KLASA: UP/II-008-07/21-01/178

URBROJ: 401-01/11-21-5

Zagreb, 7. rujna 2021.

 

Povjerenik za informiranje na temelju članka 35. stavka. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), povodom žalbe ......... izjavljene protiv rješenja Grada Hvara Klasa: 032-01/20-01/12, Urbroj: 2128/01-03-20-06 od 8. rujna 2020. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

 

RJEŠENJE

 

1.    Poništava se rješenje Grada Hvara Klasa: 032-01/20-01/12, Urbroj: 2128/01-03-20-06 od 8. rujna 2020. godine.

2.    Predmet se dostavlja prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

O b r a z l o ž e n j e

 

Osporenim rješenjem odbačen je zahtjev ......... (dalje u tekstu: žalitelj) za ostvarivanje prava na pristup preslici ugovora o korištenju nekretnine između Grada Hvara i trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o., temeljem odredbe članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, jer tijelo javne vlasti ne posjeduje traženu informaciju te nema saznanja gdje se navedena informacija nalazi.

Protiv osporenog rješenja žalitelj je pravovremeno izjavio žalbu u kojoj u bitnome navodi da tijelo javne vlasti pobijanim rješenjem odbacuje zahtjev žalitelja za dostavom informacije pod točkom 2. zahtjeva, odnosno ugovora o korištenju nekretnine označene kao č.zem. 386/2, z.ul. 3656, k.o. Hvar između Grada Hvara i trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o., međutim istodobno propušta riješiti u cijelosti zahtjev žalitelja od 2. svibnja 2020. godine u kojem je zatražena u točki 1. dostava odluke Gradskog vijeća Grada Hvara o dodjeli na korištenje nekretnine površine 151m2 označene kao č.zem. 386/2, z.ul. 3656, k.o. Hvar na adresi Trg Marka Miličića 9, trgovačkom društvu Komunalno Hvar d.o.o. te u točki 3. dostava zaključka Grada Hvara kojim daje suglasnost trgovačkom društvu Komunalno Hvar d.o.o. na davanje u podzakup predmetne nekretnine. Nadalje, navodi da pobijano rješenje ima nedostatke zbog kojih ga se ne može ispitati, a izreka rješenja proturječi sama sebi i razlozima navedenim u obrazloženju rješenja te navodi da se Grad Hvar pogrešno poziva na odredbe članka 15. stavka 4. točke 1. i članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama kao razlozima radi kojih odbacuje zahtjev od 20. svibnja 2020. godine ističući da ne posjeduje zatraženu informaciju te nema saznanja gdje se ista nalazi, istovremeno navodeći da se ista nalazi kod trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. koji nije dostavio ovjerene ugovore. Također, žalitelj smatra da je nedvojbeno da Grad Hvar posjeduje tražene informacije, da je iste dužan i objaviti u Službenom glasniku Grada Hvara, međutim to nije učinio do dana sastavljanja žalbe, a tražene informacije ne podliježu ograničenju ili stupnju tajnosti. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Ustavom Republike Hrvatske („Narodne novine”, broj 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10.-pročišćeni tekst i 05/14.), u članku 38. stavku 4. jamči se svakome pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Pri tome ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu i propisana zakonom.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žalitelj dana 20. svibnja 2020. godine tijelu javne vlasti Gradu Hvaru podnio zahtjev za pristup informacijama, kojim je zatražio sljedeće informacije: 1. Odluku o dodjeli na korištenje nekretnine površine 151m2 označene kao č.zem. 386/2, Z.U. 3656, K.O. Hvar, na adresi Trg Marka Miličića 9, 21 450 Hvar, Komunalnom Hvar d.o.o. na neodređeno vrijeme do opoziva, 2. Ugovor o korištenju predmetne nekretnine sa Komunalnim Hvar d.o.o., 3. Zaključak Grada Hvara kojim daje suglasnost Komunalnom Hvar d.o.o. na davanje u podzakup predmetne nekretnine. S obzirom da Grad Hvar nije riješio zahtjev za pristup informacijama u roku koji je propisan Zakonom o pravu na pristup informacijama, žalitelj je izjavio žalbu Povjereniku za informiranje koji je rješenjem KLASA: UP/II-008-07/20-01/859, URBROJ: 401-01/14-20-1 od 16. srpnja 2020. godine naložio Gradu Hvaru da u roku od 8 dana od dana zaprimanja navedenog rješenja odluči o zahtjevu žalitelja od 20. svibnja 2020. godine, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Postupajući po citiranom rješenju Povjerenika za informiranje od 16. srpnja 2020. godine, Grad Hvar je donio osporeno rješenje kojim odbacuje zahtjev žalitelja u dijelu u kojem je zatražio dostavu Ugovora o korištenju nekretnine između Grada Hvara i trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o., temeljem odredbe članka 15. stavka 4. točke 1. i članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.

