KLASA: UP/II-008-07/18-01/626

URBROJ: 401-01/04-18-2

Zagreb, 12. prosinca 2018.

Povjerenik za informiranje, na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) i članka 116. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.), povodom žalbe .......... iz Zagreba, .........., izjavljene protiv rješenja trgovačkog društva Zračna luka Rijeka d.o.o., Hamec 1, Omišalj, Ur.br. 1606/18 od 1. kolovoza 2018. godine, donosi sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se žalba ……… izjavljena protiv rješenja trgovačkog društva Zračna luka Rijeka d.o.o.Ur.br. 1606/18 od 1. kolovoza 2018. godine, kao neosnovana.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem trgovačkog društva Zračna luka Rijeka d.o.o. Ur.br. 1606/18 od 1. kolovoza 2018. godine,odbačen je zahtjev za pristup informacijama .......... (u daljnjem tekstu: žalitelj) od 3. srpnja 2018. godine u dijelu kojim je tražio podatak o točnoj adresi, telefonu i odgovornim osobama u društvima „LAUDA MOTION“ i „SUNFERRY AVIATION“, koji su dana 14. lipnja 2018. godine na području Republike Hrvatske raspolagali podacima putnika jutarnjeg leta za Berlin sa Zračne luke Rijeka d.o.o. i isto tako stupali u trgovinu avio sjedalima, temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, zbog toga što tijelo javne vlasti ne posjeduje tražene informacije.

Protiv osporenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnome navodi kako ulaže žalbu zbog bitnih povreda njegovih građanskih prava, kao i ljudskih prava zagarantiranih Ustavom Republike Hrvatske. Nadalje navodi da je rješenjem odbačen njegov legitiman zahtjev za pristup informacijama o odgovornim osobama u društvima Lauda Motion GmbH iz Austrije i Sunferry Aviation GmbH iz Njemačke, kako bih se istima mogao obratiti za naknadu štete, u čiji je nastanak neposredno bila uključena i sama Zračna luka Rijeka. Ističe kako se radi o  društvima i odgovornim osobama, zaposlenicima/menadžerima tih društava za hrvatsko područje, koji su zajednički raspolagali podacima putnika na letu za Berlin iz Zračne luke Rijeka u 9.30h ujutro, dana 14. lipnja 2018. godine. Navodi kako je logično da građanin čijim su podacima raspolagale za to možebitno neovlaštene fizičke i pravne inozemne osobe, ima i sam pravo na podatke o tim istim osobama. Ističe kako se u rješenju spominje da Zračna luka  Rijeka nema sklopljen nikakav Ugovor, Sporazum ili slično sa društvom Sunferry Aviation GmbH iz Njemačke i da u svojim evidencijama nema nikakvih podataka o tome društvu, a da je to praktički nemoguće kada su svi uključeni kako zastupatelji Zračne luke Rijeka, tako i putnici, upoznati sa činjenicom da je na dan 14. lipnja 2018. godine postojala neometana elektronska komunikacija između Zračne luke Rijeka i Sunffery Aviation-a, a predmet te komunikacije bile su liste putnika spornog leta za Berlin, koji bi po svemu do sada izloženom trebao biti predmet samoinicijativnog prijedloga namire štete putnicima od strane društva Lauda Motion, odnosno ugovaratelja tog leta Ryanair kompanije, a ako je društvo Sunferry Aviation GmbH zastupalo tog dana društvo Lauda Motion, onda i od njihove strane. Ističe kako su tiskane liste putnika A4 formata, kružile ne samo prostorom prije izlaza u avion, nego i prostorima za „check-in" prtljage, a potonji su javni prostori, pa je tako ove liste putnika mogao imati na uvid tko god se tamo našao i zauzeo poziciju iza leđa djelatnika Zračne luke Rijeka. Također ističe kako pristupiti postupku dokazivanja odgovornosti avioprijevoznika, kada je putnicima čak uskraćeno i pravo na pristup informacijama o društvima i njihovim menadžerima koji su doveli do nastanka štete. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je neosnovana.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žalitelj zahtjevom za pristup informacijama od 3. srpnja2018. godine zatražio od trgovačkog društva Zračna luka Rijeka d.o.o. sljedeće podatke: „1. Podatak o tome kada je i na koje načine Zračna Luka Rijeka napravila usklađivanje svojeg poslovanja sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka GDPR, koja se na području Europske unije prema direktivama Europske Komisije primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine, kao i kopiju sažete dokumentacije o novo uređenim pravima putnika na privatnost i zaštitu njihovih osobnih podataka dok borave u prostoru Zračne luke Rijeka, 2. Podatak o točnoj adresi, telefonu i odgovornim osobama u društvima „LAUDA MOTION“ i „SUNFERRY AVIATION“ koji su dana 14.06.2018. na području Republike Hrvatske raspolagali podacima putnika jutarnjeg leta za Berlin sa Vaše Zračne luke i isto tako stupali u trgovinu avio sjedalima prilikom ovakvog neprimjerenog raspolaganja osobnim podacima putnika.“ Nadalje je utvrđeno da je trgovačko društvo Zračna luka Rijeka d.o.o. o žaliteljevom zahtjevu donijelo rješenje Ur.br. 1606/18 od 1. kolovoza 2018. godine, kojim je odbacilo žaliteljev zahtjev u pogledu točke 2. žaliteljevog zahtjeva temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, zbog toga što tijelo javne vlasti ne posjeduje tražene informacije, dok je u obrazloženju pobijanog rješenja vezano za točku 1. žaliteljevog zahtjeva obavijestilo žalitelja da je trgovačko društvo Zračna luka Rijeka d.o.o. uskladilo svoje poslovanje sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) te da je Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka objavljen na službenim internet stranicama trgovačkog društva Zračna luka Rijeka d.o.o. (www.rijeka-airport.hr).

