KLASA: UP/II-008-07/17-01/970

URBROJ: 401-01/10-20-49

Zagreb, 7. svibnja 2020. godine

 

Povjerenik za informiranje na temelju članka 18. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09) povodom žalbi ......... izjavljenih protiv rješenja Grada Zagreba, Gradskog ureda za opću upravu, KLASA: UP/I-034-01/19-003/3, URBROJ: 251-07-01-19-1 od 9. rujna 2019. godine, te protiv rješenja Grada Zagreba, Gradskog ureda za opću upravu, KLASA: UP/I-034-01/19-003/3, URBROJ: 251-07-01-19-4 od 20. studenog 2019. godine, donosi sljedeće

 

RJEŠENJE

 

1.    Povjerenik za informiranje oglašava se stvarno nenadležnim.

2.    Predmet se dostavlja Ministarstvu uprave na nadležno postupanje.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Dana 8. travnja 2020. godine Povjerenik za informiranje zaprimio je od Grada Zagreba, Gradskog ureda za opću upravu spis predmeta KLASA: UP/I-034-01/19-003/3, zajedno sa žalbama ......... (u daljnjem tekstu: žalitelj) izjavljenim protiv rješenja Grada Zagreba, Gradskog ureda za opću upravu, KLASA: UP/I-034-01/19-003/3, URBROJ: 251-07-01-19-1 od 9. rujna 2019. godine, te protiv rješenja Grada Zagreba, Gradskog ureda za opću upravu, KLASA: UP/I-034-01/19-003/3, URBROJ: 251-07-01-19-4 od 20. studenog 2019. godine.

Uvidom u rješenje Grada Zagreba, Gradskog ureda za opću upravu, KLASA: UP/I-034-01/19-003/3, URBROJ: 251-07-01-19-1 od 9. rujna 2019. godine utvrđeno je da je istim rješenjem Gradski ured za opću upravu naložio Zagrebačkog holdingu d.o.o. da u roku od 60 dana od primitka navedenog rješenja postupi po pravomoćnom rješenju Povjerenika za informiranje, KLASA: UP/II-008-07/17-01/970, URBROJ: 401-01/03-18-1 od 1. ožujka 2018. godine kojim je žalitelju omogućen pristup podacima o isplatama koje je Zagrebački holding d.o.o. vršio odvjetnicima u razdoblju od 1. siječnja 2012. godine do 31. prosinca 2016. godine.

Nadalje, uvidom u rješenje Grada Zagreba, Gradskog ureda za opću upravu, KLASA: UP/I-034-01/19-003/3, URBROJ: 25-07-01-19-4 od 20. studenog 2019. godine utvrđeno je da je istim rješenjem odgođeno izvršenje rješenja Povjerenika za informiranje, KLASA: UP/II-008-07/17-01/970, URBROJ: 401-01/03-18-8 od 1. ožujka 2018. godine, određeno gore citiranim rješenjem, KLASA: UP/I-034-01/19-003/3, URBROJ: 251-07-01-19-1 od 9. rujna 2019. godine, a do donošenja pravomoćne odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Povjerenik za informiranje nije stvarno nadležan za odlučivanje o žalbi žalbama žalitelja iz sljedećih razloga.

Člankom 35. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13, 85/15) propisano je da Povjerenik obavlja poslove drugostupanjskog tijela u rješavanju žalbi o ostvarivanju prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija.

Osim toga, sukladno članku 25. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, a sukladno stavku 2. navedenog članka žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.

Dakle, nadležnost Povjerenika za informiranje kao drugostupanjskog tijela je jasno ograničena na rješavanje žalbe protiv odluka tijela javne vlasti, a koje se tiču prava na pristup informacijama, te na rješavanje žalbi zbog šutnje uprave u području prava na pristup informacijama.

Uzimajući u obzir navedeno, te nespornu činjenicu da je rješenje Povjerenika za informiranje KLASA: UP/II-008-07/17-01/970, URBROJ: 401-01/03-18-8 od 1. ožujka 2018. godine postalo pravomoćno, te činjenicu da se obje žalbe žalitelja odnose na pitanje izvršenja rješenja Povjerenika za informiranje, Povjerenik za informiranje smatra da nije nadležan za postupanje po navedenim žalbama.

Također se ističe da je rješenjem Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, broj: UrII-18/19 od 21. veljače 2019. godine odlučeno da je Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba nadležan za izvršenje rješenja Povjerenika za informiranje, KLASA: UP/II-008-07/17-01/970, URBROJ: 401-01/03-18-8 od 1. ožujka 2018. godine.