U obrazloženju pobijanog rješenja navodi se da je u provedenom postupku utvrđeno da Grad Hvar ne posjeduje tražene dokumente jer trgovačko društvo Komunalno Hvar d.o.o. nije dostavilo ovjerene ugovore.

Člankom 15. stavkom 4. točkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade.

Člankom 23. stavkom 4. citiranog Zakona propisano je da će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje traženu informaciju te nema saznanja gdje se navedena informacija nalazi.

Uvidom spis predmeta utvrđeno je da je žalitelj žalbu protiv pobijanog rješenja podnio sukladno odredbi članka 110. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) te je Grad Hvar predmetnu žalbu zaprimio 29. rujna 2020. godine, međutim Grad Hvar nije postupio sukladno odredbi članka 113. stavka 6. citiranog Zakona, odnosno istu je Povjereniku za informiranje na nadležno postupanje sa spisom predmeta dostavio dopisom KLASA: 032-01/20-01/12, URBROJ: 2128/01-03-21-13 od 5. svibnja 2021. godine, nakon što je aktima Ureda povjerenika za informiranje KLASA: 008-04/21-01/80, URBROJ: 401-01/11-21-2 od 2. veljače 2021. godine i KLASA: 008-04/21-01/80, URBROJ: 401-01/11-21-3 od 2. ožujka 2021. godine zatraženo od Grada Hvara žurno dostavljanje žalbe sa spisom predmeta.

Nadalje, uvidom u dostavljeno utvrđeno je da Grad Hvar Povjereniku za informiranje kao dio spisa predmeta nije dostavio informacije koje je žalitelj zatražio zahtjevom, već u dopisu KLASA: 032-01/20-01/12, URBROJ: 2128/01-03-21-13 od 5. svibnja 2021. godine navodi da ugovor koji je zatražen zahtjevom nije u posjedu Grada Hvara jer se o predmetu navedenog ugovora vodi sudski spor.

S obzirom na navedeno, aktom Ureda povjerenika za informiranje KLASA: UP/II-008-07/21-01/178, URBROJ: 401-01/11-21-2 od 19. svibnja 2021. godine, zatraženo je od tijela javne vlasti očitovanje o tome ima li saznanja koje drugo tijelo javne vlasti posjeduje predmetni ugovore te je li isti sklopljen između Grada Hvara i trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o., a tijelo javne vlasti je dopisom KLASA: 032-01/20-01/12, URBROJ: 2128/01-03-21-15 od 27. svibnja 2021. godine dostavilo očitovanje u kojem navodi da niti jedno drugo tijelo javne vlasti ne posjeduje ugovor zatražen zahtjevom i da isti nije sklopljen jer se o predmetu ugovora vodi sudski spor.

Kako su navodi tijela javne vlasti u suprotnosti s navodima iz pobijanog rješenja iz kojih proizlazi da je tražena informacija u postupku izrade, aktom Ureda povjerenika za informiranje KLASA: UP/II-008-07/21-01/178, URBROJ: 401-01/11-21-4 od 29. srpnja 2021. godine ponovno je od tijela javne vlasti zatraženo očitovanje o tome postoji li predmetni ugovor u smislu definicije informacije iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, bez obzira na to je li sklopljen ili ne između Grada Hvara i trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o., a ujedno i zatraženo od tijela javne vlasti da dostavi dokaz o postupanju po točkama 1. i 3. žaliteljevog zahtjeva, odnosno informacije koje su predmet točke 1. i 3. zahtjeva, međutim Grad Hvar nije dostavio zatraženo očitovanje.

