog članka Zakona. Kako bi tijelo javne vlasti došlo do odluke, potrebno je pronaći ravnotežu između suprotstavljenih razloga, na temelju pojedinih okolnosti slučaja. Napominje se da tijelo javne vlasti kod rješavanja zahtjeva za pristup informacijama treba razmotriti da li je moguće žalitelju omogućiti djelomičan pristup traženoj informaciji. Naime, u članku 15. stavku 5. Zakona o pravu na pristup informacijama propisana je obvezu tijelu javne vlasti u slučaju kada tražena informacija sadrži podatak koji podliježe ograničenju, da preostale dijelove informacije treba učiniti dostupnima.

Kada se nakon provedbe testa razmjernosti i javnog interesa utvrdi da preteže zaštita nekog od interesa iz članka 15. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama tijelo javne vlasti u obvezi je donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva. Potrebno je uzeti u obzir da su informacije o raspolaganju javnim sredstvima dostupne javnosti i bez provođenja testa razmjernosti i javnog interesa sukladno odredbi članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Napominje se da se ovim rješenjem Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja ne nalaže da žalitelju omogući pristup traženoj informaciji odnosno ne prejudicira se ishod postupka rješavanja zahtjeva za pristup informaciji već se nalaže da riješi predmetni zahtjev sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, te o ishodu utvrđenog donese odluku (omogući pravo na pristup informaciji, djelomično omogući pravo na pristup informaciji - uz obvezu donošenja rješenja ili rješenjem odbije odnosno odbaci zahtjev).

Slijedom navedenog, valjalo je odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

 

                                               POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

 

                                                           dr. sc. Zoran Pičuljan