Sukladno članku 139. stavku 4. Zakona o općem upravnom postupku, žalba protiv rješenja o izvršenju može se uložiti samo na vrijeme, mjesto i način izvršenja i nema odgodni učinak, a sukladno članku 140. stavku 4. Zakona o općem upravnom postupku o odgodi izvršenja donosi se rješenje.

Slijedom navedenog, Povjerenik za informiranje kao drugostupanjsko tijelo ne može odlučivati o mjestu, vremenu i načinu izvršavanja svog rješenja (a što može biti predmetom žalbe), s obzirom da je svojim pravomoćnim rješenjem KLASA: UP/II-008-07/17-01/970, URBROJ: 401-01/03-18-8 od 1. ožujka 2018. godine jasno naznačio način postupanja dostavom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju.

Osim toga, ne može odlučivati niti o rješenju o odgodi izvršenja, jer bi navedeno značilo da bi Povjerenik za informiranje u žalbenom postupku morao ispitivati jesu li ispunjene pretpostavke za odgodu izvršenja, odnosno morao bi se upustiti u razmatranje postoji li teško popravljiva šteta za izvršenika, a što sasvim sigurno nije u djelokrugu Povjerenika za informiranje.

S obzirom da je u konkretnom slučaju žalitelj prijedlog za izvršenje podnio Povjereniku za informiranje 24. listopada 2018. godine, vezano za pitanje nadležnosti za odlučivanje o žalbi uzete su u obzir odredbe Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 150/11, 12/13, 93/16, 104/16).

Prema članku 38. stavku 4. navedenog Zakona, koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka propisano je da ministarstva obavljaju upravne i druge stručne poslove iz svog djelokruga, a osobito rješavaju u prvom stupnju kad su na to zakonom izrijekom ovlašteni, te u drugom stupnju, ako zakonom nije drugačije određeno.

Slijedom navedenog, zbog općenite formulacije prema kojoj ministarstva rješavaju u drugom stupnju, te činjenice da se radi o primjeni odredaba Zakona o općem upravnom postupku o izvršenju, Povjerenik za informiranje smatra da je Ministarstvo uprave stvarno nadležno za odlučivanje o žalbama žalitelja, posebno stoga što se područje izvršenja rješenje ne može svrstati u djelokrug rada nekog drugog tijela državne uprave.

Na navedeno ne utječe niti činjenica što Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela („Narodne novine“, broj 93/16, 104/16, 116/18), nije izričito propisano da Ministarstvo uprave rješava u drugom stupnju, a nije od utjecaja niti činjenica da izvršenje po stavu Ministarstva uprave iz dopisa, KLASA: 008-01/19-01/4, URBROJ: 515-01/3-19-2 od 3. srpnja 2019. godine ne predstavlja upravnu stvar.

Člankom 18. stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, broj 47/09) propisano je da kad javnopravno tijelo nije nadležno za primitak podneska koji je podnositelj osobno predao odnosno koji se primi na zapisnik, službena osoba upozorit će na to podnositelja i uputiti ga na nadležno tijelo. Ako podnositelj i dalje zahtijeva da se njegov podnesak primi, službena osoba dužna je primiti takav podnesak i bez odgode uputiti ga nadležnom tijelu te o tome obavijestiti stranku.

Sukladno stavku 2. navedenog članka propisano je da, kad službena osoba primi podnesak stranke iz kojeg se ne može utvrditi koje je tijelo nadležno za rad po podnesku, bez odgode će, a najkasnije u roku od osam dana od dana primitka podneska, donijeti rješenje kojim će odbaciti podnesak zbog nenadležnosti i rješenje dostaviti stranci.

Razmatrajući navedene odredbe, Povjerenik za informiranje smatra da je o pitanju nadležnosti potrebno donijeti rješenje, posebno imajući u vidu stavak 2. navedenog članka, gdje se izrijekom navodi rješenje o nenadležnosti.

Osim toga, sukladno članku 96. stavku 1. Zakona o upravnom postupku o upravnoj stvari se odlučuje rješenjem, pa Povjerenik za informiranje smatra da i odlučivanje o nadležnosti predstavlja odluku o upravnoj stvari, a ne postupovno pitanje o kojem se odlučuje zaključkom u smislu članka 77. Zakona o općem upravnom postupku.

Također se ističe da je i Visoki upravni sud Republike Hrvatske u rješenju UrII-264/19 od 21. studenog 2019. godine zauzeo stav da se o pitanju nadležnosti odlučuje rješenjem.

Slijedom svega navedenog, valjalo je odlučiti kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

 

                                               POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

 

                                                           dr. sc. Zoran Pičuljan