KLASA: UP/II-008-07/18-01/465

URBROJ: 401-01/06-18-2

Zagreb, 8.6.2018.

Povjerenica za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) povodom žalbe ......... iz Starigrada-Paklenice, ........., izjavljene protiv rješenja Općine Starigrad KLASA: UP/I-008-01/18-01/03, UR.BROJ: 2198/09-3-18-2 od 10.5.2018. godine, u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

                                                                 RJEŠENJE

Odbija se žalba ........., izjavljena protiv rješenja Općine Starigrad KLASA: UP/I-008-01/18-01/03, UR.BROJ: 2198/09-3-18-2 od 10.5.2018. godine, kao neosnovana.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem odbačen je zahtjev za pristup informacijama ......... (u daljnjem tekstu: žalitelj) 26.4.2018. godine, kojim je, vezano za navode izrečene na 25. sjednici Općinskog vijeća Općine Starigrad održanoj 28.2.2013. godine zatražio „uvid u dokumente koji dokazuju da je umiješan u smaknuće disidenta ......... u Parizu 1978. godine”, temeljem odredbe članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, jer tijelo javne vlasti ne posjeduje traženu informaciju.

Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnome navodi da je za vrijeme 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad 28.2.2013. godine izrečena optužba vezana za njega, pa je stoga predmetnim zahtjevom za pristup informacijama zatražio da mu se u prostorijama tijela javne vlasti pokaže materijalni dokaz za takvu optužbu. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je neosnovana.

Članak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama u bitnom propisuje kako se ovim Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, dok članak 5. stavak 1. točka 3. navedenog Zakona propisuje kako je „informacija“ svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo javne vlasti izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Člankom 23. stavkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama je propisano da će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je kako je žalitelj 26.4.2018. godine Općini Starigrad, kao tijelu javne vlasti, podnio predmetni zahtjev za pristup informacijama, kojim je, vezano za svoj raniji zahtjev od 22.8.2017. godine odnosno navode izrečene na 25. sjednici Općinskog vijeća Općine Starigrad održanoj 28.2.2013. godine zatražio sljedeće: „želi da mu daju na uvid u prostorijama Općine Starigrad bilo kakav dokument koji dokazuje da su on ili njegov otac ......... umiješani u smaknuće disidenta ......... u Parizu 1978. godine”. Iz dokumentacije u spisu predmeta je utvrđeno da je povodom predmetnog zahtjeva Općina Starigrad donijela osporeno rješenje KLASA: UP/I-008-01/18-01/03, UR.BROJ: 2198/09-3-18-2 od 10.5.2018. godine, kojim je isti odbacila temeljem odredbe članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, a iz razloga jer ne posjeduje zatraženu informaciju. U obrazloženju osporenog rješenja je navedeno kako je u provedenom postupku utvrđeno da je žalitelj predmetnim zahtjevom tražio dokaz za tvrdnju izrečenu na 25. sjednici Općinskog vijeća Općine Starigrad održanoj 28.2.2013. godine, na kojoj je jedan od Općinskih vijećnika iznio vlastita gledišta koja su se odnosila na žalitelja, a koja nisu službeni stav tijela javne vlasti te da je utvrđeno kako tijelo javne vlasti posjeduje traženu informaciju odnosno traženi dokaz. Također je navedeno da Općina Starigrad kao tijelo javne vlasti ne treba imati niti pribavljati dokaze za nečiju tvrdnju ili pretpostavku samo zato što je ista izrečena na sjednici Općinskog vijeća, pa je slijedom navedenog odlučeno kao u izreci osporenog rješenja.

Općina Starigrad se u dopisu KLASA: UP/I-008-01/18-01/03, UR.BROJ: 2198/09-3-18-4 od 1.6.2018. godine, kojim je dostavljen spis predmeta po žalbi, očitovala Povjerenici za informiranje o tome da je u postupku utvrđivanja činjenica utvrđeno da Općina Starigrad ne posjeduje dokaz za izrečenu tvrdnju koji žalitelj traži predmetnim zahtjevom, jer se radi o izjavi vijećnika izrečenoj na sjednici Općinskog vijeća koja nije službeni stav tijela javne vlasti. U citiranom je dopisu navedeno i to da je žalitelj istu informaciju već ranije tražio zahtjevom od 22.8.2017. godine te mu je isti zahtjev odbačen, a da je povodom žalbe žalitelja na to rješenje Povjerenica za informiranje odbila žalbu žalitelja rješenjem KLASA: UP/I-008-07/17-01/747, URBROJ: 401-01/06-17-02 od 30.11.2017. godine.