U obrazloženju osporenog rješenja navodi se kako je detaljnom analizom službenih evidencija i dokumentacije trgovačkog društva Zračna luka Rijeka d.o.o. vezano uz predmetni zahtjev utvrđeno da navedeno trgovačko društvo ima sklopljen Ugovor sa društvom Lauda Motion GmbH iz Austrije, te raspolaže isključivo podacima o osobi ovlaštenoj za zastupanje tog društva, a koji podatak je i javno dostupan na internet stranicama društva, a da ne posjeduje podatke o odgovornim osobama koje su dana 14. lipnja 2018. raspolagale podacima o putnicima na letu za Berlin. Nadalje se navodi kako trgovačko društvo Zračna luka Rijeka d.o.o. nema sklopljen nikakav Ugovor, Sporazum ili slično sa društvom Sunferry Aviation GmbH iz Njemačke niti ima u svojim evidencijama bilo kakve podatke o odgovornim osobama u tom društvu, te je sve podatke koje ista posjeduje o navedenom društvu pronašla putem interneta i isti su javno dostupni. Također se navodi kako trgovačko društvo Zračna luka Rijeka d.o.o. posjeduje informacije o osobnim imenima i prezimenima putnika na predmetnom letu, međutim popis putnika je trgovačko društvo Zračna luka Rijeka d.o.o. dobilo putem komunikacijske mreže SITA na svoju adresu RJKAPXH, na način uobičajen u zračnom prometu, u obliku PNL poruke (Passenger Name List), a isti popis ne sadrži podatke o odgovornim osobama u imenovanim društvima koji su raspolagali podacima putnika leta za Berlin, te da je uobičajeni postupak dostave podataka o imenima i prezimenima putnika određenog leta putem komunikacijske mreže SITA, a poruka sadrži isključivo i jedino podatke o putnicima, njihovim sjedalima, da li su platili prtljagu, te ne sadrži podatke o osobi koja navedene podatke dostavlja.

Člankom 5. stavkom 1. točkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama je propisano kako je „informacija“ svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Odredbom članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju, te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Pristup informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, dakle informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku, odnosno zakonska definicija informacije ne uključuje obvezu tijela javne vlasti da izrađuje analize, izvješća i sastavlja odgovore na pitanja, sastavlja izjave, pokreće postupke ili da obavlja dodatne aktivnosti.

U žalbenom postupku trgovačko društvo Zračna luka Rijeka d.o.o.dopisom Ur.br. 1790/18 od 4. rujna 2018. godine dostavilo je Povjereniku za informiranje, između ostalog, ispis komunikacijske mreže SITA u obliku PNL poruke iz kojeg je vidljivo da isti ne sadrži podatke o odgovornim osobama u imenovanim društvima već isključivo podatke o imenima i prezimenima putnika, njihovim sjedalima, također dostavljen je i ugovor koji trgovačko društvo Zračna luka Rijeka d.o.o. ima zaključen s Lauda Motion GmbH. U  citiranom dopisu trgovačko društvo Zračna luka Rijeka d.o.o. ponovno ističe kao ono ne posjeduje podatke  o odgovornim osobama koje su dana 14. lipnja 2018. godine raspolagale podacima o putnicima za Berlin.

