KLASA: UP/II-008-07/18-01/291

URBROJ: 401-01/11-18-2

Zagreb, 20. travnja 2018.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), povodom žalbe ......... iz Zagreba, ........., izjavljene protiv rješenja Općine Kali KLASA: UP/I-363-01/16-06/02, URBROJ: 2198/14-03/3-17-2 od 20. siječnja 2017. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se žalba ......... izjavljena protiv rješenja Općine Kali KLASA: UP/I-363-01/16-06/02, URBROJ: 2198/14-03/3-17-2 od 20. siječnja 2017. godine, kao neosnovana.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbačen je zahtjev za pristup informacijama ......... (u daljnjem tekstu: žaliteljica), temeljem odredbe članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama jer tijelo javne vlasti ne posjeduje u zahtjevu traženu informaciju, povijest vlasništva grobnice br. 94 na starom dijelu mjesnog groblja Dočić u Kalima.

Protiv navedenog rješenja žaliteljica je pravovremeno uložila žalbu u kojoj u bitnome navodi da tražena informacija može biti isključivo u Općini Kali, na što je upućena od strane komunalnog poduzeća Hripa d.o.o., a i stoga što je Općina Kali, stvaranjem Republike Hrvatske, jedini pravni slijednik mjesne zajednice bivše SFRJ. Nadalje, smatra da razlog zašto joj Općina Kali uskraćuje informaciju najvjerojatnije leži u krivotvorenju podataka o vlasništvu spomenutog groba, što njoj komplicira i otežava dokazivanje kako je spomenuti grob dio ostavine iz smrti njenog pokojnog oca Jurin Krešimira. Predlaže da se uvaži žalba i omogući pristup informacijama.

Žalba je neosnovana.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Člankom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su informacije dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovoga Zakona.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je žaliteljica zahtjevom za pristup informacijama od 2. siječnja 2017. godine, zaprimljenim u tijelu javne vlasti dana 16. siječnja 2017. godine, zatražila da joj se dostavi informacija o povijesti vlasništva grobnice br. 94 na starom dijelu mjesnog groblja Dočić u Kalima. Nadalje, utvrđeno je da je Općina Kali rješenjem KLASA: UP/I-363-01/16-06/02, URBROJ: 2198/14-03/3-17-2 od 20. siječnja 2017. godine temeljem odredbe članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama jer tijelo javne vlasti ne posjeduje u zahtjevu traženu informaciju.

U drugostupanjskom postupku Općina Kali se dopisom KLASA: 363-01/17-01/01, URBROJ: 2198/14-03/01-17-2 od 6. ožujka 2017. godine očitovala vezano uz navode iz pobijanog rješenja navodeći da groblje Dočić u Kalima čini stari i novi dio groblja sa sveukupno 449 velikih i malih grobnica te se, prema usmenoj predaji mještana, staro groblje gradilo poslije 1945. godine na način da su se mještani samoorganizirali, pojedinačno kopali i gradili grobna mjesta, a podatak o tome tko je dodjeljivao prostor za gradnju grobnih mjesta i tko je vodio evidenciju korištenja grobnih mjesta djelatnicima Općine Kali je nepoznato te o istome nema nikakvog pisanog traga. Nadalje, navodi se da je novi dio groblja izgradila tvrtka Nasadi Zadar oko 1980. godine po narudžbi tadašnje Mjesne zajednice Kali, kada je i napravljen spisak-evidencija korisnika grobnih mjesta za stari i novi dio groblja za svih 449 grobnica koji je i danas u uporabi i koji je Općina Kali 1993. godine prilikom osnivanja preuzela od tadašnje Mjesne zajednice Kali, bez ikakve druge prateće dokumentacije te je 2000. godine Općina Kali, po osnivanju trgovačkog društva Hripa d.o.o. koje između ostalog održava i upravlja grobljem, isti predala navedenom trgovačkom društvu. Ističe da je odgovorom trgovačkog društva Hripa d.o.o. od 11. svibnja 2016. godine žaliteljici odgovoreno tko su, prema navedenoj evidenciji, korisnici navedene grobnice. Stoga je, na temelju svega navedenoga, Općina Kali rješenjem odbacila zahtjev žaliteljice jer ne posjeduje dokumentaciju po kojoj bi se ispisala povijest posjedovanja grobnice br. 94, staro groblje Kali.

Nadalje, u drugostupanjskom postupku izvršen je uvid u spis predmeta KLASA: UP/II-008-07/16-01/212 pokrenutog temeljem žalbe zbog nerješavanja njezinog zahtjeva za pristup informacijama od 28. veljače 2016. godine od strane Općine Kali, a kojim je također zatražila da joj se dostavi informacija o povijesti vlasništva groba br. 94. na starom groblju u Kalima. Uvidom u navedeni spis predmeta utvrđeno je da je Općina Kali, postupajući po zaključku Povjerenice za informiranje KLASA: UP/II-008-07/16-01/212, URBROJ: 401-01/11-16-01 od 28. travnja 2016. godine, sukladno odredbi članka 21. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, predmetni žaliteljičin zahtjev od 28. veljače 2016. godine ustupila trgovačkom društvu Hripa d.o.o.

Člankom 5. stavkom 1. točkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da je informacija svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Stoga, pristup informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, odnosno dobivanje preslike gotove informacije koju tijelo javne vlasti posjeduje, npr.  određenog dokumenta, fonograma, crteža i slično.

Člankom 23. stavkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Razmatrajući dokumentaciju u spisu ovog predmeta te spisu predmeta KLASA: UP/II-008-07/16-01/212, utvrđeno je da je tijelo javne vlasti, Općina Kali, pravilno provela prvostupanjski postupak te rješenjem KLASA: UP/I-363-01/16-06/02, URBROJ: 2198/14-03/3-17-2 od 20. siječnja 2017. godine odbacila zahtjev žaliteljice temeljem odredbe članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama jer tijelo javne vlasti ne posjeduje u zahtjevu traženu informaciju, odnosno iz navedenih spisa predmeta proizlazi da prvostupanjsko tijelo ne posjeduje traženu informaciju o povijesti vlasništva groba br. 94 na starom groblju u Kalima.

Sukladno svemu navedenome, prigovori i navodi iznijeti u žalbi ne mogu se prihvatiti niti utjecati na drugačije rješenje u ovoj upravnoj stvari.

Također, u pogledu navoda žaliteljice iz predmetne žalbe, da tijelo javne vlasti mora posjedovati traženu informaciju, posebno se naglašava da nije u nadležnosti Povjerenice za informiranje da utvrđuje obvezu tijelima javne vlasti na posjedovanje ili neposjedovanje informacija te da li je neka dokumentacija tijela javne vlasti u skladu sa zakonskim ili podzakonskim propisima i slično, već da li navedeno tijelo posjeduje ili ne posjeduje zatraženu informaciju odnosno ukoliko istu ima u svom posjedu može li se korisnicima omogućiti pristup informaciji.

Člankom 116. stavkom 1. točkom 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09) propisano je da će drugostupanjsko tijelo odbiti žalbu ako utvrdi da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je rješenje pravilno i na zakonu osnovano.

Slijedom navedenog, temeljem članka 116. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku riješeno je kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                           POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

                                                           dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.