U drugostupanjskom postupku je izvršen uvid u prvostupanjski spis predmeta te je izvršen uvid u rješenje Povjerenice za informiranje KLASA: UP/II-008-07/17-01/747, URBROJ: 401-01/06-17-2 od 30.11.2017. godine koje je doneseno u žalbenom postupku po žalbi žalitelja o istoj stvari, a u kojem je preslušan  tonski zapis 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane 28.2.2013. godine. U citiranom je rješenju navedeno kako je preslušavanjem navedene snimke utvrđeno da je pod točkom 2. dnevnog reda iste sjednice jedan od Općinskih vijećnika u tadašnjem sazivu Općinskog vijeća, između ostalog, iznio svoje mišljenje o ponašanju žalitelja te vezano za njegovu nazočnost na navedenoj sjednici te je iznio i neke svoje pretpostavke o žalitelju, a koje je žalitelj protumačio kao optužbu za ubojstvo Brune Bušića, a također je utvrđeno da je i žalitelj bio nazočan na navedenoj sjednici Općinskog vijeća.

Odredbom članka 39. stavka 1. Statuta Općine Starigrad  („Službeni glasnik Zadarske županije”, broj 4/13., 7/13. i 11/13.) je propisano da Vijećnik ima prava i dužnosti sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća; raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća; predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata; postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća; postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika; sudjelovati na sjednicama radnih tijela općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati i tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine. Stavkom 2. istog članka je propisano da Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća. U istom rješenju Povjerenice za informiranje je navedeno i to da je uvidom u Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane 28.2.2013. godine, a koji je objavljen na internetskoj stranici Općine Starigrad, na poveznici http://www.opcina-starigrad.hr/HTML/OV_Zapisnik-25sj.html utvrđeno da je 2. točka dnevnog reda bila - Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika te je usporedbom navedenog Zapisnika i tonskog zapisa sa iste sjednice utvrđeno da se vezano za zahtjev žalitelja u istom zapisniku ukratko i u bitnome opisuju navodi Općinskog vijećnika koji se odnose na žalitelja te je zaključeno da su isti osobni stav navedenog vijećnika odnosno da nisu službeni stavovi niti navodi Općine Starigrad, kao tijela javne vlasti, a kako je to i navedeno u osporenom rješenju.

Razmotrivši dokumentaciju u spisu predmeta te rješenje Povjerenice za informiranje KLASA: UP/II-008-07/17-01/747, URBROJ: 401-01/06-17-2 od 30.11.2017. godine, Povjerenica za informiranje je zaključila kako se u oba žalbena postupka radi o istoj stvari te da je tijelo javne vlasti u prvostupanjskom postupku po primitku predmetnog zahtjeva utvrdilo da ne posjeduje zatraženi „dokaz za tvrdnje općinskog vijećnika” koji se tražio predmetnim zahtjevom za pristup informacijama. Stoga se ne mogu prihvatiti žalbeni navodi žalitelja, jer iz njih proizlazi da je žalitelj podnio predmetni zahtjev revoltiran navodima Općinskog vijećnika koji je na 25. sjednici Općinskog vijeća Općine Starigrad održanoj 28.2.2013. godine iznosio različita vlastita gledišta, a koja su se odnosila na žalitelja, no iz navedenog ne proizlazi da bi Općina Starigrad, kao tijelo javne vlasti, zbog toga trebala imati ili pribavljati dokaze za nešto što netko tvrdi ili pretpostavlja u svoje osobno ime, samo zato jer je ta osoba izrekla ta svoja stajališta na sjednici Općinskog vijeća. Pri navedenom se posebno napominje i to da nije u nadležnosti Povjerenice za informiranje da utvrđuje obvezu tijelima javne vlasti na posjedovanje ili neposjedovanje informacija te da li je neka dokumentacija tijela javne vlasti u skladu sa zakonskim ili podzakonskim propisima i slično, već da li navedeno tijelo posjeduje ili ne posjeduje zatraženu informaciju odnosno može li se korisnicima omogućiti pristup postojećoj informaciji za koju je nedvojbeno utvrđeno da jest u posjedu tijela javne vlasti.

Razmatrajući sve prethodno navedeno te zahtjev žalitelja od 26.4.2018. godine, Povjerenica za informiranje zaključuje kako je žalba žalitelja protiv osporenog rješenja neosnovana, s obzirom da je u drugostupanjskom postupku utvrđeno da je tijelo javne vlasti po predmetnom zahtjevu u osporenom rješenju ispravno odlučilo odbacivši zahtjev žalitelja iz razloga što ne posjeduje tražene informacije te je rješenje pravilno i na zakonu osnovano.

Stoga je na temelju članka 116. stavka 1. točke 1.  Zakona o općem upravnom postupku odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

                                                            POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

                                                            dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur.