KLASA: UP/II-008-07/18-01/484

URBROJ: 401-01/06-19-2

Zagreb, 18. travnja 2019. godine

Povjerenik za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), povodom žalbe ......... iz Đurmanca, ........., izjavljene protiv rješenja  Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, KLASA: UP/I-602-03/18-06/52, URBROJ: 2197/01-380/1-8-18-4 od 11. svibnja 2018. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se žalba ......... izjavljena protiv rješenja Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, KLASA: UP/I-602-03/18-06/52, URBROJ: 2197/01-380/1-8-18-4 od 11. svibnja 2018. godine, kao neosnovana.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem djelomično je prihvaćen zahtjev za pristup informacijama ......... (u daljnjem tekstu: žalitelj) kojim je od Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok zatražio uvid u kompletan natječajni postupak i natječajnu dokumentaciju za svakog prijavljenog kandidata po raspisanom natječaju za radno mjesto administrator/ice, 1 izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje koji je objavljen 31. ožujka 2018. godine na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te izradu preslika dokumenata vezano za natječaj, na način da mu je omogućen uvid u natječajnu dokumentaciju vezanu za objavu i odlučivanje po navedenom natječaju i preslike iste dokumentacije. Istim rješenjem je predmetni zahtjev za pristup informacijama u pogledu traženja natječajne dokumentacije svakog prijavljenog kandidata odbijen, temeljem odredbe članka 23. stavka 3., a u vezi s člankom 15. stavkom 2. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, iz razloga što su informacije koje se odnose na kandidate koji nisu izabrani na predmetnom natječaju zaštićene zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnom navodi da traži da se isto poništi u cijelosti, s obzirom da mu je njime djelomično omogućen pristup informacijama. Nadalje, navodi kako je u osporenom rješenju dana pogrešna uputa o pravnom lijeku te da mu je prilikom uvida u informacije dana 25. svibnja 2018. godine, uz nazočnost dva svjedoka, onemogućen uvid u tražene informacije odnosno pristup preslikama svih traženih dokumenata, pa od Povjerenika za informiranje traži sankcioniranje odgovornih osoba prvostupanjskog tijela te omogućavanje pristupa svoj dokumentaciji koju je zatražio u predmetnom zahtjevu. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je neosnovana.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 10. svibnja 2018. godine od Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok zatražio da mu se omogući uvid u kompletan natječajni postupak i natječajnu dokumentaciju za svakog prijavljenog kandidata po raspisanom natječaju za radno mjesto administrator/ice, 1 izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje koji je objavljen 31. ožujka 2018. godine na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te izradu preslika dokumenata vezano za natječaj, na način da mu je omogućen uvid u natječajnu dokumentaciju vezanu za objavu i odlučivanje po navedenom natječaju i preslike iste dokumentacije. Također je zatražio da se za navedeno predloži datum i vrijeme te da ga se o tome pravovremeno obavijesti.

Nadalje, utvrđeno je da je Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok po predmetnom zahtjevu donijela osporeno rješenje KLASA: UP/I-602-03/18-06/52, URBROJ: 2197/01-380/1-8-18-4 od 11. svibnja 2018. godine kojim je djelomično je prihvaćen zahtjev za pristup informacijama žalitelja i izrada preslika dokumenata vezano za natječaj, na način da mu je omogućen uvid u natječajnu dokumentaciju vezanu za objavu i odlučivanje po navedenom natječaju i preslike iste dokumentacije, a djelomično odbijen isti zahtjev u pogledu traženja natječajne dokumentacije svakog prijavljenog kandidata, temeljem odredbe članka 23. stavka 3., iz razloga što su informacije koje se odnose na kandidate koji nisu izabrani na predmetnom natječaju zaštićene zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka. U osporenom rješenju je također određeno da uvid u zatraženu dokumentaciju žalitelj može izvršiti dana 25. svibnja 2018. godine.

Iz obrazloženja osporenog rješenja proizlazi da Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, vezano za natječaj povodom kojeg je žalitelj podnio predmetni zahtjev, nije zaposlila niti jednog od prijavljenih kandidata, pa je stoga žalitelju osporenim rješenjem omogućen pristup informacijama koje se odnose na objavu i donošenje odluke po natječaju za zasnivanje radnog odnosa za administratora/icu.

