KLASA: UP/II-008-07/20-01/1259

URBROJ: 401-01/06-21-2

Zagreb, 9. lipnja 2021.

 

Povjerenik za informiranje, na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) povodom žalbe ......... izjavljene protiv rješenja Općine Josipdol KLASA: 008-01/20-01/13, URBROJ: 2133/13-01-20-7 od 16. listopada 2020. godine, u predmetu ostvarivanja prava na ponovnu uporabu informacija, donosi sljedeće

 

RJEŠENJE

 

1.    Poništava se rješenje Općine Josipdol KLASA: 008-01/20-01/13, URBROJ: 2133/13-01-20-7 od 16. listopada 2020. godine.

2.    Obavještava se ......... da su podaci zatraženi njegovim zahtjevom za pristup informacijama dana 26. svibnja 2020. godine, javno objavljeni i dostupni na službenoj Internet stranici Općine Josipdol, na poveznicama https://josipdol.hr/ovadoc/registri-ugovora-opcine-josipdol/

https://josipdol.hr/ovadoc/realizirani-projekti-financiranje-projekata-po-godinama/.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev za pristup informacijama ......... (u daljnjem tekstu: žalitelj), kojim je zatražio podatke o naznaci projekata i vrsti poslova na kojima je Općina Josipdol angažirala trgovačko društvo Arcitec Ivšić d.o.o., Zagreb, Veslačka 23 te koliko je istom po pojedinom projektu plaćeno u razdoblju od 1. siječnja 2010. godine do 26. svibnja 2020. godine, pozivom na odredbe članka 23. stavka 5. točke 4. te članka 18. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, iz razloga što se ne radi o traženju informacije u zakonskom smislu odnosno jer se ne radi o zahtjevu za pristup informacijama.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je uložio žalbu u kojoj u bitnom navodi kronologiju postupanja prvostupanjskog tijela u postupku rješavanja zahtjeva te Povjerenika za informiranje povodom njegove ranije žalbe. Ističe da žalbu ulaže zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene materijalnog prava te bitne povrede odredaba postupka. Smatra da se prvostupanjsko tijelo neosnovano poziva na odredbu članka 18. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama jer u konkretnom slučaju nije zatražena nikakva analiza, a na što je žalbeno tijelo u svom ranijem rješenju već upozorilo službenicu za informiranje koja neosnovano navodi u osporenom rješenju kako bi po njegovom zahtjevu morala stvoriti novu informaciju  te navodi više poveznica na razne Ugovore o nabavi te druga različita izvješća. Drži da upućivanje na poveznice s internetskih stranica ne predstavlja davanje informacije nego da mu je tijelo javne vlasti ako posjeduje traženu informaciju dužno istu dostaviti. Predlaže da se žalba usvoji.

Žalba je osnovana.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su sve informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je kako je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 26. svibnja 2020. godine od Općine Josipdol, kao tijela javne vlasti, zatražio sljedeće informacije: „1. za razdoblje od 1. siječnja 2010. godine do danas tj. 26. svibnja 2020 godine traži dostavu cjelovite informacije na kojim sve projektima je Općina Josipdol angažirala poduzeće Arcitec Ivšić d.o.o., Zagreb, Veslačaka 23, 2. moli da osim projekata naznače i vrstu poslova (npr. projektiranje, građenje, nadzor nad gradnjom, upravljanja projektom gradnje, poslovima i djelatnostima ispitivanja i istraživanja i sl.), i 3. da navedu i informacije koliko je po pojedinom projektu i poslu plaćano.“

Također je utvrđeno da je Općina Josipdol po navedenom zahtjevu, a postupajući po rješenju Povjerenika za informiranje KLASA: UP/II-008-07/20-01/919, URBROJ: 401-01/10-20-3 od 7. listopada 2020. godine, u ponovljenom postupku donijela osporeno rješenje kojim je odbila zahtjev žalitelja temeljem pozivajući se na odredbe članka 23. stavka 5. točke 4. te članka 18. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, a iz razloga što je u prvostupanjskom postupku utvrdila kako se ne radi o traženju informacije u zakonskom smislu odnosno jer se ne radi o zahtjevu za pristup informacijama.

U obrazloženju osporenog rješenja prvostupanjsko tijelo je vezano za traženje predmetnih podataka navelo kako je u ponovljenom postupku rješavanja zahtjeva za pristup informacijama žalitelja od 26. svibnja 20120. godine utvrđeno da je na službenim internetskim stranicama Općine Josipdol javno objavljen registar Ugovora o javnoj nabavi u kojem su objavljeni svi podaci o svim javnim nabavama u kojima je pojedinačno naveden broj objavljenog postupka, ime tvrtke s kojom je sklopljen ugovor te ugovoreni iznos, kao i razna izvješća iz kojih je vidljivo financiranje projekata te su navedene i poveznice na kojima su ti dokumenti objavljeni. Nadalje, u obrazloženju rješenja je navedeno kako ne posjeduje gotovu informaciju koja bi sadržavala informacije koje su predmet zahtjeva, nego i trebalo izraditi novu informaciju odnosno detaljno izvješće u koje je potrebno po pojedinoj godini specificirati poslove i projekte te troškove za pojedinog dobavljača, pa se stoga poziva na odredbu članka 18. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama. Zaključno je navedeno kako je Općina Josipdol javno objavila sve potrebne podatke iz kojih se može utvrditi potrošnja javnih sredstava pa je riješeno kao u izreci istog rješenja.

