KLASA: UP/II-008-07/18-01/364

URBROJ: 401-01/10-19-15

Zagreb, 03. lipnja 2019. godine

Povjerenik za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15), povodom žalbe ……… iz Zagreba, ………, izjavljene protiv rješenja Hrvatske banke za obnovu i razvitak Broj: 8/2018 od 28. ožujka 2018. godine, te postupajući po presudi Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, broj: UsII-460/18 od 30. siječnja 2019. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1.    Poništava se rješenje Hrvatske banke za obnovu i razvitak Broj: 8/2018 od 28. ožujka 2018. godine.

2.    Predmet se vraća prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev za pristup informacijama ……… (u daljnjem tekstu: žalitelj) kojim je tražio sljedeće informacije: Odluku uprave s obrazloženjem koja je dostavljena članovima Nadzornog odbora na odobrenje od 25. veljače 2015. godine kojom se odobravaju dva kredita za kupnju brodova koji se grade u brodogradilištu Hrvatska brodogradnja Trogir d.d. za KAIROS SHIPPING LLC, Marshall Islands i KAIROS SHIPPING II LLC, Marshall Islands, Prijedlog odluke Nadzornog odbora s obrazloženjem u svezi poziva pisanog izjašnjavanja od 5. svibnja 2015. godine za davanje suglasnosti na konačnu odluku o ulaganju u HOTEL PLAT d.d., Materijale s prijedlogom odluke za točku 5. sjednice Nadzornog odbora od 11. svibnja 2015. godine za korisnika Joint Stock Commercial Bank for Charity and Spiritual Development of Fatherland PERESVET, Materijale s prijedlogom odluke za točku 13. sjednice Nadzornog odbora od 11. svibnja 2015. godine - Informaciju o odbijenim i vraćenim zahtjevima za kredit HBOR-a u 2014. godini, Materijale s prijedlogom odluke za točku 15. sjednice Nadzornog odbora od 11. svibnja 2015. godine - Izvješće o izravno odobrenim kreditima i Materijale s prijedlogom odluke za točku 18. sjednice Nadzornog odbora od 11. svibnja 2015. godine - Izvješće o stambenom kreditiranju radnika HBOR-a, temeljem članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, s obzirom da prvostupanjsko tijelo smatra da postupanje po zahtjevu žalitelja dovodi do opterećivanja rada i redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu i to zbog bitne povrede upravnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te pogrešne primjene materijalnog prava. Navodi da je HBOR nije kredita institucija u smislu Zakona o kreditnim institucijama, već posebna pravna osoba koja je ustrojena temeljem Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, čiji se ustroj temelji na Zakonu o trgovačkim društvima, te je obvezna na mrežnim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati informacije o raspolaganju javnim sredstvima koje su dostupne i bez provođenja postupka. Ističe da je zahtjev za pristup informacijama podnio iz razloga što informacije obuhvaćene zahtjevom nisu dostupne. Nadalje, navodi da su u obrazloženju rješenja u cijelosti nerazumljivi navodi o navodnom opterećivanju službenika za informiranje radi traženja informacija jer ne sadrže objektivne ili subjektivne razloge radi čega bi se moglo smatrati da je pravo na pristup informacijama zlouporabljeno. Navodi da pristup podacima o raspolaganju javnim sredstvima mora biti dostupan automatski svakome, to u takvim slučajevima ne postoji mogućnost zlouporabe prava na pristup informacijama, materijalno pravo je pogrešno primijenjeno. Predlaže da se žalba uvaži, te naloži dostava traženih informacija.

Rješenjem Povjerenika za informiranje, KLASA: UP/II-008-07/18-01/364, URBROJ: 401-01/03-18-4 od 21. rujna 2018. godine odbijena je žalba žalitelja protiv rješenja Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Broj: 8/2018 od 28. ožujka 2018. godine kao neosnovana.

Protiv navedenog rješenja Povjerenika za informiranje tužitelj ……… je pokrenuo upravni spor.

Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, broj UsII-460/18-5 od 30. siječnja 2019. godine tužbeni zahtjev tužitelja je usvojen i poništeno je rješenje Povjerenika za informiranje, KLASA: UP/II-008-07/18-01/364, URBROJ: 401-01/10-18-4 od 21. rujna 2018. godine te je predmet vraćen Povjereniku za informiranje na ponovni postupak.

Iz obrazloženja presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: UsII-460/18 od 30. siječnja 2019. godine u bitnom proizlazi da se u konkretnom slučaju zahtjev tužitelja odnosi na veći broj informacija koje se odnose na raspolaganje javnim sredstvima u smislu članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, te da u takvim slučajevima ne postoji mogućnost zlouporabe prava na pristup informacijama. Također se navodi da bi se tražene informacije mogle objavljivati sukladno članku 10. stavku 1. točki 12. Zakona o pravu na informacijama.

Sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17) u izvršenju presude tuženik je obvezan postupiti sukladno izreci presude, najkasnije u roku od 60 dana od dana donošenja pravomoćne presude, pri čemu je vezan pravnim shvaćanjem i primjedbama suda.

Rješavajući ponovno o žalbi, a pridržavajući se primjedbi i pravnog shvaćanja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u pogledu postupka, utvrđeno je da je žalba osnovana.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Odredbom članka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Sukladno članku 16. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama informacije o raspolaganju javnim sredstvima dostupne su javnosti bez provođenja testa razmjernosti i javnog interesa, osim ako informacija ne predstavlja klasificiran podatak.

Sukladno članku 10. stavku 1. točki 12. Zakona o pravu na pristup informacijama tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 6. ožujka 2018. godine zatražio od Hrvatske banke za obnovu i razvitak, kao tijela javne vlasti, sljedeće informacije:

-        Odluku uprave s obrazloženjem koja je dostavljena članovima Nadzornog odbora na odobrenje od 25. veljače 2015. godine kojom se odobravaju dva kredita za kupnju brodova koji se grade u brodogradilištu Hrvatska brodogradnja Trogir d.d. za KAIROS SHIPPING LLC, Marshall Islands i KAIROS SHIPPING II LLC, Marshall Islands,

-        Prijedlog odluke Nadzornog odbora s obrazloženjem u svezi poziva pisanog izjašnjavanja od 5. svibnja 2015. godine za davanje suglasnosti na konačnu odluku o ulaganju u HOTEL PLAT d.d.,

-        Materijale s prijedlogom odluke za točku 5. sjednice Nadzornog odbora od 11. svibnja 2015. godine za korisnika Joint Stock Commercial Bank for Charity and Spiritual Development of Fatherland PERESVET,

-        Materijale s prijedlogom odluke za točku 13. sjednice Nadzornog odbora od 11. svibnja 2015. godine - Informaciju o odbijenim i vraćenim zahtjevima za kredit HBOR-a u 2014. godini,

-        Materijale s prijedlogom odluke za točku 15. sjednice Nadzornog odbora od 11. svibnja 2015. godine - Izvješće o izravno odobrenim kreditima i

-        Materijale s prijedlogom odluke za točku 18. sjednice Nadzornog odbora od 11. svibnja 2015. godine - Izvješće o stambenom kreditiranju radnika HBOR-a.

U zahtjevu za pristup informacijama žalitelj navodi da je tijelo javne vlasti, postupajući po rješenju Povjerenika za informiranje KLASA: UPII-008-07/17-01/291, URBROJ: 401-01/05-17-7 od 26. rujna 2017. godine uz dopis OIU-IO/17-03, dostavilo preslike dnevnih redova Nadzornog odbora te poziva na pisano izvještavanje.

Osporenim rješenjem Hrvatske banke za obnovu i razvitak (dalje u tekstu: HBOR) odbijen je zahtjev žalitelja za pristup informacijama od 6. ožujka 2018. godine, temeljem odredbe članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama. U obrazloženju osporenog rješenja navode se svi zahtjevi žalitelja koje je tijelo javne vlasti zaprimilo od 23. siječnja 2017. godine do 17. veljače 2018. godine te o načinu rješavanja svakog pojedinog zahtjeva žalitelja.

Navedeni zaključak prvostupanjskog tijela nije moguće prihvatiti iz sljedećih razloga.

Uvažavajući stav Visokog upravnog suda Republike Hrvatske da se u konkretnom slučaju radi o informacijama o raspolaganju javnim sredstvima, te da se ne može razmatrati pitanje zlouoporabe prava na pristup informacijama, valjalo je zbog pogrešne primjene odredbe članka 23. stavka 5. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama poništiti prvostupanjsko rješenje i predmet vratiti prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak temeljem članka 117. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, 47/09).

U ponovljenom postupku prvostupanjsko tijelo će odlučiti o svakom pojedinom dokumentu koji je predmet zahtjeva žalitelja, vodeći računa o tome da informacija o raspolaganju javnim sredstvima u smislu članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama uključuje podatak o osobi i iznosu isplaćenih sredstava.

Također će voditi računa i o odredbi članka 10. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama prema kojoj se odredbe članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ne primjenjuju se na informacije za koje postoje ograničenja prava na pristup informacijama.

Ukoliko tijelo javne vlasti utvrdi da za zatraženu informaciju postoje ograničenja pristupa informacijama iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama za koje je potrebno provesti test razmjernosti i javnog interesa, tada je dužno postupiti sukladno odredbi članka 16. Zakona o pravu na pristup informacijama te utvrditi preteže li za traženu informaciju javni interes ili potreba zaštite prava na ograničenje.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                           POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

                                                           dr. sc. Zoran Pičuljan