Nadalje, iz istog je obrazloženja vidljivo da je razlog ograničenja pristupa informacijama u pogledu dokumentacije koja se odnosi na prijave kandidata na natječaj zaštita osobnih podataka te je također vidljivo da je Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok u uputi o pravom lijeku osporenog rješenja navela nenadležno drugostupanjsko tijelo kojem se podnosi žalba.

Člankom 111. stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku je propisano da kad je u rješenju dana pogrešna uputa o pravnom lijeku, stranka može postupiti po važećim propisima ili po uputi. Stranka koja postupi po pogrešnoj uputi ne može zbog toga imati štetnih posljedica.

Međutim, uvidom u dokumentaciju u spisu predmeta utvrđeno je također da žalitelj nije postupio po navedenom dijelu pouke o pravnom lijeku te je podnio predmetnu žalbu Povjereniku za informiranje sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, pa je u tom smislu u drugostupanjskom postupku zaključeno kako zbog navedene pouke o pravnom lijeku žalitelj nije pretrpio nikakve štetne posljedice. Osim navedenog, žalitelj u predmetnoj žalbi sam navodi da se radi o pogrešnoj uputi, pa je razvidno da je upoznat sa činjenicom kojem drugostupanjskom tijelu se izjavljuje žalba u postupku prava na pristup informacijama.

U drugostupanjskom postupku po žalbi Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok je dopisom KLASA: 602-03/18-06/52, URBROJ: 2197/01-380/1-8-18-7 od 11. lipnja 2018. godine dostavila Povjereniku za informiranje prvostupanjski spis predmeta u kojem se odlučivalo o predmetnom zahtjevu žalitelja, a u kojem je navedeno da se u prilogu dostavlja dokumentacija iz postupka predmetnog natječaja te Zapisnik o uvidu žalitelja u informacije od 25. svibnja 2018. godine, sukladno izreci osporenog rješenja. U prilogu citiranog dopisa dostavljenog Povjereniku za informiranje Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok dostavila je sve u navedenom Zapisniku navedene akte, kao i sve pristigle prijave kandidata na predmetni natječaj za administratora/icu.

U Zapisniku o uvidu žalitelja u informacije od 25. svibnja 2018. godine je navedeno da je žalitelj upućen na javno objavljene dokumente te su mu prilikom uvida dane preslike sljedećih dokumenata: 1. Prijava potrebe za radnicima Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, 2. Obavijest Ureda državne uprave u krapinsko-zagorskoj županiji, 3. Natječaj, 4. Obrazac PR, prijava potrebe za radnicima Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, 5. Elektronički ispis natječaja sa internetske stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 6. Ovjereni Obrazac PR od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 7. Zahtjev za suglasnošću Školskog odbora Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, 8. Zapisnik Školskog odbora koji je objavljen na internetskoj stranici Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, 9. Obavijest o rezultatima natječaja koja je objavljena na internetskoj stranici Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, 10. Odluka o neizboru prijavljenih kandidata koja je objavljena na internetskoj stranici Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, pri čemu se posebno napominje kako žalitelj nije želio potpisati ponuđeni Zapisnik o uvidu u informacije nakon što su mu predane preslike navedenih dokumenata.

Iz Skraćenog Zapisnika sa sjednice Školskog odbora Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok KLASA: 602-03/18-01/03, URBROJ: 2197/01-380/1-8-18-3 od 20. travnja 2018. godine koji je objavljen i na internetskoj stranici škole (žalbenom tijelu je dostavljena skraćena verzija navedenog Zapisnika kakva je i javno objavljena na internetskoj stranici), vidljivo je da je isti Školski odbor dao suglasnost za zapošljavanje administratora/ice, ali je iz javno objavljenih informacija također razvidno i to da po navedenom natječaju nitko nije zaposlen, obzirom da je u Obavijesti o rezultatima natječaja za zasnivanje radnog odnosa objavljenog 21. ožujka 2018. godine od 20. travnja 2018. godine, pod točkom 4. navedeno da nije dobivena suglasnost Školskog odbora iz administrativnih razloga. Također, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok javno je na internetskim stranicama objavila svoju Odluku o neizboru prijavljenih kandidata KLASA: 112-07/18-01/19, URBROJ: 2197/01-380/1-8-18-3 od 20. travnja 2018. godine koja je stupila na snagu danom donošenja, a vezano za zasnivanje radnog odnosa po natječaju od 21. ožujka 2018. godine, za radno mjesto administrator/ica, na određeno i puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, ekonomist (SSS).