Općina Josipdol je aktom KLASA: 008-01/20-01/13, URBROJ: 2133/13-01-20-09 od 14. rujna 2020. godine dostavila Povjereniku za informiranje spis predmeta po žalbi na nadležno odlučivanje.

Člankom 23. stavkom 5. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da će tijelo javne vlasti rješenjem odbiti zahtjev ako se traži informacija koja se ne smatra informacijom u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. ovog Zakona.

U članku 18. stavku 5. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da se ne smatra zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

U članku 10. stavku 1. točki 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti, a u točki 9. navedenog stavka, informacije o postupcima javne nabave, dokumentaciju za nadmetanje, informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije za koje postoji obveza objavljivanja sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava.

Razmatrajući žaliteljev zahtjev za pristup informacijama, žalbene navode, a uzimajući u obzir i navode prvostupanjskog tijela iz osporenog rješenja, u žalbenom postupku je izvršen uvid u spis predmeta te pretraga internetskih stranica prvostupanjskog tijela. Naime, u obrazloženju osporenog rješenja navedene su neke poveznice na javno objavljene informacije vezano za Registar ugovora o javnoj nabavi, Pregled sklopljenih ugovora te razna izvješća iz kojih je vidljivo financiranje projekata, iz čega proizlazi da prvostupanjsko tijelo nije točno specificiralo na kojima od tih poveznica se nalaze informacije koje je u predmetnom zahtjevu zatražio žalitelj.

Međutim, izvršenim uvidom u javno objavljene informacije na službenoj Internet stranici Općine Josipdol https://josipdol.hr/ u žalbenom postupku je utvrđeno da su na istoj javno objavljene informacije iz kojih proizlaze odgovori na pitanja žalitelja. Naime, uvidom u dokumente na poveznici https://josipdol.hr/ovadoc/registri-ugovora-opcine-josipdol/ na kojoj je objavljen Registar ugovora Općine Josipdol, vidljivo je da je navedeno tijelo javne vlasti sklopilo dva ugovora s trgovačkom društvom Arcitec Ivšić d.o.o., a na poveznici https://josipdol.hr/ovadoc/realizirani-projekti-financiranje-projekata-po-godinama/, na kojoj je objavljena Dinamika financiranja obnove Vatrogasnog doma je vidljivo da su predmet navedenih ugovora bile usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju Vatrogasnog doma u Josipdolu po računima broj: 35-2018/01/01 te broj: 46-2019-01-01, kao i da je navedenom trgovačkom društvu 2019. godine isplaćeno 62.187,50 kn s PDV-om te 186.562,50kn s PDV-om.

U žalbenom postupku je stoga utvrđeno kako je prvostupanjsko tijelo po zahtjevu žalitelja, nakon utvrđenog činjeničnog stanja pogrešno primijenilo procesne odredbe o rješavanju zahtjeva te donijelo osporeno rješenje odnosno da u konkretnom slučaju nije ni trebalo donositi rješenje, niti odbijati zahtjev žalitelja, obzirom da je javno objavilo informacije koje se odnose na njegov zahtjev te je trebalo postupiti sukladno odredbi članka 23. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, prema kojoj se ne donosi rješenje.

Obzirom da je u žalbenom je postupku utvrđeno kako javno objavljeni podaci obuhvaćaju podatke na koje se odnose traženja žalitelja odnosno njegova pitanja, jer istim zahtjevom nije tražio pojedinačne dokumente iz javne nabave nego baš te podatke, u pogledu navedenog žalitelja je valjalo obavijesti o tome gdje su objavljeni navedeni podaci, a što je navođenjem poveznica na kojima su isti objavljeni i učinjeno u izreci ovog rješenja.

Člankom 117. stavkom 1. točkom 3. Zakona o općem upravnom postupku je propisano da će drugostupanjsko tijelo poništiti rješenje i samo riješiti stvar, ako utvrdi da je izreka pobijanog rješenja nejasna ili je u proturječnosti s obrazloženjem.

Odredbom članka 23. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu kad obavještava korisnika da je informacija javno objavljena, stoga je Povjerenik za informiranje na temelju članka 117. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku odlučio kao u točki 2. izreke rješenja.

Vezano za navedeno se napominje kako se ovim rješenjem ne dira u pravo korisnika da ukoliko ga zanimaju detaljnije informacije o pojedinoj javnoj nabavi i zatraži te konkretne dokumente novim zahtjevom za pristup informacijama.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku  od 30 dana od dana dostave rješenja.

 

                                                            POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

 

                                                                        dr. sc. Zoran Pičuljan