KLASA: UP/II-008-07/21-01/345

URBROJ: 401-01/06-21-5

Zagreb, 30. lipnja 2021.

 

Povjerenik za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), povodom žalbe ......... izjavljene protiv rješenja Kliničke bolnice Dubrava Urbr.: 4-66/21 od 22. ožujka 2021. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

 

RJEŠENJE

 

1.    Poništava se rješenje Kliničke bolnice Dubrava Urbr.: 4-66/21 od 22. ožujka 2021. godine.

2.    Predmet se dostavlja prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev za pristup informacijama ......... (u daljnjem tekstu: žalitelj) od 5. ožujka 2021. godine za dostavom preslika isplatnih lista, stimulacija i drugih primanja i prijava podataka o plaći za djelatnicu Kliničke bolnice Dubrava ......... za razdoblje od siječnja 2017. godine do dana podnošenja zahtjeva, temeljem odredbe članka 23. stavka 5. točke 2., a u vezi s odredbom članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, iz razloga što su tražene informacije zaštićene zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnom navodi da istu izjavljuje zbog nepotpuno i pogrešnog utvrđenog činjeničnog stanja te zbog pogrešne primjene zakona. Žalitelj navodi da je tijelo javne vlasti suprotno odredbama članka 23. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama odbilo njegov zahtjev zbog toga što je prema službenici za informiranje tražene informacije zabranjeno davati neovlaštenim primateljima. Ističe da tražene informacije trebaju biti javno dostupne jer se tiču zaposlenice tijela javne vlasti čiju plaću financiraju porezni obveznici a da on ne vidi razlog zbog kojeg bi plaće zaposlenika Kliničke bolnice Dubrava bile tajne, obzirom da se javno iznose podaci o plaćama, primjerice ministara, pa mu je osporenim rješenjem uskraćeno zakonsko ostvarenje prava na pristup informacijama. U nastavku žalitelj navodi kako smatra da službenica za informiranje Kliničke bolnice Dubrava odbijanjem njegovog zahtjeva namjerno odugovlači postupak te ističe kako je iz Internetske stranice Povjerenika za informiranje vidljivo da su se i u drugim slučajevima donosila rješenja o odobravanju pristupa dokumentaciji o plaćama. Žalitelj ističe kako je iz svega navedenog vidljivo da ne postoje razlozi za odbijanje zahtjeva za pristup informacijama i uskratu tražene informacije pa predlaže Povjereniku za informiranje da poništi osporeno rješenje i omogući mu pristup informacijama. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su sve informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima toga Zakona, a ograničenja su propisana člankom 15. navedenog Zakona.

Iz spisa predmeta je utvrđeno da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 5. ožujka 2021. godine (zahtjev je datiran sa 1. ožujka 2021. godine) od Kliničke bolnice Dubrava, kao tijela javne vlasti, zatražio sljedeće informacije: traži  preslike isplatne liste plaća, stimulacija i drugih primanja i prijave podataka o plaći za djelatnicu administracije Kliničke bolnice Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb, ......... za razdoblje od siječnja 2017. godine do dana podnošenja zahtjeva.

Također je utvrđeno da je Klinička bolnica Dubrava po navedenom zahtjevu žalitelja donijela osporeno rješenje, kojim je odbila zahtjev temeljem odredbe članka 23. stavka 5. točke 2., a u vezi s odredbom članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, iz razloga što su tražene informacije zaštićene zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

U obrazloženju osporenog rješenja je u bitnome navedeno kako je u postupku po predmetnom zahtjevu proveden test razmjernosti i javnog interesa te je zaključeno kako se u konkretnom slučaju radi o traženju podataka koje predstavljaju zaštićene osobne podatke, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).  

U drugostupanjskom postupku Ured povjerenika za informiranje je aktom UP/II-008-07/20-01/485, URBROJ: 401-01/06-20-2 od 19. lipnja 2020. godine zatražio od tijela javne vlasti dostavu spisa predmeta te u zahtjevu zatraženih informacija sukladno odredbi članka 113. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) te članka 25. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.

U žalbenom postupku slijedom traženja Ureda povjerenika za informiranje iz akata KLASA: 008-04/21-01/260, URBROJ: 401-01/06-21-2 od 7. travnja 2021. godine, i KLASA: UP/II-008-07/21-01/345, URBROJ: 401-01/06-21-2 od 21. travnja 2021. godine Klinička bolnica Dubrava je dostavila spis predmeta na nadležno rješavanje dopisom od 21. svibnja 2021. godine, ali bez informacija koje su predmet ovog postupka. Stoga je Ured povjerenika za informiranje aktom KLASA: UP/II-008-07/21-01/345, URBROJ: 401-01/06-21-4 od 14. lipnja 2021. godine, kao nadopunu spisa predmeta zatražio od Kliničke bolnice Dubrava da dostavi žalbenom tijelu informacije koje su predmet postupka. U dopisu od 21. svibnja 2021. godine prvostupanjsko tijelo se očitovalo o žalbenim navodima žalitelja te ponovilo svoj stav iz osporenog rješenja o tome kako zatražene informacije predstavljaju podatke koji su zaštićeni propisom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, a do dana izrade ovog rješenja nije drugostupanjskom tijelu dostavilo informacije koje je u zahtjevu tražio žalitelj, kako bi se moglo odlučiti o predmetnoj žalbi.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Prije donošenja rješenja nadležno tijelo mora utvrditi pravo stanje stvari i u tu svrhu utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja, pridržavajući se pri tome pravila koja vrijede za dokazni postupak. Povjerenik za informiranje je u drugostupanjskom postupku razmotrio navode iz osporenog rješenja, predmetnu žalbu i ostalu dokumentaciju u spisu predmeta, te je utvrdio da osporeno rješenje treba poništiti, a zbog prirode ove upravne stvari i činjenice da žalbeno tijelo nema u posjedu informacije prvostupanjskih tijela predmet je potrebno vratiti Kliničkoj bolnici Dubrava na ponovni postupak.  