Budući da kandidat, nakon što je natječaj završen, ima pravo podnijeti zahtjev za pristup informacijama kao i bilo koja treća osoba, tada primjenom testa razmjernosti i javnog interesa treba utvrditi prevladava li u konkretnom slučaju javni interes za dobivanjem traženih podataka ili prevladava potreba za zaštitom prava na ograničenje, imajući u vidu da natječajna dokumentacije sadrži osobne podatke kandidata. Pri navedenom treba imati u vidu činjenicu da kada kandidat na natječaju zahtjevom za pristup informacijama traži određene informacije vezano za postupak natječaja, tada isti ima pravo dobiti samo one informacije koje bi se omogućile bilo kojoj trećoj osobi, koja nije bila kandidat u natječajnom postupku, a zbog načela jednakosti propisanog člankom 8. Zakona o pravu na pristup informacijama.

U drugostupanjskom postupku je razmatrana zakonitost osporenog rješenja u pogledu dokumentacije kojoj osporenim rješenjem nije omogućen pristup, odnosno u pogledu prijava kandidata na predmetni natječaj Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, za administrator/ica.

Stoga je Povjerenik za informiranje u drugostupanjskom postupku izvršio uvid u sadržaj dostavljene dokumentacije, pri čemu je utvrđeno da je Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok omogućila žalitelju uvid u postupak natječaja te preslike određene natječajne dokumentacije koja se odnosi na natječajni postupak no da mu nije omogućila pristup prijavama kandidata na predmetni natječaj za administratora/icu, iz razloga što je natječajni postupak završio tako da nije zaposlen nitko od prijavljenih kandidata te iz razloga što su prijave kandidata zaštićene zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

U slučaju ograničenja prava na pristup određenoj informaciji, tijelo javne vlasti obvezno je u posebnom rješenju navesti o kojoj se kategoriji izuzetka radi, odnosno o razlozima zbog kojih je odlučilo o uskrati informacije.

U članku 15. Zakona o pravu na pristup informacijama propisana su ograničenja prava na pristup informacijama. Tako je člankom 15. stavkom 2. točkom 4. navedenog Zakona propisano da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka. Zakonodavac je također u članku 16. istog Zakona propisao obvezu tijela javne vlasti da prije donošenja odluke kada su zatražene informacije koje podliježu ograničenjima iz članka 15. provede test razmjernosti i javnog interesa. Od provođenja navedenog testa odredbom članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama izuzete su informacije o raspolaganju javnim sredstvima i iste su dostupne javnosti, osim ako informacija predstavlja klasificiran podatak.

Sukladno članku 99. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), ista je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama od 25.5.2018. godine.

Zakonom o zaštiti osobnih podataka koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva te donošenja osporenog rješenja („Narodne novine“, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11., 106/12. – pročišćeni tekst) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Člankom 2. stavkom 1. točkom 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka koji je važio u vrijeme podnošenja predmetnog zahtjeva propisano je da je osobni podatak svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (ispitanik); osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet. Člankom 7. stavkom 1. podstavkom 1. do 8. istog Zakona propisani su pravni temelji prikupljanja i obrade osobnih podataka. U članku 11. stavku 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka propisano je da je zabranjeno davanje osobnih podataka na korištenje drugim primateljima za čiju obradu, odnosno korištenje nisu ovlašteni prema odredbama članka 7. i članka 8. stavka 2. ovoga Zakona te ako je svrha za koju se osobni podaci traže na korištenje suprotna odredbi članka 6. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

Člankom 16. stavkom 1. istog Zakona propisano je da je tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, dužno je prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Vlasnik informacije iz članka 15. stavka 2. točke 1. ovog Zakona, po prethodno pribavljenom mišljenju Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, dužan je, prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa. Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da je kod provođenja testa razmjernosti i javnog interesa tijelo javne vlasti dužno utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. stavaka 2., 3. i 4. Zakona, da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese, informacija će se učiniti dostupnom.

Test razmjernosti i javnog interesa je procjena razmjernosti između razloga za omogućavanje pristupa informaciji i razloga za ograničenje te omogućavanje pristupa informaciji ako prevladava javni interes.