S obzirom na sve navedeno, Povjerenik za informiranje je utvrdio kako je tijelo javne vlasti postupajući po predmetnom zahtjevu pogrešno utvrdilo činjenično stanje i primijenilo odredbu članka 15. stavka 4. točke 1. i članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama. Naime, tijelo javne vlasti u obrazloženju pobijanog rješenja poziva se na odredbu članka 15. stavka 4. točke 1. citiranog Zakona iz koje proizlazi da informaciju koja je predmet točke 2. žaliteljevog zahtjeva posjeduje, međutim ista je u postupku izrade, a zatim donosi rješenje o odbacivanju zahtjeva temeljem odredbe članka 23. stavka 4. citiranog Zakona navodeći da ne posjeduje navedenu informaciju jer trgovačko društvo Komunalno Hvar d.o.o. nije dostavilo ovjerene ugovore, a niti se iz očitovanja koje je tijelo javne vlasti dostavilo u tijeku žalbenog postupka ne može utvrditi postoji li predmetna informacija u smislu odredbe članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, posjeduje li tijelo navedenu informaciju ili ne, kao ni da li u odnosu na istu postoji ograničenje propisano člankom 15. stavkom 4. točkom 1. citiranog Zakona. Nadalje, ako je Grad Hvar utvrdio postojanje spomenutog ograničenja, trebao je provesti postupak iz članka 16. Zakona o pravu na pristup informacijama, a iz dostavljenog ne proizlazi postupanje Grada Hvara u tom smislu.

Stoga je na temelju članka 117. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku, riješeno kao u izreci rješenja, a predmet se zbog prirode upravne stvari dostavlja na ponovni postupak prvostupanjskom tijelu.

U postupku prije donošenja rješenja nadležno tijelo mora utvrditi pravo stanje stvari i u tu svrhu utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja, pridržavajući se pri tome pravila koja vrijede za dokazni postupak.

U ponovnom postupku prvostupanjsko tijelo dužno je utvrditi sve činjenice koje su važne za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja, činjenice prikazati u spisima predmeta i potkrijepiti ih odgovarajućim dokazima, te utvrditi mogu li se preslike zatraženih informacija ili određenih dijelova zatraženih informacija temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama dostaviti žalitelju i na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja, nakon primitka rješenja u zakonskom roku riješiti ovu upravnu stvar.

Člankom 5. stavkom 1. točkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da je informacija svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Prilikom rješavanja žaliteljevog zahtjeva za pristup informacijama tijelo javne vlasti je prije svega dužno utvrditi posjeduje li informacije koja su predmet žaliteljevog zahtjeva i to: 1. Odluku o dodjeli na korištenje nekretnine površine 151 m2 označene kao č.zem. 386/2, Z.U. 3656, K.O. Hvar, na adresi Trg Marka Miličića 9, 21 450 Hvar, Komunalnom Hvar d.o.o. na neodređeno vrijeme do opoziva, 2. Ugovor o korištenju predmetne nekretnine sa Komunalnim Hvar d.o.o., 3. Zaključak Grada Hvara kojim daje suglasnost Komunalnom Hvar d.o.o. na davanje u podzakup predmetne nekretnine. Tijelo javne vlasti dužno je odlučiti o zahtjevu žalitelja u cjelini, a ne proizvoljno o samo jednom njegovom dijelu.

Ukoliko tijelo javne vlasti po zahtjevu korisnika utvrdi da ne posjeduje zatražene informaciju, u obvezi je postupiti sukladno odredbi članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, kojom je propisano da će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi, odnosno u obvezi je zahtjev sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, ustupiti na nadležno postupanje onom tijelu javne vlasti za koje ima saznanja da informaciju posjeduje.

Ako tijelo javne vlasti utvrdi da posjeduje izrađene tražene informacije i ako utvrdi da nema razloga za ograničenje iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama, tijelo javne vlasti treba omogućiti pravo na pristup zatraženoj informaciji. zahtjeva te ukoliko iste posjeduje, dužno je, utvrditi postoje li ograničenja pristupa informacijama iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama te provesti test razmjernosti i javnog interesa sukladno članku 16. Zakona o pravu na pristup informacijama, čime će utvrditi može li se žalitelju omogućiti pravo na pristup traženim informacijama te po provedenom testu razmjernosti i javnog interesa donijeti odluku iz članka 23. stavka 3. ili 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

 

                                               POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

 

                                                           dr. sc. Zoran Pičuljan