KLASA: UP/II-008-07/20-01/378

URBROJ: 401-01/14-20-1

Zagreb, 3. lipnja 2020.

 

Povjerenik za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), povodom žalbe ......... izjavljene zbog neodlučivanja trgovačkog društva HŽ Cargo d.o.o. o zahtjevu podnositelja, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

                                                                                      

 

RJEŠENJE

 

Nalaže se trgovačkom društvu HŽ Cargo d.o.o. da u roku od 8 dana od zaprimanja ovog rješenja riješi zahtjev za pristup informacijama ......... od 3. siječnja 2020. godine sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Povjerenik za informiranje zaprimio je dana 29. travnja 2020. godine žalbu ......... (dalje u tekstu: žalitelj) zbog neodlučivanja o njegovom zahtjevu za pristup informacijama od strane trgovačkog društva HŽ Cargo d.o.o.

Žalitelj u žalbi u bitnome navodi da istu izjavljuje iz razloga što tijelo javne vlasti nije u zakonskom roku odlučilo o njegovom zahtjevu za pristup informacijama koji je podnio dana 3. siječnja 2020. godine, a kojim je zatražio informaciju o ukupnim isplatama svim odvjetničkim društvima/odvjetničkim uredima/odvjetnicima tijekom 2019. godine po pojedinim odvjetničkim društvima/odvjetničkim uredima/odvjetnicima. Nadalje navodi kako je rješenjem Povjerenika za informiranje KLASA: UP/II-008-07/20-01/171, URBROJ: 401-01/14-20-1 od 2. ožujka 2020. godine naloženu tijelu javne vlasti trgovačkom društvu HŽ Cargo d.o.o. da u roku od osam dana od zaprimanja citiranog rješenje riješi zahtjev za pristup informacijama Hrvoja Šimića od 3. siječnja 2020. godine. Napominje kako tijelo javne vlasti nije produljilo rok, dostavilo traženu informaciju niti rješenjem odlučilo o zahtjevu. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žalitelj dana 3. siječnja 2020. godine tijelu javne vlasti trgovačkom društvu HŽ Cargo d.o.o. podnio zahtjev za pristup informacijama, kojim je zatražio informaciju o ukupnim isplatama svim odvjetničkim društvima/odvjetničkim uredima/odvjetnicima tijekom 2019. godine po pojedinim odvjetničkim društvima/odvjetničkim uredima/odvjetnicima.

S obzirom da trgovačko društvo HŽ Cargo d.o.o. nije riješilo zahtjev za pristup informacijama u roku koji je propisan Zakonom o pravu na pristup informacijama, žalitelj je izjavio žalbu Povjereniku za informiranje.

Postupajući po žalbi, dopisom Ureda povjerenika za informiranje KLASA: 008-04/20-01/180, URBROJ: 401-01/14-20-2 od 8. svibnja 2020. godine zatražena je od trgovačkog društva HŽ Cargo d.o.o., temeljem članka 119. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku, obavijest o razlozima zbog kojih zahtjev nije riješen u roku koji je propisan Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Dana 2. lipnja 2020. godine u Uredu povjerenika za informiranje zaprimljen je putem elektroničke pošte dopis trgovačkog društva HŽ Cargo d.o.o. broja 748-1/20 od 6. veljače 2020. godine u kojemu se u bitnome navodi da je isključivi razlog zbog čega nisu postupili po zahtjevu žalitelja taj što je zahtjev za pristup informacijama istog činjeničnog osnova, ali s dugim vremenskim periodom dostavljen tijekom mjeseca veljače 2019. godine, a dopisom Povjereniku za informiranje poslanim putem elektroničke pošte 3. siječnja 2019. godine su zamolili za dostavu očitovanja o načinu postupanja ubuduće po zahtjevima žalitelja, obzirom da žalitelj konstantno podnosi identične zahtjeve samo za druga vremenska razdoblja. Nadalje se navodi da se trgovačko društvo HŽ Cargo d.o.o. za razliku od ostalih tijela javne vlasti ne financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske tj. javnim sredstvima već svoje prihode ostvaruje u otvorenoj tržišnoj utakmici na liberaliziranom tržištu željezničkog prijevoza zajedno s ostalim prijevozima i u skladu s propisima o tržišnom natjecanju te da trgovačko društvo HŽ Cargo d.o.o. nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi sukladno mišljenu nadležnog Ministarstva gospodarstva. Također se navodi da su mišljenja kako bi trgovačko društvo HŽ Cargo d.o.o. trebalo biti izuzeto od primjene Zakona o pravu na pristup informacijama te ovim pute mole da Povjerenik za informiranje primi na razgovor Službenika za informiranje kako bi se izbjegli eventualni prijepori po pitanju nepostupanja trgovačkog društva HŽ Cargo d.o.o.