Članka 15. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama kojom je propisano da će se preostali dijelovi informacije učiniti dostupnim, ako tražena informacija sadrži podatak koji podliježe ograničenju sukladno stavcima 2. i 3. navedenog članka.

Iz dokumentacije prvostupanjskog spisa predmeta proizlazi da je žalitelj bio kandidat na natječaju za koji je nakon zaprimanja obavijesti o ishodu natječaja tražio uvid u kompletan natječajni postupak te svu natječajnu dokumentaciju za svakog prijavljenog kandidata. Iz spisa predmeta proizlazi da je žalitelju kao sudioniku natječaja omogućen uvid u natječajnu dokumentaciju te da mu je po podnesenom zahtjevu za pristup informacijama od 25. svibnja 2018. godine djelomično omogućen pristup traženim informacijama.

Iz obrazloženja osporenog rješenja je razvidno da je prvostupanjsko tijelo zaključilo da se na predmetni zahtjev imaju primijeniti odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama, s obzirom na to da je žalitelj zatražio kompletnu natječajnu dokumentaciju smatrajući da ima pravo dobiti preslike iste sukladno odredbama navedenog Zakona, a iste mu nisu u cijelosti omogućene sukladno drugom posebnom propisu, pa je u pogledu preostale natječajne dokumentacije koja se odnosi na prijavljene kandidate na natječaj donijelo osporeno rješenje kojim je u tom dijelu predmetni zahtjev odbijen zbog zaštite osobnih podataka.

S obzirom da se u konkretnom slučaju radi o natječaju u srednjoj školi, bilo je potrebno  razmotriti i relevantne zakonske odredbe koje uređuju zasnivanje radnog odnosa u školskim ustanovama. Naime, prema članku 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) radni odnos u školskoj ustanovi zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja, dok je člankom 114. stavkom 1. navedenog Zakona propisano da o zasnivanju i prestanku radnog odnosa odlučuje ravnatelj uz prethodnu suglasnost Školskog odbora.

Razmatrajući interes žalitelja za traženim informacijama u pogledu natječajnog postupka, a kojim mu je omogućen pristup te koje su javno objavljene na internetskim stranicama tijela javne vlasti, a uzimajući u obzir da po predmetnom natječaju nije zaposlen administrator/ica, u drugostupanjskom postupku je zaključeno da je javno objavljenim informacijama u dovoljnoj mjeri zadovoljen interes javnosti u pogledu navedenog natječajnog postupka.

U odnosu na natječajnu dokumentaciju kandidata koji su se prijavili na natječaj i na istom nisu izabrani, ističe se da osnovano prvostupanjsko tijelo navodi da u odnosu na istu ne prevladava javni interes, već prevladava potreba zaštite prava na ograničenje pristupa informacijama. Naime, obzirom da navedeni kandidati nisu primljeni na radno mjesto i neće biti plaćeni za svoj rad iz javnih sredstava, te da se za konkretni natječajni postupak ne vode javne rasprave, ne postoji interes javnosti za dobivanjem navedenih informacija, već postoji samo žaliteljev osobni interes.

Stoga je na temelju provedenog žalbenog postupka Povjerenik za informiranje utvrdio da je u odnosu na dokumentaciju natječajnog postupaka i dokumentaciju kandidata prijavljenih na predmetni natječaj na temelju kojeg nitko nije zaposlen, prvostupanjsko tijelo odlučilo sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, pa se ne mogu prihvatiti Također, ističe se da iako je u prvostupanjskom postupku bilo nedostataka u pogledu pouke o pravnom lijeku u osporenom rješenju, isti nisu takvi da bi mogli biti od utjecaja na drugačije rješenje ove upravne stvari.

Člankom 116. stavkom 1. točkom 2. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da će drugostupanjsko tijelo odbiti žalbu ako utvrdi da je u prvostupanjskom postupku bilo nedostataka, ali da su oni takvi da nisu mogli utjecati na rješenje stvari.

Slijedom navedenog, prigovori i navodi iznijeti u žalbi ne mogu se prihvatiti niti utjecati na drugačije rješenje u ovoj upravnoj stvari te je, temeljem članka 116. stavka 1. točke 2. Zakona o općem upravnom postupku riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                           POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

                                                           dr. sc. Zoran Pičuljan