KLASA: UP/II-008-07/20-01/957

URBROJ: 401-01/06-21-9

Zagreb, 20. kolovoza 2021. godine

 

Povjerenik za informiranje na temelju članka 104. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine”, broj 47/09.), po službenoj dužnosti donosi sljedeće

 

 

RJEŠENJE

 

U izreci rješenja Povjerenika za informiranje KLASA: UP/II-008-07/20-01/957, URBROJ: 401-01/06-21-4 od 17. lipnja 2021. godine, ispravlja se pogreška u pisanju, tako da se pod točkom 4. izreke citiranog rješenja u tekstu „Nalaže se Hrvatskoj odvjetničkoj komori da postupi sukladno točki 2. izreke ovog rješenja u roku od 8 dana od dana njegove pravomoćnosti“ iza „sukladno točki  2.“ dodaje tekst „i 3.“.

 

       

O b r a z l o ž e nj e

 

U izreci rješenja Povjerenika za informiranje KLASA: UP/II-008-07/20-01/957, URBROJ: 401-01/06-21-4 od 17. lipnja 2021. godine omaškom je u tekstu gdje se prvostupanjskom tijelu nalaže da postupi sukladno njegovoj izreci ispušteno da navedeno tijelo treba postupiti i po točki 3. njegove izreke.

Slijedom navedenog je u tekstu pod točkom 4. izreke u kojem se nalaže postupanje po rješenju, obzirom da je omaškom navedena samo točka 2. a ispuštena točka 3., istu valjalo dodati ovim ispravkom rješenja.

Člankom 104. stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da javnopravno tijelo može rješenjem ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u rješenju koje je donijelo ili u njegovim ovjerenim prijepisima. Odredbom stavka 2. istog članka Zakona propisano je da ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak rješenje koje se ispravlja.

Stoga je sukladno članku 104. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku valjalo riješiti kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

 

                                                POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

 

                                                           dr. sc. Zoran Pičuljan.