Povjerenik za informiranje napominje kako je trgovačko društvo HŽ Cargo d.o.o. obavijestio putem elektroničke poruke poslane dana 7. veljače 2020. godine kako njihov službenik za informiranje može pristupiti na razgovor u prostorije Ureda povjerenika svaki radni dan u vrijeme primanja stranki, ali navedeni službenik nije pristupio zatraženom sastanku, a vezano za postupanje po zahtjevima za pristup informacijama žalitelja.

Odredbom članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, propisano je da će na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od podnošenja urednog zahtjeva.

Člankom 23. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je u kojim slučajevima tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu, odnosno u kojim slučajevima rješenjem odbija zahtjev, te kada ga odbacuje.

Razmatrajući spis predmeta, žalbene navode i zaprimljeni dopis trgovačkog društva HŽ Cargo d.o.o. od 6. veljače 2020. godine, Povjerenik za informiranje zaključuje da razlozi za nerješavanje zahtjeva za pristup informacijama nisu opravdani te da je žalba osnovana.

Odredbom članka 25. stavka 7. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem naložiti tijelu javne vlasti da korisniku omogući pristup traženoj informaciji, odnosno da odluči o zahtjevu korisnika te odrediti primjeren rok u kojem je dužno to učiniti.

Stoga se nalaže trgovačkom društvu HŽ Cargo d.o.o. da u roku od 8 dana od zaprimanja ovog rješenja riješi žaliteljev zahtjev za pristup informacijama od 3. siječnja 2020. godine sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Pri rješavanju zahtjeva za pristup informacijama trgovačko društvo HŽ Cargo d.o.o. kao tijelo javne vlasti mora razmotriti posjeduje li izrađene informacije na koje se odnosi zahtjev žalitelja. Naime, omogućavanje pristupa informacijama prema Zakonu o pravu na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj, u trenutku zaprimanja zahtjeva postojećoj informaciji i tijelo javne vlasti nije dužno temeljem podnesenog zahtjeva za pristup informaciji davati odgovore na pitanja ili davati tumačenja te na taj način izrađivati novu informaciju. Ukoliko tijelo javne vlasti po zahtjevu korisnika utvrdi da ne posjeduje zatraženu informaciju, u obvezi je postupiti sukladno odredbi članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, kojom je propisano da će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Ako tijelo javne vlasti utvrdi da posjeduje izrađene tražene informacije i ako utvrdi da nema razloga za ograničenje iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama, tijelo javne vlasti treba omogućiti pravo na pristup zatraženoj informaciji. Ukoliko tijelo javne vlasti utvrdi da za zatraženu informaciju postoje ograničenja pristupa informacijama iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama za koje je potrebno provesti test razmjernosti i javnog interesa, potrebno je postupiti sukladno članku 16. Zakona o pravu na pristup informacijama. Test razmjernosti i javnog interesa podrazumijeva da tijelo javne vlasti, kada rješava konkretni zahtjev za pristup informacijama koje su iz kategorije izuzetaka iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama, procijeni hoće li omogućavanje tih informacija biti u interesu javnosti i hoće li od njihovog omogućavanja biti više koristi nego štete po zaštićene interese iz navedenog članka Zakona. Kako bi tijelo javne vlasti došlo do odluke, potrebno je pronaći ravnotežu između suprotstavljenih razloga, na temelju pojedinih okolnosti slučaja. Napominje se da tijelo javne vlasti kod rješavanja zahtjeva za pristup informacijama treba razmotriti da li je moguće žalitelju omogućiti djelomičan pristup traženoj informaciji. Naime, u članku 15. stavku 5. Zakona o pravu na pristup informacijama propisana je obveza tijelu javne vlasti u slučaju kada tražena informacija sadrži podatak koji podliježe ograničenju, da preostale dijelove informacije treba učiniti dostupnima. Kada se nakon provedbe testa razmjernosti i javnog interesa utvrdi da preteže zaštita nekog od interesa iz članka 15. stavka 2., 3. i 4. Zakona o pravu na pristup informacijama tijelo javne vlasti u obvezi je donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva. Potrebno je uzeti u obzir da su informacije o raspolaganju javnim sredstvima dostupne javnosti i bez provođenja testa razmjernosti i javnog interesa sukladno odredbi članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Napominje se da se ovim rješenjem trgovačkom društvu HŽ Cargo d.o.o. ne nalaže da žalitelju omogući pristup traženoj informaciji odnosno ne prejudicira se ishod postupka rješavanja zahtjeva za pristup informaciji već se nalaže da riješi predmetni zahtjev sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, te o ishodu utvrđenog donese odluku (omogući pravo na pristup informaciji, djelomično omogući pravo na pristup informaciji - uz obvezu donošenja rješenja ili rješenjem odbije odnosno odbaci zahtjev).

Slijedom navedenog, valjalo je odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

 

                                               POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

 

                                                           dr. sc. Zoran Pičuljan