Naime, prije svega se ističe da su prema članku 25. stavku 4. Zakona o pravu na pristup informacijama tijela javne vlasti dužna Povjereniku u postupku po žalbi protiv rješenja o ograničenju informacija iz članka 15. stavka 2. i 3. tog Zakona, omogućiti uvid u informacije koje su predmet postupka.

S obzirom na navedeno nejasni su razlozi zbog kojih prvostupanjsko tijelo sa spisom predmeta niti nakon više traženja nije dostavilo Povjereniku za informiranje informacije koje su predmet zahtjeva žalitelja, a iz kojeg razloga u konkretnom slučaju Povjerenik za informiranje nije mogao u smislu članka 117. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku točno utvrditi činjenice te u zakonski propisanom roku sam riješiti ovu upravnu stvar.

Člankom 5. stavkom 1. točkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da je informacija svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Sukladno navedenoj odredbi, pri rješavanju predmetnog zahtjeva u ponovnom postupku prvostupanjsko tijelo prije svega mora utvrditi koje izrađene informacije koje se odnose na predmetni zahtjev ima u svom posjedu. Nadalje, uzimajući u obzir tražene informacije u cjelini razvidno je da se radi se o podacima za koje bi žalitelj i svaka druga osoba imala pravo saznanja jer se radi o raspolaganju sredstvima tijela javne vlasti, na koje je primjenjiva odredba članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, a kojom je propisano da su informacije o raspolaganju javnim sredstvima dostupne javnosti i bez provođenja postupka iz stavka 1. ovog članka, osim ako informacija predstavlja klasificirani podatak.

Nadalje, napominje se da je, u slučaju kada tijelo javne vlasti u odnosu na određenu informaciju utvrdi kako postoje zakonska ograničenja pristupa informacijama, dužno prije donošenja odluke kod pojedinih ograničenja iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (npr. osobni podaci) provesti test razmjernosti i javnog interesa sukladno članku 16. istog Zakona. Navedeni test podrazumijeva da tijelo javne vlasti, kada rješava konkretni zahtjev za pristup informacijama koje su iz kategorije izuzetaka iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama, mora procijeniti hoće li omogućavanje tih informacija biti u interesu javnosti i hoće li od njihovog omogućavanja biti više koristi nego štete po zaštićene interese iz navedenog članka Zakona. Kada se nakon provedbe testa razmjernosti i javnog interesa utvrdi da preteže zaštita nekog od interesa iz članka 15. stavka 2., 3. i 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, tijelo javne vlasti je u obvezi donijeti obrazloženo rješenje o odbijanju zahtjeva, na koje bi korisnik imao pravo žalbe. Obveza donošenja rješenja postoji i u slučaju kada se korisniku omogućava djelomičan pristup informacijama (omogućavanje pristupa uz zaštitu određenih dijelova), a sukladno članku 23. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

U odnosu na razlog ograničenja pristupa traženim informacijama naveden u članku 15. stavku 2. točki 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, koji propisuje da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, posebno se ističe da sukladno dosadašnjoj praksi žalbenog tijela koja je potvrđena i pravomoćnim presudama Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, a koja je i javno objavljena na Internetskoj stranici Povjerenika za informiranje na poveznici https://tom.pristupinfo.hr/pregledfilter1.php, imena i prezimena zaposlenika tijela javne vlasti te bruto iznosi koji su im isplaćeni ne predstavljaju zaštićene osobne podatke.

Člankom 117. stavkom 2. Zakona o općem upravnom postupku je propisano da kad je za donošenje novog rješenja, s obzirom na prirodu upravne stvari, nužno neposredno rješavanje prvostupanjskog tijela, a drugostupanjsko tijelo utvrdi da rješenje treba poništiti, dostavit će predmet na ponovno rješavanje prvostupanjskom tijelu.

Stoga je na temelju članka 117. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku, riješeno kao u izreci ovog rješenja, a predmet se zbog prirode upravne stvari dostavlja na ponovni postupak prvostupanjskom tijelu.

U ponovnom postupku prvostupanjsko tijelo dužno je utvrditi sve činjenice koje su važne za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja te činjenice prikazati u spisima predmeta i potkrijepiti odgovarajućim dokazima, te na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja riješiti ovu upravnu stvar, posebno uzimajući u obzir primjedbe iz ovog rješenja..

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

 

                                                            POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

 

                                                                        dr. sc. Zoran Pičuljan