Uredbom (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (SL L 46, 17. veljače 2004.) uređena su, između ostalog, prava putnika u slučaju otkazivanja leta pa je tako u članku 5. propisano kako u slučaju otkazivanja leta, dotični putnici: (a) imaju pravo na pomoć od strane stvarnog zračnog prijevoznika u skladu s člankom 8. i (b) imaju pravo na pomoć od strane stvarnog zračnog prijevoznika u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (a) i člankom 9. stavkom 2., kao i, u slučaju preusmjeravanja kada je predviđeno vrijeme polaska novog leta najmanje jedan dan nakon vremena polaska koje je bilo planirano za otkazani let, na pomoć navedenu u članku 9. stavku 1. točki (b) i članku 9. stavku 1. točki (c); i (c)imaju pravo na odštetu od strane stvarnog zračnog prijevoznika u skladu s člankom 7., osim ako su obaviješteni o otkazivanju leta najmanje dva tjedna prije vremena polaska predviđenog redom letenja; ili su obaviješteni o otkazivanju leta u roku od dva tjedna do sedam dana prije vremena polaska predviđenog redom letenja i ponuđeno im je preusmjeravanje koje im omogućuje da otputuju ne više od dva sata prije vremena polaska predviđenog redom letenja i da stignu u mjesto odredišta unutar četiri sata od planiranog vremena dolaska; ili su obaviješteni o otkazivanju leta u roku od sedam dana prije vremena polaska predviđenog redom letenja i ponuđeno im je preusmjeravanje, čime im je omogućeno da otputuju ne više od sat vremena ranije od predviđenog vremena polaska i da stignu u mjesto odredišta unutar dva sata od planiranog vremena dolaska.

Zakonom o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu („Narodne novine“, broj 132/98., 63/08., 134/09. i 94/13.) propisano je u članku 9.h stavku 1. da će stvarni prijevoznik osigurati da pri prijavljivanju za let, jasno čitljiva obavijest sljedećeg sadržaja bude prikazana putnicima: „Ukoliko Vam je uskraćen ukrcaj ili ako je Vašlet otkazan ili kasni najmanje dva sata, zatražite na pultu za prijavu leta ili na ukrcajnim vratima pisanu izjavu o Vašim pravima, poglavito što se tiče prava na odštetu i pomoć.“ Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da je stvarni prijevoznik koji uskrati ukrcaj ili otkazuje let dužan svakom putniku uručiti pisanu obavijest koja sadrži pravila za odštetu i pomoć u skladu s ovim Zakonom. Isto tako,svakom putniku kojem let kasni najmanje dva sata, treba osigurati istu takvu obavijest. Kontakt informacije tijela pred kojim putnik može ostvariti svoja prava također treba dati putniku u pisanoj formi.

Sukladno navedenim odredbama razvidno je da žalitelj kao putnik kojemu je otkazan let ima određena prava koja su mu zajamčena drugim propisima i ista ostvaruje od strane stvarnog zračnog prijevoznika.

Ističe se kako je u skladu s člankom 87. stavak 3. Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo nadležna za provedbu zaštite prava putnika u sljedećim slučajevima: duže kašnjenje, otkazani let, uskraćeni ukrcaj, premještaj u niži razred, zaštita prava osoba s invaliditetom ili osoba smanjene pokretljivosti, pa žalitelj u slučaju da se obratio zračnom prijevozniku i nije dobio slučaju odgovor od istog ili u slučaju da je nezadovoljan dobivenim odgovorom, može podnijeti prigovor Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo.

Također se ističe da se žalitelj ukoliko smatra da je povrijeđena zaštita njegovih osobnih podataka može obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

S obzirom da iz spisa predmeta proizlazi da trgovačko društvo Zračna luka Rijeka d.o.o. ne posjeduje tražene informacije, prigovori i navodi iznijeti u žalbi ne mogu se prihvatiti niti utjecati na drugačije rješenje u ovoj upravnoj stvari. Kao što je već u obrazloženju ovog rješenja navedeno pristup informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a trgovačko društvo Zračna luka Rijeka d.o.o. kao tijelo javne vlasti u smislu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama nije dužno utvrđivati koje su to odgovorne osobe u društvima „LAUDA MOTION“ i „SUNFERRY AVIATION“, koje su dana 14. lipnja 2018. godine na području Republike Hrvatske raspolagali podacima putnika jutarnjeg leta za Berlin.

Na temelju provedenog žalbenog postupka Povjerenik za informiranje je utvrdio da je prvostupanjski postupak pravilno proveden, a o zahtjevu stranke je prvostupanjsko tijelo odlučilo sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, te je osporeno rješenje pravilno i na zakonu osnovano.

Stoga je na temelju članka 116. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku odlučeno kao izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                           POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

                                                           dr. sc. Zoran Pičuljan